Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.715.2.2020

Dodano
07.02.2020, 16:31
Kontakt
Naczelnik Urzedu Skarbowego w Nowym Targu jako organ likwidacyjny działając na podstawie art. 105a § 1-3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz 1438 ze zm.), stosownie do treści § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018r. poz.1016 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28 lutego 2020r. o godz. 8:00, a w przypadku niedojścia do skutku I licytacji – w dniu 28 lutego 2020r. o godz. 8:30 w miejscowości Morawczyna numer 54 odbędzie się sprzedaż licytacyjna niżej wymienionych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Nowym Targu sygn. akt II W 477/19 dot. przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

przedmiot licytacjisztukłącznie ilość w m³łączna cena oszacowania bruttołączna cena wywołania na I licytacji bruttołączna cena wywołania na II licytacji brutto
1kloce drzewa świerkowego opałowego sprzedawane łącznie352,28364,57 zł273,43 zł182,28 zł


Oferowane ruchomości sprzedawane będą łącznie; można je oglądać w miejscowości Morawczyna nr 54 w dniu licytacji na pół godziny przed wyznaczonym terminem licytacji. Cena wywołania wynosi na I licytacji ¾ wartości szacunkowej rzeczy. W przypadku niedojścia I licytacji do skutku we wskazanym powyżej terminie, II licytacja odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 02.03.2020r. 8:00 , przy zachowaniu zasad jak w przypadku I licytacji. Cena wywołania podczas II licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej w/w rzeczy. Należność za zakupione ruchomości płatna jest gotówką po zakończeniu licytacji. Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 132 Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, ul. Parkowa 13 lub telefonicznie - 182630456 w godzinach urzędowania (7:00-15:00).

Zastrzeżenia:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych ruchomości i zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl