04.09.2022, 14:11 | czytano: 1146

W Zakopanem powstał szkolny Oddział Przygotowania Wojskowego

zdj. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Targu
ZAKOPANE. W Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego uruchomiony został Oddział Przygotowania Wojskowego. W uroczystej inauguracji noku szkolnego wziął udział szef Wydziału Rekrutacji, nowotarskiego WCR - mjr Jerzy Czajka.
Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.
Limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. W tej liczbie 11 szkół już jest obecne w programie, a zezwolenie otrzymało na otwarcie kolejnych oddziałów. 16 szkół dołączy z projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który jako program pilotażowy będzie stopniowo wygaszany. 13 szkół debiutuje w programach koordynowanych przez MON, wśród nich szkoła w Zakopanem.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe, a właściwie organy prowadzące szkołę - w przypadku tej szkoły starostwo powiatowe w Zakopanem - miały możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstają oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego ubiegać się mogły organy prowadzące szkołę składając do ministra obrony narodowej odpowiedni wniosek wraz z szeregiem dokumentów. Wnioski te były opiniowane zarówno przez kuratoria oświaty, jaki terenowe organy administracji wojskowej (WSzW, WKU). „Hotelarz” mimo pozytywnych opinii kuratorium, jak i WSzW przez poprzednie dwa lata nie uzyskał stosownego zezwolenia. I rok – 130 szkół, II rok - zaledwie 20 oddziałów, aż w tym roku jednym z 40 szkół, które otrzymały to zezwolenia zostało Technikum nr 2 Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Wł. Zamoyskiego w Zakopanem.


Decyzja nie jest wydana na stałe i może być cofnięta w przypadku:
- stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z realizacja programu szkolenia, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
- nie wykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, negatywnej oceny szefa CWCR OZ w Krakowie w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi.

Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.
Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego realizowane będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową, którą w przypadku tej szkoły jest Wojskowy Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego w Zakopanem. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Minimalna liczba godzin przewidziana na zajęcia realizowane w technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego. Liczba uczniów w klasie wynosić ma nie więcej niż 30 osób.

MON może udzielić dofinansowania zakupu wyposażenia dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.


opr.s/ zdj. WCR w Nowym Targu
Może Cię zainteresować
komentarze
Jo04.09.2022, 17:31
PO miało rację PiS pcha nas na wojnę, to nie było straszenie to było ostrzeżenie.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl