09.07.2022, 18:50 | czytano: 1550

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu (ogłoszenie)

Trwa rekrutacja do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych działających w Nowym Targu: do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Przysposabiajacej do Pracy
Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem i zespołem Aspergera działa tu:
 • Przedszkole Specjalne
 • Szkoła Podstawowa Nr 9
 • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Ośrodek – Internat
 • Bursa Młodzieżowa


Gdzie uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
Orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty. Orzeczenie jest wydawane na wniosek rodziców ucznia.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

Dla każdego ucznia przygotowuje się:
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia;
 • indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują taką samą podstawę programową jak ich rówieśnicy w normie intelektualnej, uczą się z tych samych podręczników i otrzymują takie same świadectwa ukończenia szkoły jak w szkołach ogólnodostępnych. Absolwenci szkoły podstawowej przystępują do Sprawdzianu Klas Ósmych, a absolwenci szkoły branżowej do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Uczniowie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem realizują specjalnie dla nich opracowaną podstawę programową. Główny nacisk kładzie się na naukę samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym, szeroko rozumianą rewalidację i rehabilitację.

W szkole prowadzone są:
 • ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM;
 • TERAPIA EEG BIOFEEDBACK;
 • BIBLIOTERAPIA;
 • METODA TOMATIS;
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA;
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ;
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
 • SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA;
 • ZAJĘCIA O CHARAKTERZE SOCJOTERAPEUTYCZNYM;
 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE;
 • DZIAŁA TEŻ SALA POLISENSORYCZNA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA,
  
której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia.


Przedszkole Specjalne
Głównym jego zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W zajęciach uczestniczą dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchowymi, niedosłuchem, niedowidzeniem) oraz autyzmem. Przedszkole uczy samodzielności i wprowadza dzieci w otaczający je świat, aby na miarę swoich indywidualnych możliwości mogły stać się uczestnikami życia społecznego oraz dostosować się do wymagań podczas edukacji szkolnej.Szkoła Podstawowa Nr 9 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
W szkole uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji. Uczestniczą w wielu ciekawych wydarzeniach, wyjeżdżają na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne, realizują wiele projektów, rozwijają swoje zainteresowania plastyczne, kulinarne, sportowe i muzyczno-taneczne.

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami i autyzmem.
Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia wykorzystując do tego specjalistyczne formy i metody pracy.


Obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim. Głównym celem jest przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej i samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Zawody, w których kształci Branżowa Szkoła I st. Nr 5:
 • cukiernik;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie;
 • pracownik pomocniczy gastronomii;
 • kucharz;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka w szkole przygotowuje do wykonywania elementów pracy chronionej, w warsztatach terapeutycznych lub we własnym gospodarstwie w dziedzinach: sztuka użytkowa i prace ogrodnicze, prace biurowe i kurierskie, szycie ręczne i maszynowe, prace w drewnie i gospodarstwo domowe.Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oznacza wszystkie formy wspomagania, których celem jest stymulacja małego dziecka, w zakresie kompensacji braków rozwojowych. Jest to także wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Ośrodek – Internat stanowi integralną część SOSW. 
Dzięki różnorodnym formom zajęć oraz terapii rozwijane są zainteresowania dzieci i młodzieży oraz umiejętności potrzebne w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu.Więcej informacji uzyskać można na stronie www.soswnr1.nowytarg.pl, lub telefonicznie dzwoniąc na numeru 18 266 24 08, 18 266 24 09
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl