PRZETARG W CELU SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW AUTOSAN

Dodano
02.04.2020, 14:16
Kontakt
512062108
Na podstawie § 11 i § 12 oraz w zw. z § 13 Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, będącego własnością Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/2009 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy Raba Wyżna, w tym powierzonego jednostkom organizacyjnym Gminy

WÓJT GMINY RABA WYŻNA OGŁASZA PRZETARG W CELU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO GMINY

1. Nazwa i siedziba jednostki: Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu - otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41, Sala Konferencyjna (pokój nr 1-07, obok Sekretariatu Wójta Gminy), 20 kwietnia 2020 r., godz.: 10:00
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki majątku ruchomego objęte niniejszym ogłoszeniem:
Teren Szkoły Podstawowej w Skawie, Szkoła Filialna 584 a, po uprzednim skontaktowaniu się z osobą odpowiedzialną merytorycznie za przedmiotową sprawę pod numerem telefonu 515 062 108.
4. Rodzaj, typ i ilość składników majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży:
Pojazdy (2 szt.):
Pojazd I.
marka, model: AUTOSAN H10.10 TYP 13 Nadwozie kolor: biały akrylowy
numer rejestracyjny: KNT GR40 rok produkcji: 1999
data pierwszej rejestracji pojazdu: 18.05.1999 roku
rodzaj pojazdu: AUTOBUS dalekobieżny 2 drzwiowy 43 osobowy
liczba miejsc siedzących: 43 liczba osi: 2 rodzaj napędu:4x2
stan licznika: 737 tys. km.
Dop.masa całk.:13000 kg Rozstaw osi: 5000 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym Pojemnosć: 6177 ccm
Moc silnika: 151 kW (205 KM) Rodzaj paliwa-zasilanie: ON/turbo
Długość/szerokość/Wysokość: 10435 mm / 2500 mm / 3175 mm
Pojazd II.
marka, model: AUTOSAN H9.21 TYP 12.5t Nadwozie kolor: pomarańczowy akrylowy
numer rejestracyjny: KNT 01FJ rok produkcji: 2002
data pierwszej rejestracji pojazdu: 13.08.2002 roku
rodzaj pojazdu: AUTOBUS dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy
liczba miejsc siedzących: 39 liczba osi: 2 rodzaj napędu:4x2
stan licznika: 300 702 km.
Dop.masa całk.:12500 kg Rozstaw osi: 4700 mm
Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym Pojemnosć: 6540 ccm
Moc silnika: 110 kW ( 150 KM) Rodzaj paliwa-zasilanie: ON/turbo
Długość/szerokość/Wysokość: 10000 mm / 2500 mm / 3175 mm

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce wniesienia:
Wysokość wadium: 500,00 zł, (pięćset złotych) jeżeli oferta składana jest na zakup jednego pojazdu; natomiast 1 000,00 (jeden tysiąc) gdy oferta składana jest na zakup dwóch pojazdów. Wadium wnosić należy wyłącznie w formie pieniężnej.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 18 8815 0002 0000 0000 0260 0003, w tytule przelewu wpisując: „zakup POJAZDU…...KNT…...”
6. Cena wywoławcza:
I pojazdu KNT GR40 : 9 000,00 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
II pojazdu KNT 01FJ : 9200,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście złotych)
7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, oświadczenie oferenta, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych .
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (wg wzoru załącznika nr 1) składać należy w miejscu: Sekretariat Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej, w terminie do 20.04.2020 r. do godziny 10:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2020 r. w Sali konferencyjnej (pokój nr 1-07 obok Sekretariatu Wójta Gminy) o godz. 10:15. Oferta jest wiążąca 21 dni od dnia złożenia oferty.
Organizator przetargu na sprzedaż pojazdów objętych niniejszym ogłoszeniem zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie w pełnej treści zamieszcza się w również w miejscu publicznie dostępnym w Urzędzie Gminy, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.rabawyzna.pl.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl