26.01.2021, 12:12 | czytano: 3506

Spotkanie noworoczne starosty nowotarskiego odwołane. Krzysztof Faber wymienia sukcesy i dokonania powiatu

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
- Życzę Państwu w nowym 2021 roku przede wszystkim zdrowia, aby udało się zrealizować plany - te "zawieszone" z powodu pandemii i te nowe cele, do których dążymy – mówi starosta Krzysztof Faber, który z powodu odwołania spotkania noworocznego podsumowanie roku 2020 opublikował w internecie.
Starosta Krzysztof Faber podsumowuje rok 2020
- Za nami wyjątkowy rok, który przyniósł wiele trudnych sytuacji związanych ze światową pandemią dotykającą wszystkie kraje i społeczeństwa, jak również mającą długofalowy wpływ na funkcjonowanie samorządów. W tym roku po raz pierwszy nie możemy zobaczyć się bezpośrednio na tradycyjnym spotkaniu noworocznym w związku z obowiązującymi reżimami sanitarnymi, w trosce o nasze zdrowie. Chciałbym jednak przekazać Państwu informacje, jak udało nam się poradzić sobie w tej nowej sytuacji i zapewnić, że pomimo takiej skali trudności spowodowanej przez wystąpienie epidemii, nasz samorząd zrobił wszystko, aby realizować powierzone zadania i zapewnić mieszkańcom powiatu stały dostęp do usług publicznych.

Zdołaliśmy zapewnić ciągłość pracy starostwa oraz innych jednostek powiatowych przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. Wymagało to znaczącej reorganizacji, przeznaczenia większych środków na narzędzia z obszaru technologii informatycznych, jednak dzięki temu mieszkańcy mogli nieprzerwanie załatwiać ważne dla siebie sprawy.

Niewątpliwie największy ciężar reorganizacji oraz stawienia czoła epidemii padł na Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Placówka musiała podjąć kroki na różnych płaszczyznach - przenoszono i adaptowano oddziały do nowych warunków epidemicznych, tj. tworzono strefy czyste/brudne, śluzy, adaptowano pomieszczenia na oddziały covidowe, stworzono 4 miejsca izolowane ze śluzą, adaptowano pomieszczenia dla potrzeb pracowni molekularnej do badań na obecność koronawirusa PCR, utworzono samochodowy punktu wymazu pacjentów, zakupiono niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oczekujących w kolejkach do rejestracji zostały w widoczny sposób oznaczone miejsca oczekiwania, uwzględniające odstępy pomiędzy pacjentami. Został wprowadzony automatyczny pomiar temperatury ciała osób wchodzących do budynków szpitala.

W walce z COVID-em szpital skorzystał z dostępnych środków zewnętrznych - Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Bezpieczny Dom, Pakietu Medycznego i Pakietu Medycznego II.

Pomimo ogromu pracy związanej z nową sytuacja pandemiczną szpital zrealizował zaplanowane inwestycje m.in. wykonanie miejsc postojowych z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej za ponad 780 tys. zł, przebudowę jednego z wejść do budynku za 250 tys. zł, budowę zadaszenia i obiektu małej architektury umożliwiających transport odpadów medycznych do chłodni i segregację odpadów komunalnych za prawie 200 tys. zł. Kwotę niemal 500 tys. zł przeznaczono na usunięcie szkód po zalaniu pomieszczeń spowodowanych czerwcowymi opadami deszczu.

Na przyszły rok zaplanowano adaptację pomieszczeń dla potrzeb zespołów wyjazdowych Środowiskowego Centrum Psychiatrii, rozbiórkę i budowę wejść do pawilonu D szpitala w związku z koniecznością poprawy dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyposażenia i rozbudową OIOM. Wartość tych inwestycji to prawie 10 mln zł.

Kluczowym przedsięwzięciem planowanym do realizacji w roku przyszłym jest otwarcie Dziennego Oddziału Onkologii.

Co warte podkreślenia szpital w 2020 roku zdobył III miejsce w województwie małopolskim w XVII edycji rankingu „Bezpieczny szpital 2020". Jest to ważne wyróżnienie, które pokazuje, że całej inwestycyjno-medycznej działalności przyświeca dobro pacjenta - jego komfort i samopoczucie, w szczególności jeśli trzeba działać w pandemicznych warunkach.

Pomimo przeciwności, które wystąpiły w roku 2020 również Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu kontynuował zaplanowane inwestycje drogowe. Nakłady łącznie na infrastrukturę drogową w ubiegłym roku wyniosły prawie 28 mln zł, w tym, środki własne Powiatu stanowiły niemal 14,5 mln zł, dofinansowanie z budżetu państwa ok. 5 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej ponad 5 mln zł, a dofinansowanie gmin z terenu Powiatu 3 256 tys. zł. Wśród najważniejszych i najdroższych inwestycji należy tu wymienić:

Modernizację połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II - koszt 11 312 185,50 zł,
Rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Podwilk i Podsarnie - koszt 6 209 641,50 zł,
Rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna - koszt - 3 305 773,00 zł.
Poza tym rozpoczęto wiele inwestycji, które są realizowane w bieżącym roku.

W zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej podjęliśmy ważną i długo oczekiwaną decyzję o budowie nowej siedziby Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudową Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu. Nowy obiekt powstanie przy ul. Jana Pawła II. Będzie kosztował niemal 25,5 mln zł. Zgodnie z podpisaną już umową inwestycja zostanie zakończona, a szkoła gotowa na przyjęcie uczniów w 2023 roku. Chciałbym podkreślić, że zostały dokonane dogłębne analizy, z których wynika, że remont obecnej siedziby Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Słowackiego w Nowym Targu, wymagający dostosowania ponad 100-letniego budynku "Sokoła" do przepisów sanitarnych czy przeciwpożarowych, byłby o wiele droższy niż budowa nowego obiektu. Dodatkowo zaplanowana w całym kompleksie sala gimnastyczna będzie służyć zarówno uczniom "Sokoła", jak i drugiej placówki. Dlatego władze powiatu zdecydowały się na ten najkorzystniejszy finansowo i funkcjonalnie wariant.

W roku 2020 zakończono także przebudowę i termomodernizację budynku Domu Nauczyciela przy ulicy Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu w celu dostosowania do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, co wygenerowało koszt prawie 2,5 mln zł. Równocześnie staraliśmy się przeprowadzić wszelkie niezbędne remonty oraz modernizacje w szkołach i placówkach wydatkując na ten cel niemal 320 tys. zł.

Za najważniejszy sukces w obszarze edukacji należy jednak uznać dostosowanie szkół do nowych warunków funkcjonowania w czasie pandemii. Wymagało to ogromu pracy zarówno dyrektorów, nauczycieli, jak i naszego zespołu informatyków, który zabezpieczał zaplecze techniczne nauczania zdalnego. Wszystkie szkoły realizowały swoje zadania z użyciem dedykowanych platform. Dyrektorzy na bieżąco wykorzystywali funkcje administratora do kontroli prowadzonych zajęć, nauczyciele oraz uczniowie zostali przeszkoleni z obsługi niezbędnych narzędzi informatycznych. Dzięki temu szkoły są również przygotowane do nauczania hybrydowego.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” zakupiono w okresie wiosennym 66 laptopów oraz 5 tabletów graficznych na łączną kwotę 100 tys. zł. Sprzęt został niezwłocznie przekazany do szkół. Uzyskaliśmy również dotację celową w wysokości 210 tys. zł, która wraz z wkładem własnym w kwocie 52,5 tys. zł została przeznaczona na zakup sprzętu - laptopów i projektorów multimedialnych.

Podsumowaniem naszych starań w obszarze edukacji jest z pewnością przyznanie Powiatowi Nowotarskiemu Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. Potwierdza on, że uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami interesariuszy, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych. Certyfikat stanowi potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pracy w Nowym Targu rok 2020 był szczególny, bowiem instytucja ta została w zaangażowana we współpracę z władzami centralnymi na rzecz wspierania lokalnych przedsiębiorców i ochrony miejsc pracy. Działania urzędu skupione były na realizacji instrumentów wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej skierowanej do lokalnych przedsiębiorców. Z niskoprocentowej i podlegającej umorzeniu pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców skorzystało ponad 8600 podmiotów, na łączną kwotę ponad 43 ml zł. Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników skorzystało 1190 pracodawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na łączną kwotę ponad 24,5 mln zł, co dało wsparcie 6860 pracownikom. 2176 samozatrudnionych otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę 12 mln zł. W ramach nowelizacji tarczy antykryzysowej, wsparcie otrzymały organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne na kwotę ponad 400 tys. zł. Łączna kwota wsparcia, która trafiła do przedsiębiorców powiatu nowotarskiego w ramach tarczy antykryzysowej wyniosła ponad 80 mln zł.

Rok 2021 to kolejny rok wielu wyzwań dla urzędu pracy. To kontynuacja wdrażania instrumentów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej, jak również rozpoczęcie wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej – dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucje z obszaru polityki społecznej również zmierzyły się z niecodziennymi wyzwaniami. Domy pomocy społecznej, których mieszkańcami są osoby szczególnie narażone na skutki COVID-19, pracowały w podwyższonym reżimie sanitarnym - wszystkie działania od marca 2020 były podporządkowane tej nowej sytuacji. Przy tej okazji należy podkreślić szlachetną postawę przedsiębiorców i osób fizycznych, które z własnej inicjatywy przekazywały dps-om środki ochrony osobistej zanim nadeszło wsparcie instytucjonalne. DPSy skorzystały z dostępnych programów pomocowych. W ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” DPS Smrek w Zaskalu uzyskał w pierwszej transzy ponad 100 tys. zł, a w drugiej ponad 130 tys. zł. W ramach projektu grantowego dofinansowanego z UE „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” otrzymał 8 tys. zł na dwa laptopy służące do komunikacji mieszkańców domu z rodzinami. W ramach jeszcze innych projektów zdobył ponad 120 tys. zł, dzięki którym możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa i mieszkańcom i personelowi domu, a także przynajmniej częściowe finansowe docenienie kadry, która pracowała w ekstremalnie trudnych warunkach pandemicznych. Z podobnego wsparcia skorzystał również DPS w Rabce-Zdroju.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pomimo trudnej sytuacji realizowało swoje ustawowe zadania. Udało się m.in. utworzyć Dom Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, który przeznaczony jest dla 34 osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku. Zawarto umowę na prowadzenie we Wróblówce, w okresie do 31 grudnia 2023 r., całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. PCPR zrealizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach projektu rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymały komputery przenośne - 72 sztuki, rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz płyny do dezynfekcji rąk. W ramach programu Kooperacje 3D zrealizowano zadanie pn. „Kooperacje przeciw COVID”. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa pracowników PCPR oraz jego klientów. W 2020 r. przystąpiono także do realizacji programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, które na skutek stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc finansowa udzielona była tytułem dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. W ramach programu wsparcie otrzymały 324 osoby w łącznej kwocie 485,5 tys. zł. Program jest w trakcie realizacji.

Z powodu obostrzeń sanitarnych powiatowe instytucje kultury dotknął poważny kryzys. Liczba zwiedzających Muzeum im. W. Orkana w Rabce-Zdroju wyniosła tylko niecałe 4 tysiące w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy było ich 10 tysięcy. Pomimo to kadra muzeum starała się ubogacać ofertę kulturalna placówki - zorganizowano cztery wystawy czasowe, a także wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rabce-Zdroju współorganizowano Finałowy XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej im. ks. Kamila Kowalczyka w Rabce-Zdroju, poświęcony św. Janowi Pawłowi II w 100-lecie jego urodzin.

W związku z tą wiekopomną rocznicą planowanych było wiele przedsięwzięć, z których część niestety musiała zostać odwołana. Pośród tych, które udało się jednak zrealizować, przy współudziale Powiatu Nowotarskiego, należy wymienić obchody zorganizowane przez kustosza ludźmierskiej bazyliki ks. Jerzego Filka, w ramach których zabrzmiały „Nieszpory Ludźmierskie” - słynne oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza, komponowane na wzór Psalmów Dawidowych. Zaśpiewane zostały one przez część artystów, których dziełem było wykonanie premierowe, m.in. Hannę Banaszak, Beatę Rybotycką, Jacka Wójcickiego.

Również na Rabiańskich Błoniach, odbyła się największa góralska majówka w Polsce (paradoksalnie w miesiącu wrześniu) z okazji setnych urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Z zachowaniem rygorów sanitarnych, największa kapela góralska w Polsce "Mała Armia Janosika" zagrała i zaśpiewała dla zgromadzonej widowni. Prócz samego koncertu, dla zgromadzonych przygotowano m. in. historię pontyfikatu św. Jana Pawła II w formie animacji wyświetlonej na bryle parafialnego kościoła.

Teatr Lalek „Rabcio” po przejściu do nowej siedziby do marca 2020 zrealizował dwie premiery: "Gwałtu co się dzieje" - autorstwa Aleksandra Fredry oraz "Bajka o Kocie w butach" - autorstwa Ireneusza Maciejewskiego. W ciągu roku zagrał w sumie 74 przedstawienia dla 7206 widzów, co stanowi ogromny spadek w porównaniu do roku 2019 (25 tysięcy). Strata jest tym znaczniejsza, teatr dopiero co przeniósł się do nowoczesnej siedziby, która daje mu ogromne możliwości organizacyjne i artystyczne.

W tym miejscu chciałbym nadmienić, że Powiat Nowotarski w 2020 roku właśnie dzięki tej inwestycji znalazł się w zaszczytnym gronie finalistów konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Związek Powiatów Polskich. Teatr z nową siedzibą i energią wkraczał w rok 2020, jednak pandemia pokrzyżowała jego ambitne plany.

W znacznej części musiały zostać ograniczone zajęcia sportowe i kulturalne prowadzone w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu. Podsumowanie Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży nastąpiło pomimo konieczności rezygnacji z części zwodów, które były planowane od końca marca do czerwca ubiegłego roku. Powiat nowotarski po raz pierwszy w historii sportu szkolnego zajął zaszczytne I miejsce (361 pkt.), pokonując miasto Kraków oraz 20 innych powiatów w województwie małopolskim. Jest to wielki sukces na który czekaliśmy aż 13 lat.

Należy pamiętać, że te sukcesy sportowe dzieci, młodzieży, szkół nie byłyby możliwe bez zaangażowania nauczycieli, dyrektorów, a przede wszystkim samych młodych uczestników, którym należą się szczególne podziękowania. W związku z tym, iż nie mamy w tej chwili możliwości bezpośredniego spotkania, stosowne gratulacje i statuetki zostaną przekazane przy najbliższej możliwej okazji. Poniżej publikujemy listę szkół i nauczycieli, którzy przyczynili się do zdobycia przez Powiat Nowotarski pierwszego miejsca w klasyfikacji powiatów.

Mam nadzieję, że ta wyjątkowa sytuacja uniemożliwiająca nam po raz pierwszy zorganizowanie spotkania noworocznego już się nie powtórzy. Niemniej jednak pragnę przynajmniej w takiej formie serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wytężoną pracę w tym trudnym dla nas czasie, w szczególności służbom medycznym, lokalnym samorządowcom, parlamentarzystom, powiatowym jednostkom, służbom, inspekcjom i strażom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Życzę Państwu w nowym 2021 roku przede wszystkim zdrowia, aby udało się zrealizować plany - te "zawieszone" z powodu pandemii i te nowe cele, do których dążymy. Wszystkiego najlepszego!

Lista szkół i nauczycieli, którzy przyczynili się do zdobycia przez Powiat Nowotarski pierwszego miejsca w klasyfikacji powiatów w Małopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2019/2020:

Igrzyska Dzieci:
Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, Dyrektor: Robert Furca, Nauczyciele: Katarzyna Węgrzyn, Grzegorz Temecki,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju, Dyrektor: Maria Janik, Nauczyciel: Grzegorz Tupta
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju, Dyrektor: Maria Janik, Nauczyciel: Grzegorz Tupta,
Katolicka Szkoła Podstawowa w Rabce-Zdroju, Dyrektor: Justyna Czyszczoń, Nauczyciel: Marek Hodana,
Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, Dyrektor: Robert Furca, Nauczyciele: Katarzyna Węgrzyn, Grzegorz Temecki,

Licealiada:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu, Dyrektor: Maria Kopeć, Nauczyciele: Joanna Jethon - Sułkowska, Barbara Wcisło, Piotr Jabłoński, Szymon Pohrebny,
Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu, Dyrektor: Ryszard Gruszka, Nauczyciele: Bogusław Kalata, Przemysław Kępa,
I Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju, Dyrektor: Marek Świder, Nauczyciel: Wiesław Perucki.

Materiały prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Do Do Rebaf27.01.2021, 19:18
Tak kolego startuje i będę lepszy !!!
Mariusz27.01.2021, 09:21
Na Rabiańskich Błoniach publika to jeden na drugim a i główni goście bez masek i dystansu społecznego . Więcej rzetelności .
A co zrobiono by prawo budowlane na Podhalu było respektowane przez urzędników do tego powołanych ?
niechma27.01.2021, 08:02
Największy sukces to likwidacja płatnego parkingu przy szpitalu, ale to nie zasługa Fabera
Takim to się darzy27.01.2021, 05:59
Dla niektórych jest tam od zawsze.
popieram26.01.2021, 20:19
Brawo Powiat
Takich samorządów potrzeba
nareszcie nie rządzi tu PiS
/jyndrek/26.01.2021, 17:22
Największym sukcesem tego pseudo urzędu byłaby możliwość normalnego załatwienia spraw i dodzwonienia się do placówki.
piotrek26.01.2021, 15:21
panie faber dość pajacowania , najwyższy czas wziąść się do jakiejś konkretnej roboty - a nie tylko bale, przecinanie wstęg , jałowe narady itp itd ...
epo26.01.2021, 15:14
Panie Starosto ,wesoło tak nie jest , albo Pan traci wzrok , lub poczucie rzeczywistość ; problem gospodarki śmieciowej / BRAK SPALARNI W POWIECIE/, urząd starostwa kuleje z obsługą internetową np. wydział komunikacji / strona w budowie od kilku lat - może tak panu wynagrodzenie dopiero za kila lat , wiele rzeczy nie zrobionych , a jedynie ciche urzędowanie z problemami w drogownictwie ,wielu innych itd.
Romeo olusi26.01.2021, 14:56
Piękna laurka. Można zawiesić na ścianie aresztu śledczego.
Żartuję. Kochani, kochaniutkie, noworoczne wygibasy czas zacząć!.
To nieprawda, że w tym roku nie będzie balu. Bal będzie i to jakiego nie było.
Nie żartuję.
nie-urzędnik26.01.2021, 14:21
Toż to będzie płacz w starostwie! Nie będzie spotkania!
Mikus26.01.2021, 13:24
Już dawno powinien udać się na emeryturę.Glupie inwestycje,etc.W mojej ocenie bardzo słabo!!!Dziwię się że ktoś jeszcze wybiera takie osoby
Do Rebef26.01.2021, 13:24
Do Rebaf. A co sam startujesz i będziesz lepszy? Czy duzo gadać mało robić?
Rebaf26.01.2021, 12:20
Trzeba skończyć z uprawianiem zawodu starosty.
Jeszcze ta kadencja i do domu panie Krzyśku !!!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl