10.06.2019, 21:43 | czytano: 2731

Gmina Kościelisko, jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. Kodeks reklamowy

Fot. UG Kościelisko
- Jest to ważny dokument, narzędzie służące porządkowaniu chaosu reklamowego - przekonuje Agnieszka Grzegorczyk, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kościelisko. - Reguluje on także kwestie dotyczące małej architektury i ogrodzeń realizowanych na terenie gminy.
18 czerwca uchwała ta stanie się prawem miejscowym obowiązującym na terenie gminy Kościelisko, określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
Gmina planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej na ten temat oraz opracować poradnik – wzornik reklamowy.

Kodeks reklamowy wraz z tymi schematami jest dostępny na stronie internetowej www.gminakoscielisko.pl.

Poniżej obszerny artykuł na temat kodeksu, autorstwa Agnieszki Grzegorczyk, zawierający szczegółowe informacje na tego temat.

***

"Rada Gminy Kościelisko, jako pierwsza gmina wiejska w Małopolsce, uchwaliła tzw. Kodeks reklamowy dając tym wyraz dbałości o zachowanie piękna i porządku w krajobrazie. Podjęta 23 maja uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (poz. 4282 z 4.06.2019) i 18 czerwca 2019 roku stanie się prawem miejscowym obowiązującym na terenie Gminy Kościelisko, określającym zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Kodeksy reklamowe mają uchwalone dwa małopolskie miasta: Nowy Sącz i Bochnia.

Kodeks i inne obowiązujące przepisy

Kodeks sporządzony został na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie tylko określa tryb jego sporządzenia, ale również definiuje podstawowe pojęcia, jak: reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld. Natomiast w prawie budowlanym i jego aktach wykonawczych znajdują się treści odnoszące się do ogrodzeń i małej architektury. Również na wstępie uchwalonego kodeksu wyjaśniano inne zastosowane pojęcia: baner reklamowy, pneumatyczne urządzenie reklamowe, kierunkowskaz reklamowy. Warto się z nimi zapoznać, wtedy łatwiej zrozumieć treść i sens przepisu miejscowego.

Wraz z kodeksem opracowane zostały schematy poglądowe (nie stanowiące załącznika do uchwały). Kodeks reklamowy wraz z tymi schematami jest dostępny na stronie internetowej Gminy Kościelisko www.gminakoscielisko.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko, zakładka planowanie przestrzenne.


Generalne ustalenia kodeksu reklamowego

Do tej pory przepisy dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń skodyfikowane były w planach zagospodarowania przestrzennego, które na terenie naszej gminy zakładały stosowanie drewna i kamienia rodzimego oraz kontynuację i nawiązywanie do miejscowej tradycji budowlanej. Kodeks również przyjmuje tę regułę. Zasadą jest więc podporządkowanie – wpisywanie takich obiektów w krajobraz i zabudowę, z poszanowaniem i odniesieniem do miejscowej tradycji budowlanej, która wyraża się ochroną form architektonicznych i stosowaniem najbardziej charakterystycznych materiałów rodzimych.

Ustalenia kodeksu dotyczą całej gminy, która podzielona została na 3 rodzaje terenów: zabudowy, leśne i otwarte. Przepisy określają też wielkość, lokalizację i materiał wszystkich rodzajów nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń.

W szczególnie cennych widokowo obszarach, na terenach niezabudowanych (leśnych i otwartych) sytuowanie reklam i urządzeń reklamowych jest zabronione. Mogą natomiast być, na okres 30 dni, sytuowane banery reklamowe i pneumatyczne urządzenia reklamowe związane z okolicznościowymi wydarzeniami, a na stałe tylko tablice reklamowe i urządzenia reklamowe o jednolitej, spójnej stylistyce, promujące Gminę Kościelisko, Tatrzański Park Narodowy lub Wspólnotę 8 Wsi Uprawnionych.

W terenach zabudowanych tzn. obejmujących tereny przeznaczone w obowiązujących, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę i cmentarze wraz z przylegającymi do tych terenów drogami, oraz te tereny nie objęte obowiązującymi, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które stanowią nieruchomości zabudowane budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nie będącymi samowolami budowlanym, na określonych kodeksem zasadach, można lokalizować różne formy reklam.

Szyldy czyli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe informujące o działalności gospodarczej prowadzonej na nieruchomości

Każdy przedsiębiorca może umieścić 2 szyldy na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza - jeden na budynku i jeden na ogrodzeniu. Dopuszczalna wielkość szyldu na budynku wykonanym w technologii zrębowej wynosi 2m2, a na pozostałych budynkach 4m2. Na budynkach szyldy muszą zachowywać określone odległości od okien, detali architektonicznych czy numeru porządkowego, nie mogą być umieszczane na dachach. Na obiektach handlu i gastronomii dodatkowo dopuszcza się szyldy w postaci malowanych lub naklejanych treści na szybach witryn. Szyldy na ogrodzeniach mogą mieć do 2 m2, muszą być mocowane do nich równolegle i nie wystawać poza jego krawędź.
Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe inne niż szyldy w terenach zabudowanych

Tu dopuszczone zostały wolnostojące reklamy o maksymalnej powierzchni 12 m2, o wysokości górnej krawędzi do 4m, które mogą być sytuowane w odległości minimum 10 m od siebie oraz dwukrotnej ich wysokości od granicy nieruchomości czy budynku. Reklamy mogą być też umieszczane na budynkach handlu i gastronomii, na takich samych zasadach jak szyldy.

Aby ułatwić dotarcie do wybranego obiektu można również będzie usytuować kierunkowskaz reklamowy czyli tablicę reklamową wskazującą kierunek, zawierającą wyłącznie: nazwę, adres, numer telefonu i ewentualnie symbol graficzny usługi (obiektu) oraz odległość do tej usługi (obiektu). Maksymalne parametry kierunkowskazu: słupek o wysokości do 3 m, przy czym dopuszczona jest konstrukcja metalowa obłożona drewnem w kolorze naturalnym, a tabliczka drewniana w formie strzałki może mieć wymiary 85 cm x 25 cm.

Nie dopuszcza się natomiast lokalizowania telebimów i reklam diodowych, reklam w pasie drogowym, na obiektach budowlanych (np. lampach ulicznych), na obiektach budowlanych, na drzewach, reklam przewoźnych i przenośnych, banerów i urządzeń pneumatycznych.

Ogrodzenia

W terenach lasów i w terenach otwartych można będzie realizować ogrodzenia związane z prowadzeniem gospodarki leśnej lub rolnej, z drewnianych poziomych żerdzi o maksymalnej wysokości, odpowiednio 180 cm i 120 cm.
W terenach zabudowanych nowe ogrodzenia od strony dróg publicznych i wewnętrznych będą mogły być wykonane wyłącznie z drewna w kolorze naturalnym, a do ich zabezpieczania nie będzie wolno stosować farb kryjących strukturę drewna. Konstrukcja ogrodzenia będzie mogła być metalowa lub betonowa, pod warunkiem, że nie będzie widoczna od strony drogi. W ogrodzeniach dopuszczone zostało też wykonywanie słupków międzyprzęsłowych z rodzimego kamienia naturalnego, pod warunkiem, że w budynkach zlokalizowanych na ogrodzonej nieruchomości zastosowano analogiczny rodzaj kamienia. Natomiast przęsła ogrodzenia mogą być wykonane również z kutej stali, pod warunkiem, że w budynkach zastosowano analogiczne elementy kute. Górna krawędź ogrodzeń winna być prosta i pozioma lub dostosowana do spadku terenu (ukośna lub schodkowana). Nie dopuszcza się górnej krawędzi ogrodzeń w formie łuków, fal, zębów itp. Ogrodzenia i ich elementy mogą być zabezpieczane daszkami pod warunkiem, że będą one nawiązywać do architektury budynku zlokalizowanego na ogrodzonej nieruchomości.

Od strony ulic nie wolno stosować elementów prefabrykowanych z betonu, blach, siatek plastikowych, poliwęglanu. Blachy mogą być stosowane jedynie do wykonywania tymczasowych ogrodzeń placów budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Ustalenia te nie dotyczą: baz, składów i obiektów o charakterze przemysłowym, cmentarzy, kapliczek przydrożnych, obiektów sportowych, szkół, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej większej niż 400m2, pod warunkiem, że forma ich ogrodzenia będzie dostosowana do formy ogrodzonego budynku, a materiały zastosowane do wykonania tego ogrodzenia będą spójne z elewacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi zastosowanymi w ogrodzonym budynku.

W kodeksie określona została maksymalna wysokość ogrodzeń - przy budynkach o powierzchni całkowitej do 400m2 do 180 cm, przy obiektach małej architektury i obiektach związanych z gospodarką rolną do 120 cm, a przy bazach i składach, placach budów do 220 cm. Natomiast ogrodzenia przy budynkach o powierzchni całkowitej większej niż 400m2 winny być dostosowane do formy architektonicznej budynku, a materiały zastosowane do jego wykonania spójne z elewacyjnymi.

Istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu.

Czas na dostosowanie reklam

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istniejące w dniu wejścia w życie kodeksu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, w tym szyldy, wymagają dostosowania do przepisów podjętej uchwały, w terminie 12 miesięcy. Można to jednak zrobić we własnym zakresie już wcześniej. Niedostosowanie nośników reklamowych do przepisów prawa miejscowego może skutkować naliczeniem kar pieniężnych i wydaniem decyzji administracyjnej zobowiązującej do ich dostosowania lub usunięcia. Rada Gminy ma również prawo do uchwalenia stawek opłaty reklamowej, składającej się z 2 części: stałej i zmiennej proporcjonalnej do pola powierzchni reklamy. Zanim reklama zostanie postawiona warto więc zapoznać się z kodeksem reklamowym.

Uporządkowanie bałaganu reklamowego przyniesie korzyść wszystkim użytkownikom przestrzeni. Wiele informacji reklamowych jest nam potrzebnych, lecz ich nośniki nie mogą zaśmieca otoczenia i przeszkadza w odbiorze pejzażu. Reklamy muszą więc być podporządkowane pewnym regułom. Mam nadzieję, że uchwalone przepisy pomogą nam w planowym i konsekwentnym podnoszeniu estetyki otoczenia. Piękno krajobrazu i architektury są najlepszą reklamą Gminy Kościelisko".

oprac. r/
komentarze
Rdza13.06.2019, 21:22
Brawo. Jeśli całe Podhale nie pójdzie w tym kierunku, to reklamy zasłonią wszystko...
zainteresowany11.06.2019, 16:55
" istniejące ogrodzenia nie wymagają dostosowania do wymogów kodeksu " - a gdzie informacja odnośnie reklam ? Antyreklamowych krzykaczy pewnie nie interesuje fakt , że istnieje wiele reklam , bilbordów i innych urządzeń służących reklamie , które powstały zgodnie z prawem . Czy wiadomo już , kto będzie płacił odszkodowania ich właścicielom za poniesione koszty likwidacji oraz wynajmującym za utratę przychodu z wynajmu miejsca na reklamę ?
REKLAMY WZDŁUŻ ZAKOPIANKI ODSTRASZAJĄ11.06.2019, 14:25
Kiedy te badziewne pseudo reklamy wzdłuż ZAKOPIANKI znikną!!!
To badziestwo zasłania cały piękny krajobraz!!!
Jak można było pozwolić na profanację tak pięknego obrazu natury?!
Co dwa tygodnie jadę z Krakowa do Zakopanego i zastanawiam się jak długo jeszcze taki syf będzie przy drodze z "takimi widokami", które przysłonięte są tymi koszmarnymi, straszącymi upiorami !!!!!!!!!!!!!!!
goralka11.06.2019, 10:16
Na całym Podhalu tak powinno być...
Dla chcącego nic trudnego11.06.2019, 08:06
Rewelacja! Brawo dla inicjatorów kodeksu! To się nazywa dobry gospodarz z wyobraźnią.
Mariusz10.06.2019, 23:16
Brawo! Po prostu, brawo!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl