24.05.2023, 17:25 | czytano: 16181

List w sprawie obwodnicy: "Burmistrz z uporem maniaka mija się z prawdą"

arch. Podhale24
"Ze zdumieniem przyjęliśmy publiczną wypowiedź Pana Burmistrza Watychy z dnia 23.05.2023r. (jeden z udzielonych wywiadów) i uznaliśmy za konieczne odniesienie się do, przedstawionej przez Burmistrza, zupełnie nowej narracji w sprawie tak zwanej "południowej obwodnicy Nowego Targu", celowo okraszając je tytułem, stanowiącym sparafrazowane słowa samego Burmistrza, które tak bardzo wprawiły nas w osłupienie" - napisali w liście otwartym liderzy sprzeciwu wobec wybranej koncepcji poprowadzenia południowej obwodnicy Nowego Targu.
Oto on:
"Masowy protest mieszkańców Nowego Targu przeciwko rujnowaniu najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo oraz najatrakcyjniejszych rekreacyjnie i turystycznie terenów Miasta jest przejawem lokalnego patriotyzmu i troski o zrównoważony rozwój Miasta, które chcemy uczynić przyjaznym domem również dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń nowotarżan.

Myli się Pan Burmistrz uzasadniając protesty: "dynamicznym rozwojem osiedla na Polanie Szaflarskiej" i bezpośrednim oddziaływaniem drogi na to osiedle. Już niebawem do Urzędu Miasta wpłynie petycja podpisana przez setki, a być może nawet tysiące nowotarżan (ze względu na rozproszony charakter akcji dysponujemy dotąd jedynie szacunkami), spośród których mieszkańcy Polany Szaflarskiej stanowią jedynie bardzo niewielki procent. Narrację Pana Burmistrz odbieramy jako kolejną już próbę (obok zasypywania tego typu komentarzami forów internetowych) podzielenia mieszkańców - przy wykorzystaniu do tego najniższych instynktów, którymi władze Miasta starają się wzbudzić niechęć do mieszkańców nowego budownictwa, dyskretnie obarczając ich przy tym winą za własne błędy i zaniechania.

Tymczasem, jaka jest prawda, mówią nam oficjalne dokumenty Urzędu Miasta.

Kiedy w 2013 roku uchwalano rezerwę terenu pod tzw. "obwodnicę", osiedle Polana Szaflarska liczyło 4 bloki (słownie: "cztery"). Rada Miasta Nowego Targu wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdziła wówczas dokument o nazwie "Prognoza oddziaływania na środowisko". W dokumencie tym możemy przeczytać, że tereny wzdłuż doliny Białego Dunajca są niezwykle cennymi przyrodniczo i krajobrazowo, a realizacja inwestycji na zarezerwowanym w planie terenie może wywołać konflikt i protesty społeczne, więc przystąpienie do niej musi zostać poprzedzone akcją informacyjną i szerokimi konsultacjami społecznymi, a także szczegółowym raportem w zakresie oddziaływania takiej inwestycji na środowisko.

Dynamiczny rozwój osiedla nastąpił już po przyjęciu tego dokumentu, co może skłaniać do wniosku, że Pan Burmistrz dowolnie kreuje sobie związki przyczynowo - skutkowe, na potrzeby forsowanej przez siebie narracji - w celu przedstawienia protestujących jako egoistów, priorytezujących swój prywatny interes i własną wygodę. Wstyd, Panie Burmistrzu!

Kończąc ten wątek: piękne tereny wzdłuż doliny Białego Dunajca należą nie tylko do wszystkich mieszkańców Miasta - obecnych, jak i z przyszłych pokoleń - ale również do każdego, kto docenia wartość tego miejsca i wartością tą potrafi wzbogacić swoje życie. Dość wskazać, że z roku na rok turystów odwiedzających te tereny jest coraz więcej, co łatwo zauważyć po rejestracjach samochodów zaparkowanych w weekendy przy ul. Sikorskiego i ul. Lotników.

Pan Burmistrz - z uporem maniaka - a za nim niektórzy podleglegli mu urzędnicy, jak mantrę powtarzają, że: "przecież od dawna wszystko było wiadomo", starając się tym lekceważącym stwierdzeniem ucinać dusykusję i dezauwować protestujących. Sami słyszeliśmy to wielokrotnie, również z ust urzędników podległych Burmistrzowi.

Otóż nie było.

Jak już wyżej wskazaliśmy, Rada Miasta w 2013 roku sama zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia akcji informacyjnej i szerokich konsultacji. Sposób prowadzenia takich konsultacji reguluje uchwała Rady Miasta Nowy Targ nr 72/XLII/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ, stanowiąca bezwzględnie obowiązujący w mieście Nowy Targ akt prawa miejscowego. Zgodnie z paragrafem 2 tej uchwały, konsultacje w sprawie lokalizacji na terenie miasta inwestycji celu publicznego przez podmiot zewnętrzny powinny odbywać się w trybie i na zasadach opisanych w tej uchwale.

Kolejne przepisy tej uchwały stanowią zaś: "§3. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: referendum lokalnego, spotkań z mieszkańcami, środowiskowych zebrań; przedstawicieli organizacji pozarządowych, społecznych, naukowych, zawodowych, sportowych działających na terenie Miasta, badania opinii mieszkańców, kolumny miejskiej w prasie lokalnej. Każdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w dwóch formach określonych w §3. Dodatkowo każda konsultacja musi być przeprowadzona w jednej z form uzupełniających, tj: informacji zamieszczanych na stronie miasta www.nowytarg.pl, informacji w lokalnej prasie, radiu, TV kablowej, poprzez zgłaszanie uwag i wniosków (do skrzynki na wnioski i uwagi znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ), poprzez zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych na terenie Miasta.".

Pełna treść uchwały o konsultacjach społecznych dostępna jest na stronie Urzędu Miasta: https://www.nowytarg.pl/urm/urm_2006_072.htm

Żadne konsultacje oczywiście się w tej sprawie nie odbyły, a to co nam zaproponowano zamiast - w ramach jakichś pseudokonsultacji zorganizowanych przez projektanta drogi (prywatną firmę) - bez żadnego trybu i bez podstawy prawnej, można śmiało nazwać listkiem figowym zakrywającym wstydliwy proceder łamania prawa, które to prawo Miasto samo sobie ustanowiło - dla dobra mieszkańców.

Z kolei pseudokonsultacje - zorganizowane na zlecenie inwestora - były naruszeniem prawa per se, chociażby w zakresie przywołanej przez organizatora podstawy przetwarzania danych osobowych osób w nich uczestniczących.

Oczywiście Urząd Miasta nie przedstawił też żadnych wizualizacji planowanej inwestycji (te przygotowaliśmy sami), ani też nie informowano mieszkańców o tym, że zamkniętym placem budowy ma być cały teren od ulicy Sikorskiego aż po sam brzeg Białego Dunajca. Nikt nie zdawał sobie też sprawy z faktu, że po ukończeniu drogi nad brzeg Dunajca będzie można przejść wyłącznie w jednym miejscu - ciasnym tunelem pod drogą.
Uważamy, że najlepszym komentarzem do twierdzeń Burmistrza, mogą być słowa emerytki, z którą rozmawialiśmy na Dunajcem, zbierając podpisy pod petycją. Stwierdziła ona, że to niemożliwe, aby coś takiego tutaj powstało, bo ona od lat ogląda każde wydanie wiadomości lokalnych w NTVK i na pewno by coś na ten temat wiedziała...

Bardzo wielu mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, mówiło też, że coś tam niby słyszeli, ale byli dotąd przekonani, że chodzi o tę drogę, przy której prace budowlane właśnie trwają (przedłużenie Sikorskiego).

Zatem gdyby nie nasza akcja informacyjna, w którą zaangażowało się wiele osób, mieszkańcy być może dowiedzieliby się o skali tej inwestycji dopiero w momencie gdy tuż za ulicą Sikorskiego stanąłby wysoki płot ogradzający niezwykle rozległy plac budowy.

Nic nam nie wiadomo o tym, aby Burmistrz kiedykolwiek zgłaszał inwestorowi jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości w stosunku do tej kontrowersyjnej inwestycji, a zadaliśmy sobie trud, aby pozyskać z Urzędu Miasta wszelką dostępną, istotną dla sprawy dokumentację, w tym korespondencję prowadzoną pomiędzy Urzędem Miasta a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie uzgodnień dotyczących tej drogi. Być może jednak istnieją jakieś dokumenty, do których dotąd nie dotarliśmy, a które mogą potwierdzić słowa Pana Burmistrza w tym zakresie, co zamierzamy sprawdzić - wnosząc jeszcze dziś wniosek o udostępnienie takich dokumentów w trybie dostępu o informację publiczną. Choć my, na miejscu Pana Burmistrza, w zaistniałych okolicznościach, sami takie dokumenty już byśmy upublicznili, aby choć odrobinę uwiarygodnić słowa Burmistrza o "uporze maniaka" w kwestii obrony cennych dla Miasta terenów.

Jedyne co mogliśmy się dowiedzieć z oficjalnych dokumentów, to, że w 2013 r., wszystkie protesty zgłaszane do projektu planu miejscowego rezerwującego teren pod tę inwestycję, były kwitowane krótkim stwierdzeniem, że tak chce GDDKiA, więc tak musi być.

Dość zawiłe myślowo sugestie Pana Burmistrza w zakresie tego, że tzw. "obwodnica" odkorkuje zakopiankę i znikną w związku z tym korki na ulicy św. Anny, które obecnie tworzą się wskutek używania urządzeń GPS, wypadało by pozostawić bez komentarza, jednak być może trzeba uświadomić Panu Burmistrzowi, że kiedy śnieżyce korkowały zakopiankę w okolicach Skomielnej Białej, to w Zakopanem w korku stały nawet najmniejsze osiedlowe ulice. Za dwa lata - wraz z ukończeniem nowej zakopianki do Nowego Targu, problem ten przestanie istnieć, a włączanie się aut do ruchu na zakopiance (nowej i starej) będzie płynny. Zgodnie zaś z oficjalnymi dokumentami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ruch na Alejach 1000-lecia nie zmaleje w wyniku budowy tzw. "obwodnicy".

Argument Burmistrza o korkach w długie weekendy i przy zmianie turnusów w ferie zimowe, też wydaje się absurdalny, jeśli Burmistrz stawia na drugiej szali bezcenne dla przyszłości miasta tereny. Po pierwsze: Pan Burmistrz mówi dniach, których jest kilkanaście w roku, a ta ogromna budowla będzie szpecić nasze miasto przez cały rok. Po drugie zaś, w Niemczech, czy Austrii też są długie weekendy, a przy powrotach z nich w alpejskich regionach również tworzą się na drogach potężne zatory, jednak nikt z tego powodu nie wpadłby na tak absurdalny pomysł, jaki ma zostać zrealizowany kosztem Naszego Miasta.

Na koniec naszego listu nie możemy oprzeć się pokusie uświadomienia Panu Burmistrzowi, że Nowy Targ, choć jest stolicą Podhala, jest miastem stosunkowo niewielkim, a my, jako jego mieszkańcy od urodzenia, posiadamy wielu znajomych wśród urzędników, również w najbliższym otoczeniu Pana Burmistrza i stąd doskonale wiemy, jakie jest stanowisko Pana Grzegorza Watychy w kwestii tej drogi i jakie były jego reakcje na sugestie niektórych urzedników odnośnie potrzeby przeprowadzenia szerszej dyskusji na ten temat.

Wiemy też jakie jest zdanie Pana Burmistrza o protestujących.

Tym listem dajemy Panu Burmistrzowi szansę, aby i on mógł zapoznać się z naszą oceną jego działań w tej sprawie, oceną, którą podziela coraz większa liczba mieszkańców naszego Miasta, w szczególności zaś tych, którzy to miasto kochają i wiążą z nim swoją przyszłość.

Natomiast treść wywiadu, którego Pan Burmistrz raczył udzielić własnemu medium, uznajemy wyłącznie za zagranie PR -owe, mające na celu uspokojenie nastrojów przed jutrzejszą komisją. Strategia na tonowanie nastrojów i przeczekanie burzy oraz liczenie, że emocje opadną, a ludzie się ponownie nie zmobilizują - nie sprawdzi się. Już nasza w tym głowa. My, Panie Burmistrzu, nie odpuścimy i będziemy do końca walczyć o nasze Miasto.

Z poważaniem: Maciej Tokarz, Maciej Gruchacz, Szymon Fatla".

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Mieszkaniec26.05.2023, 16:20
Do "Mieszkaniec 2" - rozumiem ze wg ciebie lepiej żeby ten cały syf był w centrum miasta przez cały tydzień, mało cały rok? Na terenie "strefy relaksu" pewno jesteś raz w tygodniu a w mieście i na zakupach resztę tygodnia! Ciekawe co lepsze wg ciebie? Może lepiej żeby te wszystkie auta wjechały do miasta i zakorkowały jak do tej pory zawsze w sezonie, w każdy długi weekend i nie tylko - Szaflarską, Aleje, Św. Annę, Waksmundzką. Gratuluję myślenia, napewno wtedy będzie mniej zanieczyszczeń i lepiej się będzie żyło.
Mieszkaniec 226.05.2023, 15:51
do "Mieszkaniec" rozumiem że ty chcesz wdychać spaliny w strefie relaksu ?Człowiek chce wypocząć od spalin i hałasu to wyląduje w strefie relaksu z obwodnicą za plecami ...
Mieszkaniec26.05.2023, 14:37
Do "Mti" - pewno lepiej wąchać spaliny samochodów stojących w zakorkowanym mieście? Nie lepiej żeby cały ruch tranzytowy omijał miasto? Największy problem w tej obwodnicy jest taki i tylko taki że nie będzie przejścia od strony Polany Szaflarskiej nad rzekę a ma być tylko koło kładki.
Są L-e i są L-e26.05.2023, 13:55
@L, weź im nie podsuwaj pomysłów, bo jeszcze który z tych betonogłowych weźmie to na poważnie... Już zresztą był pewien kandydat na burmistrza, który obiecywał przeoranie całych Gorców autostradą (jakby ktoś nie pamiętał, nazwisko pana zaczynało się na literkę "L" :)
tak czytam te komentarze...26.05.2023, 13:44
"Najlepsze" to są te przytyki zwolenników obwodnicy, że jak ktoś chce zachować te tereny w ich naturalnej formie, to robi tak dla własnej korzyści. A pewnie wasze komentarze to podyktował altruizm, co? :) Obłuda z was wyłazi. Popieracie niszczenie krajobrazu tylko po to, żeby wygodniej własne spasione tyłki wozić. Ale nieee, absolutnie to nie w swoim interesie :) "Altruiści" z koziej trąbki się znaleźli, hahaha, szczyt obłudy
Magda26.05.2023, 13:15
Gdzie można podpisać petycję? Kto się tym zajmuje? Chcę podpisać ja i jeszcze kilka osób
L26.05.2023, 12:00
Wyciąć jeszcze cały Bór na Czerwonym i Lasek Kombinacki i na ich miejscu postawić hipermarket i że 2 kościoły. Zrównać Turbacz z ziemia zalać betonem i zrobić parking. Na koniec rozdać wszystkim aparat tlenowe.
Mti26.05.2023, 10:17
Pięknie że ktoś walczy o te tereny by zablokować obwodnice. POPIERAM!!! Ci co są za budową kierują sie własnym wygodnictwem a czyste powietrze w tym zasyfiałym Nowym Targu jest im nie potrzebne. Dla własnej wygody wybetonowali by sobie podjazd pod same okno w domu i wąchając smród ze spalin upajali się piwkiem przed tv. Tragedia gdzie ludzie mają rozum. Widać smog im skutecznie szkodzi na głowe. NIE NIE NIE DLA BUDOWY TEGO USTROJSTWA.
Marian z ul Podhalańskiej26.05.2023, 09:51
Wszyscy którzy wypowiadają się za budową obwodnicy południowej w Nowym Targu nie chodzą na co dzień po tym terenie. Nie korzystają z odpoczynku
po swojej pracy w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania. Jadą z rodzinami odpoczywać samochodem na obce tereny. Mają w "rzyci" osoby starsze (emerytów rencistów oraz matki z małymi dziećmi. Nie korzystaja z tego co stworzyła natura w naszym mieście, jednym słowem są ignorantami. Chwała tym co maja odwagę walczyć z ignorantami i pozorantami na stanowiskach.
Nowotarżanka26.05.2023, 08:46
Budowa tej obwodnicy jest okradaniem mieszkańców z miejsc do odpoczynku i do rekreacji.
bukowion26.05.2023, 08:38
Sietniok tyś faktycznie sietkiok i to taki białacański
korektor26.05.2023, 07:26
Prawo własności osób protestujących kończy się na ścianach ich ścian i klatek schodowych. Ich argumenty są śmieszne i dziecinne. Ten przebieg jest najkrótsza wersją więc ma najmniejszy wpływ na otoczenie. Tereny zielone nad Dunajcem to nie jest ich własność a spacerują po nim jak po swoim bez zgody właścicieli działek!
Leśnik25.05.2023, 20:02
Obwodnica jak najszybciej!!! Tu każda metoda dobra, żeby odkorkować to wiecznie zablokowane miasto. Ten protest garstki właścicieli działek na lotnisku to śmiech na sali. Ich pomysł na obwodnicę za Borem na Czerwonem to tylko przesunięcie w czasie planowanej budowy. Dla ewidentnej prywaty małej, krzykliwej grupki ma znów cierpieć ogół.
dociekliwy25.05.2023, 16:33
Widziałem dziś burmistrza na tym spotkaniu. Siedział przerażony. Oczy latały po całej sali. Ludzie jego czas już nadchodzi musimy wybrać kogoś kto zadba o Nowy Targ a nie zniszczy go w imię bramy Białka.
Anna25.05.2023, 16:15
Wybory się zbliżają, a Fatla się uaktywnia. Plany tej obwodnicy znane były od 30 lat, dlaczego nie protestował kiedy zaczęto planować strefę relaksu w tym terenie. Fatla doprowadził do zlikwidowania Straży
Miejskiej, która była i jest bardzo potrzebna, a wystarczyło tylko zmienić sposób jej funkcjonowania.
mieszkaniec25.05.2023, 15:47
PAN SIĘKA NA BURMISTRZA !!!
kik25.05.2023, 15:23
Chamstwo mieszkańców na spotkaniu.
Sietniok25.05.2023, 14:35
Buldożery i jazda z tematem a nie przejmować się jękami nawiedzonych ludzi. Tam nie ma nic niezwykłego aby miało zostać zniszczone jak to nawiedzeni opowiadają.
Maja25.05.2023, 14:14
Kpina jak się zachowują mieszkańcy na spotkaniu. Nic tylko krzyk. A gościu z drugiego rzędu to już wogole brak kultury.
melepeta ale ten z porządnej rodziny25.05.2023, 10:46
chciałbym w Nowym Targu burmistrza, który nie jest tchórzem i mówi prawdę, otóż w przypadku budowy prywatnej inwestycji jaką była budowa galerii handlowej, której szkielet teraz jest dla Nowego Targu negatywną wizytówką, razem z tą po drugiej stronie nota bene, burmistrz przeprowadził referendum, a w przypadku budowy obwodnicy mającej wpływ na życie tysięcy mieszkańców nie potrafił przeprowadzić referendum? celnie to ujęli młodzi nowotarżanie, brawo chłopaki, nie dajmy z siebie robić idiotów
karaluch25.05.2023, 10:15
Walka do końca. Nie odpuszczamy. Nie pozwólmy zniszczyć najpiękniejszego zakątka Nowego Targu. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości proszę się wybrać w sobotę lub niedziele i sprawdzić ile tam odpoczywa mieszkańców i turystów naszego miasta.
Grzes25.05.2023, 10:02
W tym kraju nic by się nie wybudowało, bo zawsze komuś przeszkadza. Na szczęście można tą małą grupę "przeciwników" olać.
matfiz25.05.2023, 09:52
@ Zadowolony mieszkaniec - skoro nie rozumiesz tekstu znaczy się że dłubałeś w nosku patrząc w okno i układałeś kozy w doniczce na języku polskim.
Tadek25.05.2023, 09:28
Panowie chyba mało po mieście chodzą i nie słyszą jak większość ludzi jest za obwodnica. Widziałem ile osób odmawia nagabujacym do podpisania petycji. Droga wyzwoli Miasto od korków i każdy to wie.
DeDe25.05.2023, 09:28
Nowy Targ to miasto od wieków żyjące głównie z handlu. Gwarantuje wszystkim co chcą obwodnicy w proponowanym biegu przez najlepsze rekreacyjne tereny to i tak ruch w centrum miasta nie odciąży w dni targowe po weekendowe przed świąteczne. Całe Aleje i Ludźmierska co dziennie stoją bo mamy tylko jedną drogę na zachód tu trza szukać rozwiązania a obwodnica tylko turystów przeniesie z centrum ale nie kierowców z okolicznych wiosek co walą do miasta na zakupy do Eclerka Stopiaka. Tego ta obwodnica nie dźwignie może trochu ale korki jak były to w mieście zawsze będą. A nasze dzieci niech dalej smród wdychają bo wygoda jednych kosztem drugich. Trzeba kompromisu innym terenem to puścić bo ktoś przespał w urzędzie miasta plany zagospodarowania terenu podczas sprzedawania działek pod bloki itp.
Fan25.05.2023, 09:09
Obwodnica jest potrzebna.!
Rubcie ją jak najszybciej!
Nagle im wszystko przeszkadza!A od p.Watychy to z kilometra.Lepszego nie widzę.!
staszek25.05.2023, 08:57
Ta strefa relaksu jest traktowana jak zabytek klasy 0 z wpisem do Unesco ? nie można przenieść ? Gównoburza .
SiG25.05.2023, 08:47
Miało być normalnie, a jest jak zawsze... Niestety. Zamiast szukania sensownego rozwiązania zaczyna się bicie na rym-pał. Czyli idą wybory. Czy jak ktoś jest za budową obwodnicy to zostanie stracony? Na płycie Rynku już pod rządami nowego Burmistrza Fatli czy będzie "specjalna strefa" przy Polanie Szaflarskiej do egzekucji osób myślących inaczej? Pseudo intelektualne pismo pełne informacji żeby wszyło, że burmistrz to taki - owaki. Panie Fatla myślałem, że Pan już jest z normalnego pokolenia, które umie uszanować innych i szuka realnego rozwiązania. A tu takie rozczarowanie. Szkoda. Panowie wskazują, że problem dotyczy korków przez kilkanaście dni w roku. Chyba żyjemy w jakiejś równoległej rzeczywistości.
ela25.05.2023, 08:09
Jestem ZA obwodnicą!!! Po co te protesty teraz. Już 10 lat temu było wiadome, że tam będzie droga w takim kształcie, tylko osoby niezainteresowane miastem teraz mówią że nic nie wiedzieli, nic nie słyszeli, teraz nagle się obudzili. Dajcie spokój. Niech budują jak najszybciej!
lb25.05.2023, 08:09
nie chce, żeby naruszano w jakikolwiek sposób Bór na Czerwonem! obwodnica jest bardzo, ale to bardzo potrzebna - i to obwodnica Nowego Targu a nie droga do Gronkowa. więc jedyna opcja to puścić ją po tych CHASZCZACH! i tego jako mieszkaniec życzę. jeśli ruch ochrony chaszczów, połamanych drzew, parowów i suchej trawy będzie tu mącił w swoim małostkowym interesie to będziemy zakładać sprzeciw wobec sprzeciwu :) i wtedy zobaczymy co tak na prawdę jest masowe.
Grześ25.05.2023, 07:45
Dobrze, że nie to nie średniowieczne i paru oszołomów nie może blokować takich inwestycji
Sikorskiego Street25.05.2023, 05:57
I takich radnych Nowy Targ potrzebuje...brawo ziomeczki!
Inka24.05.2023, 22:58
Panie Fatla zamiast petycji powinien być wniosek o referendum w sprawie odwołania nieudolnego Watychy. Nie ma co czekać do wyborów
wyborca24.05.2023, 22:34
Temu Panu burmistrzowi już dziękujemy.....
europejczyk24.05.2023, 22:33
Najgłupsza inwestycja , przebiega środkiem strefy relaksu, niszcząc cały ten teren, może głupsze od tego jest "rondo" na Parkowej
Krach24.05.2023, 22:29
Nie budujmy dróg bo ekolodzy, nie budujmy przemysłu itd. bo ekolodzy, nie budujmy najlepiej nic jeździmy koniami i chodźmy polnymi drogami. Ludzie ogarnijcie się cywilizacja idzie naprzód brakuje dróg szybkiego ruchu, brakuje odpowiedniej infrastruktury, przez brak autostrady ominęły nas mase inwestycji żądny szanujący się koncern nie otworzy tu nic z takim połączeniem, nie mówiąc już o ruchy turystycznym w okolicznych wioskach.
Nowotarżanka24.05.2023, 22:28
brawo, trzymać tak dalej.
Osiol24.05.2023, 22:14
A może pani rzecznik zrobi coś za co bierze pieniądze i wyjasni
Chyba że jej rola jest inna
Blok24.05.2023, 21:42
Tereny nad Białym Dunajcem już są zabudowywane i nie wie po co to larum. Kolos piwyżej alei przy Sikorskiegiego już powstał. Kolejne to kwestia czsu
Podatnik24.05.2023, 21:34
To zrobić referendum w sprawie obwodnicy i się okaże ilu tzw zatroskanych protestujących jest w mieście, a ilu tutejszych podatników chce takiej obwodnicy , niech zdecyduje głos większości
ModeratorUzurpator24.05.2023, 20:52
Ale masz moderatorze dzisiaj trudne zadanie. /.../

Dziękuję za troskę. Proszę też uszanować nasz regulamin i nie bluzgać na ludzi. Moderator.
Fatla na Burmistrza!24.05.2023, 20:46
Panie Szymonie! Błagam! Startuj na burmistrza w wyborach! Daj nam, Mieszkańcom, nadzieję na Gospodarza, któremu nie jest obojętny los naszego Miasta!
Janek24.05.2023, 20:26
Brawo, oby więcej takich ludzi!
Może to miasto ma jednak jakąś przyszłość...
Wsiok24.05.2023, 20:25
no chyba pierwszy raz poprę burmistrza. Cieszę się już dziś na tą obwodnicę! Ja z Kowańca pozdrawiam!
Zadowolony mieszkaniec24.05.2023, 20:22
Nadal podtrzymuje, obwodnica jest planowana w dobrym miejscu, a spotkania czy ankiety pokazują, że mieszkańcy chcą obwodnicy. A co do tego tekstu, przepraszam ale tego się czytać nie da, nie wiadomo o czym piszecie. A i pytanie, gdzie można złożyć podpis poparcia dla obwodnicy ?
SUBZERO HC24.05.2023, 20:16
Watycha jak morawiecki a nosy rosna...gdzie mozna sie podpisac pod petycja?
NOWY TARG24.05.2023, 20:14
spisok ty sobie na spiszu miel jezorem a od stolicy Podhala wara.
V824.05.2023, 20:13
do szamba
Chłopie weź tabletkę ?.. dzięki Panowie za ten artykuł
Paweł24.05.2023, 19:44
Brawo Panowie dziękujemy
miejski24.05.2023, 19:31
Ściema w Urzędzie Miasta? Klasyka...
abc24.05.2023, 18:33
Tak jest jak plany sobie, a urzędasy sobie. Pod zakopiankę wycięto 30 ha lasu. A plan był już w latach 70 XX wieku.
wojtek24.05.2023, 18:30
panie watycha przełożone wybory przez rozPiSanych nie uratuja Was przed wyborcami którzy mam nadzieje Wam podziękuja
Bravo Szymon I reszta ekipy24.05.2023, 18:10
Chłopaki jesteście najlepsi, mydlenie oczu jest skończone raz i na zawsze.
Przemek24.05.2023, 18:07
Brawo dla was!!! Punktować dalej tego gościa dla którego los miasta ma za nic notabene którego jest burmistrzem to po prostu wstyd!!! Na wyborach podziękujemy mu odpowiednio !!!
JA24.05.2023, 17:54
Zawsze można protestować przykuwając się łańcuchami do drzew lub chociaż przylkeić do kladki , to było by bardziej medialne.
Szambo-Lot24.05.2023, 17:51
Faktycznie sądząc po tym ostatnim spotkaniu w strefie relaksu ( około 40 osób ) mieszkańcy raczej są za budową tej obwodnicy o czym mozna dowiedzieć sie z przeprowadzonej sondy że ponad 62 % na 3227 mieszkańców jest za budową . ludzie kupujacy tam mieszaknia dobrze wiedzieli co tam powstanie prędzej czy później .
Ewa24.05.2023, 17:47
No jestem pod wrażeniem. Brawo.
Pinokio24.05.2023, 17:47
No cóż, u Watychy zawsze jest na odwrót
King of the Spisz24.05.2023, 17:29
Tas jasne dziesiątki tysięcy przeciwników jest... Pogupieli ludzie... Teraz strajkują a pierwsi będą jeździć jak ja wybudują
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl