10.12.2020, 08:20 | czytano: 1722

Pięciu wykonawców chce opracować dokumentację dla węzła w Jaworniku na zakopiance

Poznaliśmy oferty, które wpłynęły w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej węzła w miejscowości Jawornik, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Zakopianki) z drogą wojewódzką nr 955. W postępowaniu oferty złożyło pięciu wykonawców. Po weryfikacji dokumentów wybrana zostanie najkorzystniejsza z nich.
Oferty do przetargu złożyli:
- Mosty Katowice z ceną 3 066 566,87 zł

- IVIA z ceną 2 499 483,00 zł

- COMPLEX PROJEKT z ceną 2 991 852,00 zł

- Sweco Engineering z ceną 3 171 985,50 zł

- konsorcjum: MPRB (lider), Mosty Kraków, MP Infra (partnerzy) z ceną 2 263 200,00 zł

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia kwotę 2 478 573,00 zł.

Wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik, w ciągu drogi krajowej nr 7, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej. Wykonawca będzie też sprawował nadzór autorski w trakcie robót.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła. Powstaną też łącznice, pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz kanał technologiczny.
Koszty inwestycji zostaną częściowo pokryte ze środków zainteresowanych tym projektem samorządów. 3 lipca 2020 r. GDDKiA, reprezentująca Skarb Państwa, podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Samorządem Województwa Małopolskiego, na mocy którego:

- gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie ponad 5,9 mln zł,

- Samorząd Województwa Małopolskiego będzie miał swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań, w sumie 20 mln zł.

Większość kosztów, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlanych, pokryje Skarb Państwa.

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku DK7 Kraków - Myślenice, które według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów/dobę, jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla kierowców przemieszczających się DK7 (Zakopianka) jak i kierowców włączających się do ruchu na DK7 z drogi wojewódzkiej i odwrotnie. Na skrzyżowaniu dopuszczone są wszystkie relacje skrętne. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni dojazd, a przez to funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej “Jawornik/Polanka”.

Źródło: GDDKiA, oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl