25.06.2021, 17:03 | czytano: 5523

Burmistrz Nowego Targu otrzymał wotum zaufania i absolutorium

zdj. Podhale24
NOWY TARG. Mimo zamieszania wokół udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za ub. rok oraz udzielenia absolutorium za rok ubiegły - radni ostatecznie poparli działania Grzegorza Watychy. Na swój sposób stało się to jednogłośnie, bo radni z dwóch klubów odmówili udziału w głosowaniu.
Po przedstawieniu przez Sekretarza Miasta - Raportu o stanie gminy, obejmującego podsumowanie działalności burmistrza w roku ubiegłym, szczególnie w zakresie realizacji programów i strategii - nikt z radnych nie miał uwag. Nie było także opinii zgłoszonych przez mieszkańców - dlatego od razu przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania dla burmistrza.
Wotum zaufania i przyjęcie sprawozdań finansowego i budżetowego

Wcześniej radny Paweł Liszka zgłosił wniosek o ściągnięcie z porządku obrad tych trzech uchwał. Jego wniosek poparło 5 radnych, 12 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wynik głosowania nad wotum zaufania: 13 radnych "za", 4 "przeciw", 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 - nie zagłosowało.

Przedstawione przez Skarbnika Miasta Łukasza Dłubacza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za rok 2020 zostało przyjęte większością głosów (13 głosów "za", 2 "przeciw" i 4 głosy wstrzymujące się).

- Zadłużenie miasta na koniec ub roku było mniejsze, niż planowano. Była to kwota 29 mln. Jest to poziom bezpieczny, jak się nie wydarzy nic niespodziewanego - jakiś kataklizm - to spokojnie możemy takie zadłużenie spłacać. Stanowi ono 18 procent naszych dochodów - mówił skarbnik. - W tym trudnym roku "kowidowym" udało się nam z problemów wybrnąć. Te problemy najlepiej widać w przypadku Miejskiego Zakładu Komunikacji, gdzie straty były na poziomie 40 procent - dodał.

Wrzawa wokół pisma z RIO

Przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium, wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Mozdyniewicz tłumaczył zawirowania wokół pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Piszemy o tym w tekście Zamieszanie wokół absolutorium oraz Sesja ze zgrzytem...

- Dopiero po godzinie 11-tej pani z Biura Rady odebrała to pismo, więc to nieprawda, że Przewodniczący RM otrzymał je przed sesją lub na jej początku, gdy była o tym dyskusja - skwitował Mozdyniewicz.

Głos zabrał radca prawny. - Dzisiaj odnotowano wpływ pisma adresowanego do Przewodniczącego RM od Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ciężko odnosić się do charakteru prawnego tego pisma, bo nie istnieje podstawa prawna na kanwie której to pismo zostało sformułowane. Nie ma odniesień do konkretnych artykułów, a tylko jedno odniesienie co do obowiązków Komisji Rewizyjnej - stwierdził Łukasz Ambroży.

- Do RIO wpłynęło jakieś tajemnicze pismo, zawierające założenie, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta procedowała w sposób niewłaściwy. Stwierdzenie takich okoliczności wymagałoby przeprowadzenia procedury administracyjnej, ale stan prawny jest taki, że komisja przekazała do RIO swoja opinię, a RIO wypowiedziało się. To pismo z 23 czerwca skierowane przez radnego, któremu najprawdopodobniej nie podobało się rozstrzygnięcie Izby - to pierwszy w mojej kadencji przypadek, że pojedynczy radny wszczyna taką procedurę - poza przewodniczącym. To pismo balansuje na granicy prawa i na granicy etyki, bo ciężko się odnieść do zarzutów wskazanych w sposób lakoniczny. Szczególnie, że na tej sali są członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy wiedzą za czym głosowali i co opiniowali - mówił prawnik.

Dać RIO o co prosi, ale po podjęciu uchwały

- Rada Miasta musi rozpatrzyć sprawę absolutorium dla burmistrza, szczególnie - że nie zgłoszono zastrzeżeń, które Komisja Rewizyjna mogłaby uwzględnić. Te zastrzeżenia nie zostały formalnie wykazane przez RIO - stąd proponuję, by dziś procedować absolutorium, a jeśli RIO domaga się dokumentów - to nic nie stoi na przeszkodzie, by wraz z podjętą dziś uchwałą - przekazać Izbie szczegółowe dokumenty odnoszące się do pracy Komisji Rewizyjnej. Dodam, że niemożliwe jest, by do Regionalnej Izby Obrachunkowej trafiło z Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Biura Rady cokolwiek innego, niż to co przegłosowali radni - mówił Łukasz Ambroży.

Odnosząc się do radnego Liszki, dodał: - Takie działania noszą znamiona próby udaremnienia podjęcia merytorycznej decyzji przez Radę Miasta, a sam wniosek o podjęcie czynności przez RIO jest nie do skomentowania, bo takich kompetencji RIO nie ma. Jedyna formuła zgodna z prawem to przekazanie pisma radnym i rozpoznanie go przez radnych w drodze głosowania.

- Pismo nie jest tajemnicze, tylko oficjalne Jeśli pana zdaniem "balansuje ono na granicy prawa" to jest to dość odważne stwierdzenie - odpowiedział Paweł Liszka.

- Tak, to pismo balansuje na granicy prawa - powtórzył radca prawny. - Istnieje tryb nadzorczy. Jak się stwierdza jakieś nieprawidłowości, to wtedy działa RIO na zasadzie określonej procedury. Komisja Rewizyjna została wybrana przez Radę Miasta, by samodzielnie szczegółowe kwestie rozstrzygać. Nie indywidualny radny - ale cała komisja. Po to radni wybierają swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej, by ona działała i daje jej wotum zaufania. Poza prawem jest kontaktowanie się jednego radnego z RIO. W jakim trybie, w jakim zakresie kompetencyjnym pan to zrobił? Może to nosić znamiona wpływania na organ Rady Miasta. To nie jest korespondencja przyjacielska i wymieniana uprzejmości -

- Pismo do RIO wysłałem 23 czerwca, bo przygotowując się do sesji zauważyłem, że protokół i opinia Komisji Rewizyjnej jest bez podpisów członków komisji. to jest według mnie niepokazanie radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej pełnej wersji, by nie dowiedzieli się o wszystkim. Wszyscy radni powinni mieć czas i możliwość zapoznania się z pełną informacją. Pismo do RIO przesłałem tylko po to, by zapytać czy Izba podtrzymuje swoje stanowisko, skoro otrzymała niepełne materiały. RIO jest organem kontrolnym - jak nie ma pełnej wiedzy, to jest to wprowadzanie jej w błąd. Jeśli wszystko jest w porządku, to RIO odpisze, że podtrzymuje swoją pozytywną opinię, a jak nie - to ją cofnie. Burmistrzowi powinno zależeć na przejrzystości tego absolutorium. I tak macie większość w Radzie i rozbicie co chcecie, ale wydaje mi się, że to nie jest w porządku - skwitował radny.

Dwa kluby nie zagłosowały
Z taką opinią zgodził się radny Bartłomiej Garbacz. - Radca prawny chce żebyśmy wbrew sugestii RIO procedowali te chwały. Regionalna Izba Obrachunkowa jest jedyną instytucją uprawnioną do tego, by wydać opinię w sprawie absolutoriom. Skoro uważa, że nie powinniśmy tego dziś robić i podejmować dalszego procedowania, uważam że jest to jest niedopuszczalne. Ja nie będę brać udziału w takim głosowaniu. Zgłaszam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punku dotyczącego absolutorium - zawnioskował. Jego propozycję większość Rady odrzuciła.

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Danuta Sokół zarekomendowała udzielenie burmistrzowi absolutorium. - Jako komisja uważamy, że w bardzo oszczędny i gospodarczy sposób burmistrz wydatkuje środki finansowe. Trafnie ludzie wybrali Grzegorza Watychę na burmistrza. Można temu człowiekowi zaufać i powierzyć mu nasze środki finansowe - oświadczyła.

Szefowie poszczególnych komisji także wyrazili poparcie dla działań burmistrza i podejmowanych przez niego decyzji.

- Mówię w imieniu klubu radnych "Razem Nowy Targ" - zaznaczył Szymon Fatla. - Nie było do końca wcale tak cudownie jak to jest przedstawiane. W ostatnim czasie prowadzenie komisji, czy sesji to przerywanie radnym, odbieranie im głosu. To nie jest w porządku. Na Komisji Komunalnej gdy był omawiany przebieg nowej obwodnicy pan radny Mozdyniewicz przerywał, na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej nie do końca możemy przekazać swoje zdanie, bo przewodnicząca Sokół przerywa. Odbiera się prawo do zgłaszania swojego zdania. Prowadzenie obrad jest na marnym poziomie.

- Jeżeli RIO prosi o wstrzymanie procedowania, to my jako radni "Razem Nowy Targ nie będziemy brać udziału w głosowaniu - oświadczył Szymon Fatla. - My również nie będziemy brać w głosowaniu, póki nie będzie wszczęte postępowanie wyjaśniające - nie weźmiemy udziału w głosowaniu - dodał Paweł Liszka przewodniczący klubu "Dobra zmiana w mieście".

"Proszę wyłączyć mikrofon"

- Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, byłam na wszystkich posiedzeniach komisji. Wielokrotnie zaznaczałam, że mam zdanie odrębne. Od razu zostałam uprzedzona, że to nie zostanie wysłane do RIO. Chciałam tu dziś przedstawić swoje zdanie, jeśli pan przewodniczący pozwoli - zaczęła mówić Ewa Pawlikowska.

Prowadzący tę część sesji Marek Mozdyniewicz nie pozwolił. - Powiem w skrócie akie były uchybienia w pracy komisji - zaproponowała radna Pawlikowska.

- Proszę o wyłączenie mikrofonu pani radnej. Odbieram pani głos - zadecydował Marek Mozdyniewicz.

- Było już głosowanie, w tej chwili chwili dyskusja nie ma sensu - dodała Bożena Groń, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

- Odbieranie nam głosu jest fatalne. Jak dziś radni wystawiali burmistrzowi laurkę, to pozwalano im mówić, ale jak głos jest krytyczny - to zaraz się odbiera głos. Burmistrz nie powinien otrzymać absolutorium również za to, jak traktowani są radni i mieszkańcy. Miał być burmistrzem dla wszystkich - podsumował radny Liszka.

Absolutorium dla burmistrza

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych z klubu "Nasze miasto" i radni niezrzeszeni. Cała "13" zagłosowała "za". W głosowaniu nie wzięli udziału radni: Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska, Szymon Fatla, Artur Kret, Paweł Liszka i Ewa Pawlikowska.

Burmistrz podziękował za "jednogłośne w tej sytuacji absolutorium". - To pozytywna informacja, która z tej sesji wychodzi. To podziękowanie i skwitowanie dla działań nie tylko moich, ale i całego kierownictwa urzędu, prezesów spółek, naczelników, kierowników wydziałów i całego sztabu ludzi. Dziękuję wszystkim pracownikom. Jedna refleksja - absolutorium to akceptacja wykonania budżetu dla organu wykonawczego przez organ stanowiący. Oznacza ocenę prawidłowości działania Odnosząc się do zamieszania z RIO - wszyscy radni otrzymali materiały na sesje w ustawowym terminie. W materiałach jest opinia komisji podpisana przez panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Dlaczego ktoś (czyli Paweł Liszka - przyp. red.) czekał dwa tygodnie, żeby dwa dni przed sesją wysłać zawiadomienie do Izby Obrachunkowej. to działanie zamierzone na zamieszanie. Dziękuje wszystkim współpracownikom za zaufanie, że mogliśmy ten budżet realizować i mieć satysfakcję. Cieszmy się z dużych inwestycji i małych rzeczy jak ukwiecenie Rynku. Są ludzie, którzy zwracają uwagę na estetykę i cieszą się, że mogą przebywać w ładnym otoczeniu. Niech idzie na zewnątrz pozytywny wizerunek miasta. Nie służy temu pisanie takich pism do instytucji, nie buduje dobrego wizerunku miasta na zewnątrz - podsumował Grzegorz Watycha.

not. SPalka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Ciutrok01.07.2021, 10:27
Wszystkie uchwały i te o wotum zaufania i absolutorium zostaną unieważnione a w mieście będzie zarząd komisaryczny. Watycha kolanem dociskał to absolutorium. Jaki jest koń każdy nowotarżanin widzi. Wystarczy przejść się pod ratusz i zobaczyć te niedziałające fontanny. Od dwóch lat!!!
XXX29.06.2021, 13:54
Pani Vice powinna odejsc troche honoru
Jakub28.06.2021, 13:24
ale dlaczego przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nie wysłał oryginalnych dokumentów z podpisami radnych. Skoro wszystko jest ok w fakturach i innych dokumentach to czego boją. Było by wpisane zdanie odrębe , RIO by sie do tego ustosunkowało i tyle w temacie. A tu aferę sami zrobili radni burmistrzowi.
panią steg wiceburmistrz28.06.2021, 09:58
można już odwołać skoro sama nie ma za grosz honoru złożyć dymisji - nawet bogatego na to nie stać aby utrzymywać fikcyjne funkcje, etaty, nicnierobienie i realizowanie się we wstążkowych dekorach
Ujek28.06.2021, 07:47
Radna Sokół lubi awantury i rzucanie mięsem
orzeł28.06.2021, 07:23
@Fifi - więc tymbardziej by jej pomógł. Nawiasem mówiąc przecież ta Pani, Pani Sokół, startowała z listy Pana Jachymiaka. Ta Pani zasłynęła już wielokrotnie swoim jarmarcznym stylem i niejednokrotnie błysnęła mało skomplikowanym intelektem podczas obrad sesji. A to trzeba było dokopać Pani Korwin, a to trzeba było zdyskredytować Panią Wodyłę, a to ośmieszyć Panią Pawlikowską, a to napluć na Pana Liszkę. Podczas ostatnich obrad Rady Pana Fatlę, tak sobie bez tytułu, za słowa prawdy, że Komisję Rewizyjną zamieniła na puszkę pełną wazeliny i prymitywnego krętactwa. Ta Pani Sokół to również głos radnej, dla której smog w Nowym Targu był, jest i będzie! Trujcie się zatem Nowotarżanie, a my będziemy zachwalać wszystko co Wam nie służy. Wystarczy, że służy władzy i daje dostęp do publicznych fruktów. Dlatego wiarygodność tej Pani jest godna uzyskania absolutorium przez Pana Watychę i nie wymaga dodatkowego komentarza. Wart Pac pałaca.
@Bratki i stokrotki - hahahhaha, kogo reprezentuje? Wyborców? Haaahhahah, ja myślałem, że wyłącznie interes Pana Watychy i swój osobisty. Przestań się ośmieszać, bo poziom tej dyskusji z lotu sokoła spada do możliwości kury.
Fifi27.06.2021, 23:34
Orle przecież dr Jachymiak pracuje dla opozycji.
orzeł27.06.2021, 17:20
do bratki i stokrotki
Pani Sokół, niech Pani przestanie już pić i pisać te swoje żałosne komentarze zachwalające własną osobę. To musi być jakieś załamanie nerwowe... albo coś innego. Dr Jachymiak pilnie potrzebny!
Bratki i stokrotki27.06.2021, 16:10
Jeszcze raz brawo pani radna Sokol. Chyba że jest jakiś limit komentarzy, w szczególności jak się nie wychwala opozycji? Panie RP?
Bratki27.06.2021, 16:00
Do RP brzydzisz sie więc i sam sobą. ? Pozdrawiam
RP27.06.2021, 15:50
hahaha o "hejterach" pisze troll który używa 10 nicków, żeby robić zamieszanie i udawać, że popierających niegrzeczne zachowanie radnej Sokół jest kilku? A kto to się tchórzliwie chowa za "bratki, ciarki, prawdy" i inne podpisiki? Brzydzę się tobą trollu.
Bratki i stokrotki27.06.2021, 15:42
Pani Danusiu, jestem pani wyborcą . I te niektóre komentarze obrażają i mnie. Tak trzymać. A że jest Pani szczera i ekspresyjna i nie da sobie w kasze dmuchać, to jak dla mnie to tylko na plus.Proszę się nie przejmować hejterami i robić swoje. Pozdrawiam
Ciarki27.06.2021, 15:34
Radna Sokół jak zwykle bardzo odważnie a radna K.W nowa przyjaciółka E.P przeszła jak widać do opozycji rozliczać i zastraszać?
Szparka27.06.2021, 15:29
Nawet Rio podlega kontroli ktoś powinien to zgłosić ministrowi bo nie wygląda to zbyt etycznie. Pan Liszka z panią z krakowa powinien to wytłumaczyć albo ponieść odpowiednie konsekwencje?
Bratki i stokrotki27.06.2021, 15:27
@dooburzony. Pani radna Sokół nie owija w bawełnę, konkretna i rzeczowa osoba na właściwym miejscu. Kto ją wybrał? Wyborcy, których reprezentuje.
Roszpunka27.06.2021, 15:26
Wyrazy uznania dla radnej Sokół. Gdyby było więcej takich radnych to tacy jak Liszka czy Pawlikowska mieliby przechlapane. Oklaski
Bratki i stokrotki27.06.2021, 15:22
Brawo pani radna Sokół. Niewiele osób ma odwagę powiedzieć co myśli. Mamy tylko nadzieję ze opozycja pani nie zastraszy w szczegolnosci ze do jej grona dołączyła radna Katarzyna Wójcik nowa "psiapsi" radnej Pawlikowskiej Rwy. Zastanawiające?
Oburzony27.06.2021, 11:59
Pani Radna Sokół straszna osoba, kogo ona reprezentuje swym zachowaniem, kto ją wybrał? Kultura na poziomie szkoły podstawowej.
onufry27.06.2021, 11:49
Ta sesja absolutoryjna w wykonaniu ekipy Watychy i wspomagającego ich pana Ambrożego to jaskrawa lekcja arogancji i buty władzy. Nic tutaj nie trzeba komentować. Jeden wielki rympał i impertynencja dla samorządności. Oto za zasłoną mandatu zaufania władza odrzuca wszelkie formy kontroli zarówno społecznej jak i publicznej i państwowej. To wyjątkowa republika Róbta co chceta i tak Wam pokażemy jak głęboko mamy Was wszystkich w d... Sam burmistrz w obawie o ustalenie prawdy wypuszcza jego wiernego akolię i zupełnie zagubionego przewodniczącego Luberdę, by ten publicznie kłamał, zaprzeczał i bronił tego układu. Potem wtórujące mu dyżurne klakierki uczestniczące w tych procederach łamania prawa, czyli radna Groń i radna Sokół. I na koniec fikołek, bo oto wszystkiemu winny jest radny Liszka i radna Pawlikowska, którzy mają wątpliwości i obowiązek dociekania poprawności działań zarówno administracji jak i samej Rady. Na tym to ma wszystko polegać. Niestety Watycha zrobi wszystko by było mało przejrzyście, by wszystko było pochowane i zakłamane. Czas pokaże kto ma rację i mam nadzieję, że ta piramida fałszu i pogardy rozsypie się już niedługo w pył...
Sprawiedliwy27.06.2021, 11:26
Do @wyrocznia "posypią się dyscypliny" chyba mandaty niektórych radnych
Wyrocznia27.06.2021, 10:10
Panie Watycha taki śmiech przez łzy. Uchwała i tak zostanie unieważniona a urząd poddany kontroli. Posypią się dyscypliny szczególnie w działach Stegowej. A mecenas namawiający do łamania prawa? Tego jeszcze nie było. Nowa jakość.
Kazek26.06.2021, 20:38
Brawo Panie Mecenasie, brawo Burmistrzu
skarpa26.06.2021, 20:32
Radna Sokół przeszła samą siebie! To jej podpieranie się pod boczki i bezczelne odnoszenie się do radnego Fatli, wychwalanie Watychy za to co się dzieje w NT, to już nie jest śmieszne, to już jest straszne.
RIO de Żanejro26.06.2021, 15:27
@ Oddać mandaty
Ten komentarz to bicie piany bo nie ma w nim nic konkretnego. Za to zarzuty chociażby RIO to konkretne fakty i chwała radnym za to, że dzięki nim trafia to do opinii publicznej.
nie-urzędnik26.06.2021, 14:08
Oglądam sesję i słysząc bełkot prawniczy pana mecenasa jestem w szoku. Widać, że nie zapoznał się on co spowodowało, że radny Liszka wysłał pismo do RIO, a także racje radnej Pawlikowskiej. Ale nic to. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta sprawa będzie nagłośniona w całej Polsce.
Szach mat26.06.2021, 14:01
Pewnie pójdzie skarga na tego pana do Okręgowej 8zby Adwokackiej. Prawnik, który wzywa do nieprzestrzegania prawa a potem bierze udział w ustawce mającej zastraszyć radnąz która zadaje niewygidne pytania? Panu się coś pomyliło że na Podhalu /.../
nie-urzędnik26.06.2021, 11:27
do Mikus
Ale kto na nich będzie głosował?! Luberda nie jest przewodniczącym Rady Miasta, bo taki powinien być bezstronny i dla każdego radnego! Wyłączanie mikrofonu, odbieranie głosu czy bezczelne odzywki nie przystają niby przewodniczącemu Rady Miasta. To człowiek bezwzględnie posłuszny Watysze, a to już zły objaw! Mam nadzieję, że do wyborów wystartuje w końcu osoba, która nie zawiedzie nowotarżan, a po tych radnych zostanie tylko złe wspomnienie.
Kaktus26.06.2021, 10:59
Do syrena już czas do rozliczenia , ale opozycji. Nie mogę się doczekać
Oddać mandaty26.06.2021, 09:43
Absolutorium się należało, a Liszka i Pawlikowska którzy siedzą v domu za sterami powinni oddać mandat nawet w kościołach znieśli już dyspenze z uczestnictwa online!!!!Garbacza się jako polityk totalnie skompromitował i zastanawiam się czy on zna jakąkolwiek ustawę - do domu Panowie śmiech na sali jak się Was słucha, do takiegoż poziomu nawet stara ekipa się nigdy nie zniżyła
Syrena26.06.2021, 09:01
Do kaktus Pan mecenas Ambroży może co najwyżej wyrazić swoją opinie która jest niewiążąca i tyle w temacie a nie rozliczać opozycje. Władze aktualne i opozycje rozlicza wyborcy a władze dodatkowo na szczęście kontrolują inne organy bo jak widać ta władza sobie pozwala
zniesmaczony mieszkaniec miasta bez przyszłości26.06.2021, 07:59
Pomijając wszystkie nieprawidłowości i prokurowanie faktów i papierów to jedno jest pewne - ten pan Ambroży ma gadane i potrafi jak nikt z tej ekipy nawijać makaron na uszy bezradnych radnych broniących watychowego przekazu dnia. Cóż, każdy z nich ma swój mały interesik by tam trwać i coś ugrać dla siebie.
A miasto i mieszkańcy?
Pies im mordę lizał, przecież wystarczą laurki składane w uniżeniu dla władzy, bo za nie Watycha nagradza.
Kto nie z nami ten przeciw nam - ma rację "patrząc z boku", że to komuna w rozkwicie.
A panu mecenasowi polecam ciekawą lekturę z życia samorządowego jak onegdaj ten sam pryncypał Watycha pisał nieuzasadnione donosy na swojego poprzednika i jakoś wtedy nie działał na granicy prawa i w granicach etyki. Kali ukraść jest dobrze, Kalemu ukraść to niemoralny skandal.
Szkoda tylko, że ten sam znawca prawa, pracujący wciąż za nasze publiczne pieniądze, nie odniósł się do samego meritum sprawy wokół RIO, krążąc po odległych orbitach pokrętnej logiki skonstruowanej na prędce (chyba go ściągnięto w trybie ekstraordynaryjnym z działki, albo z lasu, bo w tej koszulce robił wrażenie stróża parkingowego) w obronie zagrożonego burmistrza. Kpina...
Kiedyś Rodowicz śpiewała uroczą piosenkę z morałem jak ulał pasującym do miasta opanowanego przez zgraję hipokrytów i kłamców:
"Krąży krąży złoty pieniądz
Ludzi gubiąc ludzi mieniąc
Złoto błoto chciwe ręce
Więcej więcej więcej więcej".
Prawda wyjdzie na jaw26.06.2021, 07:36
a ja żądam informacji jakie kontrole w urzędzie zrealizowała ostatnio zatrudniona na stanowisko ds. kontroli Dyrektor Finansowa/Główna Księgowa i Prokurent w jednej osobie z MPEC!! To dopiero są jaja! I chyba tylko dureń nic nie rozumie!
Justyna26.06.2021, 00:15
Uważam że burmistrz zasłużył na absolutorium bo wykonał budzet bez 2 zdań. Brawo bo to byl jedyny urzad który nie zamknął się na petentow
Wiedzma25.06.2021, 23:38
Spoko ze dostal bo naprawdę jest w porządku, i skoro wyniki finansowe są dobre czyt sprawozdania to nie jest tak źle, jak piszecie. Byłem.kiedys.na.rozmowie z.Pan Burmistrzem i jest elokwentny, inteligentny i błyskotliwy.
Kaktus25.06.2021, 23:17
Panie Ambrozy proszę rozliczyć opozycję to co dzisiaj zaprezentowali to skandal. Koleżanka z RIO ? Oczom i uszom nie wierzę. A Pan Garbacz sekretarz starostwa to przeszedł samego siebie. Gdzie ci państwo się podziewają w okresie międzysesyjnym. No i do adwokata Pawełka radnej Ewy P. - ile osób wam dzisiaj podpowiadało za plecami te mądrości? Chyba za mało bo było słabiutko. I czy doczekamy się państwa na sesji, jakoś inni mogą się pofatygowac osobiście, w końcu bierzecie za to konkretną kasę? A zapomniałom przecież pan radny jest 50% w pracy i 50% radnym. Powinien jakiś Dyrektor temu również się przyjrzeć? /.../
Mikus25.06.2021, 22:28
Grzegorz skończ.Najgorszy burmistrz w historii!!!Obstawiam się ze teraz Pan Grzegorz Luberda będzie startował na burmistrza a jego zastępca zostanie obecny burmistrz;No i wszystko zostanie w rodzinie
Mruczek25.06.2021, 22:25
Ale dokumenty wyslane z kr do rio nie były takie jak powinny. I tu rada powinna się wstrzymać od głosowania w celu wyjaśnienia. Dlaczego oryginały nie zostały przesłane do rio? Widocznie jest coś...
ehh25.06.2021, 22:04
Do "Patrząć z Boku"- w punkt napisane. Totalna komuna!
Ania25.06.2021, 22:00
Lekceważą wszystykich którzy nie są im przychylni, nawet rekomendacje Prezesa RIO mają gdzieś .... nie cofną się przed niczym byle by osiągnąć własne cele.
spostrzegawczy25.06.2021, 20:54
Panie Ambroży, jeżeli nie spotkał się pan z tym, że radni składają pisma do RIO o nieprawidłowościach, to nie wiem czy pan w ogóle miał do czynienia ze sprawami samorządów. Jak Polska długa i szeroka, radni składali, składają i będą składać pisma do RIO, jeżeli widzą nieprawidłowości i to z każdej strony.
Jan25.06.2021, 20:29
Pani Ewa jak nie pies ogrodnika, sama zje a drugiemu nie da.
avivat25.06.2021, 20:28
Radni opozycyjni! Co znaczy odmowa w głosowaniu? Toż to woda na młyn Watychy i jego watahy! Albo się jest za, albo przeciw, nie popieram w takim przypadku wstrzymania się. Źle się Panie dzieje w Królewskim Mieście Nowy Targ. Oj źle!
sąsiad i ja25.06.2021, 20:03
Czy ktoś myślał, że będzie inaczej? Przecież ma większość poparcia w radnych. Dyscyplina partyjna obowiązuje.
ktos25.06.2021, 20:02
Panie Burmistrzu przez P i B no nie wiem czy Pan na to duże P i B zasłużył!
Wstyd, kłamać ludziom w oczy patrzeć i do kościoła do komuni św. przystąpić!
Jakim trzeba być człowiekiem, żeby tak z ludźmi postępować. Zwykłych obywateli, nowotarzan za nic macie.
patrząc z boku25.06.2021, 20:02
Kompromitacja na całej linii. Oglądałem ten tragiczny spektakl i jestem zdruzgotany. Tyle farmazonów co podczas tych dziwacznych hołdów składanych za zwykłą pracę, za nic nadzwyczajnego to dawno nie słyszałem. Panie Watycha, problem Pana i wszystkich tych lukratywnych stronników polega na tym , że Wy kompletnie nie rozumiecie czym jest samorząd i demokracja. Organicznie nie tolerujecie słów krytyki, dialogu, mądrości. Niestety to powrót do komuny i potwierdzenie starej zasady, że jak się nie ma silnych argumentów to władzy pozostaje jedynie argument siły. Ten w wykonaniu prezydium Rady jest wyjątkowo obleśny i żałosny. Arogancja, buta i obłuda małych manipulatorów.
Tau25.06.2021, 19:42
Czas najwyższy na zarząd komisaryczny i nowe wybory. Nie pomoże prawnika który ma doświadczenie w obronie burmistrzów z zarzutami karnymi. Wystarczy pogooglować. Przypadek? A gdzie się podziała kancelaria prawna syna i synowej radnego?
Aniela25.06.2021, 19:39
Pan radny dalej ma traumę ze nie wygrał wyborow :)
luwr25.06.2021, 19:14
jakie jednogłośnie panie burmistrze, no śmiech na sali :D
luwr25.06.2021, 19:13
To było bulwersujące! Zarówno przewodniczący jak i jego zastępca powinni zrezygnować ze swoich funkcji aby choć trochę uratować godność mandatu Radnego. Klakierzy wygłaszający poemy na cześć burmistrza to jakaś porażka! WSTYD!!!! Oj widać jak boją się opozycji a to tylko dobrze o opozycji świadczy!
Andrzejx4825.06.2021, 19:08
Radny Liszka jak widać nadal nie może się pogodzić z prawdą iż przegrał wybory na burmistrza i nadam robi wszystko iż tylko on ma rację on jest najlepszy na burmistrza panie Liszka skończ waść z tymi knowaniami i dziecinnymi podchodami weż pan się za uczciwą i pozytywną pracę i czas najwyższy pogodzić się z tym iż mieszkańcy nie chcą takiej jak pan osoby na stanowisku burmistrza
turysta25.06.2021, 18:15
I dobrze, bo takie sztubackie treści, publikowane przez żałosnego psychiatrę, nie odniosły skutku !
Psychiatra wspierał kiedyś burmistrza, a teraz odmieniło mu się w głowie
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl