25.02.2022, 17:25 | czytano: 2734

Jeszcze przez tydzień można wnosić uwagi do projektu uchwały krajobrazowej

Zakopane/ zdj. Marcin Szkodziński
ZAKOPANE. Trwają prace nad ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Zakopanego. Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej można wnosić jeszcze przez tydzień.
Celem sporządzenia uchwały jest przede wszystkim ochrona krajobrazu, tradycji miejsca, cennych historycznie i kulturowo walorów Zakopanego, jak również poszanowanie dobrego sąsiedztwa, rozumiane jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej. Jednym z głównych założeń opracowania uchwały krajobrazowej jest uporządkowanie Zakopanego pod względem rozmieszczenia tablic i urządzeń reklamowych, które obecnie dominują w przestrzeni miejskiej, zakłócając wizualny odbiór terenów o najwyższych w skali kraju walorach krajobrazowych. Uchwała, określając precyzyjne zasady, na jakich mogą funkcjonować reklamy, powinna przynieść zdecydowane korzyści, przede wszystkim poprzez umożliwienie skutecznej walki z wszechobecnymi tzw. dzikimi reklamami. Te nośniki, które będą spełniały wymogi nowego prawa miejscowego, będą lepiej wyeksponowane, a więc komunikaty reklamowe będą docierały do większej liczby odbiorców. Działania porządkujące podjęte zostały dla obszaru całej Gminy.
Procedura sporządzenia uchwały krajobrazowej jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po sporządzeniu projektu uchwały, został on zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe, wymagane przepisami organy, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na przełomie 2020 r. i 2021 r. został wyłożony do publicznego wglądu. Następnie, w wyniku analizy złożonych uwag, ewolucji interpretacji przepisów prawnych (nowe wyroki sądów) oraz pogłębionej analizy stanu istniejącego, projekt uchwały został znacząco zmieniony. Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji obejmowały: zmianę brzmienia przepisów na pozostawiające mniej wątpliwości interpretacyjnych, zmianę niektórych definicji i wprowadzenie nowych, doprecyzowanie zasad pomiaru gabarytów tablic i urządzeń reklamowych, doprecyzowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ustalenie praktycznie od nowa zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, z jeszcze większym uwzględnieniem specyfiki Zakopanego (park narodowy, zorganizowane tereny narciarskie, koleje linowe), doprecyzowanie i rozwinięcie przepisów dostosowujących, w tym warunków dostosowania do przepisów uchwały. W grudniu 2021 r. zmieniony projekt uchwały został zaopiniowany i uzgodniony przez właściwe organy. W dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2022 r. projekt uchwały był wyłożony do publicznego wglądu.

Podjęcie uchwały krajobrazowej w brzmieniu dostosowanym do specyfiki terenu, jest niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony krajobrazu Zakopanego oraz postrzegania przestrzeni wizualnej miasta przez mieszkańców i odwiedzających. Uwagi do projektu uchwały krajobrazowej należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2022 r. (liczy się data wpływu), zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 13 stycznia 2022 r.

UM Zakopane, BPP, s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl