Ogłoszenie zarządu powiatu nowotarskiego

Dodano
12.05.2016, 16:38
Kontakt
działając na podstawie §3 ust. 2 lit. g) oraz §10 ust. 1 i 5 Uchwały Nr 198/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowotarskiego (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 460 poz. 2974) w wykonaniu Uchwały Nr 119/XVII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 marca 2016 r., Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.


Opis nieruchomości:
Pomieszczenia 1.22 i 1.23 o łącznej powierzchni użytkowej 123,6 m2 znajdują się na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowotarskiego ozn. jako działki ewid. nr 12636/2, 12636/3 i 12636/4 poł. przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00128728/6.


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z §1 Uchwały Nr 119/XVII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 marca 2016 r., przedmiotowe pomieszczenia przeznaczone są do oddania w dzierżawę na okres 10 lat – na prowadzenie usług gastronomicznych. Korzystanie z pomieszczeń w ramach zawartej umowy może odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00. Pomieszczenia są ogrzewane, posiadają dostęp do wody (ciepłej i zimnej) i energii elektrycznej. Dzierżawca będzie obciążany kosztami zużycia wody i prądu na podstawie wskazań liczników. Koszty ogrzewania (gaz) będą naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni budynku według cen stosowanych przez dostawców mediów. Ponadto dzierżawca ponosi koszty podatku od nieruchomości (konieczność złożenia deklaracji przez dzierżawcę).
Szacunkowe koszty dostawy mediów (woda, prąd, ogrzewanie) oraz podatku od nieruchomości według danych wynikających z poprzedniej umowy dzierżawy przedmiotowych pomieszczeń wynosiły średnio łącznie ok. 1.750,00 zł brutto miesięcznie.
Pomieszczenia posiadają odrębny przyłącz gazu do obsługi urządzeń kuchennych (konieczność zawarcia odrębnej umowy na dostawę przez dzierżawcę).
Dzierżawca we własnym zakresie ponosi koszty wywozu odpadów komunalnych (konieczność zawarcia odrębnej umowy przez dzierżawcę).
Wyposażenie pomieszczeń zapewnia dzierżawca na własny koszt.
Zgoda wydzierżawiającego wymagana jest w przypadku:
- ewentualnego umieszczenia banerów reklamowych na terenie nieruchomości,
- poddzierżawiania, najmu lub użyczenia pomieszczeń,
- dokonywania wszelkich prac remontowo-budowalnych (bez możliwości rozliczenia poniesionych nakładów).
Przystępującym do przetargu zaleca się przeprowadzenie wizji pomieszczeń przed terminem przetargu. Przeprowadzenie wizji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu.

Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni.
Do wylicytowanej wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy będzie doliczany podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień wpłaty czynszu.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy będzie corocznie waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS. Nie dokonuje się waloryzacji opłaty w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.


Termin przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu, II piętro, sala nr 3.07 (sala obrad Zarządu Powiatu Nowotarskiego) w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 11.00.


Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium należy wpłacić w gotówce w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70154011152043605072950009 Bank Ochrony Środowiska, Oddział Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Krzywa 9 z dopiskiem „przetarg na dzierżawę”.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu, przelewem na podane przez uczestnika przetargu konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu określonego w umowie dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy najpóźniej do 14 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi w podanym terminie do zawarcia umowy, Powiat może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
W przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 1.29 lub pod nr tel. (018) 26 10 781 lub na www.nowotarski.pl
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl