01.08.2014, 12:53 | czytano: 1934

Polskie Koleje Górskie: "Połączenie spółek to nie sprzedaż"

ZAKOPANE. W reakcji na przyjęte wczoraj przez Radę Miasta negatywne stanowisko w sprawie "wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości przedsiębiorstwa PKL s.a.", zarząd Polskich Kolei Górskich wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że "połączenie spółek to nie sprzedaż".
- W ślad za podjętym wczoraj przez Radę Miasta Zakopane stanowiskiem nr 14 przesyłam pismo Zarządu PKG S.A. odnoszące się do treści tego stanowiska. Informujemy również, że Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Pan Jerzy Zacharko oraz wiceprzewodniczący Rady Pan Leszek Dorula nie zezwolili podczas sesji Rady Miasta na zajęcie stanowiska przez Spółkę PKG S.A. w sprawie dotyczącej Spółki i omawianej przez Radę. Z tego też powodu część radnych opuściła salę obrad. Ze względu na powtarzające się przypadki mylnego interpretowania trwającej procedury połączenia spółek Polskie Koleje Górskie S.A. i Polskie Koleje Linowe S.A. Zarząd PKG raz jeszcze przekazuje informacje w tej sprawie - wyjaśnia członek zarządu PKG Łukasz Chmielowski.
Propozycja, by obecny na sesji przedstawiciel PKG udzielił radnym wyjaśnień w sprawie łączenia spółek została odrzucona. Radni przypominali, że o informacje bezskutecznie prosili kilkakrotnie. Piszemy o tym w artykule Kłótnia na sesji...

Oto treść przesłanego nam przez PKG wyjaśnienia:

"Działając w imieniu spółki pod firmą Polskie Koleje Górskie S.A. z siedzibą w Zakopanem, w związku ze stanowiskiem nr 14 Rady Miasta Zakopane w przedmiocie wydania zezwolenia na nabycie przez Spółkę nieruchomości należących do Polskie Koleje Linowe S.A. (dalej także jako „PKL”), wyjaśniamy co następuje:

Polskie Koleje Górskie S.A. są właścicielem Polskich Kolei Linowych S.A. Spółka PKG, której akcjonariuszami są Gmina Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Zakopane i pośrednio fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners poprzez swoją spółkę Altura S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w ubiegłym roku zakupiła od Polskich Kolei Państwowych 100 proc. akcji PKL. Składnikami majątku nabytej spółki są nie tylko urządzenia służące obsłudze turystów, ale także prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W ujęciu praktycznym w Księgach Wieczystych tych nieruchomości nadal wpisane są Polskie Koleje Linowe, które jednak należą już do Polskich Kolei Górskich S.A. – czyli de facto do Akcjonariuszy PKG: samorządów i partnera inwestycyjnego. W przyszłości współwłaścicielami staną się także mieszkańcy i przedsiębiorcy z Podhala w ramach programu Akcjonariatu Obywatelskiego.

Połączenie spółek to nie sprzedaż nieruchomości

Najczęściej popełniany błąd to utożsamianie trwającej procedury połączenia z zamiarem sprzedaży PKL lub należących do nich nieruchomości. To oczywiste nieporozumienie. W rzeczywistości przygotowywane jest połączenie spółek PKG i PKL, które doprowadzi do tego, że w miejsce dwóch podmiotów i skomplikowanej struktury prawnej pozostanie jeden podmiot - PKG, który będzie bezpośrednim właścicielem wszystkich aktywów, w tym nieruchomości. W istocie PKG, jako jedyny akcjonariusz PKL, jest już pośrednio właścicielem całego majątku, w tym wszystkich nieruchomości PKL. Można to porównać do sytuacji, w której po zbudowaniu w mieście nowego budynku szkoły przenosi się do niego uczniów ze starej, mniejszej placówki. Cel połączenia spółek jest podobny jak w przypadku edukacji: zapewnienie lepszych warunków do rozwoju, w tym wypadku oferty turystycznej Podhala i regionu. Nastąpi to m.in. poprzez usprawnienie zarządzania, np. zamiast dwóch zarządów i dwóch rad nadzorczych będzie jeden zarząd i jedna rada nadzorcza, z udziałem przedstawicieli Gmin Założycieli PKG. Podejmowanie decyzji i ich realizacja będzie trwać znacznie krócej.

Pismem z dnia 24 stycznia 2014 roku pełnomocnik Spółki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na nabycie przez Spółkę prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości szczegółowo opisanych we wniosku w drodze połączenia spółki Polskie Koleje Górskie S.A. ze spółką Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem. Planowane połączenie PKL i PKG polegać będzie na przeniesieniu wszystkich praw majątkowych spółki PKL, w tym jej praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości, na PKG.
Z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca, Polskie Koleje Górskie S.A., jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej Polskie Koleje Linowe S.A., połączenie spółek nastąpi w trybie uproszczonym, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. W ramach połączenia nie dochodzi do żadnej sprzedaży nieruchomości.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w dniu 8 sierpnia 2013 roku decyzję o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polskie Koleje Górskie S.A. spółki Polskie Koleje Linowe S.A.. W wyniku tego połączenia dojdzie do przeniesienia całości majątku PKL, w tym jej praw własności i użytkowania wieczystego, na spółkę Polskie Koleje Górskie S.A. z siedzibą w Zakopanem – będącą obecnie 100 proc. akcjonariuszem PKL.
Do zakończenia transakcji zakupu PKL przez PKG doszło 6 września 2013 roku i obecnie trwająca procedura połączenia Spółek jest tylko technicznym zabiegiem prawnym.

Zarzut prywatyzacji Tatrzańskiego Parku Narodowego i braku kontroli właścicielskiej Państwa

Zawarta w stanowisku nr 14 Rady Miasta Zakopane negatywna opinia w przedmiocie wydania zezwolenia na planowane połączenie PKL i PKG uzasadniona jest rzekomym rozpoczęciem prywatyzacji Tatrzańskiego Parku Narodowego i zmniejszeniem obszaru kontrolowanego własnościowo przez Państwo na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to zarzut chybiony. Autorzy stanowiska zdają się pomijać fakt, iż nieruchomości będące obecnie przedmiotem własności i użytkowania wieczystego spółki PKL już dziś nie są kontrolowane własnościowo przez Państwo. Połączenie PKL i PKG nie zmieni tego faktu. Spółka PKL jest spółką prywatną, której akcje w całości należą do PKG. Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem PKL ani PKG. Akcjonariuszami – Założycielami spółki PKG S.A. są natomiast: Gmina Miasto Zakopane, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Kościelisko oraz Gmina Poronin.

Akcjonariusze Założyciele sprawują nadzór właścicielski nad strategicznymi decyzjami dotyczącymi działalności spółki Polskie Koleje Górskie S.A. oraz jej spółki zależnej, tj. spółki Polskie Koleje Linowe S.A. i bez ich zgody Spółka nie może dokonać szeregu czynności dotyczących najistotniejszych dla Spółki nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki Polskie Koleje Górskie S.A. i statutu spółki Polskie Koleje Linowe S.A. bez zgody Akcjonariuszy Założycieli nie mogą być podjęte m.in. uchwały w sprawie zbycia bądź obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym lub obligacyjnym, w całości lub w części, Kolei Linowej Kasprowy Wierch oraz Kolei Linowo-Terenowej Gubałówka (§ 11 ust. 2 pkt.18 w związku z § 11 ust. 8 statutu PKG oraz § 11 ust. 2 pkt. 18 statutu PKL). Natomiast zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub obligacyjnym innych niż Kasprowy Wierch i Gubałówka nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKG i PKL wymaga zgody przedstawicieli Akcjonariuszy Założycieli w Radzie Nadzorczej Spółek (§ 15 ust. 11 pkt 2) statutu PKG i § 15 ust. 11 pkt. 2 statutu PKL).

Akcjonariat Obywatelski – udział mieszkańców we własności Spółki

Co więcej, obecni właściciele spółki PKG planują w najbliższym czasie zaoferowanie lokalnej społeczności Gmin tatrzańskich możliwości nabycia akcji PKG i stania się współwłaścicielami PKG. W ten sposób Akcjonariusze -Założyciele, w tym Gmina Miasto Zakopane, stworzyli lokalnej społeczności możliwość faktycznego przejmowania własności spółki. Projekt Akcjonariatu Obywatelskiego zakłada jednak uprzednie połączenie spółek PKL i PKG, bez tego połączenia, które dziś próbuje oprotestować Rada Miasta Zakopane, nie będzie możliwe nabycie przez mieszkańców Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska i Poronina akcji i stania się współwłaścicielami Polskich Kolei Górskich S.A.

Brak naruszenia ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

Przeprowadzane obecnie połączenie spółek PKG i PKL nie stanowi żadnego zbycia nieruchomości, tym bardziej w rozumieniu niemającej zastosowania w niniejszej sprawie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Ustawa ta przewiduje, iż zasoby naturalne stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych, jednakże nieruchomości objęte wnioskiem spółki PKG nie stanowią własności Skarbu Państwa. PKL, a pośrednio także jej majątek, w tym wszystkie nieruchomości, należą obecnie do PKG, czyli podmiotu prywatnego. Nie ulega natomiast wątpliwości, że część nieruchomości PKL znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zatem wszelkie działania podejmowane przez PKL czy PKG na terenie tych nieruchomości będą dokonywane z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o ochronie przyrody.

Sposób nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa

Wiele nieruchomości będących obecnie w prywatnych rękach było w przeszłości przejętych przez Skarb Państwa na mocy różnych przepisów wywłaszczeniowych. Niemal połowa dzisiejszej Warszawy została przejęta na rzecz miasta stołecznego Warszawy na mocy dekretu Bieruta. Nie oznacza to jednak, iż nieruchomości, które w przeszłości były przedmiotem wywłaszczeń, nie mogą dziś być w prywatnych rękach. PKL jest dziś prywatną spółką, która nie ponosi odpowiedzialności względem byłych właścicieli nieruchomości. Wszelkie roszczenia byłych właścicieli i ich następców prawnych mogą być kierowane do Skarbu Państwa, zaś planowane połączenie PKL i PKG w żaden sposób nie jest dla nich przeszkodą.

Brak zagrożenia obronności
Całkowicie nieuzasadniony jest również zarzut spowodowania przez planowane połączenie spółek PKL i PKG rzekomego zagrożenia obronności kraju. Połączenie spółek skutkować będzie wyłącznie obniżeniem kosztów działalności operacyjnej obu spółek, nie będzie mieć natomiast żadnego wpływu na obronność kraju. W celu upewnienia się, że planowane połączenie nie spowoduje zagrożenia dla obronności kraju, Minister Spraw Wewnętrznych w toku prowadzonego obecnie postępowania o udzielenie PKG zezwolenia na nabycie (w drodze połączenia) nieruchomości PKL, wystąpił o przedstawienie stanowiska do Ministra Obrony Narodowej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żaden z tych organów nie wniósł sprzeciwu ani zastrzeżeń co do planowanego połączenia.

Cel ekonomiczny połączenia i brak wpływu na uprawnienia Gmin – Akcjonariuszy Założycieli PKG

Spółka PKG wielokrotnie wyjaśniała już, że planowane połączenie ze spółką PKL prowadzić będzie wyłącznie do uproszenia struktury własnościowej Spółki, natomiast w sensie ekonomicznym nie nastąpią żadne zmiany własności. W konsekwencji połączenia, w miejsce dwóch podmiotów (PKL i PKG) oraz skomplikowanej struktury organizacyjnej otrzymamy jeden podmiot – Polskie Koleje Górskie S.A. – posiadający bezpośrednio (a nie za pośrednictwem spółki Polskie Koleje Linowe S.A., jak w chwili obecnej) wszystkie nieruchomości. Tego typu połączenia są standardowe w przypadku nabycia udziałów lub akcji spółek i mają na celu zmniejszenie kosztów działalności spółki oraz uproszczenie jej struktury organizacyjnej. Połączenie od samego początku było przewidywane we wszystkich dokumentach korporacyjnych, w tym w statucie Spółki.
Planowane połącznie spółek nie wpłynie na uprawnienia właścicieli spółki Polskie Koleje Górskie S.A., w szczególności nie wpłynie na sytuację Gmin będących akcjonariuszami Spółki. Wszystkie uprawnienia samorządów pozostaną w mocy po połączeniu spółki Polskie Koleje Górskie S.A. ze spółką Polskie Koleje Linowe S.A. jako wpisane do statutu spółki Polskie Koleje Górskie S.A. będącej spółką przejmującą.
Ekonomicznie właścicielem nieruchomości jest (posiadając nieruchomości pośrednio), i pozostanie po połączeniu, spółka Polskie Koleje Górskie S.A. (posiadając nieruchomości bezpośrednio), połączenie spowoduje jedynie techniczne przejście własności nieruchomości bezpośrednio na poziom Polskich Kolei Górskich S.A. Akcjonariusze – Założyciele poprzez zapisy statutu spółki Polskie Koleje Górskie S.A. sprawują i będą w dalszym ciągu sprawować strategiczny nadzór nad działalnością Spółki, w tym nad czynnościami dotyczącymi nieruchomości. Siedziba Spółki Polskie Koleje Górskie S.A. jest i pozostanie w Zakopanem.

Brak podstaw do odmowy zgody MSW

Spółka Polskie Koleje Górskie S.A. zamierza wykonywać na terenie RP i zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą w zakresie turystyki górskiej, związanej przede wszystkim z realizacją przewozów kolejami linowymi (przewozy turystyczne w sezonie letnim oraz przewozy narciarskie w sezonie zimowym), wyciągami narciarskimi oraz innymi urządzeniami rekreacyjnymi. Uzupełniająco na nieruchomościach świadczone będą usługi towarzyszące, zwiększające atrakcyjność usług podstawowych: zjeżdżalnie grawitacyjne, pontonowe, ślizgawki, usługi gastronomiczne oraz hotelarskie. Ponadto, jak wskazywano wielokrotnie, połączenie Spółki i Polskich Kolei Linowych S.A. ma na celu wyłącznie uproszczenie struktury organizacyjnej i zmniejszenie kosztów operacyjnych działalności obu spółek, nie powoduje natomiast żadnego zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, ani nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, nie zachodzą zatem przesłanki odmowy udzielenia przez MSW zgody.

Zmiana właściciela nie wpłynie na obsługę turystów i plany inwestycyjne

W przypadku, gdyby Minister Spraw Wewnętrznych nie wyraził zgody, w codziennym funkcjonowaniu kolei górskich nie zajdą żadne zmiany – nadal będą one obsługiwać turystów. Konsekwencją ewentualnej odmowy udzielenia zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych będzie przesunięcie momentu połączenia PKL i PKG na okres po dniu 1 maja 2016 roku i utrzymywanie do tego czasu dwóch podmiotów gospodarczych, dwóch rad nadzorczych i dwóch zarządów, tworzenie odrębnej dokumentacji dla obu spółek i ponoszenie zdublowanych kosztów administracyjnych.
Podkreślić jednak należy, iż gdyby zamiarem Spółki było zbycie nieruchomości to operacja taka mogłaby zostać przeprowadzona również na obecnym etapie czyli przed połączeniem, z poziomu PKL (po spełnieniu wymogów statutowych dotyczących zgód Akcjonariuszy Założycieli PKG). Jak jednak wskazano, na chwilę obecną Spółka nie ma takich planów.

Po połączeniu spółek nie będzie już Polskich Kolei Linowych S.A., więc w księgach wieczystych taki podmiot nie może figurować. Wpisane zostaną Polskie Koleje Górskie S.A., spółka będąca w istocie właścicielem PKL i kontynuująca ich działalność. PKG to spółka polska, utworzona na podstawie polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, posiadająca siedzibę w Zakopanem przy Krupówkach.

Można to w pewnym stopniu porównać do sytuacji, która następuje, gdy kobieta po wyjściu za mąż zmienia nazwisko – chociaż nazywa się już inaczej i ma nowe dokumenty, jest wciąż tą samą osobą. Jeśli jest właścicielką nieruchomości, powinna wprowadzić zmiany także w księdze wieczystej. W naszym przypadku właścicielem nieruchomości pozostaną ci sami akcjonariusze, w tym cztery tatrzańskie Gminy, chociaż w księgach wpisana będzie inna nazwa spółki niż dotąd.

Połączenie PKL i PKG ma tym samym na celu zbudowanie rentownej firmy, która ma wysokie zyski i prowadzi inwestycje, które będą miały pozytywny wpływ na region Podhala, w tym Miasto Zakopane. Dowodem tego niech będzie ostatnie spotkanie z radnymi Miasta Zakopane i prezentacja wstępnej koncepcji dotyczącej rozwoju turystyczno-narciarskiego Gubałówki.

Podsumowując, celem PKG, zgodnie z uzasadnieniem uchwały Rady Miasta Zakopane z dn. 25.06.2012 roku, poprzez zakupu akcji PKL jest wspólna realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego zmierzającego do udostępnienia wyjątkowych walorów środowiskowo – krajobrazowych Tatr, Pienin i Beskidu Żywieckiego, oraz docelowo, odbudowa i modernizacja obecnej infrastruktury PKL; zaś połączenie Spółek pozwoli na osiągnięcie tego celu oraz efektów synergii i optymalizacji poprzez:
 ograniczenie kosztów działalności gospodarczej, w szczególności kosztów administracyjnych;
 reorganizację i uproszczenie struktury korporacyjnej;
 usprawnienie procesów zarządczych i centralizację funkcji gospodarczych w jednym podmiocie;
 poprawę płynności finansowej, ograniczenie kosztów transakcyjnych (np. opłat bankowych) oraz uproszczenie procedur;
 brak konieczności wzajemnego obciążania się kosztami wspólnych przedsięwzięć, co przyczyni się do redukcji kosztów obsługi i usprawnienia procesów wewnętrznych; oraz
 promowanie jednego, rozpoznawalnego znaku firmowego.

Redukcja kosztów działalności gospodarczej będzie wynikała z ograniczenia dublowania się licznych funkcji w obu podmiotach. Połączenie PKL i PKG pozwoli na redukcję kosztów administrowania o koszty związane z funkcjonowaniem PKL jako odrębnego podmiotu, w tym w szczególności koszty prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych i składania deklaracji podatkowych, konsolidacji danych finansowych. Połączenie Spółek pozwoli na uproszczenie struktury korporacyjnej, a w konsekwencji bardziej efektywne zarządzanie i kontrolę nad działalnością gospodarczą prowadzoną przez PKL. Połączenie powinno również wpłynąć na podniesienie poziomu i jakości świadczonych usług ze względu na centralizację funkcji zarządczych i gospodarczych w jednym podmiocie.

Złożony przez PKG w dniu 24 stycznia 2014 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek, dotyczy planowanej transakcji połączenia PKL S.A. z PKG S.A. a nie transakcji sprzedaży nieruchomości należących do PKL S.A. na rzecz podmiotu trzeciego. Połączenie to zgodnie z treścią planu połączenia załączonego do wniosku nastąpi w drodze przejęcia przez PKG spółki PKL będącej spółką w 100% zależną od PKG. W efekcie połączenia w obrocie prawnym występować będzie zatem jedynie spółka PKG, która na zasadzie art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (tj. PKL). Skutek ten nastąpi automatycznie, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek transakcji czy czynności prawnych przenoszących aktywa z PKL na PKG. Podkreślić należy, że zasada sukcesji generalnej wyrażona w art. 494 k.s.h. oznacza, iż w wyniku połączenia nie dojdzie do żadnego zbycia składników majątku.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Zarząd PKG S.A.

oprac. s/
komentarze
Góral z Zakopanego i okolic02.08.2014, 22:07
BLE BLE BLE PKG NAS W OCZY OKŁAMUJE ... !!! Jedna wielka ściema i farsa na oczach całego kraju z 0,3% Reszta 99,7% z Luksemburga i tak w jawny dozwolony sposób dokonano IV rozbioru POLSKI NASZEJ OJCZYZNY NA NASZYCH OCZAH PO-PAPRAŃCY SPRZEDAJĄ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO I JEST OK !!!...
PIS02.08.2014, 06:43
A gdzie jest pani Paluchówna i pan Lasyk,czyo tym wie pan prezes Kaczynski
Juraj01.08.2014, 23:49
Chmielowski , majcher(czyt. Wielki przekręt) panowie z ministerstwa idziemy po was!!!!
arnika01.08.2014, 22:29
Chmielowski całym swoim wywodem przyznał się do niebywałego przekrętu: pozbycia się PKL ( tym kolej na Kasprowy Wierch) niezgodnie z ustawą o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Przecież PKL w 100 % był własnością Skarbu Państwa i ta transakcja jest niezgodna z obowiązującym prawem, tym samym z mocy prawa jest nieważna.
Góral01.08.2014, 22:03
Jeżeli rząd i wszystkie inne instytucje rządowe zgodzą się na sprzedaż na tych zasadach namawiam wszystkich górali wy wystąpili o zwrot ziem zabranych pod Park Tatrzański. Skoro można sprzedać kolejkę na Kasprowy Wierch która jest w parku to i górale mogą odzyskać swoją ziemię. Panie Przewodniczący Zacharko, pan ma odwagę walczyć o różne sprawy niech Pan tutaj też podejmie ostre działania. Zapytajcie też Jana Lasyka - vice, on jest tym jedynym który to podobno zrozumiał i jaka była tam jego rola, bo nikt inny nie widzi tego inaczej jak wyprzedaż majątku narodowego.
Skała do: "skały01.08.2014, 21:51
Jeśli już prostaku podpinasz się pod mój nick z jakichś nie znanych mi powodów, to przynajmniej zachowaj poprawność pisowni.
Góral z Zakopanego i okolic01.08.2014, 19:05
Prezes PKG P.Chmielowski Ł działa dla dobra swojego i swoich podopiecznych czyli zarządu i rady nadzorczej okłamując innych czyli wszystkich góral nas rdzennych wywłaszczonych polakówi na łamach czasopism, mediów i internetu mało ba wpiera ludziom,że podhalańskie samorządy mają coś do powiedzenia no mają w sumie 0,3% na 99,7% fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners poprzez swoją spółkę Altura S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu czyli po naszemu mają do powiedzenia może o jednej nitce z oplotu liny stalowej na którymś wyciągu lub jeden nit mocujący w szynach. Reasumując pod przykryciem gmin na czele z burmistrzem Zakopanego WYPROWADZILI I SPRZEDALI ZA BEZCEN NASZE DOBRO NARODOWE, NASZ MAJĄTEK KTÓRY JEST KOLEBKĄ PODHALA ZNANY NA CAŁY ŚWIAT !!! PYTAM SIĘ GDZIE SĄ SŁUŻBY PAŃSTWOWE ABW, CBA, I INNE ABY UJAWNIĆ TEN NIECHLUJNY NIELEGALNY POD PRZYKRYWKĄ UTAJNIONY PROCEDER PRZEJĘCIA NASZEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO...!!!? PYTAM SIĘ CZY MY DALEJ ŻYJEMY W POLSCE...!!!? PYTAM SIĘ CZY JESZCZE DŁUGO BĘDZIEMY OSZUKIWANI I ĆMIENI W BIAŁY DZIEŃ...!!!? PYTAM SIĘ DLACZEGO TAK JEST...!!!?PYTAM SIĘ CZY BURMISTRZ ZAKOPANEGO MA TWARZ I CZY NIE WSTYDZI SIĘ ZA SWOJE CZYNY I POSTĘPOWANIE...!!!?PYTAM SIĘ CZY P.CHMIELOWSKI I CAŁA JEGO ŚWITA CZUJE SIĘ PATRIOTAMI...!!!? PYTAM SIĘ DRODZY GÓRALE CZY ZAKOPANE JEST NADAL WASZE...!!!? PO CZĘŚCI NIE BO TO CO NAJŁADNIEJSZE I NAJPIĘKNIEJSZE ZOSTAŁO SPRZEDANE PRZYKRO MI JEST PATRZĄC NA TO CO SIĘ DZIEJE W NASZYM KRAJU JAK SIĘ OKŁAMUJE LUDZI SPRZEDAJE CO POPADNIE ZA BEZCEN DLA KRÓTKOTRWAŁEGO ZYSKU...!!!? Z CAŁEGO SERCA PROSZĘ LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ I PODEJMIJCIE STOSOWNE KROKI ABY PRAWDA WYSZŁA NA JAW !!!
mecenas01.08.2014, 14:32
Proszę zwrócić uwagę na paragraf 4 w art. 494 k.s.h na który powołuje się pan Chmielowski, z którego jasno wynika, że wspólnicy z Luksemburga stają się właścicielami 99,7% majątku PKG.

DZIAŁ I Łączenie się spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 494. § 1. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

§ 2. Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na spółkę przejmującą albo na spółkę nowo zawiązaną praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej spółki.

§ 4. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.

§ 5. Przepisu § 2 nie stosuje się do zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową, jeżeli organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji, złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.
skała01.08.2014, 14:09
Czy w tym Kraju nas Polaków długo będą jeszcze traktować jak d e b i l i ???
Wyjaśnienie Pana Łukasz Chmielowskiego obraża wszystkich Polaków mających jakiekolwiek pojęcie o ekonomi i funkcjonowaniu spółek.
Albo Pan Łukasz Chmielowski ma tak bardzo ograniczoną wiedzę w tym temacie albo po prostu z pełną świadomością okłamuje nas wszystkich.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl