Obwieszczenie o licytacji

Dodano
06.02.2019, 13:03
Kontakt
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2019 o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się TRZECIA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 3053/1, 3080/1, 3139/2, 3213/22, 3476/23, 3478/3, 11033, 11034, 3478/2, 10484/21 o powierzchni łącznej 0,3670 ha położonej w Krościenku n/Dunajcem (Gmina Krościenko n/Dunajcem, powiat nowotarski, woj. małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00033611/0 stanowiącej własność STAFIŃSKIEJ JADWIGI.

Działki ewid. 3476/23, 3478/3, 11033, 11034 (B) o łącznej powierzchni 0,0375 ha zlokalizowane są w terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z usługami. Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym (pow. ca 75m² składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki) i budynkiem gospodarczym, uzbrojony – sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna. Teren ogrodzony, zagospodarowany. Przeznaczenie w MPZP Gminy Krościenko n/Dunajcem: MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z usługami.

Działki ewid. nr 3053/1, 3080/1, 3139/2, 3213/22 zlokalizowane są w terenie lasów i polan śródleśnych; stanowią teren nieuzbrojony, niezabudowany, nieogrodzony, zadrzewiony, bez bezpośredniego dojazdu.

Działka ewid. o nr 3478/2 leży w terenie zieleni publicznej; to teren niezabudowany, w całości stanowiący pastwiska trwałe; dostępność komunikacyjna drogą asfaltową.

Nieruchomość oszacowano łącznie na kwotę 210.650,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 65% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 136.922,50 zł.
Poniższe zestawienie przedstawia wartość rynkową dla poszczególnych działek, obszar, cenę wywoławczą oraz kwotę wadium.

Lpdziałka ewid.obszarcena oszacowania w złcena wywoławcza w złwadium w zł
13053/10,1654 ha12 133,007.886,451 213,30
23080/10,0608 ha4 460,002.899,00446,00
33139/20,0493 ha3 616,002.350,40361,60
43213/220,0422 ha3 095,002.011,75309,50
53476/23, 3478/3, 11 033, 11 0340,0375 ha182 937,00118.909,0518,293,70
63478/20,0065 ha2 586,001.680,90258,60
710 484/210,0053 ha1 823,001.184,95182,30
Ʃ0,3670 ha210.650,00 zł136.922,5021.065,00 zł
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podarek od czynności cywilnoprawnych w terminie14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl