22.03.2023, 14:30 | czytano: 5907

Nowy Targ: Urząd Miasta odpowiada na pytania o ścieki w rejonie lotniska

NOWY TARG. "Priorytetem dla wszystkich instytucji powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem" - głosi komunikat Urzędu Miasta.
Powtarzający się od miesięcy proceder wypuszczania rurami ścieków i substancji ropopochodnych przez skarpę obok lotniska praktycznie wprost do potoku Biały Dunajec miał w tych dniach kolejna odsłonę.
Zapytaliśmy Urząd Miasta o szczegóły poszczególnych interwencji oraz ich efekt. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź w formie komunikatu: "w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez jednego z przedsiębiorców".

Oto on:

W kwietniu 2022 roku pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy – właściciela obiektu znajdującego się nad rzeką Biały Dunajec, który prowadzi działalność o charakterze hotelarskim, gastronomicznym oraz w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych. Powodem interwencji było zgłoszenie mieszkańców o wydobywających się z terenu należącego do tego inwestora ściekach. Natychmiast po otrzymaniu informacji, na miejscu zjawili się urzędnicy.

Nowotarski magistrat poinformował o zdarzeniu: Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Nowym Sączu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarówno pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu pobrali próbki do badań. Analiza materiału wykazała zanieczyszczenie ściekami bytowymi i substancjami ropopochodnymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Miasta Nowy Targ wydał zalecenia pokontrolne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Nowym Sączu nałożył na przedsiębiorcę mandat w najwyższej możliwej wysokości, tj. 500 zł. Należy podkreślić, że Urząd Miasta Nowy Targ nie ma możliwości nakładania kar finansowych. Urząd Miasta Nowy Targ złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Urząd Miasta Nowy Targ, wedle kompetencji, poinformował Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu o wynikach kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu, którzy stwierdzili, że w budynku nieposiadającym stosownych zezwoleń prowadzona jest działalność polegająca na serwisowaniu maszyn i pojazdów rolniczych.

W lipcu 2022 r. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przesłuchała pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu postępowania w rzeczonej sprawie.

W lipcu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, według kompetencji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych. Część z nich nie została wykonana. Przedsiębiorca argumentował, że jest w trakcie uzgadniania wykonania dokumentacji z organami nadzoru budowalnego.
We wrześniu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli obiektów należących do przedsiębiorcy, w związku z brakiem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnego z obowiązującymi przepisami. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował Urząd Miasta Nowy Targ, że stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym wszczął postępowanie w tej sprawie.

W listopadzie 2022 r. Urząd Miasta Nowy Targ o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz nielegalnego prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i naprawy maszyn rolniczych przez przedsiębiorcę poinformował pismem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. Zwrócono się również z zapytaniem, czy rzeczona instytucja prowadziła postępowanie dotyczące przedmiotowej sprawy lub jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających legalność wszystkich budynków znajdujących się na terenie nieruchomości.

W grudniu 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu poinformował, że przeprowadzono wstępnie postępowanie wyjaśniające ma wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie legalności rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku obecnie pełniącego funkcję usługową z domem weselnym.
Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przeprowadził postępowanie administracyjne legalizacyjne w stosunku do wybudowanej z naruszeniem prawa budowlanego oczyszczalni na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Nałożone na inwestora obowiązki opracowania i przedstawienia dokumentacji legalizacyjnej oczyszczalni nie zostały wypełnione, dlatego inspektorat wydał decyzję o nakazie rozbiórki podziemnej oczyszczalni ściekowej. PINB w Nowym Targu prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w sprawie legalności wybudowanego budynku magazynowego i serwisowanego maszyn rolniczych.

15 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał zgłoszenia szkody w środowisku w wyniku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 1 września 2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych. 11 stycznia 2023 r. PINB w Nowym Targu zawiadomił Burmistrza Miasta Nowy Targ o braku podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego uproszczonego wniosku przedsiębiorcy.

W związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców oraz brakiem stosownych działań ze strony innych instytucji, 20 marca 2023 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie rzeczonej nieruchomości. Podczas kontroli urzędnicy zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. Policjanci przybyli na miejsce. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu z uwagi na fakt, że ścieki nie przedostawały się bezpośrednio do rzeki Biały Dunajec, na miejscu się nie pojawili, ale poprosili o przesłanie dokumentacji pokontrolnej. Urzędnicy Urzędu Miasta Nowy Targ stwierdzili, że na terenie – wbrew obowiązującym przepisom – niezabezpieczonym, znajdują się liczne urządzenia i maszyny rolnicze. Na skarpie ujawniono cztery wkopane w ziemię zbiorniki, będące częściami rozbiórkowymi oczyszczalni ścieków, na którą to inwestor również otrzymał nakaz rozbiórki od PINB.

Podczas kontroli stwierdzono zanieczyszczenie skarpy odpadami oraz czynne osuwisko mogące zagrażać życiu i zdrowiu. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ dokonali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Na wniosek Urzędu Miasta Nowy Targ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadziło w przedmiotowej sprawie postępowanie mające na celu cofnięcie przedsiębiorcy pozwolenia wodno-prawnego w związku z nieprzestrzeganiem jego zapisów oraz pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego zalegalizowania studni.

Kolejnym krokiem w przedmiotowej sprawie będzie przekazanie przez Urząd Miasta Nowy Targ stosownych dokumentów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości wszystkim organom, wedle kompetencji: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, Delegaturze w Nowym Sączu, Państwowej Służbie Geologicznej, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu oraz Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Mając na uwadze powyższe, priorytetem dla wszystkich wymienionych powyżej instytucji powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską."

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Monika bez stanika05.04.2023, 23:34
Komu w gospodarstwie domowym odpływ z muszli pachnie niech pierwszy podniesie rękę . Sami to robicie a drugiemu wytykacie .
Wyborca25.03.2023, 18:06
Plan na najbliższy rok. /.../ solidny audyt, rozliczenie i powiadomienie służb. Im się wydaje że są bezkarni. Dość szwindli i kolesiostwa.
Grzegorz Dyndała25.03.2023, 15:44
Urząd niech po prostu nie bawi się w redakcję prasową tylko przeciwdziała i systematycznie pracuje. Za to burmistrz i jego ekipa biorą pieniądze publiczne. I to nie małe. Nagrody również, ale to chyba za to, że im się należało! Sami od lat przykrywają i tolerują nieprawidłowiści w gospodarce wodno-ściekowej. Sami również demoralizują mieszkańców pokazując swoją pozorną niemoc wobec tych, którzy łamią prawo i zagrażają środowisku. Przecież wszyscy w NT wiedzą, że /.../ Niestety, ale trzeba mieć jaja, by coś zmieniać a nie pudrować robiąc z mieszkańców głupków, co to łykną każdą bzdurę. I dla przykładu skończyć w zatrutym mieście wycinać programowo chroniące nasze płuca drzewa. To dopiero bezmyślność i kretynizm. Znaczy się władza może wszystko, ale rura, którą można zlakalizować dronem z zainstalowaną kamerą termowizyjną jest tematem zastępczym, który ma nas przekonać o świetnej polityce środowiskowej samego Watychy! Ale blaga. Ale kabaret. Cyrk z czterema wstążkami...
Dxcd25.03.2023, 13:38
Widać, że Facebookowego Waldemara Malinowskiego dziś ostro biere i wszystko go boli a najbardziej łeb na ten halny
Barbara Majcherczyk25.03.2023, 12:58
Do znachora - nie wysilaj się, twój czas minął teraz tylko na misterium lub adorację. Modlitwa uspakaja i tłumi wybujałe ambicje.Jak się podpiszesz imieniem i nazwiskiem to może zechcę z tobą podyskutować.
hahaha25.03.2023, 12:03
To może Pani Elwira, która nie miała odwagi podpisać się pod tym oświadczeniem, ustosunkuje się do poruszanych kwestii? Może być na ulubionym facebooku i jak zwykle w godzinach pracy. Czekamy. I koniecznie emotka z bicepsem.
Technokrata25.03.2023, 10:46
Prawda jest taka, że obiekt został rozbudowany już za Watychy. Powstał dom weselny i dodatkowo hotel. Instalacja oczyszczająca, jest dobra i na etapie budowy restauracji wystarczająca. Potem doszło do rozbudowy i olbrzymiego ruchu mieszkańców i turystów. Pani Elwira z UM doskonale zna temat bo pisała pracę naukową o tej instalacji. Skąd więc wynika ta bezsilność i bezradność Watychy i jego urzędników? To już pozostaje tajemnicą Poliszynela. Tak nieudolnego burmistrza nie było i już nie będzie. Pozostanie w historii i książkach o mieście jako przykład nieudolności i robienia na odwrót. Inaczej obiecywał inaczej zrobił. To już 8 lat niemocy i chaosu. Nie da się zwalać na poprzednika. No chyba że na samego siebie z poprzedniej kadencji
Nm24.03.2023, 22:26
Urząd zamiast opowiadać dobranocki niech się weźmie do roboty. Szczególnie ta pani od facebooka
Wyborca z dawnego 2124.03.2023, 22:08
Ten przydługawy list jest potwierdzeniem tego że Watycha jest kiepskim burmistrzem. Ten słowotok przypomina jego godzinne sprawozdania na sesjach, gdzie odczytuje wiadomości ze strony now..rg24.tv. Zgodnie z wyznawaną zasadą jak ludzie usłyszą długie sprawozdanie będą myśleć że dużo robimy. No ale jak się wyciśnie treść to zostają kilka kropli. Oj ta cała Wataha to balonik, z którego zeszło powietrze. Nic się nie da i mało chce
Wena24.03.2023, 21:58
Ale ten Watycha jest bezradny jako burmistrz. I tak jest ze wszystkim. A ile pieniędzy unijnych przeszło obok nosa? Nic tylko wstązki i bale
Wszyscy złotą autostradą, chcą do Eldorado24.03.2023, 20:11
Oj, oj uderz w stół a nożyce się odezwą. Oto czołowa aktywistka w likwidacji straży miejskiej (to apropos wspomnianych kompetencji) i wolnościowa propagatorka reformowania reform (zapewne bawełnianych), jawi się z nowa twarzą śledczej moralizatorki i obrończyni stanu ducha mieszkańców.
Idąc dalej, nawet otaczającego nas środowiska - choć to pewnie pretekst, prowokacja, powód... I pewnie możnaby machnąć ręką na to wszystko, gdyby nie fakt, że wspomniane pomyje wpierw ktoś powinien zetrzeć po sobie. Tak w zwyczajnym odruchu, po ośmiu latach amnezji i ogólnego zaćmienia. Może byłoby przyzwoiciej, bo przecież miało być już cacy, cyk pstryk - ale chyba nie jest. Szkoda. Na nic zatem te figury ze szpagatem nad śmierdzącym zrzutem, wszak pękło i trochę wyłazi dziurą, jakiś żenujący wstyd.
znachor24.03.2023, 17:38
Pani Barbaro /.../ Znowu wszędzie pani widzi kandydatów? To jakaś obsesja. /.../ Polo cocta, hejkum, kejkum. Kandydaci, kandydaci, wszędzie kandydaci.

Naruszenie regulaminu. Moderator.
Barbara Majcherczyk24.03.2023, 13:43
Więcej jak połowa wpisów w powyższym temacie to wpisy albo jednego albo dwóch kandydatów na burmistrza. Nie pisać tylko wziąć się do działania, zapytać prawnika jak to się ma do dotychczasowych działań różnych organów które nić nie zrobiły a bijecie tylko w burmistrza, który co ma zatkać rurę szmatą? Wspomnijcie też praprzyczynę czyli pozwolenie na budowę śp. Fryźlewicza od niego wszystko zło się zaczęło. W obronę jabłonki zebraliście 800 podpisów, o mało co nie przykuliście się do drzewa, a teraz co? Jest okazja dowalić Burmistrzowi i urzędnikom. Zróbcie jakąś akcję, wezwijcie telewizję, wesprzyjcie legalne działania urzędnicze. Tylko takie kompetencje ma miejscowa władza, a nie wylewajcie powtarzających się stale, pomyj. Wystarczy na Czerwonem.
Ygrek24.03.2023, 11:20
Oj p. Fic zatrudniał Waldemara jako prezesa spółki narciarskiej a potem Kosa i prawnika Watychy. Kolesiostwo nie do ruszenia
Krzysztof24.03.2023, 08:56
Zwłaszcza że P. Fic był sponsorem kampani wyborczej Watychy.
Bear24.03.2023, 06:58
Sądy wielokrotnie orzekały u Watychy bezczynność urzędniczą. Więc ma to na papierze. Dla urzędnika to praktycznie dyskwalifikacja zawodowa. No ale taj jest. Nie oczekujcie od niego cudów
Bawa23.03.2023, 17:21
Mnie się wydaje że to typowy temat zastępczy dla znaleziska przy dawnej mleczarni obecnie w posiadaniu biznesmana od dymiącego bezkarnie komina na Ceramicznej. Coś sprawa ucichła a i urząd nie wydał żadnego komunikatu? No ale kolesiom wolno smrodzić taka prawda w tym mieście kolesiostwa
xyz23.03.2023, 14:00
Trzeba ogłosić referendum i pozbyć się tego bezradnego burmistrza. Facet po podwyżce co miesiąc bierze 20 tysiaków pytam za co? Masakra z tym gościem
Krzysztof23.03.2023, 13:24
Ostatni akapit powinien brzmieć:
Mając na uwadze powyższe, priorytetem dla Burmistrza jako gospodarza naszego miasta powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską."
pikolo23.03.2023, 12:58
O pani rzecznik kadzi jak Pani z NTvk. /.../
wilk23.03.2023, 12:23
Najlepszy dowód na nadmiar urzędów- sanepid, wody polskie, ochrona środowiska, wodociągi.Nikt nie ma władzy ,żeby ukrócić proceder.Oto Polska
Greg23.03.2023, 10:06
Panie Watycha proszę się przestać już kompromitować i robić z miasta pośmiewisko
Rocky23.03.2023, 09:51
Bezradny Watycha. To deski ofpadają z parkingu. To droga bufowana bez pozwilenia na bufowę. To remint Kasprowicza zapłaco y mimo że nie dokończony. Jednym słowem człowiek demolka. Kolejny temat to dymiący komin na Ceramicznej i smród na Ludźmierskiej
Regionalista23.03.2023, 08:37
Nie wiem czy to możliwe, ale uważam,że kompetentne urzędy powinny podjąć stosowne czynności mające na celu pozbawieni właścicieli przedsięrbiorstwa koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Zabawa w kotka i myszkę nie może dalej trwać.
Slovak23.03.2023, 08:01
Powinni zamknąć ta szambiarnie
Wyborca z dawnego 2123.03.2023, 07:33
Grzegorz Watycha jako radny miał tysiące recept na rozwiązywanie problemów w mieście i poprawę jakości życia mieszkańców. Już jako burmistrz stał się źródłem tych problemów i cofnął Nowy Targ o lata świetlne. Sami widzicie jak jest skuteczny w banalnym problemie. Mieszkańcy miasta głosujcie w wyborach z głową na karku albo obudzicie się z ręką w nocniku
Zamknac szambo lot23.03.2023, 06:05
Ma szczescie kilka stacji telewizyjnych zainteresowalo sie tym smierdzacym problemem.M aja odwiedzic urzad miasta i tych nauczycieli środowiska z orawy..jak to mozliwe ze my nowotarżanie pozwalamy na takie zachowanie ludzi ze wsi?
Mila22.03.2023, 23:39
Sądy wielokrotnie orzekały że Watycha dopuścił się bezczynności. Tym razem mamy bezradność. Jak na dłoni. A miało być tak pięknie. Grzegorz Porażka
avivat22.03.2023, 22:40
Bezradność...bezradność...bezradność! Jak nie można sobie z tym poradzić! Tyle instytucji się niby tym zajmuje i dalej brak konkretów!
Ula22.03.2023, 22:23
Popis urzędniczej bezradności. Grzegorz Nic Nie Mogę Watycha
MAMUSIU RATUJ22.03.2023, 20:53
A moze by tak w odwecie wylac tym z szamba lotu,cysterne gnojowicy kolo ich chalpy na orawie?
DR MARTENS22.03.2023, 20:51
Kochani po prostu trzeba bokotowac tych orawskich trucicieli i caly ten szmbo lot.Ja juz tam nie chodze...
Myślący22.03.2023, 20:32
Zastanawiające, że w całym długim artykule informacyjnym nie pada żadne imię i nazwisko konkretnych osób. Czyżby pracownicy Urzędu Miasta ich nie mieli? Zadziwiające dlaczego chcą być anonimowi. To spostrzeżenie dla myślących obiektywnie. Artykuł też bez podpisu. Dziwny zbieg okoliczności?
Spostrzegawcza22.03.2023, 19:35
Wszystko zaczęło się od urzędników!
Kto nic nie może, a kto może?
Urząd nie może, ale urzędnik może.
Pedant22.03.2023, 19:31
A ja się pytam gdzie są zieloni. Jak chodzi o głupoty to protestują, a jak syf leje się Dunajca czy do Wisły z Czajki to ich nie ma. Nie zapłacone to nie ma protestu? Zieloni macie fuchę. Do roboty, przywiązać się tam.
Karino22.03.2023, 17:50
Bibi
to nie pomyje to prawda o pseudodziałaniach pseudoburmistrza. Już całe miasto to widzi i się o tym przekonało. Sprawa Rancho Lotu to tylko potwierdzenie tej nieudolności. Jak Wam nie pasuje siedzenie i puszczanie bąków w stołek od 7 do 15 to na Wasze miejsce jest kolejna horda kolesiów
Do Bibi22.03.2023, 17:49
Temu z urzędu ponoć wszyscy szybko się ewakuują a nowych chętnych brak
Głos na Stacha22.03.2023, 17:46
Pan Stanisław Kułach nazywajacy się 1 kandydatem na Burmistrza, jako szanowany mecenas i ekspert w każdej dziedzinie sztuki powinien coś z tym zrobić lub zorganizować petycję o zamknięcie, pogonić wszystkie instytucje odpowiedzialne za ten syf a nie tylko Urząd i wtedy będzie miał mój głos bo wytykać każdy umie ale do roboty nie ma nikogo. Żądam dowodów a nie obietnic jak to było w reklamie Old spice'a
Bibi22.03.2023, 17:16
Dziwie się że Burmistrz Watycha pozwala ostatnimi czasy na takie lanie pomyj po swoich pracownikach.
góral22.03.2023, 17:15
Papiery z urzędu do urzędu a kupa i ropa nadal leci.
500 złotych kary. To jest jakiś śmiech na sali.
Przeazać prywatnej firmie oczyszczanie zdegradowanego terenu i obciążyć przedsiębiorcę który chce zas***ć całe miasto
A jednak obronię22.03.2023, 17:14
Czy Wy wszyscy nie kumacie że akurat urząd nie może zamknąć tego przybytku???Bo nie ma na to żadnego paragrafu, więc nie piszcie tych pierdół tylko sami coś zróbcie i tam nie chodźcie albo gnębcie innych a nie tylko Urząd bo oni jako jedyni mieli odwagę rok temu to ruszyći rozdmuchać medialnie i koniec i kropka,a to że inni zamiatają dalej to już nie ich wina bo g...a lecą kilkanaście lat i Was wtedy nie było! I nikt kilkanaście lat tego nie ruszał!
Osiol22.03.2023, 16:46
No pani rzecznik książki w wolnym czasie pisać piękny słowotok piękna nadbudowana forma wyrazu czyta się jak kryminał już już już go mają a to dopiero pierwszy rozdział z wielu
Naiwne staruszki już oczyma wyobraźni widzą kraty pasiak więzienny
I pewnie kilku kolegów dorzuciło komentarze, na tej starej loży szydercow(na tym portalu) niestety nie zrobi to słowotwórstwo żadnego wrazenia
Ale od czegoś trzeba zacząć, oczekujemy by równie barwnie opisać pozostałe sukcesy i osiągnięcia,, jaszczembiow''
Mariusz22.03.2023, 16:27
Czyli jest tak jak ktoś wcześniej napisał. Gospodarz nie zorbił w tej sprawie nic skutecznego. Kupa dalej płynie.
Poinformował szereg instytucji, uruchamiajać lawinę kontroli które nic nie wniosły a za które płaci obywatel. Nie chcę mówić jak to wyglądało by w niemczech bo to Polska ale jedno wiem napewno. Bezwzględny zakaz korzystania z całego terenu nie wspomnę o restaracji, domie weselnym itd. a potem rozkopywanie całego terenu w poszukiwaniu zródeł. A że to jest NT i pani z ochrony środowiska ma stosunek do swojej pracy releksacyjny to po roku czasu kompletnie nic się nie zmieniło i nie zmieni w najbliższych latach.
radykalny Benek22.03.2023, 16:11
Gonić dziada.
JA nie Burmistrz22.03.2023, 15:51
mogę zamknąć 20 zjazdów na Ludzmierskiej
mogę zamknąć 2 ulice(kolejowa,ceramiczna)
mogę ud...ć 50 działalności i firm płacących podatki
mogę wyburzać prywatne domy i kamienice
mogę rozorać kwartał miasta
ALE NIE MOGĘ zatkać tej RURY.
Miastowy22.03.2023, 15:24
Czarny z kolejowej ma jednak siłę a śmiali się że nie da rady(wody polskie i lasy wiadomo czemu idzie opornie)
mecenas22.03.2023, 15:18
art 379 prawa ochrony środowiska Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
Eko trol22.03.2023, 15:14
Czyli widać kompetencje i skuteczność Watychy i tej kolesiowskiej ekipy. Cytuję: Należy podkreślić, że Urząd Miasta Nowy Targ nie ma możliwości nakładania kar finansowych.
Proszę pamiętać, że zlikwidowana przez Watychę Straż Miejska miała takie kompetencje i możliwości. Dlatego jest taki powszechny syf w tym mieście a urzędnicy bezsilni i sam Watycha bezradny. Czas na kolejny bal, raut czy kwietnik z manekinem w tym jesteście dobrzy
Wnikliwy22.03.2023, 15:11
Adwokat czytaj ze zrozumieniem przecież pisze wyraźnie, że Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Więc jak widać można i skoro zgłosili kolejne nowe to powinna prowadzić kolejne nowe bo tu mandatu nie było.
ww22.03.2023, 15:05
i d...-dziesi?tki urzędników się doktoryzowało za nasz? kasę !
Szambo -Lot22.03.2023, 15:01
Sprawa ewidentnie nadaje się do Interwencji w Polsacie.
JA22.03.2023, 14:57
Przegladając youtube można jakiś komentarz dodać ? do booking pisać ?
Adwokat22.03.2023, 14:53
W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny. Nałożenie mandatu kończy postępowanie w sprawie tego czynu i blokuje nałożenie wyższej kary za ten sam czyn. Nie nakłada się mandatów za kolejne podobne wykroczenie lub przestępstwo.
Magiczna siła pokuty22.03.2023, 14:50
O czyli urzędasy chodzą tam i z powrotem a magiczna, kosmiczna siła niewiadomego pochodzenia blokuje ich to z prawa to z lewa. A imię jego czterdzieści i cztery...
Mieszkaniec22.03.2023, 14:40
Nie chodzić do tego syfiarza ,tak się go ukara ,500 zlotych kary to dla niego waciki ,kpi sobie z mieszkańców więc trzeba to miejsce omijać szerokim łukiem
Eko22.03.2023, 14:39
A tam ciągle imprezki i tłumy.. brawo wy! W normalnym kraju biznesik sam by upadł bo nikt normalny by tam nie chodził
tyle lat22.03.2023, 14:38
W takim razie czemu tak długo prokuratura już prawie rok zwleka???
Czemu inni nie monitorują sprawy skoro zostali powiadomieni???
Widziałem to osuwisko zabroniłem tam dzieciom chodzić bo to naprawdę jest już niebezpieczne, czy w tym mieście trzeba kolejnej tragedii zęby się ktoś w końcu obudził ja rozumiem kompetencje kompetencjami ale chyba należy zamknąć przybytek bo to zbyt długo trwa
Hmm22.03.2023, 14:36
Czy ja dobrze czytam że urzędnicy musieli się tłumaczyć na policji?! Ciągać po sądach to powinni tych co leją ścieki! Każdy kto wspiera interes i tam chodzi powinienem się wtydzić!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl