28.05.2021, 14:01 | czytano: 2661

Zarząd powiatu otrzymał absolutorium

arch. Podhale24
NOWY TARG. - Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy nowotarski szpital - komentował po sesji wicestarosta Bogusław Waksmundzki. - W 2020 roku na remonty dróg i budowa chodników w powiecie wydano 33,4 miliony - dodał starosta Krzysztof Faber.
Za podjęciem uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok zagłosowało 17 radnych, przeciwko było 12.
- Jesteśmy aktywnym samorządem i nie ograniczamy się do samej administracji. Poszukujemy pieniędzy zewnętrznych, w tym unijnych, realizujemy szereg inwestycji drogowych i edukacyjnych, wspieramy finansowo nowotarski szpital. To wszystko wymaga środków, dlatego budżet za rok 2020 był kolejnym trudnym, ale ambitnym budżetem i cieszę się, że udało się nam go zrealizować - mówił Bogusław Waksmundzki. - Realizacja budżetu była prowadzona w warunkach presji na wydatki bieżące powodowane między nimi wzrostem cen i wzrostem płacy minimalnej. Na szkoły w 2020r. wydano 76,5 mln złotych, a ogólnie na oświatę blisko 93,2 miliona zł. To ponad 1/3 wszystkich wydatków, jakie Powiat zrealizował w poprzednim roku. Kwota 1,9 mln zł związane głównie z dostosowaniem poradni psychologiczno - pedagogicznej. – Nie zamierzamy oszczędzać na szkołach. Wiedza i umiejętności to przyszłość naszych dzieci, a co za tym idzie powiatu i regionu - komentował wicestarosta powiatu.

- Kolejną dziedziną, w którą Powiat mocno inwestuje są drogi. W 2020 roku na transport – remonty dróg i budowa chodników- w powiecie wydano 33,4 miliony złotych. Do tego trzeba dodać środki bezpośrednio wykorzystane na działania mające na celu utrzymanie i przebudowę dróg – 8,2 mln zł. Warto wspomnieć chociażby takie inwestycje jak rozbudowa drogi powiatowej Krościenko - Szczawnica, rozbudowa drogi Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa - wymieniał Krzysztof Faber starosta powiatu.

Stanowisko klubu "Wspólnie dla Powiatu"

W trakcie sesji odczytano stanowisko Klubu Radnych Wspólnie dla Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Oto jej fragmenty:

"Kluby Radnych Wspólnie dla Powiatu dokonał wnikliwej analizy, jak również oceny wykonania budżetu 2020 roku. Przedłożone przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego sprawozdanie z wykonania budżetu, oraz materiały pomocnicze pozwoliły na przeprowadzenie rzeczowej oceny procesu realizacji wpływów i wydatków wykonanych w 2020 roku. Absolutorium jest powiązane ściśle z procedurą budżetową. Jest wyrazem akceptacji rady powiatu dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez zarząd powiatu. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu. /.../

Wykonanie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 przedstawiał się w kwocie: 224 005 015,89 zł, natomiast wykonanie wydatków zamknął się kwotą 208 747 654,03 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 36 608 470,99. Rozchody w kwocie 5 100 004 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 28 088 745,3zł. (czyli zadłużenie powiatu na 31.XII.2020).

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2020 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia powiatu tj. 12,54 %.
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 15 257 361,86 zł. Zarząd mając na uwadze rozpoczętą inwestycje – "Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym Targu" musi zapewnić środki na kontynuacje budowy tak potrzebnej dla rozwoju branży informatycznej.

W wyniku ogłoszenia światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem obostrzeń w Polsce, Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął szczególne decyzje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Środki - 13 151 442,99 zł pozyskane i otrzymane w ramach Tarcz i wsparcia dla jednostek opieki z budżetu państwa.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął decyzję o realizacji jedynie wydatków obligatoryjnych. Wszystkie inne wydatki wymagały akceptacji zarządu. Została również uruchomiona rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z powyższym oraz z decyzją Rządu RP o przejściu na zdalne nauczanie, w placówkach edukacyjnych poniesiono również niższe wydatki na utrzymanie budynków. Jednostki oświatowe realizujące projekty współfinansowane ze środków europejskich dot. utworzenia albo rozwoju centrów kompetencji zawodowych nie wykonały wszystkich zaplanowanych we wnioskach aplikacyjnych zadań.

Sprawa przekazywania środków z budżetu państwa budzi niepokój, ponieważ są obniżane subwencje na wydatki bieżące samorządów a przekazywane na wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. To wskaźnik niezbędny do uchwalenia budżetu samorządowego. Subwencja inwestycyjna nie wpływa na ten wskaźnik, co oznacza że Zarząd musi szukać rozwiązań.

Zaletą dobrego zarządzania jest stałe monitorowanie realizacji planu i elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności w czasie jego realizacji. Wysokie wskaźniki wykonania budżetu niewątpliwie świadczą o tym, że monitoring realizacji budżetu był efektywny i skuteczny. To jeden z wielu dowodów świadczących o dobrym zarządzaniu finansami samorządu powiatu.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 36,60 mln zł , czyli 17,53 % wydatków budżetu, a na to składały się głównie inwestycje w Powiatowym Zarządzie Dróg – kwota prawie 33,4 mln zł, i inwestycje w edukacji – 2,35 mln zł.
Oczywiście to nie zaspokaja wszystkich potrzeb naszej wspólnoty powiatowej.
Na inwestycje drogowe – wykonawstwo i projektowanie – wydano 33 431 484,24 zł. Najważniejsze z nich:
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II na odcinku Krościenko – Szczawnica – kwota 10 518 526,40 zł
Rozbudowa drogi Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – kwota 2 975 366,72 zł
Rozbudowa drogi Długopole – Pieniązkowice – Piekielnik – kwota 2 820 963,94 zł
Rozbudowa drogi w Podwilku, Podsarniu – kwota 6 209 644,50 zł
Rozbudowa drogi w Ochotnicy Dolnej – kwota 3 205 773 zł

Rozpoczęcie modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III – kwota 3 387 400 zł
Przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” w Nowym Targu (dostosowanie do funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) to kwota 1 842 030,61 zł
Stwierdzamy zatem, że zarządzanie finansami Powiatu Nowotarskiego w roku 2020 było prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku środków finansowych w budżecie na realizację zaplanowanych wydatków.
Materiały dotyczące wykonania budżetu przygotowane przez Zarząd i Panią skarbnik omawiają dokładnie i w sposób jasny wykonanie decyzji Rady Powiatu.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado !
Pozytywna opinia RIO oraz Komisji Rewizyjnej wskazują na poprawność formalną realizacji budżetu za rok ubiegły. Klub Radnych Wspólnie dla Powiatu pozytywnie opiniuje realizacje zadań zawartych w budżecie. Uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności i oszczędności pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu Powiatu Nowotarskiego za rok 2020 i opowiadamy się za udzieleniem Zarządowi absolutorium."

Głosowanie

Za udzieleniem zarządowi powiatu absolutorium zagłosowali radni: Adam Jurek, Bogusław Waksmundzki, Irena Rataj, Jacek Stopka-Studencki, Jan Kuczkowicz, Józefa Guziak, Karol Skrzypiec, Krzysztof Faber, Marek Szarawarski, Maria Łojas-Jurkowska, Paweł Waksmundzki, Piotr Męderak, Rafał Jandura, Robert Furca, Stanisław Żółtek, Tadeusz Rafacz i Tomasz Rajca.

Przeciwko byli: Adam Gracz, Andrzej Kwiecień, Bartosz Leksander, Grażyny Tylka, Jacek Król, Jan Komorek, Julian Stopka, Krzysztof Kuranda, Maria Domagała, Stanisław Kiersztyn, Tomasz Hamerski i Stanisław Waksmundzki.

opr. s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Brak słów29.05.2021, 11:11
Radni PiS przeciw? No to ja proponuję, skoro są tacy niezadowoleni, żeby w ich okręgach nie robić drog, utrzymywać szkół itd. Skoro wszystko jest źle. Niech pomyślę : budowa drogi w Skawie - Gracz z PiS jest przeciw absolutorium. Szaflarska- Kurańda, Tylka przeciw, budowa drogi Krościenko -Szczawnica : Komorek, Hamerski przeciw. No to skoro są przeciw inwestycjom dla ludzi ze swoich okręgów, to kogo oni reprezentują? Skoro nie swoich wyborców to kogo? Słuszną, jedyną, ogólnonarodową linię partyjną "kto nie z nami to przeciw nam"?!
takie głosowanie???29.05.2021, 09:44
Pieniądze wydatkowane poszły na rozwój społeczno- gospodarczy powiatu zgodnie z naczelną ideą PiS-u.Jakim prawem "przedstawiciele tejże partii"mogą być przeciw absolutorium...!!!,skoro niejednokrotnie w trakcie roku głosowali za uchwałami normującymi wydatkowanie tychże kwot.Takie zachowanie przypomina obecne zachowanie się przedstawicieli PO....robić wszystko by przejąć władzę.
spostrzegawczy28.05.2021, 19:59
Wspieramy nowotarski szpital, czy wysokimi nagrodami pana Wierzbę?
garbaty28.05.2021, 18:50
kiedy wybudujecie salę gimnastyczną dla dzieci w ZSZiP w Krościenku, żeby nie musieli na korytarzu "ćwiczyć"?
ose28.05.2021, 15:56
Panie Waksmundzki nie oszczędzacie na szkołach? A czemu zamykacie lub ograniczacie powstawanie nowych klas np w szkole specjalnej? Obłuda i fałsz straszny panuje u Was...
brawo28.05.2021, 15:48
Brawo! I trzymać się razem w koalicji, bo gdzie wejdzie obecna władza to jest jak w stadninie w Janowie...
To Ci bezradni28.05.2021, 15:32
Wszyscy przeciwnicy, bez uzasadnienia, zagłosowali na nie. To tak, jak totalna opozycja w Sejmie wszystko źle. Nie wspomnę już o Senacie bo talk jeszcze gorzej, a tu PiS. Ciężkie do zrozumienia.
PO28.05.2021, 15:09
pisowcy przeciw nie ładnie!
Mieszkaniec powiatu28.05.2021, 15:05
Kumoterstwo jak się patrzy w Starostwie Nowotarskim pół Wydziału Ochrony Środowiska to jedna rodzina dwie siostry i mąż jednej z nich ciekawe kiedy był konkurs na te stanowiska. Teraz na ekodoradcę przyjęli swojego człowieka trzymali miejsce dla niego po powrocie z zagranicy. Tym powinni się Państwo zając jakie tam są przekręty. Konkursy to fikcja wszystko ustawione.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl