Przetarg - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ul Walkosze

Dodano
02.04.2016, 08:17
Kontakt
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 85 miasta Zakopane w rejonie ulicy Walkosze, wpisanej w KW NS1Z/00015355/9 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 156 o powierzchni 0,1432 ha.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej ul. Walkosze.

Zgodnie z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OLCZA” zatwierdzonego Uchwałą nr XLV/591/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września
2013 r. działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem 1.R – tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 129 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane – sala nr 1 /parter/ o godzinie 11:00.

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. (0-18) 20-20-427.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 11 kwietnia 2016 roku.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 156 obręb 85.
Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2016 roku kwota stanowiąca wadium znajduje się na w/wym. koncie Urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni robocze po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu – nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl