04.02.2019, 20:00 | czytano: 5031

Radny Mikołajski do burmistrza Watychy: "Nie zamierzam wyręczać Pana w realizacji pańskich ustawowych zobowiązań"

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni nie oszczędzali burmistrza. Jako pierwszy swoje niezadowolenie z formy udzielenia mu odpowiedzi na interpelację, wyraził Lesław Mikołajski. Zarzucił burmistrzowi złośliwy ton, mijanie się z prawdą, nielogiczne działania i naciąganie liczb, co skutkować ma wrażeniem sukcesu, którego zdaniem radnego - nie ma.
Radnego poirytowała odpowiedź, jaka dostał od burmistrza Grzegorza Watychy, na swoje pytanie o "zakres działań mających na celu walkę z zanieczyszczaniem powietrza".
Burmistrz odpowiada

"Uprzejmie informuję, że nasz samorząd realizuje z różnych źródeł dotacyjnych programy dofinansowań do wymiany kotłów c.o. dla mieszkańców, którzy wyrazili chęć na udział i wsparcie programowe po uruchomionej wcześniej kampanii informacyjnej w tym zakresie. W celu odciążenia budżetu miasta pozyskano środki z WFOŚiGW w Krakowie w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), w wysokości 1 101 750 zł, w ramach którego w latach 2015-2017 wymieniono na terenie miasta 170 przestarzałych i wysokoemisyjnych kotłów c.o. Pragnę podkreślić, że jesteśmy w trakcie realizacji dwóch dużych programów dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, mieszkańcy do 2020 roku zmodernizują łącznie 100 szt. kotłów na ekogroszek 5 klasy z EcoDesign, 75 szt. na pellet 5 klasy z EcoDesign oraz 50 szt. kotłów kondensacyjnych na gaz z sieci. Łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 2 509 239,93 zł. Ponadto 2 listopada 2018 r. złożono nowy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla kolejnych 189 nieruchomości położonych na terenie naszego miasta do modernizacji kotłowni c.o. do 2023 roku, które obejmą wymiany starych źródeł grzewczych na nowoczesne kotły kondensacyjne na gaz z sieci w ilości (103 szt.), na kotły 5 klasy z EcoDesign na pellet (38 szt.), na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. (48 szt.). Kwota, o którą aplikujemy w ramach złożonego wniosku to 3 874 648,55 zł." - odpowiada burmistrz.

"Miasto złożyłoby więcej wniosków, ale nie ma chętnych do wymiany pieców"

"Kolejnym sukcesem w działaniach jest otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej w mieście Nowy Targ. W roku 2018 zostało udzielonych dziesięć dotacji z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości łącznej 80 000 zł dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, przełamując istniejący stereotyp braku opłacalności podłączeń do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. prywatnych nieruchomości. Nie można również przemilczeć pozyskanych środków dotacyjnych dla naszych mieszkańców na instalację odnawialnych źródeł energii dla 590 szt. budynków prywatnych położonych na terenie miasta Nowy Targ w wysokości 7 181 865,00 zł, których realizacja również da efekty w postaci poprawy stanu jakości powietrza, zwłaszcza w okresie poza sezonem grzewczym. Ponadto z mojej inicjatywy w dniu 23 października 2017 r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę Nr XLI/389/2017 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. W związku z tą uchwałą od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie budynków mieszkalnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z tytułu podatku od nieruchomości dla osób korzystających z gazu, energii elektrycznej oraz pomp ciepła, stosowanych do c. o. co jest kolejnym innowacyjnym krokiem i zachętą do poprawy stanu jakości powietrza" - czytamy w odpowiedzi.

I dalej - "Należy mieć na uwadze fakt, iż Gmina Miasto Nowy Targ w ramach dostępnych instrumentów wsparcia złożyłaby wnioski o dofinansowanie nawet dla 2 tysięcy wymian lecz nie ma tylu zainteresowanych. Dlatego należy pamiętać, że ilości nieruchomości zapisanych do modernizacji kotłowni c.o. powiązane są zawsze ze zgodą właściciela nieruchomości na przedmiotową wymianę. Ponadto informuję, że każdy program dotacyjny obarczony jest błędem tzn. z doświadczenia wynika, że nie wszyscy zapisani na dotację mieszkańcy z różnych przyczyn finalnie z programu skorzystają. Jest również wielu właścicieli nieruchomości, którzy w ogóle nie są zainteresowani wymianą kotłów na proekologiczne - nawet przy udzielonym wsparciu finansowym. Są także mieszkańcy którzy nie skorzystają z programów dofinansowania, ponieważ nie godzą się na likwidację starego medium grzewczego. Przykro to stwierdzić, ale bardzo łatwo jest mówić o dużej ilości wymian kotłów, kiedy nie zna się realiów jakie w mieście panują, a także zasad udzielania wsparcia finansowego. Pan jako Radny wielu kadencji i mieszkaniec miasta taką wiedzę powinien posiadać."

"Gdyby nie zaniechania z poprzednich lat"....

"Mając świadomość, że wysoki poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na naszym terenie jest bardzo dużym problemem, który nasila się w sezonie grzewczym, podkreślam ponownie: jednym z moich priorytetowych zadań jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Nowy Targ, dlatego w tym zakresie Gmina Miasto Nowy Targ podejmuje bardzo wiele powiązanych ze sobą działań krótko i długoterminowych wynikających z przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego, a także naszych miejskich programów strategicznych, takich jak: Program ochrony środowiska, Program ograniczenia niskiej emisji i Plan gospodarki nisko-emisyjnej.

Gdyby w poprzednich latach nie zaniechano w Nowym Targu prowadzenia badań stanu powietrza, z pewnością bylibyśmy na drodze do poprawy tej sytuacji bardziej zaawansowani. Dopiero moje decyzje o sprowadzeniu do naszego miasta stacji WIOŚ rozpoczęła żmudny proces budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców".

Pełna odpowiedź burmistrza znajduje się tutaj.
Radny podważa wyliczenia burmistrza

- W części pierwszej wymienia Pan swoje "sukcesy" w walce z tym palącym problemem... ja po raz kolejny zwracam uwagę, że imponująca według Pana ilość dofinansowanych wymian tzw. kopciuchów już zrealizowanych - 279 sztuk, bądź planowanych - 328 sztuk w latach 2015-2023 przestaje być imponująca, gdy uwzględni się fakt, że jest to okres 9 lat i policzy się średnią arytmetyczną. W powyższej liczbie zawarte jest dofinansowanie kotłów węglowych na - również węglowe tzw. eko-groszek, co z ekologią ma niewiele wspólnego, a jest tych wymian aż 230. Dofinansujemy więc ok.320 wymian kopciuchów na ekologiczne media grzewcze, czyli gaz i pelet plus 58 na MPEC, gdzie źródłem - póki co - jest miał węglowy. Teraz uwaga: daje to średnią roczną 35 wymian na naprawdę ekologiczne źródła ciepła. Jest to kropla w morzu potrzeb, wobec faktu że uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego narzuca zakaz palenia węglem i drewnem od 2023 roku. Jak zatem miasto chce realizować tę uchwałę w świetle podanych liczb, gdy do wymiany pozostanie jeszcze 1700 - 1800 pieców? - pyta radny Mikołajski.

"Nie ośmielam się Pana pouczać, ale...

- Pisze Pan - kontynuował radny - że wielu właścicieli nieruchomości nie jest zainteresowanych wymianą kotłów, ale wydaje mi się, że to Pan, jako burmistrz musi przedstawić i realizować skuteczny, wielokierunkowy program, aby ich do tego przekonać, może i przymusić wzorem Krakowa, który już od września br. zakazuje palenia węglem i drewnem. Nie ośmielam się Pana pouczać, ale informacja, promocja, edukacja, zachęty finansowe, a także prewencja są w naszym mieście słabo widoczne. Zlikwidowano Straż Miejską, czego negatywne skutki aktualnie mocno odczuwamy.

- Stwierdza Pan, że brak mi jest wiedzy o realiach, jakie panują w mieście, chociaż jako radny wielu kadencji i mieszkaniec miasta takę wiedzę powinienem posiadać... Pomijam już złośliwy ton tej uwagi pod moim adresem, ale informuję Pana, że posiadam jako absolwent AGH wydziału Budowy Maszyn wystarczającą wiedzę, aby się w sprawach energetyki wypowiadać. Nie zamierzam wyręczać Pana w realizacji pańskich ustawowych zobowiązań, a jedynie ośmielam się zwracać uwagę na niektóre nielogiczne i niewystarczające działania - mówił Lesław Mikołajski.

"Pańskie stwierdzenie jest niezgodne z prawdą"

Na zakończenie swojego wystąpienia Lesław Mikołajski powiedział: - Aktualnie w wyniku budowy sieci gazowej w ul. Św. Anny i ulic przyległych, jestem też petentem w omawianej sprawie. Posiadam już zatwierdzone pozwolenia od starosty na wymianę kotła. Informuję Pana, Panie burmistrzu, że trzykrotnie w roku 2018 - w maju, sierpniu i w październiku - w imieniu własnym, a także sąsiadów, pytałem o dotacje do wymiany i za każdym razem dowiadywałem się, że aktualnie nie ma pieniędzy na ten cel, że są złożone wnioski do RPO i trzeba czekać. Stąd wziął się mój wniosek, aby kwotę dofinansowania umieścić w budżecie miasta, jako pewną i czasowo określoną także w Wieloletniej Prognozie Finansowej, aby mieszkańcy nie musieli na nią długimi miesiącami czekać. Aktualnie w WPF na lata 2021-2023 wpisana jest kwota zero na planowanie dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Z przykrością informuję więc, że Pańskie stwierdzenie, że każdy chętny mieszkaniec - nawet ich 2 tysiące - otrzyma dofinansowanie jest niezgodne z prawdą. Pisze Pan, że mając na względzie oszczędności budżetowe stosownym działaniem jest staranie się o środki zewnętrzne, a dopiero w przypadku ich braku miasto Nowy Targ przygotuje propozycje wsparcia programu jakim jest ochrona zdrowia, a nawet życia wielu mieszkańców naszego miasta - o czym alarmują lekarze, działacze Alarmu Smogowego oraz liczni mieszkańcy. Dlatego uważam, że walka o czyste powietrze powinna być dla nas wszystkich absolutnym priorytetem, a nie tylko wytartym sloganem - podsumował radny.

not. SPalka, zdj. Michał Adamowski
zobacz także
komentarze
pustak07.02.2019, 19:57
@ Wiktor:
Pomyliłem się: to nie jest teoria potrzeb tylko hierarchia potrzeb (Maslowa) i ona działa, nic na to nie poradzimy; póki mieszkańcy Nowego Targu nie będą mieli zaspokojonych wszystkich bardziej elementarnych aniżeli czystość powietrza potrzeb natury egzystencjalnej, póty nie będą oni zwracać uwagi na jakość powietrza, bo mają bardziej przyziemne problemy (zdrowie to kiedyś tam, za rok, dwa, natomiast już dziś syn czy córka zjechali z Anglii bez grosza, już dziś skończyło się komuś w rodzinie bezrobocie, ktoś dostał wypowiedzenie z pracy, opłaty poszły w górę a zarobki realne w dół i brakuje pieniędzy na czesne na płatne studia zaoczne bo dzienne w Krakowie są poza naszym zasięgiem, nie ta półka, itd. itp.). Kraków jest milionową aglomeracją, jedną z takich, w jakich za pół wieku będzie żyło około 80% ludzkości na całym świecie, dlatego już dzisiaj prężnie się rozwija, ma większe możliwości, jego mieszkańcy i są bogatsi i mogą się jeszcze szybciej bogacić (chociażby kosztem studiujących na krakowskich uczelniach studentów lub tzw. "słoików" z Podhala - mam nadzieję że wiesz kogo się nazywa w milionowych miastach słoikami). Porównywanie Krakowa do Nowego Targu to tak jakby porównywać "Księżniczkę na ziarnku grochu" do "Kopciuszka" - nie ta bajka!

@ Faja:
OK, poniekąd masz rację, powinienem przeformułować nieco moje stwierdzenie: gdyby mieszkańcy Nowego Targu mieli w ostatnie wybory kandydata z lepszym programem proekologicznym aniżeli pan Watycha, to z pewnością kto inny byłby dzisiaj burmistrzem. Cała istota problemu leży jednak gdzie indziej. Otóż działanie hierarchii potrzeb Maslowa nie cofa nas w mroki średniowiecza, tylko pcha nas w jakiś równie mroczny, upiorny, futurystyczny interior, który będzie stanowić rezerwę i uzupełnienie serwisu dla dwóch procent opływającej we wszystko ludzkości, która miała to szczęście, że w momencie startu transformacji ustrojowej w 1989 roku była mieszkańcami atrakcyjnych dzielnic w centrum milionowych miast. Czy to jest polska wersja chińskiego systemu hukou w erze globalizacji? - Bingo!
Dlatego pogódźmy się z tym że ludzie na Podhalu będą maksymalnie oszczędzać na opale i wybiorą najtańszy. Mądra polityka państwa mogłaby oczywiście uczynić np. energię elektryczną najtańszą formą ogrzewania, no ale rząd albo nie chce albo nie może tego zrobić, na poziomie burmistrza wiele tu zrobić się nie da.
wiktor07.02.2019, 09:11
@ pustak. Absolutnie nie zgadzam się z Tobą. Prześledź sprawę, a zobaczysz, że radnemu Mikołajskiemu chodzi o to, żeby to, co burmistrz proponuje rozwiązać w czasie 50 lat , zrobić w najkrótszym , możliwym czasie. Stąd proponował, żeby dołożyć środki z budżetu do tych pozyskiwanych z zewnątrz, nawet kosztem niektórych inwestycji , które mogą poczekać, ale burmistrz za wszelką cenę chronic chce budżet za cenę zdrowia obywateli. Chodziło o pół miliona w tym roku i po półtora miliona co roku do końca kadencji, to pomogłoby w znaczący i odczuwalny sposób, a przede wszystkim szybko poprawić jakość
powietrza w mieście. Porównując budżety miast , to weź pod uwagę, żę Krakow czy Wrocław to miasta ok. 25 razy większe od Nowego Targu, Tam władze działają. W Krakowie już od września nie będzie wolno palić węglem i to władza jest od tego, żeby określić pułap zagrożenia dla mieszkańców i robić wszystko, żeby takie zagrożenie likwidować jak najszybciej. Nowy Targ ma gorsze powietrze niz Kraków- jesteśmy liderem w Polsce i nie broń burmistrza, który istniejące ogrzewanie gazowe w dużych publicznych budynkach, chce zamieniać na węglowe z MPECu- to jest dopiero idiotyzm- ładować środki publiczne w budowę kosztownej sieci, gdy obok położona jest sieć gazowa. Kij w bary twoją teorię socjologiczną , kiedy chodzi o ludzkie zdrowie a nawet życie.
faja07.02.2019, 08:37
@ pustak - to mówiłem ja, Jarząbek Wacław. Taki kontekst się nasuwa. A z demokracją to tak średnio bywa jeżeli chodzi o mądry i najlepszy wybór. Nie chciałbym powoływać się na historię tę wielką i nasza, lokalną, bo wówczas ta hipoteza socjologiczna potrzeb nie ma najmniejszego sensu i cofa nas jako ludzkość w mroki średniowiecza. Co zaś się tyczy tej tajemnej wiedzy Burmistrza na temat ekologii to też słabe, bo każda wiedza ma służyć konkretnemu planowaniu lub efektywnym (nie mylić z efektownym) rozwiązaniom, do którego mandat społeczny zobowiązuje. Szczególnie gdy przyszło nam walczyć z poważnym i codziennym zagrożeniem naszego zdrowia i życia. Poczytaj statystyki umieralności w ostatnich latach, wzrostu powikłań alergologicznych, astmatycznych lub kardiologicznych, a natychmiast zrozumiesz jaki jest najważniejszy priorytet Nowego Targu. No i laurki zostaw na lepsze czasy! Bo czasu wbrew kolorowej propagandzie władz już nie mamy. Mamy natomiast ekologiczną katastrofę.
pustak06.02.2019, 22:36
Odradzałbym podawać Kraków za wzór do naśladowania dla Nowego Targu, ponieważ Kraków to jest w Polsce jedna z czterech najbogatszych metropolii (obok Gdańska, Wrocławia i Warszawy). W Krakowie mieszkają po prostu zamożniejsi ludzie i ich miasto może sobie na zakaz używania węgla i drzewa pozwolić, Nowy Targ nie. Z pewnością pan Mikołajski ma wiedzę w sprawach energetyki, ale po pierwsze, jego wiedza ekonomiczna i socjologiczna wyraźnie kuleje, po drugie, to jednak p. Watycha jest Burmistrzem i to on lepiej zna te zagadnienia od podszewki, z racji zajmowanego stanowiska burmistrza chociażby. Istnieje w socjologii coś takiego jak teoria potrzeb, która stanowi że dopiero od pewnego pułapu bezpieczeństwa egzystencjalnego człowiek zaczyna myśleć o sprawach wyższej rangi, np. o ekologicznym opale. Kraków ten pułap osiągnął, ale Nowy Targ i mniejsze od niego miejscowości na Podhalu jeszcze nie, jesteśmy na to za biedni w porównaniu z Krakowem.

@ Faja:
Gdyby obecny burmistrz Nowego Targu rzeczywiście był taki zły to ludzie by go powtórnie nie wybrali w wolnych i demokratycznych wyborach.
ramer06.02.2019, 09:39
Nasi dziadowie, ojcowie mieli problem z dostępem do energii elektrycznej.
My nie możemy pokonac bariery świadomościowej z dostępem do eko- ciepła.
W pierwszej kolejności zaprojektować i rozprowadzić sieć cieplną - gazową, energotermalną, z MPEC-u do każdego domostwa, nie tylko w centrum miasta.
Inwestor ma zapewniony stały dochód i szybki zwrot nakładów.
.....................................................................................
Bilans ogrzewania węglem.
5 000 gospodarstw domowych spala 20 000 ton węgla, za cenę 20 000 000 mln zł.
Do środowiska trafia:
-popiołu- 4000 ton,
-pyłów 400 ton,
-dwutlenku siarki - 720 ton,
- tlenkow azotu- 120 ton
Warto zapamietać, promując walory turystyczne miasta i budując wieże widokowe, :-)
trudna prawda i łatwe kłamstwo06.02.2019, 07:26
do Aśka - filtrów,które w kwestii najgroźniejszych pyłów zawieszonych nic nie dają! To, że władza coś mówi to jedno, a to że to jest wydmuszka medialna to drugie. Na tym właśnie polega działanie samego Watychy i jego ekopatrolu. Pic na wodę fotomontaż.
widz?05.02.2019, 22:42
Leszek. Załatw sprawę regulacji potoku Klikuszówka, który zalewał św.Anne
bo problemu nie można rozwiązać 20 lat, a ten cały smog, to bicie piany,aby się wykazać. Drugim problemem jest skrzyżowanie św. Anny i Grela. Też cicho. Załatw najpierw sprawy mieszkańców którzy Cie wybrali, a potem zbawiaj świat.
Jestem za05.02.2019, 16:20
@Lawyer
Bardzo dobry pomysł, też się dołączę. Może Alarm Smogowy się tym zajmie?
Lawyer05.02.2019, 15:50
A jakby złożyć pozew zbiorowy przeciwko władzom miasta? Mamy już wyrok skazujący w jednym przypadku, drugi jest w toku. Myślę, że Nowy Targ ciągle na czele rankingów najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce gwarantuje wygraną. A to może w końcu zmusiłoby UM do zaprzestania działań pozorowanych i zabrania się za problem na serio.
Aśka05.02.2019, 13:06
@Andrzej x48. Czytałam na Podhale 24, że piekarnia na św. Anny ma założone filtry na kominie., więc nie pitol.
n05.02.2019, 10:47
przelewanie puste w pelne miedolenie i co z tego maja mieszkancy
Bobo05.02.2019, 10:40
Po raz kolejny postulowałbym zakup drona z analizatorem dymu do badania wyziewów kominowych bez konieczności wchodzenia na posesje, co często jest niewykonalne nawet w asyście policji. Niestety po moich doswiadczenich telefonicznych z Wydziałem Ochrony Środowiska muszę stwierdzić że to znowu byłyby pieniądze wyrzucone w błoto. Ci ludzie zamiast dbać o nasze środowisko, tym samym zdrowie nie ustają w wymyślaniu powodów aby nie interweniować, nie karać. Dodatkowo jeszcze pan burmistrz jak dziecko dał się wpuścić w referendum i zlikwidował straż miejską. Dramatyczna nieporadność. Nie ma nasze miasto szczęścia do dobrej, skutecznej i pomysłowej władzy. Niestety chowanie głowy w piasek będzie jedynie sprzyjało rosnącemu niezadowoleniu mieszkańców. Ale to chyba nie dociera do naszych władz.
Zaszczepiony Przeciwko Obietnicom Bez Pokrycia05.02.2019, 10:35
W Polsce polityk mądrzeje gwałtownie, kiedy stara się o władzę lub ją straci. Wtedy spostrzeżenia ma bystre wypowiedzi logiczne, argumenty celne, cele wzniosłe i osiągalne, a pieniędzy na wszystko jest w bród.
Moim zdaniem jednym rozwiązaniem dla Tenkraju zwanego Polską jest, żeby nie było władzy, a wszyscy politycy obowiązkowo byli w opozycji. WTEDY DOPIERO POLSKA BĘDZIE ROSŁA W SIŁĘ, SIŁA W MOC, MOC W PRĄD, A PRĄD W ŚWIATŁO, KTÓRE BĘDZIE OŚWIECAĆ NAM DROGĘ DO ŚWIATŁEJ PRZYSZŁOŚCI. AMEN.
Andrzejx4805.02.2019, 10:00
Panie Mikołajski a może odpowie pan co pan za czasów poprzedniego burmistrza Fryżlewicza zrobił pan w tym kierunku a przecież,o ile dobrze pamiętam był pan w tym czasie przewodniczącym rady miasta nie zrobiliście nic w tym kierunku no ale teraz krytykować to tak jak pomagaliście tym którzy już zainwestowali w ekologiczne piece olej opałowy gaz nic rozumiemy dlaczego więc weż sie pan do roboty i pokaż że potrafisz coś zrobić w tym temacie przecież na pana ulicy jest jeden z większych kopciuchów powietrza nie ekologiczna piekarnia i nie rusza ona pana bo sąsiedzi widzę że nadal obowiązuje hasło punkt widzenia zależy od punktu siedzenia
Murem za Leszkiem05.02.2019, 09:43
Nowotarskie cuda czas zacząć. Arogancja Watychy i jego ekipy z Aśką na czele niejednokrotnie nam dawała do zrozumienia z jakimi zasadami współpracy mamy do czynienia. Ale cisza w radzie i pokorna aprobata byle bzdety z ust złotoustnych budziła jedyne pomruki niezadowolenia u co bardziej rozgarniętych. A tu stał się cud i nie wytrzymał Mikołajski nazywając rzeczy jak się mają . Poczekajmy do wyborów to Liszka zapewne zaskoczy nas opowieściami z krypty typu. NIC się nie dało zrobić bo klub za mały i za słaby. W tłumaczeniu: Po co się wysilać jak do wyborów jeszcze tyle czasu. BRAWA dla Pana Mikołajskiego. Tak trzymać. Panie Leszku.
Norbi05.02.2019, 09:30
Rację ma somsiad. Dofinansowywanie pieców na eko groszek to wielki błąd. Sam mam sąsiadów , którzy całe lato kopcą, bo ogrzewają wodę. Upał nie upał, muszę to znosić i trują cały rok na okrągło..Nawiewa mi prosto w okna. Ja mam drugą taryfe i ogrzewam wodę prądem i wcale to drogo nie wychodzi, a oni pala jakimś podłym groszkiem, który tylko nazywa się eko, bo zawsze jest to węgiel.Tak kopcą, bo piece na ekogroszek to zwykłe kopciuchy w których emisja trujących substancji, jest tylko rozłożona w czasie i tego może nie widać jak przy rozruchu zwykłych kopciuchów, ale wszystko idzie w atmosferę, co ma iść, nawet ten popiół, którego praktycznie nie ma.
Jaro05.02.2019, 09:23
Wszyscy tak wiele zrobili nadymają się jak bańki na choince. Ale niestety obronić się można jedynie wynikami a tych nie ma. Radny jako osoba publiczna powinna świecić przykładem. Niech nie czeka na dotacje jako pierwszy powinien wybić wszelkie argumenty oponentom i palić jak cywilizowany człowiek.
Prawda jest taka ze czystego powietrza nie ma i nie będzie dopóki będą otwarte jakiekolwiek możliwości palenia byle czym - to szybko się chyba nie zmieni.
Generalnie na to nie ma wpływu nawet burmistrz a temu można zarzucić wiele ale nie to że jest idiotą wiec udaje ze coś robi no bo co ma zrobić i byle do wiosny. Kto ma odrobinę rozumu, możliwości i pieniądze musi stąd spieprzać na te pół roku jak nie chce się truć i tyle. I znam takich którzy właśnie tak robią.
Leonidas05.02.2019, 08:28
do aleksander wielki macedoński - daj spokój i patrz jutra. Gdyby Twój imiennik, którym się posługujesz chciał wciąż rozpatrywać przeszłość to przez całe swoje życie nie zrobiłby kroku do przodu i nie podbiłby ani jednego metra kwadratowego Imperium Perskiego. To oczywiście na marginesie. Polecam także, by wszystkie praktyki związane z myśleniem zastosować od zaraz, bo styl rządzenia Watychy od czterech lat nie ma nic wspólnego z partnerstwem (chyba tylko kolesi). I to jest problem zasadniczy. Wystarczy poczytać odpowiedzi pana burmistrza na pytania lub interpretacje radnych. Bardzo osobiste, i bardzo emocjonalne zalęknionego o swój fotel faceta, który za każdym razem mija się z argumentami i merytoryką zagadnienia. Tak już ma ten przypadek. Zaiste myślenie to przyszłość!
Somsiad05.02.2019, 08:03
O działaniach UM w zakresie ochrony środowiska długo mógłbym mówić i jedynie negatywnie - mieszkam w centrum, ale ograniczę się do jednego przykładu. Na ulicy na której od dawna dostępny jest gaz, miasto finansuje wymianę pieca z kopciucha na eko-groszek. Skutek: sąsiad palił tylko w zimie, teraz na okrągło cały rok. Nawet w 35 stopni nie otworzysz okna, bo co jakiś czas zawiewa dymem i ciągle sadze, wszędzie sadze. Może niech się burmistrz zastanowi co dofinansowuje. Czy te piece są takie eko? To wciąż węgiel, a nawiew w tych piecach wydmuchuje PM do atmosfery bardziej niż z kopciuchów. To jakie to jest eko?
Podatnik05.02.2019, 05:38
Ście se wybrali gospodarza to macie, podnieść Jeszce wode, śmieci, podatek za czynsz i pobudować daszki, a co , stać nas hehe
Teresa05.02.2019, 00:52
A aleksander wielki macedoński. Wejdź na strone miasta i oglądnij dzisiejszą sesję , to dowiesz się , co zrobił poprzedni burmistrz we sprawie czystości powietrza. Mówi o tym i uważam, że zrobił wiele jak na tamte możliwości.
Teresa05.02.2019, 00:41
@ czytelnik na 102 . Komunikat o stanie powietrza jest zamieszczony na stronach UM, ale niestety nie jest on miarodajny ze względu na to, że ukazuje się co dwie godziny a w między czasie poziom zanieczyszczenia może się radykalnie zmienić, co sprawdziłam. Najlepiej odczytasz to na mapie Airly, . Myślę, że Pan Moderatr wyjątkowo pozwoli zamieścić jej adres, bo przecież chodzi o nasze zdrowie, ale gdyby nie, to wpisz w wyszukiwarkę Airly mapa i powinno wyskoczyć. Sensory Airly są w wielu miastach Polski i monitorują zanieczyszczenie powietrza na bieżąco. Można sprawdzić czystość powietrza na różnych ulicach, dokładnie w pobliżu swojego domu. A to adres https://airly.eu/map/pl/
aleksander wielki macedoński04.02.2019, 23:11
błagam Was po prostu ludzie jak Wy w ogóle możecie pisac bravo Panie Mikołajski, bravo Panie Fryźlewicz, ja nie wiem czy Was skleroza ogarnęła czy co kto przez ostatnie lata rządził a było ich aż 16. Zapytajcie Fryźlewicza i Mikołajskiego co robili jak Sanepid miał stację pomiarową powietrza w Nowym Targu, czy choć raz zapytali o stan powietrza, czy udawali że nie ma problemu bo to się już karygodne robi co Panowie wyprawiają odkąd zasiedli po 2 stronie, niech oni powiedzą ile piecy wymienili i ile dotacji zdobyli i ile piecy skontrolowali bo nie przypominam sobie ani jednej sprawy w sądzie za spalanie odpadów, ścieki lały się hektolitrami do Dunajca i wtedy było prawdziwe Bajlando ale Panowie nie pamiętają bo po co. Najlepiej teraz siedzieć i obrażać zza ławy
P.s swoje 5 minut mieliście dajcie oddychać a nie jak te modliszki pastwiące się nad swoimi partnerami chcecie wessać do swojej ogromnej jamy chłonąco - trawiącej, jesteś gatubkiem homo -homo sapien sapiens i taksię zachowujcie
Widzę i myślę04.02.2019, 22:56
@faja
Cieszę się, że nie tylko ja tak uważam! Bo po wyniku ostatnich wyborów to trochę się załamałem i zwątpiłem w poziom świadomości mieszkańców naszego miasta... I choć wybór był jak między tyfusem a cholerą to aktualny burmistrz nigdy mojego głosu nie dostanie.
100% racji04.02.2019, 22:45
Brawo Panie Radny!!! Zgadzam się z każdym slowem. Życzę Panu siły i wytrwałości.
Mieszkanka04.02.2019, 22:37
Najwyższy czas aby Ci co ich stać za własne pieniądze wymienili te kopciuchy a nie czekali na manne z nieba
czytelnik na 10204.02.2019, 21:53
Dlaczego nikt nie podaje komunikatów o stanie powietrza,
abc04.02.2019, 21:18
miny radnych bezcenne!!!
Kasia04.02.2019, 20:58
Brawo panie Leszku i życzę powodzenia ....????
Smutek04.02.2019, 20:38
Ja tej polityki nie ogarniam, dlaczego ja oszczedzałam całe lata, żeby mieć ekologiczne ogrzewanie w domu i musiałam sfinansować to z własnych pieniążków a inny czeka aż mu miasto państwo da. Czasami odmówiłam sobie przyjemności żeby zaoszczedzic. Co za wygodnictwo ludzi na dzieci państwo na dać na kocioł tez ma dać , na samochody może też?? Pan Panie Radny chyba stać na wymianę bez dofinansowania. Niech każdy wezmie odpowiedzialność za siebie i swoich bliskich a nie czeka na dajcie mi a wymienię kocioł!!!!!
faja04.02.2019, 20:21
Brawo Panie Mikołajski!. Szkoda tylko, że do tej pory nikt, dosłownie nikt przez cztery lata nie reagował na arogancję burmistrza Watychy, a niejednokrotnie nawet na chamstwo do jakiego się dopuszczał podczas personalnych ataków na ... sesjach Rady. Szkoda również, że w czasie kampanii wyborczej nikt nie pokusił się o rzetelną analizę działań władz z odkryciem całej prawdy o fantazjach i nierzetelności w zarządzaniu miastem. No może choć teraz ... dowiemy się jak głęboko zanurzyli nas w tym szambie.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl