22.06.2020, 20:42 | czytano: 1709

Rekrutacja do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu

NOWY TARG. Szkoła Podstawowa Nr 9 - L w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przyjmuje też uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami oferując im indywidualne warunki do nauki w mniej licznych klasach oraz zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji.
Uczniowie realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.
Uczniom zapewniamy opiekę logopedyczną, psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną i opiekuńczo-wychowawczą.

W szkole funkcjonuje: zespół wokalno-taneczny „Sylaba”, koło Polskiego Czerwonego Krzyża, szkolne koło turystyczno - przyrodnicze „Kompas”, europejski klub „Europoszukiwacze”, teatr szkolny, koło ministranckie. Działa też świetlica szkolna, w której pod kierunkiem wychowawców uczniowie rozwijają swoje zainteresowania plastyczno-techniczne, muzyczne, informatyczne i czytelnicze oraz odrabiają zadania domowe.

Placówka oferuje nieodpłatnie:
• BIOFEEDBACK — metodę treningu i terapii wykorzystywaną do usprawnienia pracy mózgu.
• SYMULTANICZNO - SEKWENCYJNĄ NAUKĘ CZYTANIA—metodę syntetyczną, sylabową z elementami czytania globalnego, opartą na sylabie, ponieważ sylaba jest podstawową jednostką w procesie percepcji słuchowej.
• TERAPIĘ INEGRACJI SENSORYCZNEJ — usprawniającą funkcjonowanie bazowych systemów sensorycznych, wspierającą ogólny rozwój dziecka, normalizującą pracę systemu nerwowego.
• TOMATIS — metodę treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego „elektronicznym uchem”.
• ZAJĘCIA REWALIDACYJNE — zajęcia wspierające wszechstronny rozwój uczniów.

W Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych funkcjonuje też Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. W kilkuosobowych zespołach edukacyjno - terapeutycznych wspólnie z nauczycielem, wychowawcą i terapeutami dzieci i młodzież uczą się jak żyć, jak być potrzebnym, jak sterować własnym zachowaniem, przygotowują się do samodzielnego funkcjonowania w codziennym i społecznym życiu.

Metody i formy pracy w szkole:
• PROGRAM AKTYWNOŚCI M. I CH. KNILL
• MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA
• PSYCHOTERAPIA
• ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
• METODA MAŁYCH FORM SCENICZNYCH
• METODA TRENINGU I UCZENIA SIĘ PERCEPCYJNO – MOTORYCZNEGO N. C. KEPHARTA
• METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
• HIPOTERAPIA
W ZPS-WO uczniowie mają możliwość: wypożyczenia podręczników, przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych, udziału w imprezach, uroczystościach szkolnych, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, zawodach sportowych i festynach integracyjnych, korzystania z dodatkowych zajęć sportowych na basenie, hali sportowej i ściance wspinaczkowej, korzystania ze stołówki szkolnej, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, w tym przeprowadzenie i przygotowanie dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zamieszkania w internacie, kontynuacji dalszej nauki w szkole branżowej znajdującej się w naszej Placówce.

W PLACÓWCE funkcjonuje też Przedszkole Specjalne. Jego głównym zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Znajdują się tam dwa oddziały przedszkolne: dla dzieci autystycznych i dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 8 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5-letnie. Każde dziecko znajdzie tutaj bezpieczeństwo, opiekę i edukację – od 8.00 do 13.00 - w małej, kilkuosobowej grupie. Po godzinie 13.00 istnieje możliwość pozostawienia dzieci w świetlicy przedszkolnej, gdzie wychowankowie mogą odpocząć bądź rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w miłej, przyjaznej atmosferze.

Zadaniem przedszkola jest wprowadzenie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w otaczający świat, aby mogły stać się uczestnikami życia społecznego na miarę swoich możliwości. Zajęcia organizowane są w taki sposób, aby ułatwić im dostosowanie się w przyszłości do wymagań podczas edukacji szkolnej.
Przedszkole prowadzi również wszechstronną pracę rewalidacyjno - edukacyjno - wychowawczą wspierającą indywidualny rozwój dziecka z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju.

Przedszkole dysponuje pięknymi, kolorowymi salami, wypełnionymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Suchy basen z piłeczkami oraz kącik z materacami i kolorowymi poduszkami służą do relaksacji i odpoczynku. Czas w przedszkolu płynie szybko i nikt się tutaj nie nudzi. Maluchy znajdują u nas spokój i zrozumienie, aż do powrotu mamy i taty.

W Placówce działa też Fundacja Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW. Uczniowie mogą otrzymać pomoc w postaci: zapomóg pieniężnych, zakupu artykułów spożywczych, odzieży, obuwia, lekarstw, przyborów szkolnych, dofinansowania do wyjazdów na organizowane w Placówce turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe i wycieczki.

Rekrutacja prowadzona jest rzez cały rok szkolny.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl