Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna

Dodano
20.10.2016, 12:54
Kontakt
Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego w ilości: 123,80 m3, pochodzącego z usuwania drzew pozyskanych z nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasto Zakopane lub z pasów drogowych dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane, złożonego na 11 stosach na placu byłego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem.

Przetarg na sprzedaż w/w drewna odbędzie się w dniu 26 października 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane - sala nr 1.

Specyfikacje drewna przeznaczonego na sprzedaż i ceny wywoławcze przedstawia załącznik nr 1 tabela nr 1, a dokumentację fotograficzną drewna przeznaczonego na sprzedaż przedstawia załącznik nr 2, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wysokość postąpienia wynosi:
1) Minimum 10,00 zł netto za 1m3 dla stosu nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 (słownie: dziesięć złotych, 00/100)
2) Minimum 20,00 zł netto za 1m3 dla stosu nr 2 i 3 (słownie: dwadzieścia złotych, 00/100)

Przetarg nieograniczony ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przystąpi do niego i zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie. Nabywcą drewna zostanie uczestnik licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca drewna zobowiązany jest do zapłaty należności za zakupione drewno po otrzymaniu faktury VAT.

W/w drewno można oglądać w terminie od 17 października 2016r. do 26 października 2016r. w godzinach od 7:00-15:00 (po uprzednim ustaleniu terminu z kierownikiem firmy Tesko Panem Piotrem Kuszykiem pod numerem telefonu 182025628) w miejscu jego składowania na placu byłego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem. Osoba wyłoniona w przetargu będzie nabywcą drewna, wskazanego w załączniku nr 1, tabela nr 1, którego dokumentację fotograficzną przedstawia załącznik nr 2, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Do zadań nabywcy należeć będzie odbiór drewna we własnym zakresie i na własny koszt z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w terminie 14 dni od zapłacenia faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Strony w chwili odbioru podpisują protokół przekazania drewna, w którym oświadczają o zgodności wydanego drewna z umową.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane – pok. 212 lub telefonicznie 18 2020412
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl