Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.765.2019

Dodano
29.05.2019, 12:47
Kontakt
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się DRUGA LICYTACJA udziału 23/120 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17870 o całkowitej powierzchni 0,1166 ha położonej w Nowym Targu (Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00045586/2 stanowiącej współwłasność BRYNIARSKIEGO WOJCIECHA

Działka ewid. 17870 (RV) o powierzchni 0,1166 ha, położona w obrębie 0001 Nowy Targ zlokalizowana jest w terenie elementarnym KL2 o funkcji tereny komunikacji lotniczej. Teren niezabudowany, nieuzbrojony, równy i suchy. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Od strony południowo-wschodniej działka przylega do terenu lotniska w Nowym Targu. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane. Dojazd odbywa się drogą gruntową słabej jakości.

Udział 23/120 w działce oznaczonej geodezyjnie numerem 17870 oszacowano na kwotę 11.675,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 70% oszacowanej wartości udziału w nieruchomości tj. kwotę 8.172,50 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 50/100).

Lpdziałka ewid.obszar całkowity działkicena oszacowania udziału w złcena wywoławcza w II licytacji w złwadium w zł
1178700,1166 ha11.675,008.172,501.167,50
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanego udziału w nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności udziału w nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podarek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl