Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.1949.2018

Dodano
29.05.2019, 13:00
Kontakt
00000000
Działając w trybie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1314 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13, p. 131 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 1014 o powierzchni 0,9594 ha położonej w miejscowości Szczawnica (Gmina Miasto Szczawnica, powiat nowotarski, województwo małopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem NS1T/00095197/3 stanowiącej własność OLEŚ KRZYSZTOFA

Działka ewid. 1014 (Lzr-ŁV, ŁV, ŁVI) o pow. 0,9594 ha położona w obrębie 0002, jedn. rejestrowa G.64, jedn. ewidencyjna 121102_4 Szczawnica Miasto jest niezabudowana, nieuzbrojona, w całości zadrzewiona (stopień zadrzewień średni); posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione. Dostęp do działki możliwy jest tylko przez działki sąsiednie.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica (uchwała nr LII/328/20140) nieruchomość znajduje się w terenie istniejących lasów.

Nieruchomość objętą księgą wieczystą numer NS1T/00095197/3 oszacowano na kwotę 44.188,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 33.141,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych 00/100).

Lpdziałka ewid.obszar całkowity działkicena oszacowania w złcena wywoławcza w złwadium w zł
110140,9594 ha44.188,0033.141,004.418,80
Licytant przystępujący do licytacji winien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości. Wadium winno być złożone w gotówce, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłacone na konto tutejszego urzędu tj. NBP O/Kraków 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem celu wpłaty i oznaczenia sprawy. Wpływ wadium na rachunek powinien nastąpić przed licytacją.

W ciągu 14 dni przed licytacją, w dni robocze w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13, p. 132; bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 18/2630456.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego.

Informuje się, że nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl