05.04.2016, 21:35 | czytano: 9657

Szkoła Podstawowa nr 6 pod lupą miejskiej Komisji Rewizyjnej

NOWY TARG. Radni zakończyli kontrolę Szkoły Podstawowej Nr 6 w zakresie finansowo-organizacyjnym za lata 2013-2015. Na głowę dyrektora posypały się gromy. Mocne oskarżenia wysunięto także pod adresem wuefisty. Dyrektor broni się, mówiąc, że jest ofiarą nagonki.
Formułowanie zarzutów
Kilkumiesięczna kontrola zakończyła się sformułowaniem kilku zaleceń. Ale nawet podczas opracowywania wniosków pokontrolnych nie było zgody wśród radnych.

Przewodnicząca komisji Danuta Wojdyła nie zgadzała się z dwiema spośród ośmiu uwag. Chodzi między innymi o zalecenie pokontrolne RIO dotyczące utworzenia oddzielnego konta bankowego dla szkoły. - Przecież dyrektor chce się zastosować do tego zalecenia i otworzyć konto. Pisał w tej sprawie do burmistrza prosząc o zgodę i nie ma reakcji . Od grudnia nie ma z Urzędu Miasta odpowiedzi. To o czymś świadczy - broniła dyrektora szkoły radna Wojdyła. Jej zdaniem kilka uwag formułowanych pod adresem Witolda Zapiórkowskiego jest nieporozumieniem, bowiem chce się dyrektora szkoły ukarać za coś, na co nie mam on wpływu.

Radni mieli uwagi dotyczące wypłacania godzin nadliczbowych osobie odpowiadającej za salę gimnastyczną. Radna Bogusława Korwin wyliczyła, że "za dużo się mu płaci w stosunku do tego, co wpływa do kasy z tytułu wynajmu sali". - To się ma nijak do efektu ekonomicznego - oświadczyła.

- Takie stawki wynajmu sali ustalił Urząd Miasta - bronił się dyrektor. W odpowiedzi radni wysunęli kolejny zarzut - "za często wynajmowana jest sala, przez co zaniedbuje się dzieci, które muszą ćwiczyć na korytarzu".

- Szkoła to obiekt publiczny i powinien być dostępny, ale dyrektor powinien zawiadywać zasobami szkoły, mając określone priorytety. Najpierw dzieci, potem komercja - zawyrokował radny Janusz Tarnowski. Radni Gabriel Samolej i Bogusława Korwin zgodnie podkreślali, że najważniejsze jest, by dzieci mogły zdrowo się rozwijać i mieć możliwość swobodnego korzystania ze szkolnych obiektów sportowych.

WF - tak, zawody - nie

Przypuszczono też atak na nauczyciela wychowania fizycznego. Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg podkreślała "częstą absencję" nauczyciela. Padło nawet sformułowanie o rażącym zaniedbywaniu obowiązków. - Często bywa chory i równie często wyjeżdża z dziećmi na zawody sportowe, co oznacza że w szkole go nie ma. Na zawody jeździ tylko z częścią uczniów, a resztę zaniedbuje, bo nie mają one zajęć - mówiła wiceburmistrz.

Z dokumentów wynika, że wuefista w 2013 roku miał 2 dni chorobowego. W 2014 - 2 dni opieki nad chorym dzieckiem, w 2015 roku - 14 dni urlopu ojcowskiego przysługującego mu z mocy prawa, 5 dni chorobowego i 6 dni opieki nad dzieckiem (w sumie 25 dni nieobecności).

Dyrektor szkoły przyznał, że potrzebny jest w szkole drugi wuefista, zatrudniony na pół etatu. Nie zgadza się z tak krytyczną oceną nauczyciela, który jego zdaniem jest bardzo dobrym pracownikiem szkoły i świetnym trenerem, poświęcającym swój - także wolny - czas na pracę z dziećmi. Nauczycielowi chwilowo dano spokój i uznano, że tu winę ponosi dyrektor, który źle organizuje wuefiście pracę.

"To nagonka na mnie"

Witold Zapiórkowski mówił o "nagonce na swoją osobę i sztucznym nakręcaniu awantury". - Jest w naszym środowisku grupa rodziców, którym żadna moja decyzja się nie podoba. - Był atak za zorganizowanie zabawy andrzejkowej dla najmłodszych dzieci na korytarzu. Zabawa na korytarzu to nic złego. Jest to bezpieczne miejsce, a sala gimnastyczna to byłby niewłaściwy wybór na zabawę. Dzieci bawiły się na korytarzu, a w salach obok mogły odpocząć, coś zjeść i napić się - tłumaczył.

Jak dodał - dwie nagany, jakich udzieliła mu wiceburmistrz pod koniec ubiegłego roku zostały podważone i zaskarżone. Trwa ich rozpatrywanie. Za dyrektorem stanęły związki zawodowe. - Miałem w ostatnim czasie 13 kontroli. To dzieło jednej nauczycielki i dwóch matek - skwitował.

"Nagminne skargi od rodziców"

- Gdyby pan właściwie zarządzał szkołą, to nie miałby pan tych niezliczonych kontroli - wytknął dyrektorowi naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka. Zarzucił też dyrektorowi, że nie potrafi załagodzić konfliktu z rodzicami.

Z kolei wiceburmistrz dodała, że nieprawdą jest, iż skargi wnosi tylko kilka tych samych wciąż osób. - Kontrole prowadzono na wniosek rodziców sygnalizujących nieprawidłowości w szkole. To są nagminne skargi. Przychodzą grupy rodziców. To nie są marginalne sprawy, przez cały rok borykamy się ze szkołą numer 6 - mówiła. Zarzuciła też dyrektorowi, że mija się z prawdą - "ukazując siebie w lepszym świetle, podczas gdy wszczęte zostały przez Kuratorium postępowania w jego sprawie".

Wnioski pokontrolne

Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu w zakresie finansowo-organizacyjnym za lata 2013-2015. Oto co zapisano w podsumowaniu:

1. Komisja wnosi o zastosowanie się do zalecenia pokontrolnego RIO z 2015r - utworzenie oddzielnego konta bankowego dla szkoły. Dyrektor wystosował pismo do Burmistrza Miasta w 9.12.2015 r. w sprawie wskazania banku celem założenia rachunku bieżącego dla szkoły.

2. Dokumenty księgowe prowadzone zbiorczo dla wszystkich jednostek oświatowych w dużej mierze utrudniają przeprowadzenie kontroli.

3. Niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego było wypłacanie godzin nadliczbowych oraz dodatku nocnego dla dozorcy pracującego w soboty i niedziele. Praca ta nie jest związana z działalnością oświatową placówki szkolnej, lecz z działalnością komercyjną szkoły (wynajem sali gimnastycznej). Zachodzą wątpliwości zasadności wypłacania tychże dodatków.

4. Dysponowanie środkami ZFŚS – w latach 2013-2015 świadczenie zapomogi losowej otrzymały z pionu administracyjno-technicznego (trzy osoby obsługi otrzymały ją dwukrotnie). W wymienionych latach nie wpłynął żadnej wniosek od nauczycieli.
5. Zbyt małe udostępnianie sali gimnastycznej dla uczącej się w szkole młodzieży. Imprezy szkolne typu "andrzejki" i inne, odbywają się na korytarzu szkolnym.

Przypuszczać należy, że dzieje się tak, ponieważ Dyrekcja kładzie nacisk na pozyskiwanie środków z najmu tejże sali, a nie na wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży. Zajęcia typu SKS są tylko dwukrotnie w ciągu całego tygodnia ( 4 godz. lekcyjne). Zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać się regularnie, a w przypadku nieobecności nauczyciela powinno być zorganizowane zastępstwo. Niedopuszczalne jest by szkoła która posiada nową salę gimnastyczną nie wykorzystywała jej w pełni dla rozwoju fizycznego uczniów. Jeden nauczyciel WF powoduje że w wypadku jego nieobecności w pracy uczniowie zamiast WF mają inne zajęcia zupełnie nie związane z wychowaniem fizycznym. Należy bezwzględnie zapewnić uczniom dostęp do zajęć WF, poprzez zwiększenie liczby nauczycieli mogących uczyć WF.

6. Sygnały z otoczenia zewnętrznego o konflikcie Dyrektora z rodzicami i nauczycielami, komisja wnosi o podjęcie starań ze strony Dyrektora, które doprowadzą do złagodzenia całej sytuacji.

7. Ze względu na to, że nie ma przepisów, które nakazują przydzielenie mieszkania służbowego dla nauczyciela należy podjąć starania zmierzające do odzyskania mieszkań na potrzeby szkoły. Komisja stwierdza, że zawarte umowy najmu z roku 1988 są nieprecyzyjne i nieaktualne.

8. W najbliższym czasie podjąć starania o przeniesienie oddziału przedszkolnego z trzeciego piętra na niższe piętro, a także podjąć działania zamontowania elektrycznej wentylacji w sali zabaw.

Dyrektor odpowiada:

A oto jak Witold Zapiórkowski ustosunkował się do zarzutów:

1. Do zalecenia pokontrolnego RIO z 2015r. zastosuję się niezwłocznie po uzyskaniu upoważnienia ze strony Pana Burmistrza. Sam bowiem nie jestem w stanie tego wykonać, ponieważ obecne upoważnienie które posiadam jest niewystarczające. Wystosowałem w tej sprawie dwukrotnie pismo do Pana Burmistrza ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

2. Dokumenty księgowe prowadzone zbiorczo dla wszystkich jednostek oświatowych wynikają z prowadzenia jednego konta dla szkół i mają ścisły związek z pkt. 1. Jeżeli otworzone zostaną osobne konta dla każdej jednostki oświatowej opisany problem zostanie rozwiązany. Ponadto nadmieniam, że prowadzeniem księgowości zajmuje się na podstawie stosownej uchwały ZOESiP w Nowym Targu.

3. Wypłacanie godzin nadliczbowych za pracę w soboty i niedziele oraz dodatku nocnego dla dozorcy wynika z faktu zatrudnienia go w godz. 15 – 23 w czasie wynajmu sali gimnastycznej. Godziny nadliczbowe wynikają z pracy dozorcy na dużej sali gimnastycznej podczas zawodów i imprez sportowych, która przede wszystkim temu ma służyć na terenie naszego miasta. Niejednokrotnie następuje to na prośbę Pana Burmistrza i za jego aprobatą. Nie są to godziny stałe tylko doraźne w zależności od zapotrzebowania na salę. Dodatek nocny wynika z godzin pracy dozorcy – kiedy sala wynajmowana jest do godziny 22. Dozorca musi wtedy wszystko pozamykać i posprzątać. Brak wypłaty takiego dodatku spowodowałby konflikt z Kodeksem Pracy i Państwową Inspekcją Pracy. Nie może być mowy o żadnej działalności komercyjnej szkoły gdyż wszelkie wpływy z wynajmu sali gimnastycznej odprowadzane są na konto Urzędu Miasta przez ZOESiP.

4. Wnioski o zapomogi losowe z ZFŚS, które wpłynęły i były zasadne zostały wszystkie pozytywnie rozpatrzone.

5. Sala gimnastyczna służy naszym uczniom codziennie od godz. 8 do 15 a nawet 16. Imprezy szkolne typu andrzejki odbywają się na korytarzu pierwszego piętra szkoły a nie na sali gimnastycznej przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa oraz dlatego, że jest ona zbyt duża i nagłośnienie (w tym duży pogłos) nie spełnia swojej roli. Na korytarzu szkolnym dzieci są pod stałą opieką nauczycieli, mają łatwy dostęp do swoich sal gdzie mogą usiąść na poczęstunek, są pod stałą opieką wychowawców i mają blisko do toalety. Na sali gimnastycznej odbywają się wszystkie zajęcia wychowania fizycznego zarówno dla klas młodszych jak i starszych, szkolne akademie, teatrzyki profilaktyczne, Imprezy estradowe, pokazy i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Zajęcia typu SKS są realizowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym przez Pana Burmistrza. Od początku pełnienia przez mnie funkcji dyrektora ilość godzin SKS jest stała i wynosi 4. Ponadto nasi uczniowie mają dodatkowe zajęcia Akademii Sportu BZIK, NKP, Szkółka Piłkarska „Górale” oraz biorą udział w licznych zawodach sportowych. Aby zajęcia wychowania fizycznego odbywały się regularnie jedna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zacznie studia podyplomowe z tego przedmiotu i w razie przebywania nauczyciela wf na zawodach lub zwolnieniu lekarskim będzie go zastępowała. Zawody sportowe wynikają ze specyfiki przedmiotu i wszystkie wyjścia nauczyciela na te turnieje wynikają ze współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży organizowanego przez Powiat Nowotarski, Gminę Miasto Nowy Targ oraz Województwo Małopolskie. W tym czasie dzieci mają inne lekcje w ramach doraźnych zastępstw. Nauczyciel korzysta ze zwolnień lekarskich sporadycznie. Jest to jedyny nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony na pełny etat gdyż w naszej szkole jest mała ilość klas i godzin z tego przedmiotu. Obecnie dysponuję tylko jednym nauczycielem wf ponieważ wynika to z liczby oddziałów i liczby godzin – 4 oddziały, 20 godzin a więc jeden etat. Oświadczam, że będę tak organizował zajęcia aby lekcje wychowania fizycznego nie przepadały.

6. Jestem w stałym kontakcie z Radą Rodziców oraz jej przedstawicielami i nasza współpraca układa się pozytywnie. Być może konflikt o którym wspomina komisja dotyczy kilku rodziców, którzy nie mogą się pogodzić z faktem, że ich przedstawicielka nie została wybrana do Prezydium Rady Rodziców ponownie w tym roku szkolnym. Osoba ta krytykuje wszelkie moje decyzje, wychowawcy i obecnego przewodniczącego Rady Rodziców. Wynikiem tego są liczne skargi do Urzędu Miasta i Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu. W wyniku wielu kontroli wszelkie zalecenia są niwelowane na bieżąco a kontrola Kuratorium Oświaty z grudnia 2015r. nie wykazała żadnych nieprawidłowości i organ ten nie wydał żadnych zaleceń. Faktem jest, że jedna nauczycielka, której umowa o pracę się kończy nie może się z tym pogodzić. Oświadczam, że robię wszystko i cały czas dążę do tego aby napięta sytuacja o której mowa w protokole nie miała miejsca.

7. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba aby podjąć starania o odzyskanie dwóch mieszkań na potrzeby szkoły zajmowanych przez lokatorów. Obecnie mamy trzy wolne mieszkania które sukcesywnie będziemy przeznaczać na cele statutowe szkoły. W pierwszej kolejności na salę zajęć dodatkowych a następnie na drugą salę komputerową. Wystąpię w tym zakresie do Pana Burmistrza o przyznanie dodatkowych środków na ten cel. Obecni lokatorzy płacą regularnie czynsz i zasilają w ten sposób kasę miasta. Poza tym w powierzonym mi zarządzie szkołą nie figuruje sprawa mieszkańców ale podlegają oni pod Urząd Miasta. Jestem tylko ich administratorem.

8. Zajęcia dla najmłodszych dzieci odbywają się na III piętrze szkoły ponieważ właśnie tam znajdują się mieszkania po byłych już lokatorach, które zaadoptowano na salę lekcyjną dla oddziału przedszkolnego. Mają tam doskonałe warunku do nauki, kącik kuchenny i toalety. Są też odizolowane od uczniów klas starszych i mają indywidualną drogę ewakuacji w razie niebezpieczeństwa a więc są całkowicie bezpieczni. Obecne przepisy do roku 2019 na to zezwalają. W tym miesiącu podejmę działania zmierzające do zamontowania elektrycznej wentylacji w sali zabaw a w przyszłości przeniosę ją w inne miejsce choć dysponuję tylko lokalami bo byłych lokatorach na III piętrze.

Komentarz

Awantura wokół Szkoły Podstawowej nr 6 trwa od kilkunastu miesięcy. Pisaliśmy o tym kilkakrotnie. Pod adresem dyrektora wysuwane są naprawdę poważne zarzuty, ale z jakiegoś powodu - żaden z nich nie został podniesiony podczas tej kontroli. W zamian pojawiły się takie, z którymi dyrektor sobie poradził. Przy okazji pokazał radnym, że nie wiedzą jak daleko sięga ich władza, bo chcą decydować o sprawach, które pozostają w gestii Kuratorium, a urzędnikom - że usiłują go ukarać za swoje własne decyzje i zarządzenia.

Nie wiem dlaczego od roku - taką trudność sprawia Urzędowi Miasta zwalnianie ludzi z pracy. Zamiast załatwić sprawę szybko - stosuje się metodę: "przeczołgać, upokorzyć i pokazać kto tu rządzi". Ten pokaz siły może i miałby sens, gdyby zabrano się do niego staranniej. Mieliśmy już co najmniej dwa przykłady, gdy publicznie oskarżani (byli już pracownicy) wykazali, że nie zrobili niczego wbrew woli i wiedzy Urzędu Miasta. W reakcji oskarżyciele "zmodyfikowali" zarzuty, wymyślając nowe, albo w ogóle nie fatygując się podaniem powodów zwolnienia. Może gdyby lepiej się przygotowano do wprowadzania w życie swojej wizji polityki personalnej - magistratowi nie groziłyby teraz wizyty w Sądzie Pracy.

Sabina Palka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
rodzic14.04.2016, 21:29
I coz nasze grono dzis uradzilo? :) nawet podczas zebrania jeszcze radzili....
agresja14.04.2016, 10:54
Nie jest prawdą,ze tylko kilku rodziców jest niezadowolonych z rozwiązywania spraw w szkole.
Mój syn(obecnie jest w 2 gimnazjum) tez chodził do tej szkoły.Zgłaszane problemy nie były rozwiązywane,w końcu powiedziałem wychowawcy,że moje dziecko będzie się samo broniło i nie będzie stało biernie ,gdy będzie bite,kopane przez kolegów.Po prostu ,to co wpajałem dziecku o przemocy nie miało sensu,gdyż w szkole jest na to przyzwolenie.
Zszokawana14.04.2016, 08:38
Ponoć w tej szkole toczy się prawie od roku postępowanie dyscyplinarne jednej nauczycielki,mądrzy wyszukali,że powinna być odsunięta od dzieci a ona nadal uczy ta sama klasę.Gdzie sprawiedliwość,dyrektor od razu powinien ją odsunąć a pewnie skończyło się na naganie....
Proponuje wysłać pismo do Kuratorium o ponowne zbadanie sprawy i rozwianie wszelkich wątpliwości.A poniżej art.


****Zawieszenie jest obligatoryjne w przypadku naruszenia praw i dobra dziecka****

Art. 83 ust. 1a Karty Nauczyciela wskazuje przypadek, w którym Dyrektor ma bezwzględny obowiązek odsunięcia Nauczyciela od wykonywania obowiązków. Stosownie do treści tego przepisu Dyrektor zawiesza w pełnieniu obowiązków Nauczyciela, a organ prowadzący ? Dyrektora, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.
olcia13.04.2016, 17:21
Nauczyciele są tak zastraszani od lat, że sie boja cokolwiek zrobić. Jednak nie zdają sobie sprawy, że to oni mogą byc pociągnięci do odpowiedzialnosci, poniewaz kto widzi przestepstwo i nie reaguje, jest współwinny....może w koncu poczuja moc....może nabiorą odwagi by stawic czoło dyrektorowi?
witek13.04.2016, 09:04
Pracuje nadal nauczycielka ,ktora ma postepowanie dyscyplinarne,to pasowałoby sprawdzić.Może Kuratorium czyta te komentarze,a tu przeciez chodzi o dzieci,moze coś przeoczyli.
Sprawiedliwa12.04.2016, 23:45
Czekam na to, aż oskarżone osoby (dwie matki i nauczycielka) pisze o nich w artykule ,podadzą dyrektora do sadu o zniesławienie,jak ma dowody,to przedstawi ,a jak nie ,to odszkodowanie.Przecież tak nie można,aaaaaaaaaa w szóstce chyba wszystko można.
Weronika12.04.2016, 23:35
Najważniejszym organem w tej kwestii jest Kuratorium.
To od tego organu zależy, czy dyrektor, zostanie dalej na stanowisku,czy będzie musiał odejść.Jak na razie Kuratorium sprzyja dyrektorowi a kończy się to wszystko na zaleceniach,ale dokąd?Miasto tylko wykona ruch Kuratorium.
Skoro tak żle jest w szkole,to dlaczego Kuratorium nie porozmawia z nauczycielami,ewidentnie widać po artykule i po komentarzach,że jest coś na rzeczy,ktoś pisze o mobbingu....,a dyrektor nie boi się mówić żle o swojej pracownic.
aldi11.04.2016, 19:44
Swietny wuefista, wiekszosc kadry do wymiany, bardzo nieprzyjemna wozna :P
zuzka08.04.2016, 10:55
Radomsko idzie na dyrekcyję
hania07.04.2016, 14:57
Skoro dyrektor teraz mowi,ze jest potrzeba przyjac na pol etatu drugiego wuefiste,to dlaczego tego nie zrobil wczesniej ?
Na co czekal?
Az kontrol da mu zalecenia,to wtedy poprawi?
Czy na tym ma polegac praca dyrektora?
Na pewno nie!!!
Nauczyciele maja miec spokoj,aby mogli dobrze pracowac,maja miec wszystko zorganizowane. Poukladane jak na polkach w sklepie!!!od tego jest dyrektor,zeby ta biurokracje ogarnac,a tu takie rzeczy wychodza,ze wie o potrzebie ,ale po co to robic?????
Przez takie dzialania cierpia nauczyciele-teraz padlo na wuefiste....

Szkoda WUEFISTY,SWIETNY NAUCZYCIEL,LUBIANY ,Z PASJA,MISTRZ.
P.Arturze proponuje pomyslec o typowej szkole sportowej--unihokejowej,mozna w szostce....byloby super--byc moze wyroslby na mistrz!!!!
rodzic07.04.2016, 00:59
To bardzo dziwna sytuacja jest. Albo macie zarzuty i załatwiacie sprawę albo odczepcie się od tej szkoły.
wnikliwy czytelnik07.04.2016, 00:40
do @to na tyle - no przecież jest napisane, że radni się usiłują wtrącić w nie swoje kompetencje, ale wchodzą w rolę kuratorium. :)

Apeluję do rodziców, by twardo przedstawili swoje obiekcje wobec dyrektora. Radni stchórzyli. Chcecie nadal takiej dygawki? Jacy rodzice zdecydują się oddać dziecko do szóstki wokół której jest tak niejasna sytuacja? Trzeba oczyścić atmosferę, bo szkoła zostanie wygaszona z braku uczniów.
młot na idiotów07.04.2016, 00:37
Aga - protokół jest dostępny więc nie kłam. Cytuję - "kontrole przeprowadzono od grudnia 2015 roku do marca 2016 roku" i wymienione poszczególne dni bytności radnych w szkole - 26 grudnia, 13 stycznia, 2 marca i 10 marca.
W szkole byli cztery razy ale kontrola trwała kilka miesięcy. Takie to trudne do ogarnięcia?
Aga06.04.2016, 23:17
Do młot na idiotów. W 6 było kilkanaście kontroli różnych instytucji, a Komisja Rewizyjna sprawdzała dyrektora tylko 2 dni. Najczęściej byli tam kontrolerzy z krakowskiego kuratorium.
zastraszona06.04.2016, 22:39
Uwaga polowanie na czarownice !!!!!
zasmucona06.04.2016, 22:38
Same sensacje w naszym miescie, czy to przypadek??? MOK, Sp6 itd.....
wstyd mi za takie traktowanie ludzi i brak szacunku.
młot na idiotów06.04.2016, 22:34
@to na tyle - nie pouczaj jak nie wiesz. Kontrola zaczęła się połowie grudnia. Przez kolejne miesiące szkołę odwiedzano czterokrotnie ale sama kontrola trwała 4 miesiące.
Nie jest to jedyna rzecz której nie wiesz, bo widzisz - pożegnanie po włosku to "arrivederci".
Nie pisz jak nie wiesz.
Ne używaj słów których nie umiesz poprawnie przepisać.
Nie pouczaj mądrzejszych.
Nie zarzucaj komuś błędów jak sam z trudem składasz literki.
he06.04.2016, 21:00
Dobra zmiana, damy rade hehe
STAŚ06.04.2016, 20:02
Ciekawe, komu przeszkadza gość od wf-u ?!! Kiedyś słyszałem od dyrektora, takie piastuje stanowisko, Zapiórkowski, ja tu rządzę! No właśnie, gdyby dobrze rządził, nie doszło by do takiej sytuacji. A, tak na marginesie, tak dziękuje się mistrzom Polski?!! Artur głowa do góry!!!
alik06.04.2016, 19:22
Sala gimnastyczna jest tylko dla uczniów szkoły. Dopiero po zakończeniu zajęć z WF można było wynająć salę gimnastyczną . Takie standarty obowiązywały za dyr. Wąsowicz, co akceptowała Rada Rodziców,
to na tyle06.04.2016, 18:25
Pani Sabino, proszę o chociaż trochę rzetelności - kontrola była dwudniowa - słownie: dwudniowa. I nie może ingerować w sprawy podległe kuratorium. To by było na tyle. A rive derci
Trewas06.04.2016, 16:08
"Kilkumiesięczna kontrola zakończyła się sformułowaniem kilku zaleceń". Co? Może kilkudniowa. Halo Pani Sabino...
rooster06.04.2016, 14:48
Artykuł napisany ewidentnie pod dyrektora...i jeszcze tonący się brzytwy chwyta na dodatek... gdzie ta sprawiedliwosc...nie rozumiem jak to wszystko jest zbudowane...wszystko tylko kasa i znajomosci...rączka rączke myje. Wszyscy wiedza, ze dyrektor ma znajomych w kuratorium i go kryją...pania z postepowaniem pewnie tez bo i jakze...Jedynie sprawa do Uwagi lub Interwencji....chory świat...chora szkoła...az dziw ze w naszych czasach pozwalamy na cos takiego...skonczy sie tak, że duzo dzieciaków teraz bedzie szkołę zmieniac...wiem to od wielu osób, że tak chca bojkotowac dyrekcję. Więc moze to jest jakis pomysł...jeden wielki bojkot i wszystkie dzieci brac do innych szkól? może to pomoze, moze to sprawi, że ludzie nabiora odwagi do czynow. Nauczyciele...dlaczego milczycie...dlaczego nie bronicie dzieci i siebie!!!! gdzie Was nauczycielski obowiązek - zapewnienie bezpieczenstwa dzieciom!!!!!
Darek06.04.2016, 12:41
Z ta sala gimnastyczna ,to dlugo jest problem.Podam jeden przyklad:
Dzieci,ktore sa teraz w drugiej klasie ,slubowanie mialy na korytarzu,bo sala byla wynajeta.(2014r.)
Nie bylo wazne slubowanie,tylko wynajecie sali.
Nie moglem uwiezyc w to,jak mozna zepsuc taka uroczystosc i dzieciom i rodzicom.
Dosłownie wbito ok.50 dzieci w jedno miejsce,bo byly dwie klasy pierwsze,dyrektor ledwo przeciskal sie kolo dzieci ,gdy byl moment pasowania na ucznia.Dodajmy,ze byly zaproszone rowniez dzieci z przedszkola,ktore ,robily wystep, a bylo tak ciasno,ale jakos daly rade bidulki a wszystkiemu przygladal sie rowniez poprzedni Burmistrz....
matka06.04.2016, 11:42
przestajcie komentować, dajcie spokojnie pracować nauczycielom i naszym dzieciom, bo tak naprawdę potrzeba tutaj rozwagi i dyplomacji ale to rola organu prowadzącego czyli burmistrza

a tak na marginesie to w każdej szkole nie tylko podstawowej coś by się znalazło co źle funkcjonuje bo nigdzie nie jest idealnie, ale tutaj ktoś podgrzewa atmosferę
Ewa06.04.2016, 10:40
Sprawdzian szóstoklasisty...wczoraj słyszałam, ze nie było nic zorganizowane dla dzieci, żadne picie, poczęstunek. Tak na prawde nie wiedzieli nawet co maja zabrac, zero organizaci i informacji. Tylko jedna klasa miała drożdzówki jakies, co wychowawca zorganizował, a reszta nic zero....Przeciez inne szkoł potrafia dzieciom zapewnic cos, jak to jest.....dyrektor chyba tylko zajmuje się robieniem wrazenia jakiegos a nie opieka nad dziecmi....
Elaa06.04.2016, 10:33
A co z nauczycielka, która ma postepowanie za znęcanie sie nad dziećmi i nadal uczy? dlaczego kontrole tego nie wykazały? przeciez to łamanie Karty Nauczyciela.....
aa06.04.2016, 10:31
jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze ;) to piniądz rządzi światem...
zal....06.04.2016, 09:38
zal, zal, zal.... komentarzy jak zwykle sto tysiecy !!!! Ciekawe czy ktos je wg czyta :) znudzonych zachecam do odwiedzenia stronki pajacyk.pl
mama06.04.2016, 09:36
Dziwie się, że ta sprawa dopiero teraz ruszyła. Ja musiałam swoje dziecko zabrać z tej szkoły. Wiele razy zgłaszałam dyrektorowi, pani pedagog Iżyk i wychowawczyni, że moje dziecko jest popychne, obżucane wulgaryzmami czy kopane w krocze. Nie potrafią rozwiązać problemu. Jedynie co im dobrze wychodziło to zamiatanie wszystkiego pod dywan. Beznadziejny dyrektor, najgorszy wybór na szkołę
sluchaczka06.04.2016, 09:16
Dobry artykul, profesjonalnie napisany, potwierdza regule :
" jak ktos cos niewie, to musi we wszystko wierzyc"
matka06.04.2016, 09:00
Nauczyciele to też ludzie, mogą popełniać błędy. teraz kiedy dyrektor wie co poprawić pewno to zrobi-mam nadzieję. z tego co wiem to nie jest jedyna szkoła z problemami bo to nie do uniknięcia. jak coś robimy źle to faktycznie powinno to być szybko załatwione a nie ciągnąć się w nieskończoność- jeśli dyrektor jest zły to nauczyciele też mają narzędzia do tego by przestać z nim pracować. awantury z 2 najfajniejszymi nauczycielami w szkole też nie rozumiem. nie znam dziecka, które nie lubi pana wf-isty (nauczyciel z pasją) i pani o której wspomniał pan dyrektor, że kończy się jej umowa. można pracować z kimś nawet jeśli się kogoś nie lubi a kochają ją dzieci i ona te dzieci kocha z wzajemnością, udziela się gdzie tylko może to też trudno się dziwić, że nikt nie rozumie dlaczego ta pani nie może dostać umowy o pracy i nadal naszymi dziećmi się zajmować. odrobina szacunku dla wszystkich
zalecenia...06.04.2016, 08:42
Przeszło rok temu,w2015 r. na spotkaniu Rada Rodziców -Rada Pedagogiczna ,Wuefista powiedział,że jest możliwość,aby w szkole był drugi nauczyciel wf ,tylko Dyrektor musi wystosować pismo do Burmistrza.
Pan Dyrektor ,słyszał to ,bo również był na tym spotkaniu.
Na luty minął rok ,a Pan Dyrektor nie załatwił tak ważnej sprawy i dalej lekcje Wf przepadały-opisała to Komisja Rewizyjna,a mógł Dyrektor od razu postarać się o dodatkowego nauczyciela--nie byłoby teraz problemu !!!
Nie rozumiem tu czegoś,problem z lekcjami wf był podniesiony na tym spotkaniu i od razu powinna być reakcja!!!
Do Aberian- dobrze,że są osoby ,które pojadą na zawody itd,ale lekcje mają się odbyć i tu nie ma co debatować a sale gimnastyczną można a nawet trzeba wynajmować,ale są PRIORYTETY---UCZNIOWIE !!!!!
a nie PRIORYTET--WYNAJEM !!!
Gdyby Rodzice tego nie zgłosili ,to dalej lekcje przepadałyby......
Nie rozumiem tu czegoś?????
Cóż kończy się to wszystko ZALECENIAMI ....śmiechu warte.
Łysek06.04.2016, 08:29
Jak to szło? Koń zawinił, kozę powiesili?
petent06.04.2016, 08:21
a może by tak sprawdżić kwalifikacje pracowników urzędu Miasta bo aż się prosi przetrzepać to towarzystwo wzajemnej adoracji
gogo06.04.2016, 08:09
To kolejna nagonka i prymitywne sterowanie odpowiedzialnej za oświatę i kulturę, hahhahaha (towaroznawstwo jest przecież pokrewne tym dziedzinom) niezastąpionej pani Dżoany Steg. Ciekawa jestem jak długo jeszcze będziemy tolerować ten brak kompetencji i kto to później posprząta.
do Waldka05.04.2016, 23:54
To dlaczego nie ma informacji o tym co wiedzą rodzice? Dlaczego nie omawiane są zarzuty jakie oni podnoszą? O co u chodzi?
....05.04.2016, 23:31
W szkołach prywatnych nie ma takich problemów....
Waldek05.04.2016, 23:13
Każdy kto wypowiada się w tej sprawie niechaj wpierw przeczyta ustawę o oświacie to się dowie dlaczego Burmistrz marnego dyrektora nie może szybko wywalić z pracy. Nie tylko z SP 6. W oświacie marnych nauczycieli bronią przepisy z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Gmina na tam tylko zadania, a uprawnienia w zakresie nauki i wychowania mają kuratoria i dlatego ta szarpanina. A jak jest na Borze to najlepiej wiedzą rodzice. Ci rodzice co żądają kontroli tej szkoły.
Szkoda dzieci05.04.2016, 22:57
Autorka artykułu ma rację. Sprawa powinna być już dawno rozwiązana. Kontrola komisji rewizyjnej nie miała sensu, bo nie ma w niej nikogo, no może za wyjątkiem Pani Korwin, kto ma pojęcie o sprawach oświatowych. Dyrektor się wybiela i broni, to raczej normalne. Rodzice się skarżą dalej. Atmosfera jest zła. Kto traci? Dzieci oczywiście, ale kto się przejmuje dziećmi. Samo się nie naprawi, w magiczny sposób nie zniknie. Trzeba po prostu podjąć decyzję.
Aberian05.04.2016, 22:52
Wniosek dla Dyrektorów szkół - nie udostępniać szkoły w celach komercyjnych. Bo wychodzą problemy
Wniosek dla nauczycieli - nie uczestniczcie w żadnych konkursach/zawodach bo zostawiacie innych uczniów bez zajęć.
Teraz nasi kochani radni naprawdę pokazali jacy są mądrzy.
Nic nie zrobisz nic nie zawalisz. Chcesz dobrze to Cię dopadną?
baciok@05.04.2016, 22:46
Praca na stanowisku Dyrektora szkoły to według mnie jest balansowanie po linie. Dlaczego:
1. Ciągłe balansowanie między opcjami politycznymi
2. Brak jakichkolwiek środków dyscyplinujących dla uczniów
3. Rodzice pieniacze
4. Obecny system edukcji określiłbym jako jedno wielkie dziadostwo
5, Brak systemu obrony nauczycieli przed różnymi dziwnymi oskarżeniami rodziców. Rodzice zawsza mają rację.
Nie znam tej sytuacji dogłębnie ale po opisie w artykule wydaje mi się to szyte grubymi nićmi. Coś złego zaczyna sie dziać w Nowym Targu.
Z tego wynika że za sznurki zaczynają pociągać osoby z tylnego siedzenia, w tym jedna Pani(nazwisko każdy sobie dopowie).
bu he he05.04.2016, 22:41
Oskarżanie o częste wyjazdy nauczyciela wf-u na zawody z uczniami .... Że też Pani Steg nie wstydzi się wysuwać takich żałosnych zarzutów.
Asia05.04.2016, 22:34
Pani Wiceburmistrz można wybaczyć, że nic nie wie o pracy w szkole, nie takie wykształcenie, to nie jej wina, że nie ma kompetencji do nadzorowania szkół.
Nie można jej wybaczyć tych żałosnych personalnych ataków skierowanych do każdego, kto miał cokolwiek wspólnego z byłym burmistrzem. Nie liczy się to, że ktoś jest dobrym nauczycielem w-f z pasją do nauczanego przedmiotu.
boczny2305.04.2016, 22:17
Oj panie Stopka, jakbyś był taki sprawiedliwy wobec tego jak pewnien pracownik z SP nr 11 idzie na urlop dla podratowania zdrowia, a jednoczesnie pracuje na parafii. A ty co, ty umyłeś ręce wypowiadając się w TP. Ej, ej... szkoda słów. Bądźcie sprawiedliwi, ale dla wszystkich. a POZA tym panie Stopka konczyles Pan studia nijak zwiazane z edukacja. Władzo, przeciez był konkurs na dyrektora i zeście mieli swoje głosy i Zapirókowski przeszedł. O co wam tak naprawdę chodzi?
Ja05.04.2016, 22:16
Brak wiedzy, znajomości prawa i chęć wyrzucenia z pracy kolejnego człowieka. Może on nie jest krystaliczny ale organ prowadzący na czele z pana wiceburmistrz się kompromituje. Najpierw huśtawka słowacka i poleciała pani Pachniowska a teraz bzdury bez podstaw prawnych i poleci dyrektor szkoły. A pani wiceburmistrz to możne wszystko?????
ech05.04.2016, 22:06
Do ana - tak, tak bo to intratna posada - kokosów się można dorobić :-)
nio nio nio05.04.2016, 21:58
Ktoś podał UM do sądu? Fajnie. A proszę mi przypomnieć z jakich- czyich pieniędzy wypłacane będą odszkodowania?
Rio05.04.2016, 21:54
Każdy wniosek pokontrolny powinien odnosić się do konkretnego artykułu konkretnej ustawy która jest naruszana. Przecież tu nie ma nic takiego. To totalna amatorszczyzna i chaos prawny.
w punkt05.04.2016, 21:53
Zgłaszam wniosek o przyznanie autorce nagrody Franciszka Dworskiego. Znów trafiła w punkt. :)))))
smuteg05.04.2016, 21:53
Biedny wuefista zawinił tylko tym, że startował z ramienia PWS do Rady Miasta. Kto ma wiedzieć ten wie.
radni jesteście beznadziejni05.04.2016, 21:52
Nie jest dobrym dyrektorem. Też nie rozumiem dlaczego nikt nie zajął się sprawą szarpania ucznia albo ukrywania przed kontrolą uczennicy która sprawia kłopoty wychowawcze.
ana05.04.2016, 21:49
Nie wiem czy pan dyrektor jest dobrym dyrektorem,ale odnoszę wrażenie po przeczytaniu artykułu że niektórzy próbują go za WSZELKĄ cenę wygryźć i pozbawić stanowiska
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl