30.09.2020, 20:40 | czytano: 3093

Powszechny Spis Rolny w województwie małopolskim rozpocznie się w październiku

Fot. Robert Miśkowiec
W październiku w województwie małopolskim pracę rozpocznie 550 rachmistrzów spisowych, którzy pomogą rolnikom wypełnić obowiązek spisowy, a z uwagi na sytuację epidemiczną będą kontaktować się z nimi przede wszystkim telefonicznie. Obowiązkowy spis rolny, który obejmuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych w całym kraju potrwa do 30 listopada.
1 września w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, największe i najważniejsze badanie, którego wyniki posłużą do opracowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników.
– Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy do tej pory wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym i proszę pozostałych o zaangażowanie się w to przedsięwzięcie. To wyraz naszej odpowiedzialności, a w konsekwencji również troski o kondycję polskiego rolnictwa. Pozyskane dane pozwolą nakreślić właściwe kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Małopolsce, co jest szczególnie istotne. Spis Rolny prowadzony jest w szczególnych warunkach. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad poszerzeniem katalogu jego form, tak aby dostosować je do aktualnej sytuacji epidemicznej. To jeden z obszarów,w którym wyraźnie widać elastyczne i konstruktywne działanie organów państwa podczas epidemii – powiedział podczas konferencji prasowej w tej sprawie wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

1 października dla wielu osób to początek nowego roku akademickiego, a dla rolników w całym kraju to rozpoczęcie drugiego miesiąca Powszechnego Spisu Rolnego. Do tej pory spisało się 13 tys. gospodarstw rolnych w Małopolsce, co stanowi około 9% wszystkich gospodarstw w naszym województwie.

– Informacje zebrane w spisie będą podstawą do kreowania polityk rolnych i społecznych tak ważnych dla rozwoju polskiej wsi – podkreśla Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Powszechny Spis Rolny jest realizowany jako badanie pełne, skierowane obligatoryjnie z mocy ustawy do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym. Udział w spisie jest obowiązkowy, a brak udziału w nim może skutkować nałożeniem kary grzywny, określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie “Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.” W państwach członkowskich ONZ to pełne badanie jest realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najważniejsze cele Powszechnego Spisu Rolnego:

Zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.
Dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych.
Analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych.
Aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Metody udziału w Powszechnym Spisie Rolnym:

Główny Urząd Statystyczny odpowiedzialny za przeprowadzenie badania przygotował różnorodne instrumentarium, umożliwiające rolnikom bezpieczną realizację obowiązku w czasie epidemii. Podstawową i obowiązkową metodą realizacji jest samospis internetowy, przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem http://spisrolny.gov.pl. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności
z wypełnieniem formularza on-line mogą skorzystać z formy samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię pod numer telefonu: 22 279 99 99. W każdym urzędzie gminy oraz w urzędzie statystycznym są dodatkowo udostępnione w godzinach pracy stanowiska komputerowe, gdzie rolnicy mogą się spisać. W ramach metod uzupełniających z osobami, które nie spiszą się samodzielnie będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi, przede wszystkim telefonicznie, a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna również bezpośrednio z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić mu odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Dane zbierane w trakcie spisu

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia
31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).
Są to przede wszystkim informacje dotyczące:
Użytkowników gospodarstw rolnych,
Rodzaju użytkowanych gruntów,
Powierzchni użytkowanych gruntów,
Zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
Pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
Rodzaju budynków gospodarskich,
Liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
Nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania, są realizowane
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki przetwarzania danych. Statystyka publiczna zapewnia pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce Wojewódzkiego Komisarza Spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Tożsamość rachmistrza spisowego można każdorazowo zweryfikować, dzwoniąc na infolinię spisową lub na stronie internetowej podając jego imię, nazwisko i numer identyfikatora.

Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego można zadzwonić na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99, gdzie konsultanci urzędów statystycznych są dostępni we wszystkie dni tygodnia od godziny 8:00 do 20:00.

Bieżące informacje o spisie rolnym można również znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Rolnik01.10.2020, 14:10
Uroczyście przysięgam że w spisie podam prawdę i tylko prawdę.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl