Obwieszczenie o licytacji - 1218-SEE.711.172.2022.1, 1218-SEE.711.173.2022.1, 1218-SEE.711.175.2022.1

Dodano
31.08.2022, 12:54
Kontakt
18 26 30 448
Podajemy do publicznej wiadomości, że: 18 października 2022 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu przy ul. Parkowej 13 pok. 105 przeprowadzimy PIERWSZĄ PUBLICZNĄ LICYTACJĘ udziału numer 3 w wysokości 2/10 w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0 obejmującej działkę ewidencyjną numer 6743/2 o powierzchni 0,0727 ha położonej w miejscowości Skawa (województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Raba Wyżna) należącego do podmiotu SK Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [1].

Działka ewidencyjna o numerze 6743/2 ma regularny kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, droga główna oraz tereny zadrzewione. Dojazd do działki prowadzi droga asfaltową. Teren działki jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodną, gazową i kanalizacyjną. Na działce znajduje się jednokondygnacyjny, podpiwniczony budynek handlowy o pow. ca. 55 m2. Jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, gazową, instalację kanalizacyjną do zbiornika bezodpływowego; posiada ogrzewanie i ciepłą wodę z pieca gazowego. Budynek ma betonowe fundamenty; konstrukcja ścian jest metalowa z wypełnieniem płatami pilśniowymi. Dach drewnianej konstrukcji pokryty jest blachą.

Szacunkowa wartość rynkowa udziału w wysokości 2/10 w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0 położonej w Skawie wynosi 31.899.00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Poniższe zestawienie przedstawia cenę oszacowania udziału w nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej numer NS1T/00075334/0, cenę jego wywołania w pierwszej licytacji, która wynosi 75 % jego wartości oraz kwotę wadium [2], [3].

numer działkiobszar działki w haObręb jedn. rejestrowacena oszacowania udziału w złotychcena wywoławcza w złotychwadium w złotych
6743/20,0797 ha0008 Skawa / G.86331.899,00 zł
w tym wartość gruntu:
17.247,00 zł
23.924,25 zł
w tym wartość gruntu:
12.935,25 zł
3.189,90 zł
Licytant, który przystąpi do licytacji lub osoba, która składa wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości powinna złożyć wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej udziału w tej nieruchomości. Wadium składa się na rachunek organu egzekucyjnego to jest: NBP O/Kraków numer 30 1010 1270 0020 9113 9120 0000 ze wskazaniem znaku sprawy tj. 1218-SEE.711.172.2022.1, 1218-SEE.711.173.2022.1, 1218-SEE.711.175.2022.1. Wadium uznajemy za złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna [3].

W ciągu 14 dni przed licytacją tj. w dniach 4-17.10.2022 roku, w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu, ul. Parkowa 13; bliższych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 18 2630448 [4].

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji [5].

Nie będziemy uwzględniać w dalszym toku egzekucji użytkowania, służebności i praw dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji. Wygasną one z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne [6].

Na czynności organu egzekucyjnego, które dotyczą obwieszczenia o licytacji przysługuje Państwu skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do Organu egzekucyjnego [7].

Nabywca nieruchomości winien zadeklarować i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności [8].

Zastrzegamy sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl