Ogłoszenie o przetragu

Dodano
18.04.2016, 06:58
Kontakt
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłosił w dniu 21.03.2016 r. ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Zakopane, wpisanej
w KW NS1Z/00010804/7 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działki ewidencyjne nr 344/1 i 344/2 o łącznej powierzchni 0,1691 ha /344/1-0,1112 ha, 344/2-0,0579 ha/.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza poprzez działkę ewidencyjną nr 344/1 obręb 5. W MPZP działka położona jest w terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 1 930 000,00 zł netto /słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych/. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, – sala nr 1 /parter/ o godzinie 1000.
Wadium: 200 000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych/ płatne na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 do dnia 30 maja 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE w dniu 11.04.2016 r. ogłosił ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 12 miasta Zakopane tj. działek nr: 345 o pow. 0,0560 ha wpisana w KW NS1Z/00011040/0 oraz 625 o pow. 0,0131 ha wpisana w KW nr NS1Z/00030654/6. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Tuwima. W MPZP działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 535 000,00 zł netto /słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych/. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane – sala nr 1 /parter/.
Wadium: 80 000,00 zł /słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych/ płatne na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 do dnia 27 czerwca 2016 roku.

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. ( 0-18) 20-20-427.
Ogłoszenia o przetargu są zamieszczone na stronie internetowej UMZ: www.zakopane.eu /zakładka: Zamówienia publiczne – Inne przetargi/.

Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl