Przetarg - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej ul. Sienkiewicza

Dodano
02.04.2016, 08:22
Kontakt
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Zakopane przy ul. Sienkiewicza, wpisanej w KW NS1Z/00010804/7 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiąca działki ewidencyjne nr 344/1 i 344/2 o łącznej powierzchni 0,1691 ha /344/1-0,1112 ha, 344/2-0,0579 ha/.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza poprzez działkę ewidencyjną nr 344/1 obręb 5.

Zgodnie z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RÓWIEŃ KRUPOWA” zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2010 r. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem U/MN-3.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 1 930 000,00 zł netto /słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych/.
Do wylicytowanej ceny działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, – sala nr 1 /parter/ o godzinie 10:00.

Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 200 000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/ na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 30 maja 2016 roku.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 344/1 i 344/2 obręb 5.
Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 30 maja 2016 roku kwota stanowiąca wadium znajduje się na w/wym. koncie Urzędu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.

Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni robocze po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

Osoba wyłoniona w przetargu – nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.


Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl