21.06.2020, 19:58 | czytano: 4415

Wotum zaufania dla burmistrza - decyzja w poniedziałek

NOWY TARG. W porządku obrad poniedziałkowej sesji Rady Miasta znalazł się Raport o stanie Miasta Nowy Targ za rok 2019 oraz uchwały o dotyczące wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza.
Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, który od tej kadencji władz samorządowych nałożyła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje dane wg stanu na koniec roku 2019 i sporządzony został po raz drugi. Obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, realizację programów, strategii i polityk, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Poszczególne rozdziały dotyczą demografii, Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, finansów, gospodarki przestrzennej, założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe, Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, rynku pracy, mienia komunalnego, inwestycji, transportu i komunikacji, środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki komunalnej, edukacji, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji, promocji Miasta, współpracy krajowej i międzynarodowej, organizacji pozarządowych i bezpieczeństwa publicznego.
"Opracowany dokument jest źródłem wiedzy o działalności nowotarskiego samorządu. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane dotyczące funkcjonowania Miasta Nowy Targ. Raport przedstawia ważne dla Miasta obszary działalności i zadania, a mianowicie: statystyki i liczby dotyczące poszczególnych zadań z zakresu samorządu, tj.: gospodarki, inwestycji, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Zawiera informacje na temat realizacji polityki, programów i strategii, uchwał Rady Miasta oraz budżetu obywatelskiego. Jestem przekonany, że opracowany dokument dostarczy Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania naszego miasta, a także jego potencjału rozwojowego i będzie pomocą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta" - napisał we wstępie do 124-stronicowego dokumentu Grzegorz Watycha.

Radni będą debatować nad opracowaniem, a po zakończeniu dyskusji przeprowadzone zostanie głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie tej uchwały jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu włodarzowi wotum zaufania.

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Mieszkaniec22.06.2020, 06:52
Co ta za Burmistrz i Rada, którzy przyznają i dają dawnym aparatczykom z czerwonego systemu Medal Zasłużony dla Miasta NT. Dodatkowo w dniu którego nie szanowali to jest 11. listopada. etc. Święta WP nie robią w mieście itd. Co to za władza co pozostawie w niepamięci naszych bohaterów. Tylko zabawy, bale i spory. Nasze pieniądz podatnika idą na wiele spraw których nie trzeba w mieście... Brak patriotyzmu i opieki nad wieloma sprawami miasta. Prtzychodzi czas wymiany,
Emeryt M...
ufcik21.06.2020, 22:28
ufff uff. mam dylemat
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl