10.01.2019, 15:20 | czytano: 7139

Spotkanie noworoczne ze starostą (zdjęcia)

Fot. Michał Adamowski
NOWY TARG. Zgodnie z coroczną tradycją, starosta nowotarski Krzysztof Faber zaprosił współpracowników, przedstawicieli różnego rodzaju służb i instytucji oraz mieszkańców, na Spotkanie Noworoczne, podczas którego wręczył wyróżniającym się osobom medale i wyróżnienia.
W swoim przemówieniu (w całości poniżej), starosta pogratulował wszystkim samorządowcom z terenu powiatu wyboru na stanowiska radnych, wójtów i burmistrzów. - To okazane zaufanie wyborców jest dla nas równocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy, tyle przed nami wyzwań w czasie wcale niełatwym dla funkcjonowania samorządów – mówił. Krzysztof Faber wymienił też najważniejsze dokonania powiatowe w minionym roku oraz złożył zebranym noworoczne życzenia.
Centralnym punktem Spotkania Noworocznego, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, było wręczenia Medali Pamiątkowych Podhala. W tym roku tym wyróżnieniem zostali uhonorowali: Urszula Sięka, Barbara i Andrzej Pichniarczykowie, Katarzyna Wiwer, Rafał Monita, Aeroklub Nowym Targ i Mała Armia Janosika (sylwetki wyróżnionych - poniżej). Późniejszą atrakcją był był występ stuosobowego zespołu Mała Armia Janosika z Raby Wyżnej pod kierownictwem Damiana Pałasza.

Podczas uroczystości w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu wyróżniono również osoby zaangażowane w realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży SZS na terenie powiatu.

r/ zdj. Michał Adamowski

Przemówienie starosty Krzysztofa Fabera:

Szanowni Państwo

Za nami kolejny rok – szczególny, bo rok podsumowań i rok oceny naszej pracy samorządowej poprzez wyniki wyborów lokalnych i regionalnych władz. Dzisiaj korzystając z okazji tego spotkania chciałbym kolejny raz pogratulować wszystkim osobom, które zostały wybrane do rad miast, gmin, powiatów oraz wójtom i burmistrzom. To okazane zaufanie wyborców jest dla nas równocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy – tyle przed nami wyzwań w czasie wcale niełatwym dla funkcjonowania samorządów.

Za chwilę będziemy uczestnikami wspaniałego koncertu, na który z niecierpliwością oczekujemy, ale pozwólcie Państwo, że bardzo syntetycznie przedstawię sprawy, którymi żył Powiat Nowotarski i te, z którymi przyszło nam się zmierzyć w minionym roku.

Jednym z podstawowych zadań powiatu jest utrzymanie na właściwym poziomie stanu infrastruktury drogowej. W 2018 roku nakłady na inwestycje i remonty dróg wyniosły niemal 13,5 mln złotych. Ze środków Unii Europejskiej pozyskano ponad 1,8 mln złotych, z budżetu państwa – ponad 400 tys. złotych. Współpracujące gminy przekazały środki w wysokości prawie 3 mln złotych. Pozostałe kwoty to środki powiatu – ponad 8 mln złotych.

W ramach zeszłorocznych inwestycji w miejscowości Rdzawka zbudowano nowy most wraz dojazdami. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł ponad 2 460 tys. złotych. Rozbudowano drogi powiatowe w Lipnicy Małej i Rabie Wyżnej. Inwestycje te to kompleksowe rozbudowy obejmujące również budowę chodników, kanalizacji deszczowej i poprawę nawierzchni. W ubiegłym roku rozpoczęto kolejne duże przedsięwzięcia – rozbudowy dróg w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej, Skawie i Szaflarach. Inwestycje te będą kontynuowane w roku 2019.

Niezmiernie ważnym dla nas zagadnieniem jest również stan finansowy i standard usług oferowany przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Jesteśmy dumni z tego, że sprawne zarządzanie Szpitalem przynosi oczekiwane efekty finansowe, ale przede wszystkim zapewnia pacjentom usługi na coraz lepszym poziomie. Szpital nieustająco rozwija swoją bazę lokalową i wyposażenie. W zeszłym roku rozpoczęto kompleksową termomodernizację całego obiektu z wykorzystaniem technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wartość tej inwestycji to ponad 13 mln złotych. Zakończenie jest planowane na październik br.

W ubiegłym roku przebudowano i wyposażono również szpitalny Oddział Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych za kwotę ponad 3 mln złotych. Szpital po kilkuletniej przerwie ponownie wynegocjował kontrakt na otworzenie Oddziału Neurochirurgii i świadczy tam usługi od połowy ubiegłego roku. Wyposażenie tego oddziału w sprzęt medyczny kosztowało ponad 500 tys. złotych. Na sprzęt niezbędny w pozostałych oddziałach szpital wydatkował ponad 3,5 mln złotych. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki Szpitala w dużej części są pokrywane ze środków pozyskiwanych przez aktywną Dyrekcję Placówki ze źródeł zewnętrznych. Do wspomnianej termomodernizacji szpital uzyskał dofinansowanie w wysokości niemal 4 mln złotych. Na projekt "Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii..." warty 18 mln złotych pozyskano ze źródeł zewnętrznych prawie 50% tej kwoty. Również pokaźne kwoty zostały zdobyte na zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz na projekty obejmujące działania profilaktyczne, rehabilitacyjne i badania.

Powiat to także dbałość o szkolnictwo ponadgimnazjalne. Co roku staramy się podejmować działania służące poprawie bazy lokalowej szkół, aby tworzyć atrakcyjna ofertę edukacyjną dla młodych ludzi przyciągając ich nie tylko jakością kadry i poziomem kształcenia, ale też bazą materialną. W ubiegłym roku całościowe nakłady na modernizację placówek oświatowych wyniosły ponad 5 mln 200 tys. złotych. W ramach tych nakładów między innymi zakończona została budowa sali gimnastycznej przy zespole Szkół w Rabce- Zdroju dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 1 872 900 złotych. Wykonano także dokumentację geologiczno-inżynierską niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

Powiat ponad standardową działalność edukacyjną stara się pozyskiwać dodatkowe środki na projekty dające uczniom nowe kompetencje i kwalifikacje ułatwiające im późniejsze funkcjonowanie na rynku pracy. W ramach takich projektów powstały 4 centra kształcenia zawodowego. Dzięki nim uczniowie uczestniczą w dodatkowych kursach zawodowych, stażach, wizytach zawodoznawczych. W różnych formach dokształcania biorą udział również nauczyciele. Wydatki projektowe na ten cel w ubiegłym roku wyniosły 940 tys. złotych z czego aż 90% pochodziło ze źródeł zewnętrznych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Małopolska Chmura Edukacyjna wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt audiowizualny i do transmisji danych 2 szkoły: Zespół Szkół w Rabce (sprzęt o wartości blisko 220 tys. złotych) oraz Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu (135 tys. złotych). Pozyskany sprzęt w 90% został sfinansowany ze środków UE i budżetu państwa. Na bazie tego wyposażenia prowadzone są dodatkowe zajęcia rozwijające on-line z udziałem krakowskich uczelni wyższych.

Dzięki Programowi Komisji Europejskiej Erasmus plus uczniowie naszych szkół zdobywają nowe kompetencje zawodowe biorąc udział w wydarzeniach projektowych w różnych krajach Europy. Łączna wartość działań zrealizowanych w ramach tego programu to ponad 58 tys. euro - w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2018 roku realizowaliśmy także projekty społeczne. W ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu zorganizowano wydarzenia rekreacyjno - edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z subregionu podhalańskiego.

Przystąpienie do Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami pozwoliło na pozyskanie za pośrednictwem Powiatu Nowotarskiego ze środków PFRON łącznie 275 572,50 złotych na realizację dwóch projektów: zakup autobusu dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Rabce - Zdroju oraz mikrobusu dla podopiecznych przytuliska prowadzonego przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Grywałdzie.

Dzięki programowi „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” udało się pozyskać środki w kwocie ponad 50 tys. złotych na doposażenie trzech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.
Również w dziedzinie kultury rok 2018 był owocnym czasem. Zakończono I etap spektakularnej inwestycji - budowy siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce- Zdroju o wartości ponad 2 531 tys. złotych przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 1 973 tys. złotych. Rozpoczęty został II etap tej budowy, tj. prace budowlano - wykończeniowe wraz z wyposażeniem o wartości ponad 10 mln złotych, na którego realizację podpisana została umowa na dofinansowanie w kwocie 6 mln złotych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Teatr chociaż w starej siedzibie nieustannie prężnie działa. W 2018 roku zrealizował dwie premiery i zagrał 212 spektakli dla 30 tys. widzów. Teatr wziął udział w XV Festiwalu Teatrów dla Dzieci "Kraków 2018", w III Mini Festiwalu Teatralnym w Nowym Sączu, w X Festiwalu "Mała Talia " w Tarnowie.

W Muzeum im. Władysława Orkana zorganizowano 5 wystaw czasowych, w tym wystawę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Władysław Orkan w drodze do Niepodległej”. Niecodziennym wydarzeniem ramach „Nocy Muzeów” było zorganizowanie „Spotkania z Marokiem” – wykładów, prezentacji zwyczajów, muzyki i filmów poświęconych ludom Sahary. W 2018 roku Muzeum odwiedziło ok. 10 500 turystów. Zorganizowano 84 warsztaty malarstwa na szkle i zabawki drewnianej. Przeprowadzono 278 lekcji muzealnych.

` Tymczasem Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu zorganizowało zajęcia dla ok 1000 osób, realizując odpowiednio 125 i  63 godziny tygodniowo zajęć kulturalnych i sportowych. Ogólnie podopieczni PCK zdobyli kilkaset nagród w międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych konkursach plastycznych. Powiatowe Centrum Kultury jest też organizatorem na terenie powiatu "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego", w którym Powiat Nowotarski zajął 2 miejsce w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim, ustępując wyłącznie Miastu Kraków.
Interesującym przedsięwzięciem Powiatowego Centrum Kultury w 2018 roku był mikroprojekt "Polsko Słowackie Ciesielskie Śpasy" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry. W trakcie wystawy będącej przedmiotem projektu, zorganizowanej w Chochołowie, można było na żywo zobaczyć budowę domu góralskiego, prezentacje rzemieślnicze twórców ludowych z Polski i ze Słowacji. Punktem kulminacyjnym wydarzenia były zawody cieśli i msorzy.
W związku z przypadającą w ubiegłym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości Powiat Nowotarski aktywnie uczestniczył w  wydarzeniach upamiętniających ten doniosły jubileusz.
Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Kultury wydaliśmy książkę pt. "Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 1895 – 1925” autorstwa Jerzego M. Roszkowskiego sfinansowaną przez Fundację PZU. W ramach promocji publikacji urządzano wieczornice oraz spotkania patriotyczne w różnych miejscach powiatu. W związku z obchodami 100-lecia niepodległości w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu miały miejsce dwie wystawy: „Ojcowie Niepodległości Biało – Czerwony Szlak – Moja Niepodległa” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz „Józef Piłsudski a Związek Nauczycielstwa Polskiego”.

Materialnym efektem powiatowych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości jest ławka zamontowana przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu - historycznego „Sokoła”. Jest to pomnik upamiętniający tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnej ławki. Realizacja projektu ostała dofinansowana z Programu Ministra Obrony Narodowej pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.

Przedstawiając Państwu efekty naszej pracy, pragnę równocześnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tych wszystkich przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury drogowej, jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, podnoszenia jakości opieki zdrowotnej, wspierania kultury, pomocy osobom niepełnosprawnym, wspierania rodziny, poprawy dostępności do usług publicznych. Nasze sukcesy są zawsze wynikiem pracy zespołu i konsensusu.

Nowy rok 2019 przed nami - pełen nowych planów i zamierzeń. Życzę Państwu i sobie zdrowia i sił do ich realizacji - wszelkiej pomyślności!


***

Urszula Sięka pełniła funkcję v-ce Dyrektora w Gimnazjum Nr 2 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu. Obecnie jest nauczycielem matematyki, prezentuje wysoki poziom przygotowania merytorycznego, metodycznego i pedagogicznego.
W sposób profesjonalny organizuje prace nauczycieli, co przekłada się na osiągnięcie bardzo wysokich rezultatów uczniów w wielu konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pani Urszuli Sięki, gimnazjum jako jedyna jednostka obwodowa została zakwalifikowana dwukrotnie do realizacji Wojewódzkiego Program Zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Od 2008 roku realizuje zadania określone w Zintegrowanej Polityce Bezpieczeństwa – akcji prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, czego rezultatem było uzyskanie tytułu lider projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.
Z dużą rozwagą podchodzi do rozwiązywania spraw trudnych. Na szczególną uwagę zasługuje jej umiejętność rozwiązywania konfliktów i występowania w charakterze mediatora.
Sprawuje opiekę nad różnymi projektami. Do najważniejszych należy Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”, który przyniósł szkole nagrody i wyróżnienia: w roku 2017 gimnazjum zostało laureatem nagrody głównej tego konkursu tj. wyjazdu młodzieży do Rzymu.
Pani Urszula Sięka podejmuje skuteczne działania służące rozwojowi uczniów i podnoszeniu jakości pracy szkoły, czego rezultatem jest nagrodzenie placówki w kwietniu 2016 roku przez rodziców i uczniów w ogólnopolskim konkursie certyfikatem „Zadowolony konsument” potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
Dzięki zaangażowaniu młodzieży corocznie organizuje „Szlachetną Paczkę”, uczestniczy w akcji „Dziewczynka z zapałkami”. Jest członkiem zarządu Fundacji im. Adama Worwy.
Jako doświadczony pedagog z wieloletnią praktyką zyskała sobie szacunek i uznanie zarówno grona pedagogicznego, jak instytucji wspierających oświatę w naszym powiecie.

Państwo Barbara i Andrzej Pichniarczykowie pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej typu pogotowia rodzinnego od 2006 roku. W latach 2006 - 2009 pełnili też funkcję niezawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem dla dwóch dziewczynek.
Bycie pogotowiem rodzinnym to zajęcie zdecydowanie nie dla każdego. To praca dla osób o szczególnych predyspozycjach i determinacji do tego, by pomagać tym najmłodszym, bez względu na wszelkie okoliczności. Osoby decydujące się na to, by pełnić funkcję pogotowia rodzinnego muszą liczyć się z tym, że:
- ich praca trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
- trafiają do nich dzieci z tzw. interwencji, co znaczy, iż o każdej porze dnia i nocy do ich drzwi domu mogą zapukać funkcjonariusze policji aby powierzyć ich opiece dziecko,
- pod ich opieką może jednocześnie przebywać troje dzieci, a w szczególnych sytuacjach nawet więcej,
- pobyt dziecka w ich rodzinie co do zasady powinien trwać krótko, to znaczy do 4 miesięcy. W praktyce oznacza to, że bardzo szybko następuje bolesne pożegnanie z małym człowiekiem, którego dopiero co sie poznało,
- do pogotowia trafiają najczęściej niemowlęta lub dzieci małe, do 3 roku życia. Jak można zatem łatwo się domyślić – opieka nad trojgiem niemowląt jednocześnie oznacza całkowitą rezygnację z własnego życia, podporządkowanie funkcjonowania całego domu ich potrzebom.
Z pewnością wymienione powyżej aspekty służą jedynie zarysowaniu problemów, z jakimi mierzą się osoby, które mają chęć, motywację, ale przede wszystkim – odwagę do tego, by podjąć się takiej odpowiedzialnej misji.
Czy zatem wiele jest takich osób? Absolutnie nie! Państwo Barbara i Andrzej Pichniarczykowie są jedyną rodziną pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu nowotarskiego. Od przeszło 12 lat sprawują opiekę nad małymi dziećmi dając im prawdziwy, bezpieczny dom pełen ciepła, serdeczności i bliskości, przygotowując je do dalszej drogi, często w kierunku adopcji.
W ich życiu pojawiało się i odchodziło łącznie sześćdziesięcioro troje dzieci. Każde dziecko pamiętają bardzo dobrze, znają jego imię, datę urodzenia, wiedzą jaki jest jego dalszy los. O każdym mówią z uśmiechem i z miłością. O każdym mówią „ nasze dziecko”.

Katarzyna Wiwer jest śpiewaczką, pedagogiem śpiewu, animatorem kultury, absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej, prowadzącą aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą.
Rafał Monita to teoretyk muzyki, menadżer kultury, krytyk muzyczny, wydawca, tłumacz, fotograf. Ukończył studia muzyczne w Akademii Muzycznej w Łodzi, następnie studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
W 2006 roku założył Oficynę Artystyczną Astraia, której celem jest wydawanie wartościowej literatury, a także organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i promocja muzyki. Wydawnictwo to promuje szczególnie kulturę Pienin i Spisza.
Państwo Katarzyna Wiwer i Pan Rafał Monita stworzyli i organizują dwa odbywające się na terenie powiatu nowotarskiego festiwale: Letni Festiwal Muzyka nad Zdrojami w Szczawnicy oraz Festiwal muzyki dawnej Barok na Spiszu.
Festiwal Muzyka nad Zdrojami jest imprezą muzyczną odbywającą się cyklicznie od 2008 roku w okresie letnim w uzdrowisku goszczącym w tym czasie wielu kuracjuszy i turystów. Ideą festiwalu jest wzbogacenie letniej oferty kulturalnej tego znanego i coraz prężniej rozwijającego się uzdrowiska o koncerty prezentujące muzykę poważną w bardzo dobrych wykonaniach, zróżnicowaną stylistycznie i dostosowaną potrzeb melomanów, spędzających letnie miesiące w Szczawnicy i okolicach.
Festiwal Barok na Spiszu jest inicjatywą kulturalną zapoczątkowaną w roku 2012 i mającą na celu promowanie wspaniałych zabytków baroku znajdujących się na terenie polskiego Spisza. Wystrój kościołów w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, Frydmanie, Krempachach, Trybszu, Nowej Białej to barokowe perły, jednak wciąż jeszcze mało znane. W tych właśnie wnętrzach odbywają się koncerty muzyki barokowej w wykonaniu artystów specjalizujących się w muzyce dawnej na kopiach instrumentów z epoki.

Aeroklub Nowy Targ jest stowarzyszeniem działającym w Nowym Targu od 2001 roku, spadkobiercą pięknej tradycji lotniczej Podhala – zapoczątkowanej przez Aeroklub Tatrzański w 1957 roku. Jego historia nierozerwalnie wiąże się z powstaniem w 1991 roku w Nowym Targu Ośrodka Szybowcowych Lotów Falowych Aeroklubu Polskiego. Szybownicy z całego kraju w lotach falowych nad Tatrami zdobyli do dzisiaj około 260 warunków do odznaki diamentowej za przewyższenia wysokościowe powyżej 5 000 metrów.

Od chwili, kiedy Aeroklub Nowy Targ pełni rolę głównego użytkownika lotniska odbywają się tam m.in. coroczne rodzinne pikniki lotnicze skupiające tysiące widzów pasjonujących się podniebnymi atrakcjami, w tym największy z okazji 80-lecia oraz 85-lecia powstania nowotarskiego lotniska, corocznie Podhalański Piknik Modelarski RC Air Show, zawody makiet szybowców, zawody Pucharu Polski modeli sterowanych mechanicznie, jedyne w Polsce zimowe zawody balonowe, koncerty plenerowe, zawody szybowcowe, zgrupowania Samolotowej Rajdowej i Nawigacyjnej Kadry Narodowej, Samolotowe Rajdowe i Nawigacyjne Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski oraz Puchar Świata w modelarstwie kosmicznym oraz wiele innych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie udostępnia swoją infrastrukturę na liczne imprezy sportowe takie jak: Bieg Podhalański imienia Jana Pawła II, miejskie i powiatowe zawody w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży. W zimie na lotnisku funkcjonują trasy narciarskie.
Aeroklub Nowy Targ współpracuje od lat z wieloma jednostkami wojskowymi, którym udostępnia każdego roku infrastrukturę lotniskową na cele szkoleniowe.
Szeregi Stowarzyszenia zasilają m.in.:
- Tadeusz Wiśniowski – znakomity nauczyciel oraz instruktor modelarstwa lotniczego, wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, członek honorowy Aeroklubu Nowy Targ,
- Rafał Sonik – sportowiec, przedsiębiorca, filantrop i pilot samolotowy. Pierwszy i jedyny Polak, który wygrał najbardziej wymagający na świecie Rajd Dakar w klasyfikacji quadów,
- Kamil Stoch - najbardziej utytułowany polski skoczek narciarski, złoty medalista olimpijski i wielokrotny mistrz świata. Uczeń-pilot szybowcowy.
- Dawid Kubacki – skoczek narciarski urodzony w Nowym Targu. Brązowy medalista olimpijski oraz mistrz świata w klasyfikacji drużynowej. Uczeń pilot - szybowcowy.

Podstawowymi celami Aeroklubu Nowy Targ są między innymi: pielęgnowanie narodowych tradycji lotniczych, pielęgnowanie polskości, jako czynnika rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw szkolenia, edukacji, wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w powiązaniu z lotnictwem
i modelarstwem lotniczym; promowanie i organizowanie wolontariatu w działalności lotniczej.

Mała Armia Janosika to największa góralska kapela na Podhalu licząca obecnie ponad 140 osób w wieku od czterech do sześćdziesięciu sześciu lat. Kapela z Raby Wyżnej wykonująca muzykę ludową, folkową, muzykę z pogranicza Bałkan oraz Karpat założona została w 2015 roku przez Pana Damiana Pałasza - skrzypka zespołu InoRos i Zwyk. Trzon zespołu stanowią dzieci oraz młodzież, którzy pod okiem swego nauczyciela krok po kroku rozwijają umiejętności w grze na skrzypcach i basach góralskich.
Małej Armii Janosika to grupa artystyczna, zainspirowana w swojej twórczości kulturą góralską, ale jednocześnie nawiązująca do innych kultur, potrafiąca wyjść poza utarte schematy, motywująca do kreatywności w muzyce, poszerzania horyzontów i realizowania własnych pasji.
W swoim dorobku ma cały szereg występów podczas wydarzeń ważnych nie tylko dla swojej społeczności lokalnej, ale i całego kraju. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku zrealizowała wideoklip ku czci Św. Jana Pawła II pt. „Siła jest w jedności” oraz koncertowała w Krakowie. W styczniu 2017 r. kolędowała dla Kardynała Stanisława Dziwisza żegnającego się z funkcją Metropolity Krakowskiego. W ubiegłym roku Zespół wziął udział w koncercie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Ich wielkości artystycznej nie da się ująć słowami, więc zapraszamy do zaprezentowania się na scenie.
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
DDD12.01.2019, 20:42
I powiedział Pan" idźcie i nagradzajcie się" a oni poszli
Harnaś12.01.2019, 20:41
A mnie to nie zaprosili !!! a taki fajny i znany jestem i pogada ze mą o wszystkim, i jak trza to wypije hehe
kogitator12.01.2019, 20:34
Cogitator:
Jeśli nie masz czasu dla mnie, to może miałbyś czas dla T.J. Grossa, którego książki w tej tematyce naprawdę są niesamowite, o czym świadczy ich wielka poczytność na całym świecie. Ja przeczytałem "Sąsiadów" ok. dziesięć lat temu i do dziś jestem pod wrażeniem - ci którzy nie chcą uczyć się historii są skazani na to aby ją na sobie powtarzać.
Niestety, nie jestem w stanie podążać za Twoich tokiem jakiegoś magicznego rozumowania, w którym literka c w nicku miałaby jakieś istotne znaczenie i w jakiś sposób czyniła Cię szczęśliwym, itd.
k12.01.2019, 10:49
Szpital znów chwalony. Eutanazje jak by widoki na przyszłość tego przybytku były by jeszcze bardziej obiecujące.
cogitator do kogitator11.01.2019, 23:58
Znowu pieprzysz od rzeczy. Tak się składa, że wiem kim jest Norman Finkelstein, jeszcze bliższy prawdy jest Shlomo Sand. Nie proponuje ci jednak jego książek bo byłyby dla ciebie za trudne. Widać też, że nie czytałeś Cywilizacji Żydowskiej F. Konecznego. Mimo wojny Żydzi nic się nie zmienili, ale to nie jest temat do dyskusji z tobą.
Najbardziej jednak ubawiłeś mnie"łaskawą" rezygnacją z drogi sądowej w sprawie nicka, ja nie byłbym taki wspaniałomyślny. Już ci kiedyś pisałem, iż całe szczęście, że nie piszesz tego słowa przez "c"bo byłoby ono twoim zaprzeczeniem.To tyle, nie mam więcej czasu dla ciebie.
r11.01.2019, 21:46
komuna komuna brawo
kogitator11.01.2019, 21:23
@ Cogitator:
I jeszcze jedno: zmałpowałeś ode mnie nicka, zmieniając k na c na początku słowa i myślisz o sobie zapewne że jesteś pomysłowy i oryginalny. Ale spokojnie, nie bój się, nie będę Cię włóczył za to sądach, bo traktuję to wszystko tutaj jako zabawę, z dystansem i lekkim przymrużeniem oka, choć sprawy poruszane do zabawnych bynajmniej nie należą.
kogitator11.01.2019, 21:02
@ Cogitator:
Dominuje u Ciebie postawa ksenofobiczna - to smutne. Ja jestem oczywiście i Polakiem i Katolikiem, ale, rzecz coraz rzadsza w dzisiejszej Polsce, ja jestem wciąż normalnym Polakiem Katolikiem i z niesmakiem, wielkim zażenowaniem, a po trosze i ze strachem, obserwuję to, jak moi rodacy pogrążają się w nienawiści do innych, sensu largo.
Pamiętajmy że w czasie gdy płonęły krematoria w Auschwitz ówczesny papież poświęcał hitlerowskie armaty i czołgi udające się na front wschodni - czy nadal nie dostrzegasz żadnego faux pas z tym krzyżem papieskim w centralnym miejscu obozu? Kiedy Feliks Koneczny w Krakowie pisał swą "Cywilizację Żydowską", parę ulic dalej w nieodległym Płaszowie dosłownie konały resztki ocalałych z wojennej zawieruchy polskich Żydów. Sprawa stosunków Polsko-Żydowskich jest trudna, przyznaję, mi najbliższe jest i popieram podejście Normana Finkelsteina do tych zagadnień, jeśli w ogóle wiesz o kim mówię.
A co do instytucji starostwa, czyli starosty, to bardzo przepraszam, ale nie ja konstytucyjnie nadałem te wszystkie kompetencje, które on posiada. Przypomnę Ci tylko, że starostwo powiatowe jest organem prowadzącym szpital.
pol11.01.2019, 20:08
armia janosika brawo, cała reszta towarzystwo wzajemnej adoracji.żenujące
kogitator11.01.2019, 19:42
@ Nauczyciel:
Zupełnie nie rozumiem Twojej uwagi przeciwko wójtowi Szaflar w kontekście nagrody Starosty i wyróżnienia dla pani U. Sięki. Ja mogę dostać sto nagród i wyróżnień, a i tak jak się na dyrektora szkoły nie nadawałem to się i tak do sprawowania tej funkcji nadal nadawał nie będę i vice versa. Wyróżnienia i nagrody bardzo niewiele mają tu do rzeczy. Otrzymane przez kogoś nagrody bynajmniej nie dowodzą czyichś kompetencji do pełnienia jakiejś funkcji. Kto jak kto ale akurat nauczyciel to powinien bardzo dobrze o tym wiedzieć (uczniów nie powinno się zbyt często chwalić i nagradzać ponieważ wypacza się im w ten sposób charakter, nagana i poniżenie z kolei bardzo często go im hartują).
cogitator11.01.2019, 19:28
Ty chyba faktycznie masz coś z Żyda. Dorównujesz im wybujałą wyobraźnią. To co oni dzisiaj wyprawiają, chociażby w kwestii wyszukiwania potencjalnego zagrożenia dla siebie w oparciu o wojenną tragedię, przekracza wszelkie granice. Myśmy już dawno przestali przypominać światu o milionach polskich ofiar z okresu II wojny światowej a Żydzi dopiero rozkręcają ten "interes". W tym roku w udziale w rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz zostało pominięte Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Trzeba było dopiero interwencji ministra by mogło ono w tym dniu tam być. To jakaś paranoja która zaczęła się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych żydowską awanturą w celu usunięcia papieskiego krzyża z obozowego żwirowiska. Przeszkadza klasztor Karmelitanek, przeszkadzają na końcu polskie flagi na terenie obozu. Przeszkadza Polska. Potomkowie zamordowanych Żydów, czyli jak my, potomkowie zamordowanych Polaków, którzy siedzimy cicho, chcą oni dzisiaj pełnić rolę "nadludzi". Cały świat ma ich przepraszać nie wiadomo za co ( podobnie ty liczysz na przeprosiny), sami, słowa przepraszam nie znają. Dialog z Żydami sprowadza się do żydowskich żądań finansowych. To zaczyna być dla świata bardziej niebezpieczne niż paplanina o odradzającym się faszyśmie i naziśmie razem wziętych. Napisałem do ciebie tylko dlatego, by zwrócić ci uwagę, że w swym drugim wpisie - pieprzysz bez sensu - jeszcze bardziej niż w pierwszym. Takie skojarzenia jak twoje są chore i na pewno do leczenia w "innym" szpitalu. Apropo szpitala. Masz problem, załatw go tam gdzie należy: rada powiatu, rzecznik praw pacjenta, prokuratura rejonowa czy chociażby społeczna rada szpitala. A nie czepiaj się starosty i nie czepiaj się tego, że zaśmiecasz powiat.
Mieszkaniec11.01.2019, 15:55
