02.01.2022, 13:09 | czytano: 7737

Petycja do samorządów: "Podział ludzi ze względów medycznych jest nie tylko bezprawne, ale również niegodziwe"

na zdj. Jerzy Widejko i Krzysztof Bachleda
Do Rady Powiatu Nowotarskiego, Rady Gminy Nowy Targ oraz Rady Gminy Raba Wyżna z inicjatywy mieszkańców reprezentowanych przez Krzysztofa Bachledę i Jerzego Widejko wpłynęły petycje wzywające do podjęcia "uchwały antysegregacyjnej".
- Do każdego z tych samorządów apelujemy o podjęcie działań mających na celu przeciwstawienie się próbom dzielenia mieszkańców. Podział ludzi ze względów medycznych na grupę uprzywilejowaną i szykanowaną jest nie tylko bezprawne, ale również niegodziwe i każdy kto dopuszcza się takich praktyk lub na takowe przyzwala zasługuje na potępienie - tłumaczy Wojciech Jaskółka, sekretarz małopolskiego Ruchu Narodowego. - Na szczególną uwagę zasługuje petycja skierowana do rady gminy Nowy Targ, bowiem złożył ją partyzant 3 Brygady Wileńskiej AK kpt. Jerzy Widejko, ps. "Jureczek" - dodaje.
Oto treść przekazanych petycji:

Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie" Nowy Targ, 30.12.2021 r.

PETYCJA
Ja, kpt Jerzy Widejko, reprezentując Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie", działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP, na podstawie artykułu 18b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r (Dz.U. 2018 poz. 870), niniejszym składam do Państwa Rady petycję w interesie publicznym. Mając na względzie przykłady, że w naszym kraju są władze samorządowe, które w stosunku do osób sobie podległym nie respektują prawa wolnego wyboru, a z zabiegu medycznego ogłaszanego medialnie dobrowolnym czynią go „propozycją nie do odrzucenia” oraz przywołując art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że: „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” oraz przywołując rezolucję Rady Europy: Rezolucja 2361 (2021) z dnia 27.01.2021 roku (Dok. 15212, sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju, sprawozdawca: Jennifer De Temmerman), w treści której Komisja przyjęła, że należy: “7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić; 7.3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;” oraz przywołując art. 2. Ust. 3 Ustawy o petycjach, iż: “przedmiotem petycji może być żądanie (…) podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego” oraz mając świadomość, że działania obywateli mogą polegać na zmianach przepisów prawa w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji zgodnie z art. 40. Ustawy o samorządzie gminnym,

zwracam się z prośbą o publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz o przyjęcie poniższej uchwały:

UCHWAŁA
1. Rada Gminy Nowy Targ zobowiązuje się stać na straży prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy (zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień,

2. Rada Gminy Nowy Targ przeciwstawia się jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP.

3. Zabrania się podległym jednostkom pomocniczym, spółkom, organizacjom, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom podległym, by jako pracodawcy czy też zleceniodawcy, ograniczali jakiekolwiek prawa, możliwości awansu lub rozwoju zawodowego swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podległym z powodu korzystania z przysługujących im z art. 32 i 39 Konstytucji praw.

4. Decyzja o nie przyjmowaniu dobrowolnych szczepień lub innych dobrowolnych procedur (czy zabiegów medycznych) nie będzie stanowiła przeszkody do zawarcia (lub też przedłużania) z podległymi podmiotami jakiejkolwiek umowy - zwłaszcza dot. stosunku pracy.

5. Gmina oraz żadne podległe podmioty nie będą wprowadzać zasad lub trybów korzystania z gminnych obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej uniemożliwiających korzystanie z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej mieszkańcom lub osobom przebywającym na terytorium gminy, ze względu na niepodanie się jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej.

W ten sposób Rada daje dowód, że we właściwy sposób rozumie art. 16 Ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i 6 Ustawy o samorządzie gminnym i stanowi element demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP.

Jednocześnie zwracam uwagę, że brak rozpatrzenia petycji stanowi uchybienie obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, art. 18b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 63 Konstytucji RP, więc stanowi podstawę do złożenia skargi do Wojewody na mocy:
- art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- art. 227 i art. 229 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, a na podstawie art. 223 § 2 k.p.a.

Z wyrazami szacunku kpt Jerzy Widejko, ps. "Jureczek"

Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie" Raba Wyżna, 30.12.2021 r.

PETYCJA
Ja, Krzysztof Bachleda, reprezentując Stowarzyszenie "Zjednoczenie Wszechpolskie", działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP, na podstawie artykułu 18b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r (Dz.U. 2018 poz. 870), niniejszym składam do Państwa Rady petycję w interesie publicznym.Mając na względzie przykłady, że w naszym kraju są władze samorządowe, które, w stosunku do osób sobie podległym:
- nie respektują prawa wolnego wyboru,
- z zabiegu medycznego ogłaszanego medialnie dobrowolnym czynią go „propozycją nie do odrzucenia”
oraz przywołując art. 32 Konstytucji RP, który mówi, że: „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”oraz przywołując rezolucję Rady Europy: Rezolucja 2361 (2021) z dnia 27.01.2021 roku (Dok. 15212, sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju, sprawozdawca: Jennifer De Temmerman), w treści której Komisja przyjęła, że należy: “7.3.1 dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienie NIE jest obowiązkowe i że nikt nie jest politycznie, społecznie lub w inny sposób naciskany, aby się zaszczepić, jeśli sami nie chcą tego zrobić; 7.3.2 zadbać o to, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu braku szczepienia, z powodu możliwego zagrożenia dla zdrowia lub braku chęci szczepienia;”
oraz przywołując art. 2. Ust. 3 Ustawy o petycjach, iż: “przedmiotem petycji może być żądanie (…) podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego”
oraz mając świadomość, że działania obywateli mogą polegać na zmianach przepisów prawa w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji zgodnie z art. 40. Ustawy o samorządzie gminnym,1) zwracam się z prośbą o publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz o przyjęcie poniższej uchwały:

UCHWAŁA
1. Rada Gminy Raba Wyżna zobowiązuje się stać na straży prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy (zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień,

2. Rada Gminy Raba Wyżna przeciwstawia się jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP.

3. Zabrania się podległym jednostkom pomocniczym, spółkom, organizacjom, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom podległym, by jako pracodawcy czy też zleceniodawcy, ograniczali jakiekolwiek prawa, możliwości awansu lub rozwoju zawodowego swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podległym z powodu korzystania z przysługujących im z art. 32 i 39 Konstytucji praw.

4. Decyzja o nie przyjmowaniu dobrowolnych szczepień lub innych dobrowolnych procedur (czy zabiegów medycznych) nie będzie stanowiła przeszkody do zawarcia (lub też przedłużania) z podległymi podmiotami jakiejkolwiek umowy - zwłaszcza dot. stosunku pracy.

5. Gmina oraz żadne podległe podmioty nie będą wprowadzać zasad lub trybów korzystania z gminnych obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej uniemożliwiających korzystanie z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej mieszkańcom lub osobom przebywającym na terytorium gminy, ze względu na niepodanie się jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej.

W ten sposób Rada daje dowód, że we właściwy sposób rozumie art. 16 Ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i 6 Ustawy o samorządzie gminnym i stanowi element demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP.

Jednocześnie zwracam uwagę, że brak rozpatrzenia petycji stanowi uchybienie obowiązkom wynikającym z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, art. 18b Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 63 Konstytucji RP, więc stanowi podstawę do złożenia skargi do Wojewody na mocy:
- art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- art. 227 i art. 229 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, a na podstawie art. 223 § 2 k.p.a.

Z wyrazami szacunku - Krzysztof Bachleda.

opr.s/
Może Cię zainteresować
komentarze
Tadeusz Morawa, syn żołnierza AK-WiN11.01.2022, 11:42
Pan Widejko przestał by się już wygłupiać.
memento mori05.01.2022, 02:23
Popieram! Bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Jacyś ludzie podający się za Polaków chcą abyśmy sami siebie pozagryzali. Wprowadzili i wprowadzają bezsensowne praktyki a kto je bałwochwalczo przyjmie tej niby ma być uprzywilejowany.... A przypoatrując się jakie środki używają to są to iście diabelskie : kłamstwo, przekupywanie i mamienie przywilejami, szantażowanie , zastraszanie wspieranie kłamstwa medialnego tak długo aż ludzie się do tego kłamstwa nie przyzwyczają.

Jeżeli obywatele narodu Polskiego płacą podatki składki chorobowe itd a jest utrudniony dostęp, jeżeli się stawia chore warunki to może niech podatki płacą zaszczepieni i zwolennicy tej ideologii pompowanej pandemii medialnej ? Bo jeżeli ciężko się haruje i płaci niewolnicze podatki, to jeżeli bez maski, bez szczepionki odmawiają dostępu do leczenia to jest to ogromne złodziejstwo a lekarze którzy temu hołdują i różnego rodzaju medycy, za nic mają etyke i służbę człowiekowi , człowieka traktują jak przedmiot do zarabiania pieniędzy.
Wicher04.01.2022, 18:27
Popieram w 100% , stop zniewalania Polaków !!!
Obiektywny04.01.2022, 16:38
Do @ p, to nie partyzanci tylko przebierańcy co widać, słychać i czuć...
Marcin K04.01.2022, 02:33
Tak trzymać panie Widejko !
serieusement03.01.2022, 23:54
W sposób ewidentny pomysły segregacyjne nie uzyskują konsensusu społecznego na Podhalu i w Polsce, przy czym ten brak społecznego przyzwolenia na segregacjonizm ma u nas charakter konsekwentny i stały, to trwa już przez dwa lata i nic, ale to nic, nie wskazuje na to aby nastawienie górali i Polaków miały się w przyszłości pod tym względem zmienić, tzn. że pomysły segregacyjne miałyby się nam nagle spodobać. Jako naród mamy w kulturze i w literaturze mocno zakodowany etos walki podziemnej, czy to z zaborcami, czy z okupantem, czy nie tak dawno jeszcze z komuną. Komuna nauczyła Polaków czytać treści między wierszami, w lot łapiemy w mediach wszelkie elementy kłamstwa, braku logiki, propagandy i cenzury. My mamy inny kod kulturowy aniżeli społeczeństwa zachodnie. Powstania, bierny opór, demonstracje, bojkot władzy odgórnie narzuconej, solidarność z ofiarami politycznego prześladowania. Od 1989 roku nie śpiewamy już w kościołach "ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie" tylko "pobłogosław Panie" - i co? Mamy teraz jako naród z powrotem wejść w tryb walki o ewidentnie odbierane nam wolności obywatelskie? Polacy (szczególnie górale), są naprawdę dobrzy w te klocki, to będzie gra do jednej bramki.
Nałęczowianka03.01.2022, 21:44
Brawo panowie!
michaesz03.01.2022, 19:51
Konstytucja! Nie dla segregacji
J2303.01.2022, 19:48
To co robicie tymi mądrymi wypocinami to tylko woda na koło tych co chcieli nas poróżnić byśmy sami skakali do gardeł sobie .
Zacznijcie w końcu myśleć i nie tylko TVP . Nie po to człowiek ma uszy by wieszał maski tylko słuchał ludzi mądrych nie tych co na garnuszku firm farmaceutycznych .
no03.01.2022, 17:18
Osle:
copypasta z Gateway Pundit znowu nie pykla. CDC juz w lipcu informowalo ze jeden typ testu PCR zatwierdzony wczesniej bedzie wycofany, bo aktualnie sa inne, bardziej skuteczne.
@wodnik - oddaj mi kasę za szprycę03.01.2022, 17:07
@wodnik
Po pierwsze płace ZUS co miesiąc 1500 zł więc MI SIĘ NALEŻY OPIEKA MEDYCZNA, jeśli nie ZUS niech mi odda kasę za wszystkie lata !!!
Po drugie zaszczepiłeś za kasę między innymi z mojej kieszeni, nie pytając mnie o zdanie i nie zwracając mi kosztów.

Wodniku najpierw się napij dobrze zanim palniesz i wystrzelisz .
Jak na razie to ty jesteś moim dłużnikiem !!!!!!
ciekawski03.01.2022, 15:22
@wodnik
Przedstawiam po raz kolejny stanowisko głównego doradcy medycznego rządu i ministerstwa zdrowia : "Osoby, które przyjęły 2 (dwie) dawki a zrezygnowały z trzeciej, są kwalifikowane jako osoby NIEZASZCZEPIONE" To do nich miej pretensje, że zajmują na oddziałach szpitalne lóżka. Czego to nie robi się dla "statystyki" i manipulacji takich jak Ty.
Osiol03.01.2022, 15:00
Ej @wodnik ty dopiero wykazujesz pęd do dyskryminacji wybudujcie sobie szpitale..... A ty poza tym ze na koszt wszystkich się zaszprycowales co masz do gadania

Reszta też się może zaszprycuje jak się testy na ludziach zakończą pozytywnym wynikiem...

1stycznia amerykańskie CDC przestało stosować testy pcr bo niewiarygodne lub cel osiągnięty jeszcze dziennikarze i lekarze i po pandemi
wodnik03.01.2022, 13:25
panom się coś pomyliło. To zaszczepieni są dyskryminowani przez antyszczepów. Co z tego że się człowiek zaszczepił skoro nie może dostać się do szpitala bo łóżka są okupowane przez durniów którzy nie chcieli się zaszczepić. Nie chcesz się szczepić to nie, ale nie pchaj się jeden z drugim do szpitala dla normalnych. Zróbcie sobie własne i tam się leczcie.
DO @Baba03.01.2022, 11:45
RTo dziwne ale w moim otoczeniu, to właśnie ci zaszczepieni mają tego omikrona, więc chyba to o czymś świadczy !!!
rozsądek....03.01.2022, 11:43
@Baba
Zastanawiam się, czy ty umiesz czytać ze zrozumieniem ?!?!
Z tego co ja zauważyłam to właśnie LUDZIE ZASZCZEPIENI są bardzo AGRESYWNI w stosunku do osób niezaszczepionych.
Dziwnym trafem, to właśnie ci zaszczepieni, panicznie się boją i wyzywają tych, którzy się nie chcą szczepić?! To po co się szczepiliście, skoro po szczepieniu i tak nie czujecie się bezpieczni ?!?!? Czy nie sądzicie, że rząd Was wpędził w maliny ?!?! Przecież Ci zaszczepieni, zarażają, chorują umierają częściej niż niezaszczepieni, więc odpowiedzcie sobie PO CO SIĘ SZCZEPILIŚCIE ?!?!!?

Odmiana OMIKRON MUTUJE W ZASZCZEPIONYCH i to właśnie oni najczęściej chorują. W Niemczech oficjalnie podają do wiadomości, a w Polsce rząd nawet nie prowadzi statystyk, żeby uniknąć odpowiedzialności !!!!!!!!!!!!!!!!
co03.01.2022, 10:29
Dziwnym nie jest ze petycja wyszla od stowarzyszenia ktorego czlonkowie tez nie potrafia zrozumiec ze sa granice takich rzeczy jak np wolnosc slowa.
zwz03.01.2022, 09:59
błazenada, bo inaczej tego nie można skomentować. kto się nie chce szczepić niech tego nie robi, lecz gdy się zarazi, powinien w pełni pokrywać koszty leczenia.
Proste
Osiol03.01.2022, 09:11
Do GOO
Dajże zyc zapomniałeś już o pustych oddziałach o fantomach w lozkach ze dwa lata tabletki badają ze cenzurowano ulotkę szprycy ze każdy niesprzedajny naukowiec jest cenzurowany ze odcinają ci wolność jak plasterki kiełbasy ze nawet sylwestra na slasku manipulują ze system przeciw przestępcom użyto tak ze producent wycofał... zapomniałeś o ułaskawieniach... plus z 50 afer jak chcesz to im wierz powierz im swoje dzieci swoje zycie i przyszłość oni zadbają o ciebie o twoją starość emeryturę to takie nowoczesne i na czasie zrób wszystko co powiedzą ale nie namawiaj innych to ze ty ufasz mimo ze setki razy cie okłamano.....
Najwyżej jak będą pod ścianą to zmienia prawo i wtedy zgodnie z nowym prawem..... He he he he he
ciekawski03.01.2022, 08:49
@GOO
Lepiej być płaskoziemcem, foliarzem, agentem Putina, czy nawet baranem (mój znak zodiaku - skąd wiedziałeś?) niż idiotą, który dobrowolnie uczestniczy w eksperymencie medycznym, przyjmując preparat modyfikacji genetycznej o którego skutkach w perspektywie czasu NIKT NIC NIE WIE.
H2O03.01.2022, 08:19
Miałem złe wyniki kału. Nie przyjęli mnie do knajpy.
segregacja jest niesprawiedliwa.
Baba03.01.2022, 07:28
Brawo GOO, popieram w 100 procentach.
Jestem już babcią emerytką i chciałabym jeszcze trochę pożyć, zobaczyć jak moje wnuki rosną, nacieszyć się emeryturą, dlatego się zaszczepiłam. Mówiąc szczerze, wisi mi, ilu niezaszczepionych płaskoziemców umrze, martwi mnie tylko to, że kiedy, z racji wieku, dopadnie mnie jakieś choróbsko, inne niż covid, moje łóżko w szpitalu będzie zajęte przez jednego z nich. Pomysł GOO z deklaracjami uważam za świetny. Nie chcesz się szczepić, nie bo nie, to bądź konsekwentny do końca i nie zgadzaj się hospitalizację. Na wyzwiska pod adresem nas zaszczepionych patrzę z politowaniem, ot biedny bo głupi i pisze bzdury.
Tadeusz Morawa, syn żołnierza AK-WiN03.01.2022, 07:08
Jeśli mowa o partyzancie to każdy partyzant składał przysięgę. Dyrektywa wydana w 1940 r we Francji przez gen Kazimierza Sosenkowskiego mówiła ,że przyjmować można osoby od 17 lat, a Pan Widejko miał lat niecałe 11.Nikt o zdrowych zmysłach nie odbierał przysięgi od dzieci!
ciekawski03.01.2022, 06:53
@GOO
Kolejny myślący inaczej, kolejny siejący propagandę i strach lobbysta koncernów farmaceutycznych namawiający do "szczepień" preparatem, który jest w fazie badań klinicznych i o którym w perspektywie czasu 4 - 5 i więcej lat NIKT NIC NIE WIE. Znajdź jedną moją wypowiedź, w której namawiałbym do przyjęcia jak i nie przyjęcia tego preparatu. Tylko covidioci ślepo wierzą propagandzie rządzących i "rządowym ekspertom" medycznym, z których prawie wszyscy byli finansowani przez koncerny farmaceutyczne. Ja przechorowałem covida i nie leżałem w szpitalu ani jednej nocy - nie zajmowałem tego łóżka. Jeżeli było zajęte to przez osoby, które przyjęły ten preparat i mimo to zachorowały na cocidka. Ja nie zniechęcam ludzi do szczepień, tylko UŚWIADAMIAM, że poddanie się temu eksperymentowi medycznemu, przyjęcie tego preparatu nic nie daje a może w znaczący sposób zagrozić życiu tych osób, na słynną już "diagnozę - zmarł nagle", które dotyka w dużej mierze ludzi młodych, zdrowych, wysportowanych. Zrzuć klapki i oczu, zacznij samodzielnie myśleć i wyciągać wnioski, wszak myślenie nie boli.
PYTAM - DLACZEGO !!!!03.01.2022, 00:28
Zastanawiam się dlaczego ANTYSZCZEPIONKOWCAMI nazywa się ludzi, którzy ucierpieli w efekcie przyjęcia jakiejś szczepionki, czy to osobiście, czy też przez kogoś krewnego dziecko, brata, siostrę ?!

Może gdybyście, doświadczyli na własnej skórze, cierpienia bliskiej osoby, po przyjęciu szczepionki, nigdy nie przyszło by wam nazwać kogokolwiek ANTYSZCZEPIONKOWCEM

Człowieku weź różaniec do ręki i u Boga szukaj ratunku, a nie w szczepionkach z abortowanych płodów nienarodzonych dzieci, z grafenem szkodliwym zdrowiu ludzkiego
UWAGA WAŻNE !!!03.01.2022, 00:18
Do @GOO

UWAGA !!!
Instytut Roberta Kocha w Niemczech opublikował parę dni temu raport:
Wariantem OMIKRON koronowirusa (spośród analizowanych przypadków) zaraziło się;
- 68,55 % osób po dwóch dawkach szczepionki
- 27,03 % po trzech dawkach szczepionki
- 4,42 % osób niezaszczepionych
Dane oczywiście dotyczą Niemiec, uważam więc, że w Polsce będzie bardzo podobnie, tylko, że u nas nie prowadzi się oficjalnie żadnych statystyk
GOO02.01.2022, 23:25
Płaskoziemcy jak @ciekawski czy @osioł, chociaż bardziej pasowałby baran, jak się nie chcecie szczepić to się nie szczepcie tylko nie propagujcie Youtubowych głupot i nie zniechęcajcie do szczepień innych. Omikronem zarażają się wszyscy i w Niemczech większość z zarażonych to zaszczepieni bo tam 80% dorosłej populacji jest zaszczepiona więc inaczej nie może być. Ale taka matematyka w oślej głowie się nie mieści. W niemczech u zarażonych omikronem najczęściej choroba kończy się na katarze i kaszlu a na 6788 osób zdiagnozowanych tylko 124 były hospitalizowane a cztery zmarły. Teraz wiesz Ośle i inni płaskoziemcy po co się szczepić. Jeżeli nie wiecie to wam powiem, po to żebyście nie zajmowali łóżek w szpitalach, żeby nie przekształcać chirurgi w oddział qovidoy bo ludzie dalej chorują i umierają na inne choroby a wy niepotrzebnie te łóżka zajmujecie i marnujecie siły personelu medycznego. Nie chcesz się szczepić podpisz deklarację, że jak cię qovid dopadnie to nie życzysz sobie szpitala. I dajcie normalnym ludziom święty spokój sekciarze
Wektor02.01.2022, 21:46
Ostatnio napisałem: 20 listopada 2021r.

Co za tragedia "Rząd nie planuje zamykać wyciągów narciarskich", co to będzie, co to będzie:).
I co się stanie z tym misternie przygotowanym planem Końfy :), lipa :), trzeba przygotować
inny, na miarę totalnej destrukcji, albo samemu zgłosić potrzebę lockdownu w razie dużej
zachorowalności i obarczyć rząd za bezczynność, znieczulice i niekompetentność.
Poumierają ci, co mają umrzeć i będzie spokój, kto by się tam przejmował jednym czy drugim
OBYWATELEM, i w końcu ile by to kosztowało..., NASZYCH pieniędzy, przecież to rozdawnictwo.
----------------------------------------------------
No i proszę, uderzyli w "znieczulice i niekompetentność". Eureka! :).
- To okrzyk radości wydawany zwykle przy niespodziewanym wpadnięciu na jakiś pomysł, często
kojarzony z odkryciami naukowymi :).

Pokonaliśmy Komunę, walczymy z Wirusem sLD od lat 90., to jakiś covid nas nie złamie,
zwłaszcza że żyjemy w wolnym kraju i obywatel podejmuje decyzje co do własnego zdrowia,
wystarczy rozglądnąć się dookoła :). Żeby było jasne, zasadniczo nie zabieram głosu w sprawie
epidemii, ale z petycją się zgadzam, jeżeli gdziekolwiek jest łamane prawo wolnego wyboru,
to należy z tym walczyć bezwzględnie. Polska to nie FOLWARK ZWIERZĘCY.
Wykorzystywanie tej sprawy politycznie jest po prostu słabe :). Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny,
jeżeli takie sprawy się pojawiają, należy je zgłaszać na Policje. Policja musi przyjechać
i spisać protokół zajścia. Koniec kropka. Jak długo w wolnym kraju?, to się jeszcze okaże,
zwłaszcza że sąsiedzi za miedzy (Austria, Niemcy) mają odmienne spojrzenie czym jest
wolność :).
Brukselska DUMA czuwa, Mandaryni pilnie pracują nad tym, aby nam ograniczyć wolność
i zaszeregować do grona posłusznych OBYWATELI, w innym przypadku (SPRZECIWU) zagłodzą nas,
i wytłumaczą czym jest demokracja ludowa :). Paradoks to dzisiaj święte słowo :).
boją się, co nie powinni ;) - kabaret02.01.2022, 21:01
Najlepsze jest to, że ci którzy powinni się czuć bezpieczni, bo się zaszczepili, sieją największą panikę i najbardziej się boją.

Pytanie do zaszczepionych
Po co się szczepiliście skoro żyjecie teraz w takim wielkim strachu ?!?!
Czyżbyście nie wierzyli sami w "cudowna moc" tego eksperymentu ?!?!
Czy może żal wam du.ę ściska, że daliście się tak wpędzić w przysłowiowe maliny
SZCZEPIONKA - ZNAMIĘ BESTII02.01.2022, 20:54
Jako katolik, nie zamierzam przyjmować znamienia bestii, którym jest śmiercionośna szczepionka. Niedawno był pogrzeb mojego krewnego zaszczepionego dwoma dawkami, który zmarł na świrusa
ciekawski02.01.2022, 20:10
@Baba
Większych bzdur dawno nie czytałem. Weź Ty się walnij w ten .... łeb. Co Ty jasnowidz, że wiesz kto i jak będzie chorował - jesteś zmanipulowaną przez propagandę rządową osobą. Czemu stosujesz narrację rządu pis i straszysz bezpodstawnie ludzi. Dla informacji Twojej i innych - nie jestem zaszczepiony, przechorowałem covida (wynik pozytywny, potwierdzony badaniem laboratoryjnym na przeciwciała Sars-Cov-2) będąc cały czas na chodzie. Każdemu choremu na covid życzę, by przechorował covidka z objawami jakie u mnie wystąpiły.
antyPO02.01.2022, 19:32
Podpisuję się obiema rękami za wprowadzeniem OBOWIĄZKOWYCH szczepień dla dobra ludzkości. Ci którzy nie chcą się szczepić są jak samobójcy a takim trzeba pomagać mimo wszystko, nawet na siłę.
Obserwator02.01.2022, 19:23
DWA lata jest z nami wirus i już się nasze organizmy dały sobie z nim radę. Ogólnie jako caly naród przeszedł bez zastrzeżeń gdyby nie lokcdown które zryły gospodarkę i psychikę ludzi .
Ten wirus to nie ebola żeby uciekać do lasu i się ludzi bać.
Celem ludzi , ludzkości to życie a nie egzystencja w domu.
Zaniedługo w Europie jak nie będziemy walczyć to obudzimybsie w kraju o ustroju jak w chinach albo izraelu .

Dlaczego nie zabronić palić papierosów i picia alkoholu . Też szkodzą jak wirus ? Wirus szkodzi nie zaszczepionym więc czego chcecie od palaczy i pijakow. Dajcie nam palić , pić i się nie szczepic .
Osiol02.01.2022, 18:42
Do baba
Zes jak tonący deski się złapał ale to nie deska....

Po pierwsze on czyli ten kierownik już nigdy nie usunie tego z organizmu jemu już zawsze nawet po zakończeniu pandemi testy będą wychodziły pozytywne dokąd dojdzie no tam gdzie wszyscy zaszprycowani
Omikron to w ponad 90proc zaszprycowani dane z Niemiec.... Inne kraje podobnie
Onikrona samolotami przywieźli kto ano zaszprycowani....oni podróżują i rozwożą co mądrzejsze kraje olewają i zadają równocześnie testu
Jak dorzucisz dwa lata testów tabletek gdzie inne kraje dopuściły je do użycia czyli uznały ich skuteczność..... A tu ha ha ha jedna prawda cenzura zmowa podsłuch i pewnie oszukane......
Zycze zdrowia po trzeciej i jesiennej czwartej działce oby,, nagła '' omijała cie cały rok
PYTANIE DO ZASZCZEPIONYCH !!!!02.01.2022, 18:34
Skoro wierzycie w szczepionki i wierzycie, że dzięki nim jesteście bezpieczni i się zaszczepiliście, to czego szczępicie JAPY do tych, którzy nie wierzą w te szczepionki i nie chcą się szczepić !!!!
A skoro nie wierzycie w ich skuteczność to po co się szczepiliście ?!?!?!?!?!
Baba02.01.2022, 18:04
Do osiol
No właśnie kierownik już 4 razy miał covid i żyje bo zaszczepiony! A nie zaszczepiony mógł pierwszego zakażenia nie przeżyć. Tak to działa zaszczepiony posmarka kilka dni i po sprawie, a niezaszczepiony trafi pod respirator albo nawet umrze, ale to jego wybór.
Do jyndrek i Zachowuję spokój.
Popieram Was! Nie przejmujcie się krytyką. Przyjdzie Omikron, zrobi kuku wszystkim niezaszczepionym i wtedy będą się modlić o zdrowie bo o rozum będzie już za późno.
Pozdrawiam zaszczepionych, a niezaszczepionym życzę zdrowia...
STOP SEGREGACJI LUDZI02.01.2022, 18:01
Stop segregacji ludzi i niech każdy sobie to zapamięta. Segregacja ludzi wiele razy w historii miała miejsce i wszyscy wiedzą jak się to kończyło. STOP SEGREGACJI LUDZI
Zachowuję spokój.02.01.2022, 17:26
Segregować i nie patrzeć na oszołomów. Dość lockdownów.
antycovidian02.01.2022, 17:21
Do

@antycovidian z godziny 16.40

Wymyśl sobie jakiś swój oryginalny nick i nie podszywaj się pod moją osobę.
Osiol02.01.2022, 17:10
Do jyndrek
Sytuacja w dużej firmie biuro przymus był i się dziabli igła... Teraz kierownik i połowa urzędników pędzi na wymazy kierownik już 4 razy na kwarantannie był bo co wymaz to sukces i dwa tygodnie wolnego (kwarantanny) firma kuleje bo wymazy się zrobiły modne a wszyscy w biurze zaszpryc inni naśladują ciekawe jak się to skończy..... Najlepiej i najtaniej wymienić wszystkich na nieszprycowanych lub zakaz wymazów dla zaszpryc bo zbankrutuje.....
serieusement02.01.2022, 17:03
Moje ciało, mój wybór, Konstytucja RP.
antycovidian02.01.2022, 16:40
do jyndrek - ale zaszczepieni też to dziadostwo roznoszą i w ogóle nikt ich nie kontroluje
Jo02.01.2022, 16:32
Do jyndrek. Twoim zdaniem zaszczepiony nie roznosi i nie zaraża? Chyba nie wiesz jak działa szpryca na srovida. Pamiętaj szczepionka chroni tylko i wyłącznie przed ciężkim przejściem tej choroby. Tak samo zaszczepiony ja i nie zaszcepiony roznosi i może się zarazić. Więc skończ z tą segregacja bo ona nic nie daje. Najlepsze jest wprowadzają obostrzenia ale na sylwestra je znieśli
Historia kołem się toczy !!02.01.2022, 16:09
@jyndrek
@Rudy świerzb
@antyPO
Hitler też zaczynał tylko od opasek na rękach !!!!!

Może gdybyście wyciągali wnioski z historii, nigdy byście takich bzdur nie pisali !! Polecam poświęcić trochę czasu na naukę, na którą nigdy nie jest za późno !!!
Mengele02.01.2022, 16:01
Segregacja jak najbardziej.
jyndrek02.01.2022, 15:16
Jestem za 'segregowanie' zaszczepionych i niezaszczepionych.
Chcesz się szczepić, to się szczep. Nie chcesz, to nie. Ale roznosić dziadostwa po restauracjach nie musisz.
Podobnie przecież 'segregujemy' tych z prawem jazdy i tych bez prawa jazdy. Tych maturą i tych bez matury. Tych na wózkach inwalidzkich od tych bez wózków.
Roman02.01.2022, 15:03
I bardzo dobry pomysł !! Jestem zaszczepiony ale cześć moich pracowników nie i uważam ze to ich sprawa , nie mam zamiaru ich ani sprawdzać ani zabraniać pracy czy coś w tym rodzaju.
Rudy świerzb02.01.2022, 14:23
Nie kapuje jaka dyskryminacja i co chcą ugrać???. Może w 5 minut w mediach... Przecież i tak większość chodzi bez masek czy to w sklepach, kościołach a nawet w szpitalu widziałem że większość też bez maseczek....i nikt już nie patrzy na dystans i inne ograniczenia.
tak na marginesie02.01.2022, 14:22
@antyPO
Kombatant myśli i ma więcej rozumu niż TY :)
Piotr02.01.2022, 14:19
Gdzie są Ci co krzyczeli: wolne sądy, konstytucja, moje ciało, mój wybór, tolerancja?
Burok02.01.2022, 14:10
Ludzie listy piszą .............................................
Osiol02.01.2022, 14:04
Za podwyżki od rządy radni burmistrzowie i rzeszta,,, dynastii podsłuchowej''' uda ze nic się nie dzieje ze to deszcz pada
Ludzie już widzą te nagłe wylewy zatory i segregację jak się jeszcze trochę..... To nie będzie się cwiczyc ewakuacji pierwszego i rządu tylko ona nastąpi a radnych burmistrzów starostów rząd warszawski z sobą nie zabierze porzuci ich na pożarcie....
Więc radni może pomimo podwyżek pora godnie się zachować i być częścią społeczeństwa....

PS
Adam ty też godnie się zachowaj bo włosy już siwe.....
antyPO02.01.2022, 13:58
Wstyd, że do takich akcji zabiega się o ludzi, którzy wiele przeszli w życiu. Z całym szacunkiem dla Pana kombatanta ale to Wy młodzi jesteście nieodpowiedzialni, narażając jego zdrowie i życie w gierkach, które mają Wam zapewne przynieść upragniony rozgłos dla uzyskania osobistych celów politycznych. Gdybyście byli rozsądni i odpowiedzialni w stosunku do Pana kombatanta, to nie wykorzystywalibyście Go do swoich cynicznych gierek.
p02.01.2022, 13:23
a ja myslałem że partyzantów już nie ma ...
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl