28.02.2017, 11:23 | czytano: 3679

Apel lekarzy oraz List Otwarty Nowotarskiego Alarmu Smogowego do Burmistrza i Radnych Miasta Nowy Targ

Jak już informowaliśmy, na poniedziałkowej sesji Rady Miasta gościli przedstawiciele Nowotarskiego Alarmu Smogowego. Wystosowali Listo Otwarty do władz Miasta, który publikujemy poniżej. Z kolei w imieniu 29 lekarzy rodzinnych z Nowego Targu wystąpiła lek. med. Lidia Kołodziej. Zaapelowała o ułatwienie dostępu do informacji o zanieczyszczonym powietrzu w Nowym Targu i jego okolicach.
W rozmowach z Nowotarskim Alarmem Smogowym, lekarze podkreślają, że nie wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Nowego Targu są świadomi problemu smogu, a zwłaszcza przyczyn występowania wielu dolegliwości i chorób, ponieważ nie są o tym zagrożeniu odpowiednio informowani.
Dlatego lekarze apelują do władz miasta o zorganizowanie systemu wczesnego alarmowania o wystąpieniu smogu oraz rzetelne informowanie o zasadach zachowania się w sytuacji wysokiego stężenia zanieczyszczeń, np. pod postacią specjalnych tablic informacyjnych umieszczonych w szkołach, przedszkolach i placówkach służby zdrowia, aktualizowanych według bieżącego stanu powietrza, a także akcji edukacyjnej, skierowanej do osób dorosłych i młodzieży szkolnej, o przyczynach smogu i sposobach zapobiegania temu zjawisku.

Apel lekarzy z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ do Burmistrza i Radnych

Apelujemy o podjęcie skutecznych działań w zakresie ochrony mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Targ przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi smogu. Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz związki chemiczne zawarte w smogu wywołują schorzenia górnych dróg oddechowych, zaostrzenia astmy, POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i alergiczny nieżyt nosa. Nasilają objawy chorób układu sercowo-naczyniowego, mogąc w konsekwencji prowadzić do przedwczesnych zgonów. Toksyczne substancje smogu zwiększają zachorowalność na nowotwory.

U dzieci, zanieczyszczenie powietrza obniża odporność i prowadzi do częstszych infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, a także może wywołać astmę oskrzelową i alergie. U kobiet ciężarnych, narażenie na działanie smogu może powodować uszkodzenia płodu: zaburzenia rozwoju układu nerwowego oraz niską masę urodzeniową.

W przypadku wystąpienia smogu tj. w dniach w których stężenie pyłu PM10 przekracza bezpieczny poziom 50 mikrogramów na m3, zalecamy podjęcie środków ostrożności:
- ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze np. z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i układu krążenia,
- nie wietrzenie mieszkań,
- zaniechanie aktywności fizycznej na zewnątrz, w szczególności odwołanie zajęć ruchowych dzieci i młodzieży prowadzonych na powietrzu, jak również spacerów przedszkolnych.

Zwracamy się z prośbą o zorganizowanie systemu wczesnego alarmowania o wystąpieniu smogu oraz rzetelne informowanie o zasadach zachowania się w sytuacji wysokiego stężenia zanieczyszczeń, np. pod postacią specjalnych tablic informacyjnych umieszczonych w szkołach, przedszkolach i placówkach służby zdrowia, aktualizowanych według bieżącego stanu powietrza, a także akcji edukacyjnej, skierowanej do osób dorosłych i młodzieży szkolnej, o przyczynach smogu i sposobach zapobiegania temu zjawisku.

Lekarze z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ.

Pod apelem podpisali się: lek.med. Lidia Kołodziej, lek.med. Beata Ulanowska-Bulić, lek.med. Adam Bochenek, lek.med. Łukasz Janik, lek.med. Andrzej Kość, lek.med. Izabela Czepiel-Pajerska, lek.med. Jadwiga Chmielowska, lek.med. Grażyna Małek, lek.med. Paweł Grzywacz, lek.med. Grażyna Jurek, lek.med. Bogumiła Wrońska, lek.med. Jadwiga Gad, lek.med. Teresa Krośniak-Czapińska, lek.med. Alicja Piszcz, lek.med. Paweł Filarecki, lek.med. Małgorzata Maj, lek.med. Zofia Jaros, lek.med. Dominika Łach, lek.med. Michalina Ślemp, lek.med. Małgorzata Kozioł, lek.med. Stanisława Panczak-Jaworska, lek.med. Małgorzata Smirnow, lek.med. Izabela Krysiak, lek.med. Diana Krzystyniak, lek.med. Jan Gawlak, lek.med. Magdalena Dyka, lek.med. Ligia Matysiak, lek.med. Agnieszka Wójt oraz lek.med. Iwona Małkiewicz.

List Otwarty Nowotarskiego Alarmu Smogowego do Burmistrza i Radnych Miasta Nowy Targ

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo Radni,

Na Państwa ręce przekazujemy list otwarty, w którym pozwalamy sobie przekazać nasze uwagi oraz postulaty. Opracowując niniejsze pismo, kierujemy się wyłącznie troską o zdrowie: swoje, swoich rodzin, bliskich oraz wszystkich mieszkańców Miasta Nowy Targ i okolic. Chcemy najzwyczajniej w świecie godnie żyć i oczekujemy od Państwa – jako naszych przedstawicieli - realnych działań, aby poprawić katastrofalny stan powietrza w naszym mieście.

Apel o wprowadzenie w życie naszych postulatów ma na celu z jednej strony poprawę jakości powietrza, którym wspólnie oddychamy, z drugiej zaś wypracowanie systemu ostrzegania mieszkańców i reagowania na zagrożenie w sytuacji, kiedy już ono występuje. Stoimy na stanowisku, że w obydwu tych zakresach dotychczasowe działania Miasta Nowy Targ są niewystarczające i wymagają zdecydowanej intensyfikacji. Miasto powinno przyjąć kilka założeń walki ze smogiem i je konsekwentnie realizować. W związku z powyższym apelujemy o:

1. Regularne informowanie mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z nadmiernych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza, w tym opracowanie procedur, których dotychczas służby Miasta Nowy Targ nie zdołały wypracować. Wśród najważniejszych procedur powinno znaleźć się:
a) informowanie o stanie powietrza w szkołach i przedszkolach (codziennie rano) wraz z informacją jak mieszkańcy powinni się zachowywać w określonej sytuacji,
b) zakaz prowadzenia zajęć lekcyjnych (w tym sportowych) na zewnątrz budynków szkolnych (w sytuacji przekroczenia norm jakości powietrza),
c) odwoływanie odbywających się na zewnątrz imprez sportowych, w tym lodowiska na Rynku.

O tym, że w Nowym Targu brakuje jasno określonych procedur, które należy wprowadzać w sytuacji poważnego zagrożenia wskazuje ostatnia sytuacja z 11 stycznia 2017. W tym dniu zaistniał III stopień (najwyższy) alarmowy zanieczyszczenia powietrza, kiedy to przekroczenia norm sięgały tysiąca procent. Urząd Miasta Nowy Targ z jednej strony informował o realnym zagrożeniu na swoich stronach internetowych zalecając nie wychodzenie z domu, a z drugiej przyzwolił na korzystanie z lodowiska znajdującego się na Rynku miasta. Doprowadzając do takiej sytuacji Miasto Nowy Targ okazuje lekkomyślność i nieodpowiedzialność oraz daje oczywisty pretekst do oskarżeń o świadome narażanie dzieci, młodzieży i ich rodzin na utratę zdrowia. Lodowisko było czynne w czasie największego smogu, o czym ostrzegał WIOŚ i Starostwo Powiatowe.

2. Usprawnienie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ)
Urząd Miasta Nowy Targ tak powinien usprawnić działania WGKiOŚ, aby istniała możliwość:
a) profesjonalnego przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych,
b) systematycznej kontroli palenisk, także w godzinach wieczornych,
c) systematycznej kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji i ilości oddawanych odpadów na danej nieruchomości,
d) realizowania przez Ekodoradcę kompleksowego planu edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, a w szczególności ochrony powietrza
e) comiesięczne publikowanie statystyk kontroli.

3. Rozbudowa sieci miejskiego ogrzewania
To działanie, które może przynieść najwięcej korzyści, gdyż zamiast tysięcy kotłów, w których stosuje się opał różnej jakości, istnieje kocioł centralny nadzorowany przez miasto. Nie budzi to też tylu kontrowersji, co konieczność wymiany pieców na nowsze i nie generuje związanych z tym kosztów.

W związku z tym, postulujemy, aby przy każdym remoncie/przebudowie ulic równocześnie rozwijać infrastrukturę ciepłowniczą. Dzięki skoordynowaniu tych działań nie będzie sytuacji, w której trzeba będzie niszczyć świeżo zmodernizowaną nawierzchnię drogi, aby położyć rury ciepłownicze.

Rozwój sieci ciepłowniczej powinien być priorytetem, gdyż nie jest to działanie doraźne, wynikłe tylko z powodu smogu, ale wymóg cywilizacyjny. Wystarczy dodać, że porównywalne miasta na Słowacji mają wskaźniki na poziomie 80% podłączonych budynków. Szacujemy, że w Nowym Targu, jest to kilkanaście procent budynków.

3.1. Rozwój sieci gazowej
Jakkolwiek temat gazu ziemnego jest w gestii PGNiG, a nie Urzędu Miasta, to jednak Miasto powinno włączyć się w koordynowanie i wspieranie rozwoju sieci.
Analogicznie jak w przypadku ogrzewania miejskiego, wszelkie remonty/inwestycje drogowe należy koordynować również ze spółką gazowniczą, aby za jednym razem wyposażyć infrastrukturę podziemną w stosowne instalacje.

Zarówno w przypadku sieci gazowej, jak i ciepłowniczej konieczne jest rzetelne promowanie i informowanie mieszkańców zarówno regularnie (spotkania informacyjne), jak i bezpośrednio przed rozpoczęciem inwestycji. Ponadto ważne jest maksymalne uproszczenie formalności jakie musi spełnić potencjalny użytkownik sieci miejskiej lub ciepłowniczej.

4. Ulgi podatkowe
Z punktu widzenia skuteczności działań ważne są nie tylko kontrole, kary i zakazy, ale także działania pozytywne, zachęcające - związane z finansami mieszkańców.
W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie ulg podatkowych dla gospodarstw domowych, które zamienią przestarzałe i nieefektywne kotły na bardziej ekologiczne metody spalania (gaz, miejskie ogrzewanie lub nowoczesne piece). W tym temacie warto wspomnieć Urząd Miasta Zakopanego, który już stosowne działania podejmuje.

5. Profesjonalny plan edukacji w zakresie ekologii
Miasto Nowy Targ nie posiada profesjonalnego planu edukacyjnego dla mieszkańców z zakresu walki ze smogiem i taki nie istnieje w postaci żadnego dokumentu, mimo że Urząd wielokrotnie podaje informację, że jest to priorytetowa sprawa. (Według maila od WGKiOŚ z 12 stycznia 2017: W odpowiedzi na Pani e-maila dotyczącego listy akcji ekologicznych oraz ich terminów planowanych w roku 2017 informuję, że Urząd Miasta Nowy Targ nie posiada takiej listy z uwagi na fakt, iż nie ma obowiązku ustawowego, który by nakazywał jej posiadanie.  Wszystkie akcje edukacyjne prowadzone są na bieżąco). Jednak w poprzednim 2016 roku jedynymi działaniami z zakresu ochrony powietrza były informacje na temat “górnego spalania” oraz aktualizacja informacji o szkodliwości spalania odpadów na stronie Urzędu Miasta, czy jednorazowy grudniowy apel Burmistrza o niespalanie odpadów.

Ze względu na katastrofalny stan powietrza w naszym mieście szeroko rozumiane działania edukacyjne na temat smogu powinny odbywać się intensywniej, gdyż edukacja to profilaktyka, czyli zapobieganie problemom w przyszłości.

Całoroczny plan kampanii edukacyjnej powinien objąć m.in:
a) widoczne, codziennie aktualizowane tablice informujące o stanie powietrza w placówkach medycznych, szkołach, przedszkolach i innych miejskich obiektach użyteczności publicznej,
b) projekt materiałów edukacyjnych tj. ulotek, plakatów, banerów, tablic informacyjnych,
c) szkolenia i prezentacje dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat szkodliwości smogu,
d) szkolenia dla określanych grup społecznych tj. lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, grup zawodowych,
e) happeningi oraz eventy zwracające uwagę na problem,
f) współpracę Miasta z mediami.

6. Termomodernizacja budynków
Należy zbadać ile budynków wymaga ocieplenia i wspierać inwestycje termomodernizacyjne dla najmniej zamożnych (dotacje i zwolnienia z podatków).
Istotna jest również fachowa informacja w tym zakresie. Jak np. badanie budynków kamerą termowizyjną. Wyniki z takiego pomiaru dają rzetelny obraz miejsc szczególnie narażonych na utratę ciepła. Dzięki termomodernizacji potrzeba mniej opału do ogrzania domu, a co za tym idzie daje to mieszkańcom oszczędności i przyczynia się do mniejszej emisji szkodliwych substancji.

Zwracamy się do Zespołu Doradczego do spraw analizy stopnia realizacji działań w zakresie ochrony powietrza na terenie miasta Nowy Targ, powołanego 5 stycznia br., aby przedstawił mieszkańcom efekt swojej dwumiesięcznej pracy w postaci odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są możliwości dofinansowania najbiedniejszych właścicieli nieruchomości, których nie stać na modernizację ogrzewania? Jakie są ustalenia w związku z dofinansowanie do wymiany kotłów z budżetu miasta, na wypadek braku dofinansowań zewnętrznych? Jaki jest skutek rozeznania prawnych spraw związanych z możliwością dopłat do ekologicznych paliw? Jaki jest skutek rozpoznań prawnych w zakresie zapewnienia stałych cen gazu do ogrzewania budynków tzw. zabezpieczenie na wypadek wzrostu cen paliwa?

7. Wysłanie oficjalnego pisma do mieszkańców, wyjaśniające znaczenie Uchwały antysmogowej dla Małopolski i konieczność wymiany kotłów w określonym czasie.
Wyżej wymienione pismo wyjaśniłoby nowe regulacje oznaczające rozpoczęcie w całym województwie procesu wymiany najbardziej trujących pieców na węgiel, tzw. kopciuchów oraz najgorszych kominków, na nowoczesny sprzęt.
Od 1 lipca w Małopolsce nie będzie możliwa instalacja kotła na węgiel lub drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub wymieniają kocioł na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesny kocioł. Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.


Podsumowanie
Mamy nadzieję, że zdecydujcie się Państwo na odważne kroki i uznacie kwestię zanieczyszczenia nowotarskiego powietrza za sprawę priorytetową, bo mimo, że katastrofalny stan powietrza to wynik zaniedbań obywateli i urzędników na przestrzeni wielu lat, to jednak dzisiaj to na nas spada odpowiedzialność aby ten problem rozwiązać. Na nas, czyli obywatelach, ale również na Was, czyli na Radzie Miasta i Burmistrzu jako naszych reprezentantach.

Jesteśmy grupą kilkunastu osób o różnych profesjach, którym nie jest obojętne dobro Miasta. Poświęcamy swój prywatny czas dla spraw lokalnych i liczymy na duże zaangażowanie ze strony Miasta i współpracę, gdyż docelowo wszystkim nam zależy na tym samym.

Często mamy do czynienia z sytuacją, w której Burmistrz przerzuca się odpowiedzialnością z Radą Miasta i Gminy. Jednak proszę zwrócić uwagę, że Burmistrz Miasta wykonuje zadania, które Wy – jako radni – uchwalacie. To Państwo zlecacie Burmistrzowi wykonanie poszczególnych zadań i to Państwo macie prawo go z nich rozliczać.

Rozumiemy, że czystsze powietrze nie jest tak widoczne, efektowne jak budowa mostu, czy szkoły. To zrozumiałe, że politycy chcą inwestycji namacalnych i szybkich. Powietrze takie nie jest. Ale zdrowie mieszkańców powinno być dla Państwa celem najwyższym. Mniemamy, iż już tak jest, bo przecież nieprzypadkowo zostali Państwo obdarzeniu zaufaniem przez wyborców.

Liczymy na Państwa odpowiedzialność, czekamy na konkretne działania i jeszcze raz wyrażamy chęć współdziałania w tej ważnej sprawie.

Z poważaniem - Nowotarski Alarm Smogowy".

Do listu został dołączony załącznik z wykresem poziomu zanieczyszczenia powietrza w Nowym Targu z poprzedniego miesiąca, który pokazuje, że w styczniu zdarzyły się zaledwie cztery dni, w trakcie których powietrze w Nowym Targu spełniało normy.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
bolo02.03.2017, 10:18
I po co kurna tyle pisać, jak wszyscy wiedzą co to smog?
bertan01.03.2017, 17:42
Prosimy RADĘ Miasta, aby podjąć temat gazyfikacji obrzeży miasta.
!!!01.03.2017, 16:51
??? popieram
zainteresowany01.03.2017, 16:22
Gaz dla całego miasta i po problemie. Proste, jak drut!
???01.03.2017, 09:57
a my apelujemy do lekarzy! 100 za wizyte to bardzo dużo. nie możecie mniej brać? przeciez macie juz wszystko domy, super samochody i mieszkania dla dzieci. na co wam tyle pieniedzy? chciwosc?
Obserwator01.03.2017, 07:25
Drzewa? jak narazie trwa wycinka i gdzie się nie spojrzy tam padają piękne drzewa, nie mam nic przeciw starym niebezpiecznym,ale pod piłę idą dorodne, klony, lipy,modrzewie świerki np. przy Podtatrzańskiej pomiędzy blokami 44 a prywatną posesja padł w poniedziałek wspaniały smrek który rósł od lat 70, takich i innych przykładów każdy z państwa dobrze zna. Będziemy żyć jak na pustyni
nowotarżanka28.02.2017, 14:37
Pragnę dodać swój apel do Rady Miasta i Sp-ni Mieszkaniowej w N.T., aby nasadzono tuje i świerki ew. jodły wzdłuż osiedla położonego przy ul. Wojska P.od str. zachodniej (wzdłuż zakopianki). W N.T. jesteśmy najbardziej narażeni na wdychanie spalin od ogromnego ruchu pojazdów na zakopiance. Obecnie rośnie tam kilka drzew ale to jest kropla w morzu potrzeb. Drzewa mogłyby chronić nas mieszkańców przed szkodliwymi spalinami.
Wiele lat temu nasadzono piękne jodły wzdłuż 3 bloków przy ul. Szaflarskiej począwszy od nr 124. Dziś drzewa są już b. duże, spełniają swoje zadanie a wygląd tego szpaleru jest godny podziwu.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl