03.04.2020, 16:58 | czytano: 15295

Dyrektor szpitala kontratakuje i wytyka błędy ordynatorowi

Arch. Podhale24.pl
NOWY TARG. Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Wierzba odniósł się do sprawy odwołania ze stanowiska ordynatora oddziału chirurgi urazowo-ortopedycznego dra Aleksandra Winiarskiego.
Przypomnijmy, dyrektor Wierzba pozbawił wieloletniego ordynatora oddziału stanowiska bez podania przyczyny. Dr Winiarski nie zgadza się z tą decyzją, podkreślając, że dyrekcja nie przedstawiła żadnych powodów tej decyzji i nie było do niej podstaw. Zarzucił też dyrekcji nowotarskiej placówki nepotyzm, wskazując, że na jego miejsce chce zatrudnić brata wicedyrektor.
Wczoraj dyrektor Marek Wierzba nie odbierał telefonów od dziennikarzy, dziś przesłał do mediów oświadczenie w tej sprawie. Wyjaśnia w nim m.in. okoliczności zwolnienia dra Winiarskiego z funkcji. Jak podkreśla, ordynator został zwolniony z pełnienia funkcji, ale jego umowa o pracę w szpitalu, jako lekarza, nadal obowiązuje. Dyrektor przedstawił też listę nieprawidłowości, które - jak zaznacza - miały wpływ na decyzję o odebraniu Aleksandrowi Winiarskiemu kierownictwa na oddziale.

- Nieprawdziwe zarzuty podnoszone publicznie przez dr. n. med Aleksandra Winiarskiego w tym wskazywany „nepotyzm”- bez jakiejkolwiek refleksji nad własnym zaangażowaniem i faktyczną realizacją umowy o zarządzanie oddziałem – jest zachowaniem niegodziwym i nie mającym nic wspólnego z etyką lekarską" – podkreśla.

Oto pełna treść oświadczenia:
„Oświadczenie Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w sprawie: nieprawdziwych twierdzeń i zarzutów dotyczących zwolnienia dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego

Odnosząc się do szeroko medialnie publikowanej i komentowanej informacji o zwolnieniu Pana dr n. med. Aleksandra Winiarskiego, Dyrekcja Szpitala wskazuje co następuje:

1. Nieprawdą jest, że dr. n. med Aleksander Winiarski został zwolniony.
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudnia w oparciu o umowę o pracę zawartą w dniu 17 marca 2008r. na czas nieokreślony dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego, dr Winiarski nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, od 1 października 2019r. do 30 września 2020r. przebywa na urlopie bezpłatnym.

Jednocześnie dr. n. med Aleksander Winiarski od 1 października 2019r. w oparciu o:
1/ umowę kontraktową o świadczenie usług medycznych z dnia 27 września 2019r. udziela świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej;
2/ umową kontraktowa z dnia 27 września 2019r. pełni obowiązki Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej.

W dniu 31 marca 2020r. z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wypowiedział umowę dotyczącą zarządzania Oddziałem ( § 23 ust. 4 umowy kontraktowej z dnia 27 września 2019r. dot. pełnienia obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej - w brzmieniu: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn”).

Tak więc, zgodnie ze wskazaną wyżej podstawą prawną każdej ze stron umowy przysługiwało uprawnienie do jej rozwiązania bez podania przyczyn z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Tak więc w oświadczeniu Dyrektora o rozwiązaniu umowy nie zostały wskazane żadne- w tym publikowane w mediach i na portalach internetowych przez Pana dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego -przyczyny wypowiedzenia.

Należy podkreślić , że pozostałe umowy tj. umowa o pracę jak również umowa kontraktowa z dnia 27 września 2019r. dotycząca udzielenia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej nie zostały wypowiedziane i nadal obowiązują!!!!

2. Nieprawdą jest, że nie istniały i nie są znane dr. n. med. Aleksandrowi Winiarskiemu powody rozwiązania umowy o zarządzanie Oddziałem.
Należy wskazać, że od jakiegoś czasu miały miejsce poważne niedociągnięcia i zaniedbania w realizacji przez dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego umowy o zarządzanie oddziałem, polegające na:

1) braku należytego nadzoru i kontroli pracy personelu pracującego w Oddziale w tym polegające na braku weryfikacji przedkładanych do rozliczenia godzin pracy i wykonanych procedur(§6 pkt 2 umowy o zarządzanie oddziałem)
2) niezapewnieniu racjonalnego wykorzystania łóżek Oddziału w tym permanentny brak planowania zabiegów operacyjnych, w tym nieuzasadnione przedłużanie pobytów pacjentów w oddziale oczekujących na zabiegi i generowanie zbędnych kosztów dla szpitala, niewłaściwe prowadzenie kolejek oczekujących i bardzo długi czas oczekiwania na zabiegi operacyjne (§6 pkt 6 umowy o zarządzanie oddziałem),
3) brak rzetelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej Oddziału jak również terminowego i należytego przygotowywania i przedkładania obowiązujących danych, sprawozdań i dokumentów(§6 pkt 7 umowy o zarządzanie oddziałem),
4) brak nadzoru nad rzeczywistym rozliczeniem powierzonego mienia podczas przeprowadzanej inwentaryzacji (§7 pkt 3 umowy o zarządzanie oddziałem)
5) nie podejmowaniu działań mających na celu zorganizowanie zespołu oddziału zapewniającego pełną realizację zadań oddziału i powierzonych obowiązków w tym zapewnienia zabezpieczenia dyżurowego Szpitala szczególnie w okresie Świąt i wakacji(§8 pkt 1 umowy o zarządzanie oddziałem),
6) nie inicjowaniu działań wpływających na rozwój podległego personelu, w tym nie zapewnienie szkolenia fachowego podległego personelu, minimalne zaangażowanie w merytoryczne szkolenia i opiekę nad specjalizującymi się w Oddziale lekarzami odbywającymi staż podyplomowy, brak dbałości o dyscyplinę pracy i wywiązywanie się personelu z obowiązków(§8 pkt 2, 3,5, 6 umowy o zarządzanie oddziałem);
7) prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej zmierzającej do bilansowania wydatków ze środkami przyznanymi w budżecie Oddziału(§9 ust 1 umowy o zarządzanie oddziałem)
8) nie przestrzeganiu limitu punktów określonych w umowie z MOW NFZ dla udzielanych świadczeń(§9 ust 3 umowy o zarządzanie oddziałem)
9) nie podejmowaniu skutecznych działań w zakresie obniżania kosztów Oddziału(§9 ust 4 umowy o zarządzanie oddziałem),
10) nie wdrażaniu przyjętych przez Szpital nowych systemów zarządzania(§9 ust 5 umowy o zarządzanie oddziałem),
11) braku właściwego kształtowania współpracy między Oddziałami Szpitala w szczególności z SOR(§9 ust 6 umowy o zarządzanie oddziałem).

Dodatkowo należy wskazać, że dr n. med. Aleksander Winiarski nie pełnił dyżurów, a jego zaangażowanie w osobistą realizację zabiegów operacyjnych przedstawiało się w ostatnich miesiącach w sposób następujący: w miesiącu grudniu 2019 r. na 14 dni przepracowanych dr Winiarski wykonał 5 zabiegów operacyjnych i asystował do 1 zabiegu, wykonał tylko 8 krótkich zabiegów kriolezji; w miesiącu styczniu 2020r. na 19 dni przepracowanych wykonał 6 zabiegów operacyjnych oraz 2 asysty oraz 8 krótkich zabiegów kriolezji; w miesiącu lutym 2020r. wykonał 6 zabiegów operacyjnych i 6 krótkich zabiegów kriolezji.

O powyższych nieprawidłowościach w realizacji umowy o zarządzenie Oddziałem Dyrektor Szpitala informował dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego już w roku 2019r. wskazując na konieczność podjęcia przez dr. Winiarskiego pilnych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz przede wszystkim wykonanie kontraktu z NFZ. Działania takie pomimo prowadzonych rozmów oraz udzielonego przez Dyrektora Szpitala wsparcia w tym polegającego na zatrudnieniu dodatkowego personelu, pomocy w przygotowaniu do archiwizacji dokumentacji medycznej, utworzenia dodatkowego zespołu zadaniowego nie przyniosły oczekiwanych skutków w postawie i zachowaniu dr. Winiarskiego względem powierzonych obowiązków kierowania oddziałem.

Konsekwencją powyższego w oddziale zarządzanym przez dra Winiarskiego w 2019 r. przyjęto o 18 % mniej pacjentów niż w roku 2018 i wykonano o 10 % mniej zabiegów operacyjnych, co skutkuje nie wykonaniem ubiegłorocznego kontraktu z NFZ i znaczącym obniżeniem finansowania Szpitala na rok 2020.

Reasumując należy wskazać, że decyzja Dyrektora Szpitala o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie oddziałem była działaniem koniecznym, uzasadnionym, oraz ze wszech miar racjonalnym podjętym w interesie pacjentów oraz Szpitala. Nieprawdziwe zarzuty podnoszone publicznie przez dr. n. med Aleksandra Winiarskiego w tym wskazywany „nepotyzm”- bez jakiejkolwiek refleksji nad własnym zaangażowaniem i faktyczną realizacją umowy o zarządzanie oddziałem – jest zachowaniem niegodziwym i nie mającym nic wspólnego z etyką lekarską.

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowy Targu"

r/
zobacz także
komentarze
karolinka06.04.2020, 16:18
No Wierzba, Gowin poelciał! To teraz Ty baj baj... Skończyło Ci się poparcie co?
mwm06.04.2020, 10:14
Niektórzy piszący tutaj nie mają podstawowej wiedzy w temacie. To,że lekarz został odwołany z funkcji ordynatora to nie znaczy, że nie będzie lekarzem w tej placówce. Został zwolniony tylko z funkcji administratora, zarządzającego danym oddziałem, czyli od pracy papierkowej, sporządzania statystyk, zapotrzebowań na sprzęt i materiały itd.Za to dostaje dodatkowe pieniądze.Jeżeli nie wywiązywał się z tych obowiązków to ktoś to musiał za niego robić, ale te obowiązki nie mają nic wspólnego z leczeniem tylko zarządzaniem administracyjnym oddziału.
Tak działa też np. sąd,są przewodniczący wydziałów- sędziowie, którzy oprócz sądzenia wykonują pracę papierkową związaną z tym aby dobrze wydział funkcjonował, jak również prezes sądu - to funkcja administracyjna. Po zwolnieniu ich z funkcji też nie przestają być sędziami tego sądu,dalej orzekają. Nie mając funkcji, nie ma się dodatkowego wynagrodzenia zwanego dodatkiem funkcyjnym i tyle.
anty05.04.2020, 18:29
Bardzo zabawne: dyrektorowi Wierzbie nie przeszkadzała praca dr. Winiarskiego dla kadry gdy go zatrudniał, ani przez kolejne osiem lat. Zaczęło wszystko przeszkadzać akurat wtedy gdy miejsce dla Chowańca trza było zrobić.
I jeszcze ten styl...
Typowy pisowiec jest typowy.
pop05.04.2020, 16:27
Ale dlaczego w czasie zarazy? jeżeli nawet słusznie. Coś tu śmierdzi panie dyrektorze...
pacjent ordynatora"05.04.2020, 12:36
panie Winiarski sam pan wiesz jakim jesteś gburem odejdż i już przestań po prostu ...
Winobranie skończone...05.04.2020, 11:39
Gratuluję Dyrektorze. Szkoda że tak długo to trwało. Rozumiem ze przez grzeczność nie podnosi Pan wszystkich zarzutów. Tak trzymać !
TYLE05.04.2020, 09:38
w temacie Lekarz o dwoch twarzach .Panie dyrektorze wielu nie powie tego głośno ale przyjęli to z radością . A Małysz niech zje snikersa.
Maria05.04.2020, 04:27
Spokojnie sytuacja jeszcze się odwróci od dyrektorka
Pacjent04.04.2020, 20:08
Zwolnił lekarza bo miał takie prawo. Na co drążyć temat. Wielki specjalista i co z tego skoro nie miał czasu dla pacjentów A dla tych których znalazł czas był niemiły arogancki. Taki specjalista to bez problemu znajdzie pracę więc czego się żali? Otworzy prywatną klinikę stać go. Lekarzem kadry jest za free? Bardzo dobrze że go wywalił .
Jagusia04.04.2020, 19:11
To,że brat może nie byłoby tak ważne, ale zapytajcie w Zakopanem o ocenę Pana Chowańca jako lekarza i człowieka. Ortopeda ponoć marny ale niewykluczone, że udostępnią mu te 2 zarezerwowane sale operacyjne ponoć dla jakiegoś genialnego operatora - może to właśnie on i zabłyśnie?
fakt?04.04.2020, 18:19
Wynika z tego, że np. w styczniu ordynator przez trzy dni był w pracy i nie robił nic???
Marzena04.04.2020, 16:59
Bardzo dobrze zrobił drektor Wierzba, nie będzie gwiazdozył bo z mojego dziecka zrobił prawie kalekę, dobrze że w Zakopanym na szybko zrobili operacje w środku nocy, bo zdaniem, gwiazdy Winiarskiego tego nie trzeba było operować i zajmować niepotrzebnie łuzka w szpitalu. Ostatecznie sprawa trafi na wokandę. Tylko się wirus uciszy
Wdzięczna pacjęntka04.04.2020, 15:01
Panie Doktorze ma Pan wsparcie ludzi. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jest Pan wspaniałym lekarzem i profesjonalistą w swoim fachu. Wierzymy w Pana i wierzymy Panu.
Wszystko się ułoży, a dobro które Pan czynił wróci do Pana ze zdwojoną mocą - będzie dobrze.
Beata Majewska04.04.2020, 14:41
Bardzo dziwnie tłumaczy się dyrektor Wierzba. Najpierw powuje się na umowę, że każda ze stron może ją rozwiązać bez podania przyczyny i właśnie wypowiedział dyrektor tę umowę bez powodu, następnie podaje kilkanaście powodów, dla których zwolnił wspaniałego lekarza z pełnionej funkcji.. Przecież widać gołym okiem jak grubymi nićmi jest to szyte. Zarzuca dyrektor Ordynatorowi, że kłamie mówiąc o nepotyźmie. A jakże to nazwać Panie Dyrektorze? Czy nie zna Pan brzmienia tego słowa? Wszak zatrudnianie członków rodzin to właśnie jest nepotyzm. A czy nowy ordynator przypadkiem nie jest bratem Pana zastępczyni? Chyba tak. Więc wstyd, że to Pan kłamie. Dziwnym trafem zwslnia Pan i to niemalże z dnia na dzień najlepszych fachowców. Czyż nie? Podobne kłamliwe zarzuty postawił Pan wspaniałemu kardiologowi dr Mariuszowi Gierbie i Jego żonie. Z dnia na dzień nie patrząc na to, że mają małe dzieci i zostają bez pracy. Nie mówiąc o innych zwolnionych lekarzach. Ale tak wspaniali fachowcy zawsze znajdą pracę tylko szkoda, że nie u nas. Bo po co nam najlepsi specjaliści? Ważne żeby rodziny miały zatrudnienie. Niech się Pan Panie dyrektorze zastanowi nad swoim postępowaniem. Proszę pamiętać, że każda karma wraca, a PIS nie zawsze będzie rządził.
Hardy04.04.2020, 12:46
Dyrektor Wierzba oddal prawdziwa niedzwiedzia przysluge nowemu Kierownikowi Odzdzialu swoim oswiadczeniem ,
bo ;
mial do dyspozycji dyrektorow ds .lecznicta ,dyrektorow ds .pielegniarstwa ,ktorzy sa odpowiedzialni za dzialanie oddzialow. Smaczku dodaje .ze jeden z dyrektorow ds.lecznictwa pracowal ( pracuje ?) na wymienionym oddziale.
Hipotecznie mozna zadac pytanie jak to jest ,ze bylo tak cudnie ,a jest tak dramatycznie ?Nikt tego nie wylapal wczesniej ?
Ociec04.04.2020, 11:45
Taki lekarz to skarb dla szpitala. Ale dla dobrej zmiany "kto nie z Mieciem, tego zmieciem".
Asia04.04.2020, 07:42
Teraz dyrektor Wierzba i Chowaniec zamiast zająć sie szpitalem robią zmiany personalne i kadrowe. To jest typowy pokaz niekompetencji w zarządzaniu. Mozę za bardzo się juz zaprzyjaźnili?
Mario04.04.2020, 06:38
Panie Dyrektorze Szpitala w N.T.
Komunikacja z dr A.Winiarskim jako pracownikiem przez media to standard pislandu , którego jest Pan gorliwym funkcjonariuszem . Najważniejsze to dobrze wypaść i dobrze przywalić .Brawo dyrektorze Wierzba ! Pana na wierzchu ! I to obarczanie winą za niedostatki szpitalne dr Winiarskiego , kiedy wszyscy wiemy jak PIS ostentacyjnie lekceważył służbę zdrowia to odwracanie uwagi za zły stan szpitala od Pana własnej osoby . Skoro było tak żle , to gdzie Pan był wcześniej ? A że cały region straci genialnego lekarza to nie ma dla Pana żadnego znaczenia .I pewnie myśli Pan , że nie ma ludzi niezastąpionych . W specjalności Pana dr.A.Winiarskiego to nie działa .
Tak nie powinno być03.04.2020, 23:45
Stocha operowali od razu bez kolejki jakby to był jakiś ... Prawda jest taka że dostaje się skierowanie od lekarza, następnie się idzie na ustalenie terminu np. to trwa 3 miesiące do ustalenia następnego terminu do zabiegu i czeka się z rok ( ustalenie terminu do terminu to pokój w pokój). Stworzony jest u ordynatora zeszyt z 10 pacjentami na dzień przyjęcia choć nie oznacza to że będzie 10 hospitalizowanych ( większość jest do zastrzyku typu matrix).u Na tym oddziale fakt są nie wykorzystane łóżka sam widziałem,, Zatem albo ktoś z góry ustalił taki system (limity o których się nie mówi) albo celowo to ustali by się nie przemęczać lub zostały stworzone miejsca poza kolejnością (domysły). Jeżeli odgórnie były ustalone limity to ordynator jest czysty - no chyba że teraz jest to nie na rękę i w audycie to jest na minus. Jak leżałem to na całym oddziale było tylko 4 pacjentów a możliwość to pewnie z 25. Według mnie to system naczyń powiązanych utrudnia się możliwości korzystania ze szpitala by wspomagać prywatne kliniki w których i tak pracują ci sami lekarze.
Marek03.04.2020, 21:38
Dyrektor szpitala nie jest czasem radnym sejmiku wojewódzkiego ?
Jest jeszcze czynnym politykiem (PISu oczywiście). Jak godzi te wszystkie funkcje. Innym zarzuca - u siebie problemu nie widzi. Czy wierzyć w tym sporze politykowi czy szanowanemu doktorowi ?
Kolejny przykład niszczenia autorytetu przez zakłamanych polityków. Ludzie, obudźcie się. Niedawno pielęgniarka, dziś doktor a jutro... może Ty. I to jeszcze dla dobra obateli !!!
Maciej03.04.2020, 20:58
Brawo Panie dyrektorze może w końcu na tym oddziale będzie tam porządek i lekarze zajmą się ludzmi normalnymi a nie celebrytami
Życiowy03.04.2020, 20:44
Nepotyzm? Brat nie brat, ma być dobry fachowiec jako lekarz i ordynator. Poza tym musi być konkurs. A pan doktor... Nie pojmuję wziął urlop bezpłatny by przejść na kontrakt i to podwójny by robić to samo? To o ile więcej zarabiał, bo że więcej i to dużo to pewne. I w ogóle jak to się ma do etyki lekarskiej, znaczy chodzi tu tylko o kasę? Mam nadzieję, że to jednak marginalne zjawisko.
wicie rozumicie03.04.2020, 20:40
wierzba do zwolnienia !!! Kolesiostwo ,nepotyzm ,połowa administracji to towarzystwo wzajemnej adoracji i pierdzistołki !!! Starostwo tak samo ! Ręka rękę myje ! /.../ Tacy ludzie zostają dyrektorami -Boże widzisz i nie grzmisz ! Mały człowieczek...Kiedyś i na niego przyjdzie pora !
#$03.04.2020, 20:29
wysyp trolli ze starostwa i z dyrekcji. do szpitala juz dawno powinien wejsc NIK. od samego poczatku ten szpital nie miał szczescia. /.../
To tylko ja03.04.2020, 20:08
A gdzie jest doktor Gierba, który był ordynatorem oddziału wewnętrznego. Leżałam na tym oddziale i byłam w szoku że można być tak mądrym lekarzem z takim podejściem do pacjenta. Widocznie był za dobry więc już go nie ma w nowotarskim szpitalu.
Andrzej03.04.2020, 19:45
Dyrektor ma prawo dobierać sobie personel. Koniec kropka.
Dr. Dre03.04.2020, 19:44
To jest wlasnie ten nepotyzm. Podobnie jak w przypadku pielęgniarki P.
Uważam ze podobne oświadczenie winno bylo byc przedstawione w jej przypadku.
Jezeli pacjent ma dotyczenie z nieprawidłowościami szpitala, urzędów etc to zastanawia sie do kogo mozna isc po pomoc? /.../

Naruszenie regulaminu. Moderator.
wilk03.04.2020, 19:13
Kto nie zna realiów- przyjmie gadki Wierzby za pewne, a kto zna- utwierdzi się,że polityk na stanowisku dyrektorskim może łgać ile chce.Ale każde drzewo się kiedyś złamie
szuser03.04.2020, 19:03
Dlaczego szpital w Nowym Targu jest zamknięty? Co ukrywa starostwo i dyrekcja?
zmartwiony03.04.2020, 18:49
Czytając co tu się wypisuje to aż nie chce się wierzyć,że ludzie są tak prymitywni. Dyrektor podał konkretne powody zwolnienia ze stanowiska /a nie w ogóle/.Zgodnie z prawem miał do tego prawo. itd.itd.
za doktorem03.04.2020, 18:45
Doktorze ma Pan wsparcie ludzi. Wierzymy w Pana i wierzymy Panu.
Wszystko się ułoży, a dobro które Pan czynił wróci do Pana ze zdwojoną mocą - będzie dobrze.
Halo03.04.2020, 18:40
Teraz rozumie. Mnie to wystarczy.
Tadek03.04.2020, 18:32
Jak na jednego ordynatora , to ilość niekompetencji powala na kolana.
Partyzant03.04.2020, 18:22
Ciemny lud wszystko kupi- Jacek Kurski
nikła03.04.2020, 18:20
Przez takich lekarzy trzeba czekać pół roku na operację.
...03.04.2020, 18:18
Widzę że POkemonki czytać nie umieją że zrozumieniem... To jasniej -Winiarski brał kasę za bycie ordynatorem a w rzeczywistości nie wypełniał swoich obowiązków.
Miecio03.04.2020, 18:03
Panie dyrektorze ale pie.... PAN głupoty. W tygodniku Pan mówił co innego. Wczoraj nie nid komentował Pan sprawy bo pisaliście to dzisiejsze oświadczenie. Doczeka Pan czasów kiedy i z Panem tak postąpią jak i Pan postępuje. Prędzej czy później, lista Pana niedociągnięć jest jeszczs dłuższa z racji bycia radnym.
Inwalida03.04.2020, 17:53
Byłem pacjentem tego oddziału i w pełni popieram decyzję Dyrektora.
kumoter03.04.2020, 17:35
Oto cały PiS.
Pepe03.04.2020, 17:28
No i jak Adaś mają się te słowa wobec twoich apeli do antypolskich redakcji i portali o nagłośnienie sprawy. Skoczkiembyłeś byłeś znakomitym, ale politykowanie sobie odpuść.
ręka rękę myje03.04.2020, 17:27
Powtórzę po raz enty.Specjalisty od wodociągów nigdy nie będzie dobry w zarzadzaniu taką placówką zdrowia,tym bardziej jak się jest wepchniętym na stołek przez kolesi partyjno-powiatowych.Wszyscy to wiedzą,tylko jakoś w N.Targu nie przyjmują tego do wiadomości...
Zwolnić dyrektora!03.04.2020, 17:23
Nepotyzmem jest obsadzanie rodzina dyrekcji stanowisk kierowniczych! Jeżeli Pan wiedział o nieprawidłowościach to gdzie Pan był do tej pory jako bezpośredni przełożony? Czym sie Pan, Panie Wierzba zajmował? motorami?
skandal03.04.2020, 17:14
Panie Dyrektorze, to co Pan właśnie zrobił jest skandaliczne.
Proszę się wstydzić!
Wyssane z palca argumenty - nie pierwszy już raz służą do skandalicznego zwolnienia.
Proszę nie mydlić oczu ludziom. Ludzie nie są durni, to że przychodzi BRAT Pani Dyrektor to jest FAKT - i Pan doskonale wie, że nie jest to przypadek.
Jak Pan może w lustro patrzeć.
W głowie się nie mieści jak Pan traktuje ludzi.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl