23.03.2020, 14:54 | czytano: 2034

Zbieraj deszczówkę, gromadź wodę. Małopolska oferuje wsparcie dla gmin

Od wielu lat obserwujemy nieustanną zmianę klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne gwałtowne zjawiska pogodowe, związane z ekstremalnymi opadami, a co za tym idzie - powodziami. W obliczu tych zmian konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na przechwytywanie i gromadzenie wód deszczowych, a następnie wykorzystanie ich tam, gdzie będą niezbędne.
- Nowy konkurs „Małopolska deszczówka” jest realnym wsparciem gmin z naszego regionu. Wielokierunkowe działania, które zostaną podjęte pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, które będą przechwytywane z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących ich własnością. Liczę, że nasi beneficjenci podejmując te działania dadzą dobry przykład mieszkańcom naszego regionu – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.
Samorząd Województwa Małopolskiego, dostrzegając zmiany zachodzące w naszym klimacie, przekazał na realizację zadań w nowym konkursie aż pół miliona złotych.

Zarządzanie opadami jest jednym z podstawowych wyzwań. Znaczne uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie spływu powierzchniowego, migrację zanieczyszczeń, przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i rzek, wykraczające poza ich zdolności adaptacyjne w czasie pogody mokrej, a także zagrożenie powodziami i podtopieniami. W czasie pogody suchej, następuje spadek przeżywalności ekosystemu rzek, a przesuszenie powoduje ograniczenie rozwoju roślinności, generuje niekorzystny mikroklimat zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia alergii i chorób układu oddechowego, pogarszając warunki życia mieszkańców.

- Zakłada się, że powszechne wdrożenie takich działań będzie miało wpływ na zwiększenie retencji glebowej, złagodzenie skutków suszy i ograniczenie ryzyka powodziowego, a tym samym poprawę jakości życia Małopolan – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

DLA KOGO:

Wsparcie dla gmin na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gminy

NA CO:

• dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych generowanych spływem z tych budynków

• przystosowanie, modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania

• zwiększenie terenu biologicznie czynnego poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień.

Dofinansowanie: od 50% do 85 % całości zadania
Pula: 500 tys. zł

Termin: 20.03 – 8.05.2020 r.

Gdzie złożyć wniosek:

Gminy składają wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, wraz z załącznikami albo przesyłają go na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Małopolska deszczówka”
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą:
/947ts6aydy/SkrytkaESP

Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu oraz unieważnienia naboru.

Informacje:
Szczegółowe informacje: Uchwała nr 443/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi.”Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zespół Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi, adres mail: sekretariat.ro@umwm.malopolska.pl, nr tel. 63 03 580

Źródło: UMWM, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl