23.09.2009, 10:12 | czytano: 1378

Gmina Nowy Targ: dofinansowanie dla niepełnosprawnych uczniów

Wójt gminy Nowy Targ ogłosił nabór wniosków w ramach programu "Uczeń na wsi". Termin składania wniosków mija 30 września.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawna.
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko–wiejskiej.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnej osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
4) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 1531,20 zł

2. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie)
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

3. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania)
3) dojazdów do szkoły.

4. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
5. Na wysokość dofinansowania ma wpływ wysokość środków finansowych, którymi dysponuje PFRON.
II. Tryb składania wniosków:

1. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Gminy Nowy Targ www.ugnowytarg.pl i na stronie PFRON www.pfron.org.pl oraz w Urzędzie Gminy Nowy Targ – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ – pok. 22. Termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2009 r. wnioski są przyjmowane w pok. 22 w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ.

2. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku o dofinansowanie,
3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,
4) kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego ucznia,
5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON www.prfon.org.pl oraz w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ pok. 22 lub pod numerem telefonu 018 26 636 34 w. 122.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl