11.06.2021, 09:10 | czytano: 6784

Obwodnica Nowego Targu - konsultacje dobiegły końca

Nowotarska Strefa Relaksu, zdj. Podhale24
Dobiegają końca konsultacje społeczne, dotyczące południowo-wschodniej obwodnicy Nowego Targu. Firma Multiconsult, która działa na zlecenie GDDKiA przygotowała trzy warianty poprowadzenia drogi. Wszystkie koncepcje zakładają, iż Nowotarska Strefa Relaksu zostanie "przecięta". To budzi największe opory wśród mieszkańców.
By radni mieli dobry ogląd sprawy, zorganizowane zostało wspólne posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, na którym zaprezentowano założenia do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy. Na pytania radnych odpowiadali przedstawicie GDDKiA - Magdalena Ślaga - kierownik projektu i dyrektor ds inwestycji Robert Jakubiak oraz projektant Arkadiusz Kowalewski z Multiconsult Polska.
- Jesteśmy w czasie projektowym, trwają spotkania informacyjne, analizujemy wpływające opinie i uwagi. Teraz to "nasz" etap, czyli STEŚA gotowe do połowy 2022 r. Całość z elementami koncepcji - do 2024 roku, kiedy kończymy opracowanie elementów koncepcji dla jednego wariantu. Do połowy 2025 roku zakończy się procedura przetargowa, wyłoniony zostaje wykonawca i zaczynają się prace. Na lata 2026-27 planujemy opracowanie projektu wraz z uzyskaniem zrid i etap realizacji 2027-29. Oddanie obwodnicy do użytku to 2029 rok - tłumaczył projektant.

O zaproponowanych wariantach drogi już kilkakrotnie pisaliśmy. Pokrótce: wszystkie trzy zaczynają się w tym samym miejscu, w proponowanych koncepcjach możliwe są pewne korekty, ale niewielkie. Inwestycję ogranicza Bór na Czerwonym, bliskość lotniska, skarpa - czyli teren zagrożony osuwiskiem, teren przeznaczony w mpzp na cmentarz, lokalizacja węzła "Nowy Targ południe", punkt początkowy "dowiązania" obwodnicy, rozbudowa Sikorskiego, skrzyżowanie obwodnicy Waksmundu w ciągu drogi wojewódzkiej z droga krajową.

- Pierwszy wariant prowadzi drogę nad kładką na Białym Dunajcu, na wysokości ok. 10 metrów nad terenem i potem są dwie możliwości: przejście nad obwodnicą lub pod obwodnicą. Są dwa pod-warianty przebudowy ulicy Lotników i naruszenie terenu stacji paliw. Cały czas ubolewamy, że jest tam mało miejsca. Staraliśmy się iść w śladzie podziału pól, by jak najmniej je zdefragmentować. Wariant drugi nie ingeruje w stację paliw, zakłada przejście nad istniejącą tam zabudową. Wariant trzeci wpisuje się w mpzp i korytarz określony tam 10 lat temu. Bez przebudowy drogi krajowej. Tu także są plany poprowadzenia obwodnicy pod lub nad drogą, z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych Velo Dunajec i Szlak dookoła Tatr - komentował Arkadiusz Kowalewski.

Planowane są wyburzenia - zabudowa usługowa przy ul. Szaflarskiej, dom jednorodzinny oraz nowa stacja paliw ("stacja powstała tak szybko, że jak planowaliśmy to jej jeszcze nie było").

Wątpliwości budzi m. in. strefa doraźnego postoju pojazdów, miejsce ważenia i kontroli pojazdów. Projektanci analizują przeniesienie jej na drugi brzeg Białego Dunajca.

Na uwagi dotyczące Nowotarskiej Strefy Relaksu, dodał: - Dopasowaliśmy się do tych pinii. W wariancie 2 i 3 ingerencja jest znikoma. Można strefę rozdzielić i północną część przeznaczyć na place zabaw dla dzieci. Jeśli chodzi o wariant 1 - można przenieść część urządzeń.

- Tereny nad Białym Dunajcem stanowią miejsce rekreacji, wypoczynku, dla 10 tys. mieszkańców jak nie lepiej. Te tereny są bardzo wartościowe dla nowotarżan. Rozwój miasta pod względem obwodnicy też jest konieczny, ale są wątpliwości co do projektu. Mam 18 pytań w tej sprawie - zapowiedział Szymon Fatla. Radnego wsparł Rafał Nowak zajmujący się inżynierią infrastrukturalną.

Projektanci deklarują, że biorą pod uwagę wszystkie opinie - także te sugerujące pomieszanie wariantów. - Wasze opinie znajdą się w dokumentacji jako "wkład społeczny" i mogą zadecydować o wyborze wariantu. Proszę także o opinie osoby zadowolone - bo nie mamy materiału obiektywnego. Potrzebujemy od was jak najwięcej opinii, żebyśmy mogli wszystko przeanalizować i wiedzieć, czy odpowiedzieliśmy na wasze potrzeby. Każda uwaga jest podstawą do dalszych analiz, który z wariantów jest najlepszy - podsumował Kowalewski.

Radny Fatla swoje wątpliwości zebrał w takiej formie:

"Główną wątpliwość budzi nierzeczywiste uwzględnienie funkcji oraz znaczenia jaką spełniają tereny nad rzeka Biały Dunajec na odcinku projektowanej drogi od km 0+500 do km 1+400 dla mieszkańców miasta Nowy Targ i okolic. Projekt trasy, a także rozmieszczenie nasypów i obiektów inżynierskich nie bierze w pełni pod uwagę obecnego stanu struktury ilościowej i jakościowej ruchu pieszo-rowerowego w rejonie planowanej inwestycji. Budowa trasy w obecnej formie będzie skutkowała spadkiem zainteresowania przez mieszkańców i degradacją terenu.

Główny strumień ruchu pieszo-rowerowego to trasa od ul. Generała Władysława Sikorskiego w kierunku lotniska oraz rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem. Według obserwacji własnych średni dobowy ruch pieszo-rowerowy w ciągu tej trasy wynosi około (sobota, niedziela) wynosi około 2500 osób, podczas gdy dobowy ruch pieszo-rowerowy w pozostałe dni wynosi 500-1000 osób w zależności od warunków atmosferycznych. Należy również zaznaczyć, że spodziewany jest wzrost liczby Mieszkańców z uwagi na nowo budowane bloki mieszkalne zlokalizowane na osiedlu Polana Szaflarska (w budowie 6 budynków).

Wątpliwości i pytania dot. projektowanej obwodnicy:
1. Proszę wskazać przyczynę konieczności zaprojektowania stanowisk do postoju i kontroli po stronie lewej oraz po stronie prawej.

2. Lokalizacja stanowisk do postoju i kontroli po stronie lewej km 1+030 zajmuje miejsce terenów rekreacyjnych, przecina drogi pieszo-rowerowe i utrudnia dostęp do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na lotnisku oraz w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem. Potencjalnie bardzo duże prawdopodobieństwo degradacji terenów oraz spadku zainteresowania nimi, któremu projekt powinien przeciwdziałać. Proszę wskazać przyczynę lokalizacji stanowisk do postoju i kontroli po stronie lewej w miejscu km 1+030.

3. Wnioskuje się o zmianę przebiegu trasy drogi w sposób gwarantujący maksymalną odległość od kładki pieszo-rowerowej i nowotarskiej strefy relaksu, kosztem rewizji obecności i/lub miejsca stanowisk do postoju i kontroli po stronie lewej km 1+030. W razie odrzucenia wniosku, proszę wskazać przyczyny odrzucenia.

4. Proszę przedstawić wyniki analiz i prognoz ruchu z rozbiciem na rodzajową strukturę ruchu pojazdów silnikowych oraz na kierunki podróży w oparciu o które wykonano projekt trasy.

5. Szczególną wątpliwość budzi projektowana szerokość drogi (2x2). Bazując na wynikach pomiarowych GDDKiA z Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015r, a przytoczonych w SIWZ TOM III, Średni Dobowy Ruch Roczny (ŚDDR) na odcinku Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska wynosi 10538 poj/dobę, z czego niecałe 3,5% stanowią samochody ciężarowe i autobusy (małe natężenie ruchu samochodów ciężarowych i autobusów), zastanawiające jest czy droga o przekroju 2x2 z pasem dzielącym jest konieczna z punktu widzenia Poziomu Swobody Ruchu (PSR) i Krytycznego Natężenia Ruchu. Bardzo istotnym czynnikiem jest fakt, że droga DK49 na odcinku od projektowanego ronda do Bukowiny Tatrzańskiej jest drogą jednojezdniową dwukierunkową, a ilość pojazdów wyznaczona przez GDDKiA z Generalnego Pomiaru Ruchu w 2015r. tj. 10538 poj/dobę docelowo trafia na ten odcinek drogi (szczególnie zaś gdy GDDKiA nie planuje przebudowy tego odcinka drogi). Dodatkowym aspektem jest bardzo wysokie znaczenie terenów nad rzeka Biały Dunajec na odcinku projektowanej drogi od km 0+500 do km 1+400 dla mieszkańców miasta Nowy Targ i okolic. W świetle powyższych danych, jest kwestią zastanawiającą czy projektowany odcinek jest konieczny do wybudowania w przekroju 2x2, zamiast 2x1, ewentualnie 2x1 z dodatkowym pasem do wyprzedzania.
Proszę przedstawić wyniki analiz, w tym Poziomu Swobody Ruchu oraz Krytycznego Natężenia Ruchu dla wariantu przekroju drogowego 2x2 oraz 2x1, uzasadniających przyjęcie i odrzucenie konkretnego wariantu przekroju drogowego.
6. Wnioskuje się o zwiększenie długości obiektu mostowego nad rzeką Biały Dunajec w kierunku południowo zachodnim celem zachowania możliwie jak największego dostępu do kładki pieszo rowerowej i bulwarów nadrzecznych. W razie odrzucenia wniosku, proszę wskazać przyczyny odrzucenia.

7. Projekt nie uwzględnia istnienia ścieżek pieszo-rowerowych w km 0+500 i w km 1+000. Proszę wyjaśnić dlaczego zostały pominięte podczas projektowania i jak projektant chce zapewnić ciągłość tych tras spacerowych.

8. Proszę wyjaśnić wpływ projektowanej trasy w obecnej formie na przyszłość terenów rekreacyjnych nad rzeka Biały Dunajec na odcinku projektowanej drogi od km 0+500 do km 1+400 dla mieszkańców miasta Nowego Targu i okolic.

9. Proszę wskazać jakie środki zaradcze przewiduje projektant w celu zachowania atrakcyjności funkcjonalnej i krajobrazowej terenów rekreacyjnych nad rzeką Biały Dunajec na odcinku projektowanej drogi od km 0+500 do km 1+400 dla mieszkańców miasta Nowego Targu i okolic.

10. Proszę wskazać jakie środki zaradcze przewiduje projektant dla zachowania ciągłości i zniwelowania wpływu projektowanej obwodnicy na trasy narciarstwa biegowego zlokalizowane nad brzegami rzeki Biały Dunajec, a także w okolicy lotniska.

11. Szczególną wątpliwość budzi rozwiązanie projektu dojazdu do ronda w ciągu DK49 z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pojazdy przemieszczające się w kierunku Bukowiny Tatrzańskiej zmuszone będą to gwałtownej zmiany prędkości ruchu z V.dop=100km/h (Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe etap I, Opracowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: „Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49”, 2021, Multiconsult Polska Sp. z o.o.) do prędkości pozwalającej na bezpieczne włączenie się do ruchu na rondzie ok. 40km/h. Bazując na doświadczeniach angielskich ekspertów drogownictwa wynikających z popularności takich rozwiązań w Wielkiej Brytanii istnieje duże ryzyko kolizji typu: kolizje dojazdowe, kolizje związane z gwałtownym manewrem zmiany pasa ruchu przed rondem, kolizje włączeniowe do ruchu oraz kolizje typu przejazd przez wyspę. Jak projektant zamierza zagwarantować bezpieczeństwo ruchu dla tego wariantu rozwiązania skrzyżowania w ciągu DK49?

12. Proszę przedstawić wyniki obliczeń zanieczyszczenia hałasem dla lokalizacji: osiedla Polana Szaflarska km 0+700 i Nowotarskiej Strefy Relaksu km 1 +100

13. Jak projektant zamierza ograniczyć zanieczyszczenie hałasem przy osiedlu mieszkaniowym Polana Szaflarska oraz przy bulwarach nad rzeką Biały Dunajec? Czy są przewidziane dodatkowe nasadzenia pomiędzy projektowaną drogą a wymienionymi strefami celem redukcji hałasu? Jeżeli nie, to proszę wskazać przyczynę.

14. Proszę określić stopień ryzyka spadku wartości nieruchomości oraz stopień ryzyka spadku komfortu życia mieszkańców osiedla Polana Szaflarska z uwagi na sąsiedztwo nowo projektowanej trasy.

15. Czy z uwagi na szczególne walory krajobrazowe projektant zamierza zawrzeć zalecenie dla GDDKiA dotyczące zwrócenia szczególnej uwagi na projekt wizualny ekranów akustycznych, włącznie z powołaniem niezależnego projektanta?

16. Po analizie lokalizacji obiektu mostowego nad rzeką Biały Dunajec i przebiegu tras pieszo-rowerowych występuje poważna obawa dotycząca odpowiedniej jakości formy obiektów mostowych i przestrzeni pomostowej. Rozwiązanie tego zagadnienia jest kluczowe pod względem bezpieczeństwa użytkowników, ich komfortu psychicznego, a w konsekwencji utrzymania zainteresowania terenami nad rzeką Biały Dunajec na obecnym poziomie. Wbrew pozorom, jest to problem istotny, często jest pomijany na etapie projektowym, czego rezultatem jest forma pozostawiona bez opracowania i uzależniona wyłącznie od wymagań konstrukcyjnych. Rozwiązanie takie skutkuje powstaniem typowego obiektu autostradowego, którego przestrzeń pomostowa w konsekwencji zniechęca pieszych. Należy zaznaczyć że projektowana droga to droga dwupasmowa, dwujezdniowa, z szerokim pasem dzielącym –szerokość drogi z uwzględnieniem pobocza to 24m na odcinku prostym. Po uwzględnieniu nasypów szerokość przyczółka po południowej stronie mostu wraz ze stożkami nasypowymi to ok. 36m (przy założeniu przyczółka o wysokości 4m). Powstałe w ten sposób niskie i szerokie wnętrze pod obiektem jest ciemne, przytłaczające i niemiłe. Sprzyja ono aktom wandalizmu i zanieczyszczeniu, a także bytowaniu osób bezdomnych [Wasiutyński Z., „O architekturze mostów”, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971; monografia poświęcona analizie funkcjonalno-psychologiczno-estetycznej kształtowaniu mostów i ich otoczeniu opracowana przez prof. Zbigniewa Wasiutyńskiego].

17. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie terenów nad rzeka Biały Dunajec na odcinku projektowanej drogi od km 0+500 do km 1+400 dla mieszkańców miasta Nowy Targ i okolic oraz ich intensywne wykorzystywanie przez wymienione grupy użytkowników występuje poważna obawa o jakość i estetykę zaprojektowanej, a w docelowo wybudowanej inwestycji. Pochodzenie tej obawy wynika z obserwacji podobnych inwestycji, w wyniku których powstała miernej jakości przestrzeń, która w konsekwencji doprowadziła do spadku zainteresowania terenami wśród mieszkańców, a ostatecznie zubożenia i degradacji tych terenów. Dobrym przykładem takiego zaniedbania jest niedawny projekt modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie, w którym zaprojektowano obiekty infrastrukturalne na podstawie przeciętnego projektu inżynierskiego, nie uwzględniwszy opinii mieszkańców dotyczących zagospodarowania przyległych terenów [Kraus P., „Nowe życie pomiędzy estakadami”, Architektura i Biznes 5/2019, s.132-135 ; artykuł przedstawia zbiorcze podsumowanie krytyki ww. realizacji oraz procesu inwestycyjnego].

18. Na bazie p.16 i p.17 wnioskuje się o zawarcie zalecenia dla GDDKiA dotyczące konieczności powołania niezależnego projektanta elem zaprojektowania/zagwarantowania odpowiedniej jakości zamierzenia pieszo-rowerowego wraz z przyległymi terenami zielonymi, a także obiektami mostowymi oraz przestrzeni podmostową. Czy projektant przewiduje umieszczenie takiego zapisu skierowanego do GDDKiA w finalnej wersji projektu trasy?

Mając na uwadze duże znaczenie strategiczne planowanej inwestycji, a także istotną rolę jaką spełniają tereny projektowanej inwestycji dla życia Mieszkańców Miasta Nowy Targ i okolic, apelujemy o wypracowanie wspólnego rozwiązania projektowanej trasy uwzględniającego w sposób właściwy oczekiwania Mieszkańców. Autorzy mają nadzieję że rozbieżność interesów społecznych z interesami projektanta i inwestora nie doprowadzi do powstania inwestycji nieuwzględniającej potrzeb lokalnej społeczności."

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
moim_zdaniem12.06.2021, 19:31
Brawo panie Fatla !! Kawał dobrej roboty. Pytania konkretne, merytoryczne, zastrzeżenia sensowne i poparte konkretnymi argumentami.
NAPRAWDĘ BRAWO.
Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie tak, że ludzie sobie, a władza sobie i przyjedzie spychacz i wyrówna...
cytat_wklejony12.06.2021, 19:27
''Albo ktoś na głowę upadł projektując tą drogę w tym miejscu albo ktoś upadł na głowę projektując strefę relaksu w tamtym miejscu, znając plan zagospodarowania przestrzennego.

Już widzę jak tłum matek z małymi dziećmi zasówa na doposażoną (miał być statek piracki!) strefę relaksu tylko po to, żeby jakiś śmieć/niedopałek/puszka lub cokolwiek innego, wyrzucony przez ''Janusza'' z pędzącego obwodnicą samochodu trafił do wózka dziecięcego.

Że o (nie daj Boże) jakimś wypadku i latającej karoserii nie wspomnę.''
marek12.06.2021, 13:37
@Nie dla obwodnicy !!!
Masz świętą rację - wybudowanie tego potworka w projektowanym miejscu zdegraduje teren w okolicach kładki już na zawsze. |Też nie rozumiem czemu z takimi inwestycjami wpychają się ludziom na siłę, mając obok puste tereny.
Mieszkanka12.06.2021, 13:19
Ktoś tu dobrze napisał - jaką wizję rozwoju miasta ma Watycha? Żadnej, byk wstążki wisiały. Ruszy ścieżka w koronach drzew na którą się wypiął i teraz cały Kowaniec zakorkuje. Jakie ma rozwiązanie burmistrz z asami z urzędu miasta? Nie ma żadnej i jeszcze powie że Kowaniec to droga powiatowa i go to nie interesuje.

Ludzie jak to jest, okoliczni wójtowie są aktywni, działają, potrafią interesy gmin załatwiać na najwyższym szczeblu. Ostatnio w RMF świetnie wystąpił wójt Kościeliska. A obecne rządy są takie nijakie, że głowa boli. Ale pewnie znowu będzie nie da się, nie można bo (wpisz dowolne). Zwali na covid?
Brawo!12.06.2021, 13:15
Brawo dla Radnego Fatli, jeden z nielicznych kumatych w Radzie. Bo reszta to leśne dziadki, a szczytem ich intelektualnych osiągnięć jest chwalebna interpelacja dla nieudolnego Watychy bo zrobił ławkę pod czyimś domem.

Brawo i jeszcze raz brawo za merytorykę a nie bicie piany i podlizywanie się burmistrzowi, najsłabszemu jakiego to miasto widziało dla w zamian jakiegoś stołka.
Fatla na burmistrza!11.06.2021, 18:04
Brawo pan Fatla! Jeden, który pomyślał o mieszkańcach. Wykazał dokładnie bezsens niektórych pomysłów. Oni to obmyślają po najmniejszej lini oporu, bez pomyślenia o ludziach, którzy jednak niestety potem muszą wśród tych "wspaniałych" inwestycji jakoś żyć i funkcjonować!
Anna11.06.2021, 17:47
Brawo dla Radnego Fatli, jako jedyny w obronie mieszkańców. Takich radnych nam trzeba, a nie figurantow do podnoszenia rączek i zaklepywania projektów takich jak ta droga, na szkodę mieszkańców.
Nie dla obwodnicy !!!11.06.2021, 17:43
Żaden z projektów nie jest do zaakceptowania. Ta obwodnica nigdy nie powinna powstać w miejscu miedzy osiedlami mieszkaniowymi, a rezerwatem przyrody (zbyt blisko kopuły torfowiska). To miejsce rekreacyjne dla około 10000 nowotarżan mieszkających w pobliżu, to nie tylko strefa relaksu, ale cały ten teren to właściwie miejsce do życia, odpoczynku. Fakt budowy tak wielkiego obiektu nie był wystarczająco konsultowany społecznie nigdy (większość mieszkańców nie wiedziało, co tak naprawdę władze miasta zatwierdzają). Droga ta powinna przebiegać od drugiej strony Boru na Czerwonem, czyli od strony Szaflar i miejscowości Bór, gdzie nie ma tak gęstego zaludnienia i zabudowy. Zdaję sobie sprawę z większych kosztów dłuższej drogi, ale przeprowadzenie jej przez Nowy Targ spowoduje większe koszty zdrowotne i społeczne mieszkańców Nowego Targu tej okolicy, jak również koszty środowiskowe z uwagi na rezerwat . Zacznijcie wreszcie liczyć się z ludźmi I ochroną przyrody.
alan11.06.2021, 16:55
Prawie 10 lat ma trwać ta zabawa z projektowaniem , konsultacjami i budowa 2 km drogi. Rząd PIS tylko pozoruje chęć budowy obwodnicy, ale
i tak nie wubuduje, bo N.Targ słabo popiera ten rząd i będą udawać że
coś budują. Tunel pod kanałem Lamansz chyba szybciej wybudowali
Podtatrzanska11.06.2021, 16:20
Budować jak najszybciej
Maciek11.06.2021, 15:45
Jeszcze będą prosić mieszkańcy polany szaflarskiej o jak najszybszą budowę obwodnicy. W okresie 2023-2029 tj. po ukończeniu nowej zakopianki ale bez nowej obwodnicy Szaflarska i Sikorskiego będzie armagedon. Całe Podhale buduje domki pod wynajem i każdego telefon prowadzi na "skróty". Dodajcie do tego nowe galerie..
Z_Podhalanskiej11.06.2021, 15:38
Brawo dla radnego za wypunktowanie trzech kresek obok siebie narysowanych bez zastanowienia. Cale konsultacje powinny byc powtorzone po zaproponowaniu 3 nowych wariantow zgodnie z uwagami zgloszonymi.
SIKORSKIEGO STREET11.06.2021, 13:42
Obwodnicy mowimy stanowcze Nie!!!
Blokers11.06.2021, 13:22
Miejmy nadzieje ze braknie kasy na tą obwodnice ?.
sikierka11.06.2021, 12:57
Obwodnice trzeba wyprowadzić na teren pasa startowego Lotniska, bo i tak nigdy czegoś takiego jak Lotnisko nie będzie... Dla szybowców miejsca obok i tak bez liku... Druga sprawa, radni Miasta i ich zausznicy, czy nie wiem kto nie maja pojęcia o planowaniu przestrzennym... Za komuny nawet było lepiej ! Jak można relaks planować pod wiaduktem autostrady...., albo osiedla przy niej z wiatrem wprost do okien... Stacja benzynowa, he, he, ciekawa realizacja w ciekawym miejscu... I jeszcze jeden absurd, to OBWODNICA Waksmunda, wyprowadzona pod Gronków, ciekawe po co tak rondo ? i czy to wszystkie drogi maja skręcać do Białki >?
zielony11.06.2021, 12:29
raczej nie bedzie tej obwodnicy , władza sie zmieni i po ptokach .
Katon11.06.2021, 12:24
Bez wizji, bez konsekwencji, bezmyślnie. Taką mamy władzę. Najpierw wstążki potem kolesiostwo. Ale już pęka ta bańka mydlana.
szuser11.06.2021, 12:16
"W świetle powyższych danych, jest kwestią zastanawiającą czy projektowany odcinek jest konieczny do wybudowania w przekroju 2x2, zamiast 2x1, ewentualnie 2x1 z dodatkowym pasem do wyprzedzania.
Proszę przedstawić wyniki analiz, w tym Poziomu Swobody Ruchu oraz Krytycznego Natężenia Ruchu dla wariantu przekroju drogowego 2x2 oraz 2x1, uzasadniających przyjęcie i odrzucenie konkretnego wariantu przekroju drogowego."

Uzasadnienienie:

Wcześniej czy później będzie wojna i potrzebna jest odpowiednia szerokość żeby się humwe wojskowe zmieściły jadąc na wschód.
Łotewa11.06.2021, 12:16
Wszędzie tylko obwodnice i zakopianka. Gdzie bys w NT nie miszkał to bedziesz mieszkał przy wielkiej drodze. Oczywiscie drogi te służą tylko omijaniu naszego miasta bez pozytku dla jego mieszkańców. Nam zostanie z nich tylko smog...
ciekawy11.06.2021, 11:48
Takich młodych Radnych merytorycznie przygotowanych do rozwiązywania różnych problemów dot. miasta i mieszkańców potrzebujemy w Radzie, a nie dziadków 65+ - Trzeba nowego spojrzenia na zarządzanie miastem i dbania o dobro jego mieszkańców - Brawo Szymon
STAŚ11.06.2021, 11:15
Dużo zapytań, dużo niejasności.
Pewnie nic z tego nie będzie ?!!
Szkoda, strasznie trudna sprawa !!!
ski11.06.2021, 10:40
jak się nie poszerzy Jana Pawła to w kierunku Białki łącznie z Bukowiną będzie 1 wielki korek .lepiej tą obwodnice wpuścić w Sikorskiego nie naruszając terenów rekreacyjnych. a ile taniej to niech policzą specjaliści
Rowerzysta11.06.2021, 10:40
Brawo, Panie Fatla, rzetelnie się Pan przygotował. Proszę ich tam naciskać w tej sprawie! Obwodnica jest potrzebna, ale równie wazne jest odpowiednie zadbanie o ten piękny teren.
max11.06.2021, 10:36
Jestem pod wrażeniem wątpliwości radnego Fatli. Widać, że nie ma mieszkańców swojej dzielnicy w poważaniu. Serio, oby więcej takich radnych. Może dzięki takim radnym to miasto zyska i kiedyś zachęci do powrotnego osiedlenia się.
ali11.06.2021, 10:30
jak zapowiadają oddanie za 8 lat to znaczy ze oddadzą za 28 .
Biały11.06.2021, 10:21
Głos nie zmarnowany ;)
Brawo!
Michał11.06.2021, 09:43
Toż to jest niebywały skandal nawet jak na naszych niecudacznych nowotarskich urzędników! Zrobić strefę w miejscu gdzie planowana jest droga? Pozwolić wybudować stację benzynową którą teraz trzeba będzie wyburzyć? Kto za to zapłaci? My zapłacimy za ich niekompetencję i głupotę. To jest właśnie dowód na to jaką władze mają wizję dla Nowego Targu. Żadnej nie mają! Nie potrafią nic przewidzieć i zaplanować. Ciekaw jestem co z Kowańcem - za kilka miesięcy gotowa będzie brama w Gorce i Kowańcem ruszy dodatkowe tysiące samochodów. Ktoś o tym ogóle myśli w tym mieście? Ronda na Kowańcu już teraz korkują się za każdym razem gdy na zakopioance jest duży ruch, a będzie Jeszce gorzej, gdzie parkingi, gdzie jakiś pomysł? Kolejny raz przekonujemy się że rządzą nami miernoty bez żadnego polotu. Biada!
Kp11.06.2021, 09:33
Tylko droga jednojezdniowa lub tunel
Absurdalny11.06.2021, 09:26
Wszystko powinno iść estakadą do poziomu lotniska, a tam już jest miejsce na te postoje i parkingi.
taxi11.06.2021, 09:21
Jeśli tylko samochody nie będą jechały i stały w korkach w centrum i ulicami Szaflarska i Krakowska to całe miasto stanie się strefą relaksu. Nie będą już potrzebne strefy w wyznaczonych miejscach. Degradacja ma miejsce teraz bez obwodnicy. Nie będzie już też potrzebne rondo na zjeździe do Grela.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl