18.05.2016, 13:30 | czytano: 4124

Burmistrz odpowiada radnej: "Kontrola na miejskiej pływalni nie wykazała znaczących nieprawidłowości"

zdj. Krzysztof Garbacz
NOWY TARG. Przed miesiącem, podczas sesji Bogusława Korwin oskarżyła radnych - o brak zainteresowania sytuacją na basenie, burmistrza - że nie wyciąga konsekwencji wobec urzędnika, który popełnił błąd, a dyrektora MCSiR - że nie panuje nad tym, co się dzieje na basenie. Ukazała się odpowiedź na te zarzuty.
Obszerna interpelacja (publikujemy ją w galerii poniżej) dotycząca zarówno pracy ratowników, jak i obowiązków urzędników przy przygotowywaniu zamówienia publicznego na usługi ratownicze zakończona została uwagą o skandalu obyczajowym. Tzw. "seks-afera na basenie" zasygnalizowana przez radną w kontekście zarzutu, iż dyrektor placówki "nie ma kontroli nad tym co się dzieje na basenie" - była tylko jednym z zarzutów.
Ukazała się odpowiedź burmistrza na pozostałe pytania Bogusławy Korwin, dotyczące protokołów pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

"Pytanie 1: „Czy którakolwiek, z osób mam nadzieję zainteresowanych zwróciła się z prośbą o udostępnienie tychże do PIP”.

Odpowiedź 1: Tak, w dniu 03.03.2016 r. Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Pan Bartosz Ścisłowicz wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przekazanie protokołu z prowadzonej kontroli w Fundacji Tobie Polsko Ratownicy, która w wyniku przetargu nieograniczonego, zawarła z MCSiR Nowy Targ umowę na realizację usługi kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego pływalni miejskiej. Zalecenia pokontrolne wydane przez inspektora PIP nakazują kontrolowanej Fundacji:
1. „Przestrzeganie obowiązku terminowego przesyłania deklaracji zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych do ZUS”.
2. „Zaprzestania praktyk polegających na organizowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terenie miasta Nowy Targ (Obiekt Pływalni przy ulicy Plac Evry 4) bezumownego zatrudniania w procesie rekrutacji osób, którym powierzono pracę zarobkową”.

Poza ww. zaleceniami z protokołu wynika, że Fundacja wypłaciła zaległe wynagrodzenia wszystkim zatrudnianym ratownikom oraz uregulowała zaległe zobowiązania wobec ZUS.

Przeprowadzona kontrola nie określiła czy realizowana przez Fundację Tobie Polsko Ratownicy umowa na usługę ratownictwa wodnego stanowi działalności gospodarczą, do czego zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja nie ma prawa. Kontrola nie określiła również czy w ramach ww. usługi Fundacja może stosować umowy wolontariackie z ratownikami. W związku z powyższym w dniu 16.03.2016 Dyrektor MCSiR wystąpił do Starosty Powiatowego we Wrocławiu, jako organu nadzorczego ww. fundacji w celu zajęcia stanowiska. Starostwo Powiatowe nie zajęło stanowiska i przekazało sprawę do Prezydenta Wrocławia. Prezydent Wrocławia również nie wydał opinii w tej sprawie, stwierdzając, że stosownym organem w zakresie merytorycznego nadzoru nad fundacjami jest MSWiA. Ponownie więc w dniu 19.04.2016 Dyrektor MCSiR wystąpił do MSWiA w celu zajęcia stanowiska w sprawie. Określenie czy realizowana przez Fundację Tobie Polsko Ratownicy usługa stanowi działalność gospodarczą jest kluczowe dla ewentualnego wypowiedzenia zawartej umowy.

W związku z powyższym zarzucanie Burmistrzowi Miasta oraz Dyrektorowi MCSiR, braku działań w celu wyjaśnienia tzw. sprawy zatrudnienia ratowników na pływalni miejskiej jest dalece niewłaściwe. Wyjaśnienie całej sprawy musi się odbyć na mocy prawa i obowiązujących przepisów, a nie indywidualnego osądu Pani Radnej.

Pytanie 2: „Jak w obecnej sytuacji wygląda współpraca z Fundacją Tobie Polsko Ratownicy?”

Odpowiedź 2: Fundacja Tobie Polsko Ratownicy realizuje zawartą umowę na obsługę w zakresie ratownictwa wodnego pływalni miejskiej. Klienci mogą bezpiecznie korzystać z obiektu. Jednak współpraca nie układa się idealnie. Już dwukrotnie Fundacja została ukarana karą umowną za niezapewnienie na czas obsługi ratowniczej obiektu. W celu wyeliminowania ww. sytuacji wprowadzone zostały nowe zasady otwarcia hali basenowej dla klientów.

Pytanie 3: „Czy MCSiR zgodnie z par. 6 pkt 2 zamówienia publicznego, dokonuje kontroli należytego wykonania usługi, co następnie zostaje odnotowane w dzienniku pracy ratownika?”

Odpowiedź 3: Tak, zgodnie z zapisami umowy MCSiR zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usług realizowanych przez Wykonawcę na podstawie umowy. Kontrole przeprowadzane przez MCSIR i ich wyniki będą odnotowane w dzienniku pracy ratownika, a ewentualne uchybienia będą usuwane przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez MCSiR. Uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Dyrektor MCSiR w Nowym Targu lub upoważniona przez niego osoba. Zawarta umowa nakłada na Wykonawcę, tj. Fundację Tobie Polsko Ratownicy szereg obowiązków i przedkładania ich Dyrektorowi MCSiR celem sprawowania bieżącego nadzoru i jest to: wykaz ratowników realizujących usługę wraz z kopią ich uprawnień, polisa od odpowiedzialności cywilnej, miesięczny harmonogram pracy ratowników, dziennik pracy ratowników, wyznaczenia na każdej zmianie ratowników kierownik zmiany, wykaz pobrania i zdania dziennika pracy ratowników.

Pytanie 4: „Ile takich kontroli miało miejsce?”

Odpowiedź 4: Od 1 stycznia do 25 kwietnia 2016 dokonano 8 kontroli potwierdzonych wpisem do dziennika pracy ratowników. Ponadto z upoważnienia Dyr. MCSiR codziennie rano przed otwarciem hali basenowej dla klientów kasjerzy kontrolują liczbę ratowników, którzy stawili się do pracy. W przypadku ewentualnego wystąpienia mniejszej, niż wymagana liczba ratowników hala basenowa nie zostanie otwarta lub dostępna tylko częściowo dla klientów.

Pytanie 5: „Ile kar umownych, i w jakiej wysokości, zostało nałożonych do chwili obecnej na Fundację?”

Odpowiedź 5: MCSiR od 1 stycznia do 25 kwietnia 2016 nałożyła dwie kary umowne za nienależytą realizację umowy w wysokości 1 600 zł oraz 1 300 zł.
Jednocześnie odnosząc się do Pani stwierdzeń zawartych w interpelacji dotyczących sprawy obsługi ratowniczej na pływalni miejskiej informuję:

Usługa kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego krytej pływalni w Nowym Targu od samego początku działalności MCSiR realizowana jest przez podmiot zewnętrzny wybierany w przetargu nieograniczonym na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przyjął do wyliczeń poniższe dane:
- 43,20 zł/h koszt jednej godziny, wyliczony na podstawie umowy na obsługę ratowniczą z 2015 roku o wartości 236 520,00 zł, realizowanej przez Wodne Pogotowie Ratunkowe (wtedy SRSiKF Nowy Targ),
- 5300, tj ilość godzin koniecznej obsługi ratowniczej w roku 2016

Wyliczenie 5300 h x 43,20 zł = 228 960 zł. W zaokrągleniu uwzględniając wzrost kosztów lub zysku przyjęto kwotę 235 000 zł, zgodnie z Ustawą PZP jako szacunkową wartość zamówienia.

W związku z powyższym Pani zarzuty o nieprawidłowym wyliczeniu wartości zamówienia nie znajdują pokrycia w rzeczywistości i obowiązujących przepisach prawa. Inne postępowanie zamawiającego w tej sprawie stanowiło by naruszenie Ustawy PZP. Jednocześnie przetarg ten został unieważniony na podstawie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy PZP

Zgodnie z przepisem ustawy zamawiający został zobligowany do żądania od oferenta wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w szczególności w sytuacjach, gdy jego oferta jest:
- co najmniej o 30% niższa od szacunkowej wartości przetargu, albo
- co najmniej o 30% niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium, cena najtańszej oferty jest wyższa od szacunkowej wartości zamówienia, więc nie ma nawet potrzeby dokonywania wyliczeń. Natomiast analiza arytmetyczna drugiego z warunków pokazuje wyraźnie, że z uwagi na stosunkowo niewielkie różnice między ofertami, wartość najtańszej oferty jest niższa zaledwie o 2,2% (pierwszy przetarg) oraz o 3% (drugi przetarg) od średniej arytmetycznej wszystkich ofert.

Wobec powyższego nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, że cena najkorzystniejszej oferty jest rażąco niska. Cena najtańszej oferty z rozstrzygniętego, drugiego przetargu, była o 33 144 zł droższa od ceny oferty wykonawcy wybranego w ubiegłym roku, tj. Wodne Pogotowie Ratunkowe (wtedy SRSiKF Nowy Targ), tj. o 21%.

Unieważnienie przetargu w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa zabezpieczone przez zamawiającego środki finansowe, których kwota musi być podana oferentom przed otwarciem ofert jest powszechnie stosowaną praktyką. Pozwala to na ewentualne uzyskanie oszczędności, tak jak to miało miejsce w przypadku usługi na obsługę ratowniczą pływalni. Zamawiający nie zwiększył przeznaczonych środków finansowych, tj. 235 000 złotych na realizację usługi przy rozstrzygnięciu pierwszego przetargu, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty, tj. 286 306 zł zdaniem zamawiającego była zbyt wysoka.

W dniu badania ofert zamawiający nie widział podstaw do wzrostu ceny o 21% w stosunku do wartości najkorzystniejszej oferty z roku 2015 za realizację takiej samej usługi – kompleksowa obsługa ratownicza. Zamawiający postanowił unieważnić przetarg, następnie ogłosić nowe postępowanie przetargowe. W drugim przetargu otrzymano dwie tańsze oferty, w tym najkorzystniejszą o wartości 269 644,00, co daje 6,2% obniżki w stosunku do wartości najkorzystniejszej oferty z pierwszego (anulowanego) przetargu. Zdaniem zamawiającego jest to potwierdzenie, że podejmując decyzję o unieważnieniu pierwszego przetargu, w drugim postępowaniu zamawiający uzyskał dwie tańsze oferty i było to działanie słuszne.

Istotnym, a co za tym idzie wymagającym podkreślenia faktem jest, iż kontrolę ww. zamówienia publicznego w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu przeprowadził na zlecenie Burmistrza Miasta posiadający duże doświadczenie oraz bardzo dobrze znający problematykę Prawa Zamówień Publicznych inspektor ds. kontroli. Kontrola nie wykazała znaczących nieprawidłowości."

Pełna odpowiedź burmistrza zawierająca podstawę prawną opublikowana została na stronie Urzędu Miasta.

s/
zobacz także
komentarze
uderz w stół ...20.05.2016, 08:30
do tak tak tik tak, hahhahaaha jeszcze wcześniej był Borowicz, Rams i towarzysze z PZPR. Same nieszczęścia. Nawet nie wiesz jak się ośmieszasz pisząc te wszystkie bzdury. Czy ktoś Ci za to płaci? Przecież ludzie ocenili poprzednia kadencję i dali szansę obecnej, która miała zapewnić dobrą zmianę. Przeszłość zatem trudno roztrząsać przez kolejne 18 lat. Zdobywając władzę kończą się żarty i trzeba pracować. Nawet jak się to przyjmuje za usprawiedliwienie, że gdyby nie moi poprzednicy to hohoho. Władza zobowiązuje i od władzy jako mieszkaniec mam obowiązek wymagać takich działań, które choć minimalnie są realizacją programu wyborczego. Zgubiłeś ulotkę, czy udajesz idiotę? Przecież jeszcze dwa lata temu miałeś gotowe rozwiązania, upsss obietnice, jak się okazuje zupełnie bez pokrycia. I to jest tragiczny fakt. A tych onych już nie ma, więc trzeba mądrze zarządzać i iść do przodu. Uprawiając demagogię i stosując tę prymitywną socjotechnikę z tajnych skryptów wystawiasz sobie wyłącznie świadectwo bezradności.
tak tak tik tak19.05.2016, 13:23
masz rację te wieloletnie 20 letnie zaniedbania naszej władzy to tragedia.
Tyle lat paśli się na publicznych pieniądzach jeszcze potem wzięli Zusy chorobowe odprawy i bóg wie co jeszcze.
Zostawili kukułcze jaja. Jeszcze jest czas ich rozliczyć.
To przez tych darmozjadów miasto umiera - żenua.
prawdziwy znajomy19.05.2016, 09:47
~do znajomy
Takiej drugiej równej babki jak Radna nie znam. Co prawda nie wiem czy Jej wadą czy zaletą jest to, że zawsze mówi to co myśli, ale już tak ma. "Znajomy" nie jesteś Jej znajomym, bo wiedziałbyś, że robi dużo w przeciwieństwie do radnych, którzy tylko biorą dietę i pier.....ą w stołek przez całą kadencję.
~do żabki
zluzuj majty i odpłyń
tik tak i zabawa z jojo19.05.2016, 07:58
Ot i taki prowincjonalny teatrzyk qui pro quo z udziałem nędznych aktorów w osobach radnych i burmistrza - żenua. Jako obywatel wymagam jednak od tych szanownych darmozjadów pasących się na pieniądzach publicznych natychmiastowych działań ratujących umierające miasto Nowy Targ. Tak przecież obiecywano! Przypominam: gospodarka (tragedia), przedsiębiorczość (tragedia), podatek od nieruchomości (tragedia), turystyka (tragedia), kultura (tragedia), komunikacja (tragedia), jakość powietrza (tragedia) ... No jest postęp i rozwój z wizją. Poszliśmy tak do przodu, że aż strach porównać się z małymi wiochami Podhala.
ILA DIAN DLA PAŃ18.05.2016, 23:15
Już mnie sprawa ta nie boli
Kąpcie drodzy się do woli
Z SANEPIDU to wynika
Nie ma tutaj już plemnika

Załatwiła to Bogusia
Do basenu nikt nie siusia
Jest też tutaj raport NIKU
Nie ma tutaj już plemników

Jeśli mama ci pozwoli
Kąp się dziewczę tu do woli
Ludzie mali ludzie duzi
Wchodźcie śmiało do jakuzzi

Co najbardziej tu mnie cieszy
Wielka wiedza całej rzeszy
JEDNO WAŻNE WŁAŚNIE JEST
W NOWYM TARGU BASEN JEST
THE BEST
żabka18.05.2016, 23:07
Poziom ten pani radnej żenujący, wstyd że mamy takich radnych, finał tej sprawy powinien być w sądzie.
Paranoja18.05.2016, 22:29
Nie dziwne że są ciągłe problemy bo 43,20 to kwota brutto za godzinę czyli za tą kwotę trzeba wypłacić 3 ratowników co daje 14,4 zł na jednego ratownika brutto i nie zapominajmy że ta kwota musi również wystarczyć na zakup sprzętu ratowniczego wymaganego do obstswy basenu typu torba PSP R1, deska, żerdzi, koła, oraz wszystkie rzeczy które często się zużywa typu plastry,gazy, środki do dezynfekcji czy rękawiczki,a żeby tego było mało trzeba doliczyć koszt ubioru ratowników oraz prowadzenie księgowości. Więc na czymś firma musi zarabiać to kombinują na umowach i na czym mogą a traci tylko ratownik, a co za tym idzie praca którą wykonuje pozostawia wiele do życzenia.
też tak chcę jak on18.05.2016, 20:59
Mnie nie interesują ratownicy i ich pracodawca tylko czy po kopulacji woda została wymieniona, czy sex był uprawiany przy użyciu prezerwatywy czy nie i czy do wytrysku doszło bezpośrednio do wody czy też w inne miejsce. Po prostu chcę wiedzieć czy korzystając z pływalni będę pływać w towarzystwie czyichś plemników???
ja18.05.2016, 18:58
odłowione czy nie ?
pluskwa18.05.2016, 17:23
Co to znaczy "znaczących nieprawidłowości" nie wykryto? Czyli jakieś były, o których to urzędnicy milczą, z burmistrzem na czele.
miescany18.05.2016, 16:47
Przecież ratowników nikt siłą do tej pracy nie ciągnie jeśli dzieje się im krzywda to jest sąd pracy, sami chyba zgodzili się na tą pracę
xxxi18.05.2016, 16:22
Pani Radna to chyba jedyna Radna w Nowym Targu , która chce zaprowadzic porządek w tym całym ,, burdelu"
były pracownik w AS18.05.2016, 15:28
Wyszła sprawa ile Jasiński miał z ratowika a dawał 9zł/godz !!! - obrońca k...a m.ć!!
osa18.05.2016, 15:05
Sexi-basen znów na tapecie. A BŚ otrzepał piórka jak zwykle.
Bur Mistrz18.05.2016, 14:53
Plemniki pływały, pływają i będą pływać ... albowiem dobrze się w naszej wodzie mają, jak ryby.
A jak wiemy, takowa ryba od głowy się psuje
was18.05.2016, 14:47
@ baciok.... a widziałeś skaczące plemniki? Pewnie, że pływały, pływają i będą plywać. Dziewice nich nie chodzą na nowotarski basen
baciok@18.05.2016, 14:28
Ale nic tu nie ma on pływających plemnikach. Stawiam publiczne pytanie Panie Burmistrzu; pływały te plemniki czy nie?.
franek18.05.2016, 14:07
Sranie w w banie. Niech se burmistrz sam idzie dymać za takie grosze jak ratownicy to zobaczymy czy taki mądry będzie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
xxx18.05.2016, 14:00
no i cacy jest!!!
znajomy18.05.2016, 13:54
kto ą wybrał? .znam tą kobietę od kilku lat, jest tak *** i potrzepana, że szok.weście ją odwołajcie bo robi wiochę taką że szok.chciałbym napisać więcej ale nie mogę.hej
Zobacz pełną wersję podhale24.pl