Starosta zaprosił mieszkańców ??? a ilu ich było ? mam na myśli tych nie związanych z zajmowanymi stołkami i niezależnych od władzy....
Nauczyciel11.01.2019, 09:34
Tak się zastanawiam co myśli sobie teraz wójt Gminy Szaflary p.R.Szkaradziński który p.U.Sięce (nagrodzonej przez starostę) po wygranym konkursie na dyrektora szkoły w Zaskalu chciał powierzyć obowiązki na rok.Dodał jeszcze, że musi p.Siękę obserwować czy sobie poradzi jako dyrektor.Nie wstyd panu panie wójcie?O......wstyd.Gratulacje dla p.Sięki i wyrazy uznania za pani pracę.
zaskalanin11.01.2019, 08:42
I pomyśleć,że pan Wójt Szaflar nie chciał takiego dyrektora w Zaskalu jak Pani Sięka, żałujcie.............
do jest wybór10.01.2019, 22:24
gdybyście wówczas nie organizowali białych miasteczek to byłaby reforma
poza tym to było kilkanaście lat temu, inne czasy, lata świetlne niemalże
lepiej się odnieś do Waszych sukcesów w PZD....
Ewa10.01.2019, 22:11
Gratulacje. Armia janosika - wspaniała.
kogitator10.01.2019, 21:01
@ miał zamilczeć:
No cóż, w ferworze polemiki jak przypuszczam (choć jaka to jest polemika? powołanie się na Mleczkę i wysyłka do innego szpitala, a zważywszy że jest to jedyny szpital w powiecie to ... robi się naprawdę strasznie!!!), wyraziłeś/łaś się o mnie dokładnie tak samo jak kiedyś NSDP wyrażało się o Żydach: zdaniem nazistów przed wojną Żydzi też zaśmiecali świat, co potem się stało to po dziś dzień ludzkość nie może się z tego moralnie pozbierać. Bo wiesz, przyjacielu, jeśli Twój mózg dziś wygenerował myśl że inny człowiek Ci zaśmieca powiat to uważaj, bo za moment Ty dla kogoś możesz stać się nagle śmieciem - nie dziw się wtedy, bo moja obserwacja świata i życia daje rozliczne przykłady na to, że los niezmiernie często zwraca ludziom w sposób perfekcyjny to co oni sami wcześniej innym wyrządzili. Za sprawą Twojego komentarza nagle zacząłem się czuć tak jak Żyd w okupowanej Polsce w latach 1939-1945. Ja Ci te słowa wybaczam, chociaż uważam że przeprosiny za to co tu o mnie napisałeś byłyby jak najbardziej na miejscu ....
jest wybór10.01.2019, 19:32
jak sobie przypomnę szpital za czasów Jana Lasyka i Jana Hamerskiego
to nie będę komentował
dzisiaj można leczyć się w innych szpitalach i tym wszystkim krytykom to polecam .. będzie więcej miejsca dla pacjentów leczących się
za chwilę lekarzy braknie i wtedy zobaczycie jak zmienią się wszystkie szpitale
bacus10.01.2019, 18:49
zdecydowanie popieram inny głos- jakość usług medycznych i troska o pacjenta w tym swietnym szpitalu jest fatalna co z tego ze sie sprzety kupuje ale gdzie jest zdrowie i życie pacjentów....a chyba po to jest szpital, pora z tym skonczyc a nie pie...yc farmazony jakie to inwestycje sie robi i robic tą swoją głupią polityke, opamietac sie z tą propaganda sukcesu i leczyc skutecznie Panie Starosto trzeba
pacjent10.01.2019, 18:49
Kolejna okazja dać koledze ze Spytkowic 30000zł nagrody za bałagan, i nic nie robienie, oraz zatrudnienie firm doradczych które doją szpital ile się tylko da.
miał zamilczec10.01.2019, 18:06
kogitator "nie pieprz bez sensu" jak mawia Andrzej Mleczko
jedz do innego szpitala i przestań zaśmiecać powiat
góral10.01.2019, 16:18
w myśl piosenki:
" Dyrektory i Prezesy łase to to na sukcesy"
kogitator10.01.2019, 15:29
No i znowu masz: pan starosta jest dumny ze szpitala specjalistycznego i uważa że jest on świetnie kierowany, coraz lepszy itd. itp. Fakt, że ludzie przybywają tam na badania a opuszczają szpital w trumnach zupełnie go nie zraża, zresztą on jest od tego żeby przemawiać, a nie od tego żeby słuchać co społeczeństwo ma w tej kwestii do powiedzenia (a dobrze nie jest).
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl