17.01.2022, 13:52 | czytano: 5930

Ciąg dalszy zamieszania na "Podhalańskiej": Senat nie uznaje władzy dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń

NOWY TARG. W niedzielę zebrał się Senat Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej. W podjętej wczoraj uchwale jego członkowie ocenili, że Minister Edukacji i Nauki nie posiada kompetencji do wskazywania osoby pełniącej obowiązki rektora. Dlatego, ich zdaniem, dr Bianka Godlewska-Dzoboń nie może pełnić tej funkcji. Uznali też wszystkie jej działania jako nieważne.
Przypomnijmy: w ub. tygodniu dr Bianka Godlewska-Dzioboń pokazała pismo z Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazujące, że to ona pełni obowiązki rektora uczelni po odwołaniu w dniu 21 grudnia dotychczasowego rektora dra Robert Włodarczyka. Na nowo wywołało to zamieszanie na uczelni. Dr Maria Zięba, wskazana przez Senat do tymczasowego pełnienia funkcji rektora, nie uznała tej decyzji, a w niedzielę otrzymała pełne poparcie od Senatu PPUZ. Senat uznał, że Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek "zajął stanowisko wyłącznie w oparciu o wyjaśnienia zawarte w piśmie Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z dnia 5 stycznia 2022 r., które w sposób wybiórczy przedstawia okoliczności faktyczne sprawy".
Dlatego Senat uznał, że wszelkie działania dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń za "podjęte przez osobę nieuprawnioną, i w konsekwencji nieważne i niewywołujące skutków prawnych". Wezwał ją również "do niezwłocznego zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań przynależnych do kompetencji prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, a tym samym związanych z pełnieniem obowiązków rektora PPUZ w Nowym Targu".

Oto pełna treść uchwały Senatu PPUZ:

UCHWAŁA nr 2/2022 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie oceny sytuacji, w tym stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu w przedmiocie osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu po odwołaniu z tej funkcji pana
dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami) w związku z § 33 ust. 1 pkt 13 oraz § 33 ust.2, § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu PPUZ w Nowym Targu

Mając na uwadze:

1) autonomię PPUZ w Nowym Targu we wszystkich obszarach działania,

2) fakt, że Minister Edukacji i Nauki sprawuje nadzór nad Uczelnią wyłącznie w zakresie określonym postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami); Minister Edukacji i Nauki nie posiada
kompetencji do wskazywania osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu,

3) dobro PPUZ w Nowym Targu, wyrażające się w szczególności w konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PPUZ w Nowym Targu w okresie pomiędzy odwołaniem z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, a powołaniem w trybie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi regulacjami PPUZ w Nowym Targu nowego Rektora PPUZ w Nowym Targu,

4) wolę bezwzględnej większości społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni, wyrażoną w szczególności wnioskiem większości Senatorów PPUZ w Nowym Targu o odwołanie z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka zgłoszonym do Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 14 grudnia 2021 r. (potwierdzonym uchwałą nr 1/2022 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 5 stycznia 2022 r.) oraz uchwałą nr 1/2021 Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2021 r. odwołującą z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni,

5) treść art. 27 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 8 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z § 63 ust. 5 Statutu PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że w okresie
od dnia odwołania rektora do dnia wyboru lub powołania nowego rektora obowiązki rektora pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie,

6) fakt, że w momencie odwołania z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni funkcję prorektora, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie pełniła dr nauk med. M. Zięba,

7) budzących daleko idące wątpliwości okoliczności dotyczące wydania zarządzeń przez pana dr. hab. Roberta Włodarczyka nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki
Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, w szczególności dotyczące daty wydania tych zarządzeń

a) wynikające m.in. ze złożenia Pani dr nauk med. Marii Ziębie oświadczenia w przedmiocie odwołania Pani dr nauk med. Marii Zięby z funkcji Prorektora ds. studenckich i kształcenia, bez wręczenia jej stosownego dokumentu rzekomo wydanego zarządzenia 167/2021, dopiero po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r., pomimo braku przeszkód do przekazania tego oświadczenia wcześniej, i niekwestionowania czynności podejmowanych przez Panią dr nauk med. Marię Ziębę w ramach funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia w okresie od daty rzekomego odwołania zarządzeniem nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. do momentu złożenia ustnego oświadczenia w dniu 21 grudnia 2021 r. po godz. 18.45, a więc po odwołaniu z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni przez Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu w dniu 21 grudnia 2021 r.,

b) danych z systemu informatycznego PPUZ w Nowym Targu, z których wynika, że zarządzenie nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia zostało wytworzone w programie Word w dniu 22 grudnia o godzinie 9:45, a o 10:05 zapisane w formacie pdf, a także braku uzgodnienia z Samorządem Studenckim PPUZ w Nowym Targu w sposób określony w § 80 ust. 2 Statutu PPUZ w Nowym Targu powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń na funkcję Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, co potwierdzają wyjaśnienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego pana Mateusza Stopki-Gadei skierowane do Rzecznika Praw Studenta PPUZ pani Eweliny Kułach w korespondencji mailowej, że Samorząd Studencki PPUZ nie wydał pozytywnej opinii i że wniosek w ogóle nie był rozpatrywany,

8) brak akceptacji Senatu PPUZ w Nowym Targu dla działań podejmowanych przez Pana dra. hab. R. Włodarczyka – odwołanego Rektora (przed i po odwołaniu) i Jego najbliższych współpracowników, w tym w szczególności Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń,
9) że pismami w dniach 11 i 12 stycznia 2022 r. Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek zajął stanowisko wyłącznie w oparciu o wyjaśnienia zawarte w piśmie Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z dnia 5 stycznia 2022 r., które w sposób wybiórczy przedstawia okoliczności faktyczne sprawy,

10) brak działań dra hab. Roberta Włodarczyka zmierzających do udowodnienia czy uprawdopodobnienia, że dokumenty, na które się powoływał (zarządzenia 167/2021, 171/2021 oraz pismo do Samorządu Studenckiego PPUZ w sprawie wyrażenia zgody na powołanie na funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń) i z których chciał wywodzić daleko idące skutki dla Uczelni, zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującą procedurą w PPUZ w Nowym Targu, a przede wszystkim z poszanowaniem wartości akademickich, Senat PPUZ w Nowym Targu postanawia przyjąć poniższe:

a) uznaje zarządzenia nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz 171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za nieważne z uwagi na ich wydanie przez Pana dra hab. R. Włodarczyka – osobę, która w momencie ich wydawania była skutecznie odwołana z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu, i jako takie niewywołujące skutków prawych,

b) potwierdza, że funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPUZ w Nowym Targu, a tym samym obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu pełni dr nauk med.
Maria Zięba, i przyjmuje, że wszystkie działania podjęte przez dr nauk med. Marię Ziębę w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu są ważne i wywołują skutki prawne z nich wynikające,

c) uznaje wszelkie działania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń podjęte w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu w ramach pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za podjęte przez osobę nieuprawnioną, i w konsekwencji nieważne i niewywołujące skutków prawnych i wzywa Panią dr Biankę Godlewską-Dzioboń do niezwłocznego zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań przynależnych do kompetencji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia, a tym samym związanych z pełnieniem obowiązków rektora PPUZ w Nowym Targu.

§ 2

Senat PPUZ w Nowym Targu zobowiązuje Panią dr nauk med. Marię Ziębę, pełniącą obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu, do:

a) niezwłocznego przeprowadzenia wyborów Rektora PPUZ w Nowym Targu, zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym,
b) podejmowania wszelkich działań zarządczych w okresie do dnia wyboru Rektora PPUZ w Nowym Targu w niezbędnym zakresie,
c) powiadomienia Społeczności Akademickiej PPUZ w Nowym Targu o stanowisku Senatu PPUZ w Nowym Targu,
d) przekazania stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu Pani dr Biance Godlewskiej-Dzioboń.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Pani dr nauk med. Marii Ziębie – Prorektorowi ds. spraw studenckich i kształcenia, pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu.

§ 4

Uchwałę przekazuje się:
a) Kolegium Elektorów PPUZ w Nowym Targu,
b) Radzie Uczelni PPUZ w Nowym Targu,
c) Ministrowi Edukacji i Nauki,
d) Samorządowi Studenckiemu PPUZ w Nowym Targu,
e) Dr Biance Godlewskiej-Dzioboń.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
p.o. rektora
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej
w Nowym Targu
dr Maria Zięba

r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
@18.01.2022, 08:54
Czy na tej uczelni nie może być minimum normalności..przecież to jest cyrk i kompromitacja na całą Polskę
xxxxxx17.01.2022, 22:41
Bianka lubi mieć władzę coś o tym wiemy
To w jaki sposób traktowała pracowników w swojej ukochanej Primaverze było żałosne
Osiol17.01.2022, 19:11
Pomyślcie czy indeksy będą ważne czy osoby zwolnione mogą zaliczać egzaminy czy dokument stwierdzający ukończenie będzie ważny może rok oblać dla bezpieczeństwa
Wszak akcja się dopiero rozwija....
A sądy mielą powoli...
Pone17.01.2022, 18:27
Biedna Bianeczka okręt po tytułem "moja kariera w Ppuz" tonie
Tak, tak17.01.2022, 17:24
Do NIE: Ministerstwo niczego nie stwierdziło, nie ma takich uprawnień! Gamoń jesteś. Gamoni nigdy za dużo...
Mlenstwo17.01.2022, 17:15
Bo wyuczony a mądry to są dwa różne bieguny
Wyuczyć się każdy może jeden w godzinę drugi w tydzień to zależy od chęci a mądrości nieda się nauczyć ją albo się ma albo nie
NIE17.01.2022, 15:52
Ci ludzie od starego hodorowicza sa niepowazni... nie potrafia przyznac swojej porazki i nieudolnosci...moga sobie we wlasnym gronie hora czegos nie uznawac. ministerstwo stwierdzilo kto jest pelniacym obowiazki i tyle. a ta sekta tego nie moze zrozumiec...chorzy
spacerkiem po mieście17.01.2022, 15:34
Czyli rektorem zostanie Anna Mlekodaj. Świetnie.
Żaczek17.01.2022, 15:20
Jest bardzo niedobrze skoro ludzie z tytułami naukowymi zachowują się gorzej niż dzieci w piaskownicy. A pani BGD to już musi mieć nieźle pod blond włosami. Przecież chyba się domyśla, że ta bajka nie będzie miała dobrego zakończenia?
Asia17.01.2022, 15:16
nie..no jaki wstyd.
Oby to był już koniec walki17.01.2022, 15:09
Bardzo ważne stanowisko! Sprzeciw senatu to sprzeciw wszystkich grup na uczelni: studentów, administracji i nauczycieli. Jak długo można nie rozumieć, że nie chcą ani Roberta ani Bianki na PPUZ? Wszyscy to rozumieją tylko nie oni. A ta Bianka to o co walczyła? Wytłumaczcie mi bo ja nie rozumiem.
opop17.01.2022, 14:16
Tak patrząc na to z boku to powinni rozwiązać tą szkołę tak byłoby lepiej. Żal patrzeć na to jak zachowują się ludzie z tytułami naukowymi. Nie jestem może jakoś gruntownie wykształcony ale uważam że pewnych rzeczy nie przystoi robić w życiu. Dotyczy to zarówno jednej jak i drugiej strony konfliktu. Generalnie tragedia.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl