Wyciąg z ogłoszenia o I pisemnym przetargu nieograniczonym

Dodano
22.03.2017, 08:59
Kontakt
Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane – ul. Kościuszki 13, parter oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.zakopane.eu w dniu 16 marca 2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 61/3 obręb 11 o pow. 0,0397 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

1. Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego.

2. Księga wieczysta: NS1Z/00009729/7.

3. Położenie nieruchomości: rejon ul. Makuszyńskiego, bez dostępu do drogi publicznej ul. Makuszyńskiego.

4. Warunki zagospodarowania: tereny zieleni urządzonej (1.ZP) – „MPZP SKOCZNIA” zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

5. Cena wywoławcza: 101 933,00 zł netto /słownie: sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100/. Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

6. Pisemna oferta: Pisemną ofertę należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem przetargu tj. do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 na dzienniku podawczym zlokalizowanym na parterze w budynku, przesłać pocztą lub przez kuriera, zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

7. Wadium: 20 000,00 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ - najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2017 r. kwota stanowiąca wadium musi znajdować się na koncie UMZ.

8. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 28 kwietnia 2017 r., godz. 1000, siedziba Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, parter, sala nr 1.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl