12.08.2020, 14:00 | czytano: 4852

Małopolska Tarcza Antykryzysowa: 16 mln zł na bony dla samozatrudnionych w ramach pakietu przedsiębiorczości

Fot. UMWM
Już za kilka dni samozatrudnieni z Małopolski będą mogli składać wnioski o wsparcie w postaci bonu rekompensacyjnego w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.
Przedsiębiorcy powinni zapamiętać dwie daty: 17 sierpnia – wtedy rusza I etap naboru wniosków oraz 31 sierpnia – czyli dzień, w którym rozpoczyna się składanie wniosków w przygotowanym na ten cel generatorze.
W połowie lipca Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przyznawaniu bezzwrotnych bonów rekompensacyjnych dla samozatrudnionych. Na ten cel zarezerwowano 16 mln zł.
- Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o bezzwrotny bon rekompensacyjny dla samozatrudnionych w wysokości 9 tys. zł, to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców. Wszyscy wiemy, jak istotna jest to pomoc w dzisiejszych realiach – mówi marszałek Witold Kozłowski. Po czym dodaje: - Walka ze skutkami pandemii wymaga szybkich i konkretnych działań. Ma to kluczowe znaczenie również w sferze gospodarki. Stawką są tysiące miejsc pracy i źródło utrzymania dla wielu małopolskich rodzin. Nieustannie analizujemy sytuację, by maksymalnie efektywnie uruchamiać wszelkie możliwe, najbardziej optymalne rozwiązania. Przypomnę, że Małopolska Tarcza Antykryzysowa to pakiet kompleksowych działań oraz w sumie miliard złotych, przeznaczony bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji mieszkańcom naszego regionu – dodaje marszałek.

Bon dla samozatrudnionych stanowi uzupełnienie poprzednich działań prowadzonych w obrębie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Możliwości finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć 16 mln zł na wsparcie prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ale - jak zapowiada Zarząd Województwa Małopolskiego - to nie wszystko, przewidywana jest bowiem możliwość zwiększenia aktualnie dostępnej puli środków.

- Pakiet przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest niezwłoczną odpowiedzią Samorządu Województwa Małopolskiego na kryzys gospodarczy, a także realnym wparciem dla przedsiębiorców, którzy ponoszą potężne straty w wyniku epidemii koronawirusa. W działania stabilizujące gospodarkę naszego regionu angażujemy znaczne fundusze. Ponad 250 mln zł to pomoc, która dociera już do przedsiębiorców z Małopolski. Reagujemy na bieżące oczekiwania i potrzeby. Dodatkowe 16 mln zł, przeznaczone właśnie na bezzwrotne bony dla samozatrudnionych, to uzupełnienie i rozwinięcie dotychczasowych działań. Zakładamy jednak 130% próg alokacji, a zatem środki te mogą ostatecznie sięgnąć nawet 20 mln zł – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O bezzwrotny bon może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna będąca MŚP, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą (tj. posiadająca wpis do CEIDG), niezatrudniająca pracowników w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), która jednocześnie spełnia wszystkie wskazane poniżej warunki:

 na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

 w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie grantu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania,

 na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),

 boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75%,

 w dniu udzielenia pomocy firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18 (Dz.U.L nr 187 str 1 z późn. zm).,

 na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.
Na co może liczyć samozatrudniony?

Wartość bonu, na jaką mogą liczyć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą to kwota 9 tys. zł Środki te posłużą na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych).

Całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Osoba fizyczna może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o przyznanie grantu.

Warto dodać, że pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tej dotacji tych samych kosztów.
Grantobiorca jest zobowiązany do niezawieszania i niezamykania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.

- Na bony dla przedsiębiorców Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał już ponad 250 mln zł w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Teraz czas na wsparcie dedykowane samozatrudnionym. Przekazujemy zatem 16 mln zł – podsumowuje marszałek Witold Kozłowski.

Wnioski dla samozatrudnionych. Jak je złożyć?

Nabór wniosków będzie odbywał się w dwóch, ściśle ze sobą połączonych etapach. Bon rekompensacyjny będzie mieć charakter dotacji bezzwrotnej, a sam projekt zrealizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

I etap: od 17 sierpnia (od godz. 12:00) do 28 sierpnia br. (do godziny 12:00) - osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą będą miały możliwość założenia konta w systemie www.tarcza.malopolska.pl, wypełnienia wniosku oraz jego zatwierdzenia. Uwaga: Po godz. 12:00 w dniu 28 sierpnia nie będzie już możliwości założenia konta oraz zatwierdzenia wniosku w generatorze.

II etap: od 31 sierpnia (od godz. 12:00) do 7 września br. (do godziny 12:00) lub do chwili, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie ww. grantów. W ramach II etapu osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą, będą miały możliwość złożenia w generatorze wcześniej przygotowanych i zatwierdzonych w I etapie wniosków.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
:(13.08.2020, 13:51
Drogi czytelniku, beneficjencie pisu. Kiedy zrozumiesz tą małą makówą, że państwo nic nie daje!
czytelnik13.08.2020, 07:09
narzekacie i narzekacie i ciągle wam źle ... ciekawe czy za PO byscie cos dostali no moze mirabelki ze szczawiem jak zwykle bylo
:(12.08.2020, 15:56
Czyli mówiąc krótko, jak ktoś zarabia o 60% mniej to może żreć przysłowiowy gruz.W @#$% mogą sobie wsadzić tą tarczę!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl