17.10.2021, 15:09 | czytano: 2568

Przedstawiciele powiatów stają w obronie dyrektorów szpitali i starostów: "Problemy dotyczą wszystkich szpitali, także tych pozostającymi pod nadzorem Ministra Zdrowia"

Delegaci na XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich/ zdj. organizatora
"W ciągu ostatniego roku samorządy powiatowe były wielokrotnie zaskakiwane różnymi propozycjami zmian legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem szpitali na poziomie lokalnym. Choć propozycje były różne to miały pewne cechy wspólne - bazowały na złych założeniach, a w konsekwencji zaproponowane rozwiązania były całkowicie chybione" - stwierdzili przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.
Delegaci 27. Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich spotkali się w Wiśle i przyjęli stanowiska w kilku sprawach: zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, szpitali powiatowych, prawnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu, finansowania pediatrii w Polsce, wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, konieczności zmiany art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, pozycji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej, konieczności zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Treść tych dokumentów zamieszczona jest na stronie internetowej Związku Powiatów Polskich.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia w sprawie szpitali powiatowych:

"W ciągu ostatniego roku samorządy powiatowe były wielokrotnie zaskakiwane różnymi propozycjami zmian legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem szpitali na poziomie lokalnym. Choć propozycje były różne to miały pewne cechy wspólne – bazowały na złych założeniach, a w konsekwencji zaproponowane rozwiązania były całkowicie chybione.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia jako winnych problemów systemowych w ochronie zdrowia – zwłaszcza w przekazach medialnych – wskazywało dyrektorów szpitali powiatowych i starostów. Pierwszym zarzucało nieudolne zarządzanie, drugim brak nadzoru nad szpitalami. Prawda jest jednak inna. Owszem – w każdej grupie można znaleźć złe przykłady. W przypadku szpitali jest jednak tak, że problemy nie dotyczą niewielkiej ich grupy; problemy dotyczą praktycznie wszystkich, włącznie ze szpitalami pozostającymi pod nadzorem Ministra Zdrowia. To jednoznacznie wskazuje na przyczynę, w szczególności niekorzystne warunki finansowania szpitali powiatowych.

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji restrukturyzacji szpitalnictwa w Polsce opartych na doświadczeniach innych, bardziej rozwiniętych krajów europejskich, np. Francji czy Danii, zwracamy uwagę, że czerpanie z doświadczeń innych na pewno niesie za sobą dużą wartość, ale nie może odbywać się z pominięciem tak ważnej kwestii jak poziom finansowania szpitalnictwa w tych krajach. Poziom ten jest dużo wyższy niż w Polsce, niezależnie od tego czy jako miarę dla porównania przyjmujemy nakłady nominalne czy wartość PKB. Inna sprawa, że powoływanie się na wzory zagraniczne jest dokonywane w sposób bardzo wybiórczy, bez uwzględnienia chociażby organizacji terytorialnej danego państwa.

Związek Powiatów Polskich konsekwentnie podkreśla, że podstawą do jakichkolwiek zmian musi być rzeczywisty ogląd sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, a nie fantazje kreowane na konferencjach prasowych administracji rządowej. Zmiany systemowe powinny być prowadzone w oparciu o rzetelne dane, przy udziale wszystkich zainteresowanych – przede wszystkim pacjentów, którym system ten ma służyć.
Niestety, obecnie proces stanowienia prawa w obszarze ochrony zdrowia wygląda odmiennie. Ważne akty prawne często przyjmowane są z pominięciem konsultacji z zainteresowanymi i opiniowania projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako przykład z 2021 r. możemy wskazać zmianę siatki wynagrodzeń w podmiotach leczniczych czy zmianę art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Oceny skutków regulacji często sporządzane są nierzetelnie, z pominięciem realnych skutków (w tym skutków finansowych) wdrożenia przewidzianych w nich rozwiązań. Przykładem z ostatniego miesiąca jest projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Same zmiany często są wprowadzane w terminach uniemożliwiających ich wdrożenie przez świadczeniodawców. Odrębną kwestią jest jakość stanowionego prawa a chaos w tym zakresie pogłębiają kolejne zmiany zarządzeń Prezesa NFZ.

Podobnie wygląda kwestia wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych. Przykładowo - proces planowania strategicznego w obszarze zdrowia w regionach powinien odbywać się w sposób profesjonalny, uporządkowany, z poszanowaniem zasad wynikających bezpośrednio z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tymczasem patrząc jak wyglądają prace nad projektami wojewódzkich planów transformacji można odnieść wrażenie, że obecnie nadrzędnym celem nie jest stworzenie racjonalnego, skonsultowanego z uprawnionymi do tego podmiotami i przystającego do potrzeb regionalnych dokumentu, ale dotrzymanie przez wojewodów niemożliwego do dotrzymania instrukcyjnego terminu (15 września 2021 r.) na przekazanie projektów planów do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia. Mówimy o dokumentach, które mają wyznaczyć ramy dla funkcjonowania systemu na kolejne 5 lat.

Minister Zdrowia oczekuje profesjonalizmu od dyrektorów szpitali. My oczekujemy profesjonalizmu od kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka."

s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Wincenty17.10.2021, 17:10
Ot - państwo PiS. CHAOS!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl