Konkursy na dyrektora Szkół Podstawowych w Zakopanem

Dodano
19.04.2022, 12:18
Kontakt
18 20 20 418
Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza konkursy na stanowiska:

dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem, ul. Orkana 6,

dyrektora Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem, ul. Nowotarska 32a,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.

Do konkursu na stanowisko dyrektora w wybranej przez kandydata placówce może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449)

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole;
ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
uzyskał:
co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
w przypadku nauczyciela akademickiego — pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
— przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 574) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.);
w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz
2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.
3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu i w publicznej szkole może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub
1a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 263 z późn. zm.)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II. Oferta osoby przystępującej do konkursu na stanowisko w danej placówce oświatowej powinna zawierać:
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły;
2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 672) lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologii polskiej lub
- kopię dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związany z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.);
11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
12)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 574) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.);
15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
Wszystkie oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola/Szkoły Podstawowej nr ……….. im. …………………. w Zakopanem” osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane na dzienniku podawczym lub drogą pocztową na adres:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, pok. 218
Urząd Miasta Zakopane
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
w terminie do 4 maja 2022 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zakopane).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.  
Oferty należy składać odrębnie na każdy konkurs na stanowisko dyrektora wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do oferty.

IV. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Zakopane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora w konkretnej placówce, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr telefonu 18/20 20 418.
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl