08.01.2021, 12:56 | czytano: 2905

Gospodarka śmieciowa w gminie Czorsztyn (komunikat)

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące rozwiązania problemu z zagospodarowaniem odpadów w gminie Czorsztyn oraz harmonogramy odbioru śmieci na cały rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach informuje, że na terenie Gminy Czorsztyn obowiązuje system segregacji odpadów komunalnych.
Opłata od jednej osoby zamieszkałej w danej nieruchomości, segregującej odpady, wynosi 16,00 zł miesięcznie. Opłata dotyczy osób składających deklarację, z których wynika liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.
 
W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach mieszkańcom przysługuje zwolnienie w kwocie 1,00 zł od jednej osoby miesięcznie. W tym przypadku opłata od jednej osoby zamieszkującej wynosi 15,00 zł miesięcznie.
 
W przypadku oddania odpadów wysegregowanych niezgodnie z zasadami będzie naliczona w drodze decyzji podwyższona opłata w wysokości 64,00 zł od jednej osoby miesięcznie.
 
Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Odbiór nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach prowadzi ewidencję ilości dostarczanych odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości.
 
Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami będą traktowane jako odpady zmieszane i nie zostaną odebrane od właściciela nieruchomości w dniu zbiórki odpadów segregowanych.
 
Worki, pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów należy wystawić w dniu odbioru
do godziny 7:30,do drogi dojazdowej, głównej w miejscu widocznym, aby umożliwić sprawny odbiór odpadów przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
Odpady z terenów trudnodostępnych odebrane będą w ostatni piątek każdego miesiąca.
Pojemniki, w których mieszkańcy oddają odpady komunalne muszą być dostosowane
do samochodu śmieciarka.
Wystawiane worki z odpadami nie powinny przekraczać wagi 25 kg.
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się limity odbioru zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych w ramach opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości:
- maksymalnie 4 szt. zużytych opon na rok,
- maksymalnie 5 szt. odpadów wielkogabarytowych na rok.

Odpady rozbiórkowe i budowlane pozbawione odpadów niebezpiecznych wytwarzane
w ramach remontów, wytwarzane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych ,o wadze nie przekraczającej 500 kg lub 15 worków 120 l, zostaną odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w ramach opłat za gospodarowanie odpadami jeden raz w roku z nieruchomości. Odbiór odpadów powyżej ustalonej normy odbywa się na indywidualne zgłoszenie, na koszt właściciela nieruchomości.
 
Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku tj. jeden raz w okresie wiosennym i jeden raz w okresie jesiennym, w ramach tzw.„ wystawki chodnikowej”. Szczegółowe terminy zbiórki są podane w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Informujemy, że limity oddawanych odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych obowiązują w przeciągu całego roku.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonym terminem może odbywać się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przy czym koszt wywozu obciąża właściciela nieruchomości (mieszkańcy przywożą do punktu PSZOK. ZGK bezpłatnie odbiera w ramach ustalonych rocznych limitów).
Ustala się górne stawki za dodatkowe usługi odbioru odpadów komunalnych nie objęte opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Czorsztyn  w  wysokości:
- odpady rozbiórkowe i budowlane w wysokości 650,00 zł brutto za 1 tonę,

- odpady wielkogabarytowe w wysokości 1 080,00 zł brutto za 1 tonę,

- zużyte opony z samochodów osobowych w wysokości 10,00zł brutto za 1 sztukę,

- zużyte opony ciągnikowe i z samochodów dostawczych w wysokości 50,00 zł brutto  za 1 sztukę

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwany dalej PSZOK znajduje się w Maniowach przy ul. Pienińskiej. PSZOK świadczy usługę polegającą na przyjmowaniu od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów.
PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni świątecznych. Odpady do PSZOK przyjmowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
Odbiór odpadów budowlanych następuje po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznymi uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Maniowach.
Opłata za gospodarowanie odpadami powstającymi w związku z prowadzoną działalnością tj. przemysłową, handlową, składową, transportującą lub usługową, w tym agroturystyczną wynosi:
Jeżeli odpady odbierane są w sposób selektywny:
 
- od pojemnika/ worka 120 l w wysokości 11,00 zł brutto za jedno opróżnienie,
 
- od pojemników o pojemności 1 100 l w wysokości 100,00 zł brutto za jedno opróżnienie,

Jeżeli odpady odbierane są w sposób nieselektywny:
  
- od pojemnika/ worka o pojemności 120 l w wysokości 40,00 zł brutto za jedno opróżnienie,
  
- od pojemników o pojemności 1 100 l w wysokości 320,00 zł brutto za jedno opróżnienie.
Właściciele nieruchomości prowadzący w/w działalności zobowiązani są do podpisania dodatkowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. ilości osób zamieszkałych lub ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
 
Stawka ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości 180,00 zł za rok od nieruchomości.
 
W przypadku oddawania odpadów wysegregowanych w sposób niezgodny z zasadami, będzie naliczana podwyższona stawka ryczałtowa w wysokości 720,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Informujemy, że na bieżąco będą przeprowadzane kontrole odbieranych odpadów komunalnych.
 
Istnieje możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną, w tym celu należy złożyć pisemną zgodę wraz z podaniem adresu e-mail.

Prosimy o zapoznanie się i dostosowanie do  powyższej informacji. W przypadku pytań zapraszamy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w biurze zakładu lub pod nr. tel. 18 27 50 059.


JD

/ Gmina Czorsztyn


Zobacz pełną wersję podhale24.pl