OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 lutego 2020 r.

Dodano
28.02.2020, 11:59
Kontakt
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zakopane uchwały Nr XI/134/2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: KUŹNICE.

Przedmiotowa zmiana planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni około 31 ha, położony w południowej części Zakopanego, określony w załączniku nr 1 do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zakopane (ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane). Jako złożone na piśmie uznaje się również wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2020 r.

Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Zakopane. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie/obwieszczenie.

2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zakopane, z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, i są one podawane w celu złożenia wniosku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@zakopane.eu, tel.: 18 20 20 491.

4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, a następnie będą przechowywane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.

7. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

8. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


Burmistrz Miasta Zakopane
Leszek Dorula
Napisz wiadomość
Wyślij kopię wiadomości na mój adres
Zobacz pełną wersję podhale24.pl