30.06.2021, 10:22 | czytano: 1959

Furmanowa - wspólna inwestycja Zakopanego i Poronina

zdj. Piotr Korczak
ZAKOPANE. Podczas sesji omawiana była kwestia zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Zakopane a gminą Poronin w sprawie zaprojektowania i budowy odwodnienia drogi Furmanowa.
Głównym problemem od kilku lat jest wylot odwodnienia drogi. Zwłaszcza podczas intensywnych odpadów woda z drenaży zalewała drogę dojazdową do zabudowań w Zębie oraz pobliskie pola uprawne.
Ostatecznie samorządom udało się porozumieć w sprawie wspólnej inwestycji. W myśl porozumienia Poronin powierza Zakopanemu rolę inwestora. Miasto uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi robotami na cele budowlane i bierze na siebie: przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji, uzgadnianie dokumentacji projektowej na każdym etapie jej opracowywania z gminą Poronin, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji, pozwoleń i uzgodnień, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy, zawarcie umowy z wykonawcą, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, przekazanie wykonawcy terenu budowy, dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, przejęcie odpowiedzialności za naruszenie praw własności stron trzecich podczas realizacji inwestycji, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, pokrycie 80 % wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej, pokrycie 80 % wydatków poniesionych na realizację oraz przekazanie gminie Poronin dokumentacji powykonawczej.

Gmina Poronin ma prawo i obowiązek: zatwierdzić do realizacji dokumentację projektową inwestycji, oddelegować swojego przedstawiciela do pracy w Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, uczestniczyć w przekazaniu wykonawcy terenu, brać czynny udział w nadzorowaniu i kontrolowaniu prowadzonych robót budowlanych, brać czynny udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, pokryć 20 % wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej, pokryć 20 % wydatków poniesionych na realizację zadania i odebrać od Miasta Zakopane dokumentację powykonawczą inwestycji.

Oba samorządy będą zarządzać i utrzymywać "w należytym stanie technicznym wybudowane urządzenia, jak również ponosić po upłynięciu okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, koszty napraw i remontów wybudowanych urządzeń odwodnienia, na terenach administracyjnych odpowiednio dla Gminy Poronin oraz odpowiednio dla Gminy Miasto Zakopane."

W porozumieniu zapisano, że "Miasto Zakopane ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec gminy Poronin oraz osób trzecich z tytułu ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszego porozumienia. Zakopane zobowiązuje się wobec gminy Poronin do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich ewentualnych szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją niniejszego porozumienia, a w szczególności miasto Zakopane zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie, związane lub pozostające w związku z realizacją niniejszego porozumienia."

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
MLP30.06.2021, 19:06
Co z drogą z Furmanowej na Ciągłówkę? Obiecywana od 20 lat.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl