18.11.2019, 20:37 | czytano: 7768

Burmistrz zwrócił się do premiera o 1,5 mln zł na wymianę kotłów. Radny podsumowuje: "Program rządowy leży i kwiczy"

zdj. Szymon Pyzowski
NOWY TARG. - W związku z opublikowaniem przez Polski Alarm Smogowy rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem za 2018 r., w którym miasto Nowy Targ zajęło niechlubną pierwszą pozycję, zwróciłem się pisemnie do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o uruchomienie w 2020 r. dla naszego samorządu środków celowych z budżetu państwa w formie dotacji do wymiany kotłów na nowoczesne i ekologiczne - oświadczył burmistrz.
Kwestia jakości powietrza zdominowała poniedziałkową sesję Rady Miasta. Obszerne raporty związane z realizacją programu ochrony powietrza przedstawił nie tylko burmistrz, naczelnik wydziału ochrony środowiska i szef grupy, która opracowała Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020, ale także przedstawiciele Nowotarskiego Alarmu Smogowego, zapisany do głosu mieszkaniec Miasta i sami radni.
Kontrole, akcje informacyjne i pyłomierze

W swoim sprawozdaniu burmistrz wymienił, że w ciągu ostatnich czterech tygodni pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili blisko 80 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. - W związku z prowadzonymi działaniami i skierowanym wnioskiem o ukaranie karą grzywny, Sąd Rejonowy w Nowym Targu ukarał osobę obwinioną za rozsączanie nieczystości ciekłych kwotą 2 270 zł oraz kosztami sądowymi. Ponadto skierowano wniosek do Sądu o ukaranie kolejnej osoby za stwierdzone spalanie niedozwolonych substancji - powiedział.

- Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego, nie wolno na terenie Małopolski spalać drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Celem weryfikacji jakości opału w budynkach na terenie Miasta Nowy Targ zakupiono urządzenie, które po wbiciu w drewno natychmiast podaje zawartość wilgoci, by można było poinformować właściciela nieruchomości, że spala nieefektywnie i jeszcze powoduje zanieczyszczenie - tłumaczył burmistrz.

Jak dodał - kontynuowana jest akcja informacyjna dla mieszkańców o obowiązkowym terminie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Podczas kontroli nieruchomości pracownicy wydziału naklejają na urządzenia informację z obowiązkowym terminem wymiany kotła, wynikającym z zapisów tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski. Ponadto mieszkańcy są informowani o możliwości uzyskania dofinansowania z programów pomocowych na wymianę kotłów centralnego ogrzewania. Ponadto w trakcie kontroli prowadzona jest inwentaryzacja budynków, zawierająca takie informacje jak stopień przeprowadzonej termomodernizacji, sposób ogrzewania, ilość spalanego opału, stosowane odnawialne źródła energii. Dodatkowo gromadzone są informacje dotyczące planowanych przedsięwzięć proekologicznych w zakresie ogrzewania i termomodernizacji.

- W październiku br. w ramach programu LIFE zgłosiłem Szkołę Podstawową nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej do projektu pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Krakowski Alarm Smogowy. Projekt będzie polegał na instalowaniu 2 pyłomierzy i czujnika CO2 w szkole. Jeden z pyłomierzy będzie dokonywał pomiaru na zewnątrz szkoły. Drugi w jednej z sal lekcyjnych. Dodatkowo w sali będzie zamontowany czujnik CO2. Czujnik będzie wykorzystywany do dalszej interpretacji wyników pomiaru. Badanie realizowane będzie w pierwszej połowie stycznia 2020 roku. 4 listopada br. na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, na którym ekodoradca wraz z przedstawicielami Nowotarskiego Alarmu Smogowego wygłosili wykład na temat zanieczyszczenia powietrza. Wykład dotyczył: stanu powietrza w Nowym Targu, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, sposobów zabezpieczania się przed smogiem, działań realizowanych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza, prowadzonej edukacji ekologicznej, uchwale antysmogowej, dostępnych programach dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji budynków oraz innych kwestiach związanych z przedmiotowym tematem. A 8 listopada br. zwróciłem się do proboszczów nowotarskich parafii o odczytanie apelu dotyczącego bezwzględnego zakazu spalania odpadów w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania oraz wywieszenie go na tablicach ogłoszeń parafialnych. Apel został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i rozesłany do mediów - relacjonował Grzegorz Watycha.

Po pieniądze do premiera i marszałka

- W związku z opublikowaniem przez Polski Alarm Smogowy rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem za 2018 r., w którym miasto Nowy Targ zajęło niechlubną pierwszą pozycję o najwyższym średniorocznym stężeniu rakotwórczego benzo(alfa)pirenu, w dniu 8 listopada br. zwróciłem się pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o uruchomienie w 2020r. dla naszego samorządu środków celowych z budżetu Państwa w wysokości 1,5 miliona złotych w formie dotacji do wymiany nieekologicznych i nisko-sprawnych kotłów c.o. i c.w.u. na nowoczesne i ekologiczne dla mieszkańców Nowego Targu. Pismem z dnia 8 listopada br. zwróciłem się do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z ponowną prośbą o przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pragnę przypomnieć, że w dniu 2 listopada 2018 r. Gmina Miasto Nowy Targ złożyła wniosek o pozyskanie kolejnego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wniosek ten wraz z innymi złożonymi przez samorządy z rejonu Podhala został pozytywnie oceniony, jednak z uwagi na bardzo małą alokację środków na województwo, znajduję się na liście rezerwowej - mówił burmistrz.

Łączna ilość planowanych do wykonania inwestycji: 189 szt., w tym: gaz: 103 szt. instalacji; biomasa: 38 szt., a sieć ciepłownicza: 48 szt.

Nowy Targ powinien być potraktowany priorytetowo

W ramach programu zaplanowana została także termomodernizacja budynków. Koszt całkowity projektu - 3 934 789,40 zł z czego 3 874 648,55 zł stanowi dotacja. W związku z brakiem środków w subregionie podhalańskim, wniosek po pozytywnej ocenie znalazł się na liście rezerwowej do programu. Dlatego zwróciłem się do marszałka po raz kolejny, bo uważam, że nasza miejscowość powinna być priorytetowo potraktowana. Z kolei pismo do premiera ma na celu zainteresowanie władz centralnych faktem, że znajdujemy się w rejonie górskim, gdzie ogrzewanie nie trwa 4 miesiące, ale 8, a koszty ogrzewania budynku po ostatnich podwyżkach cen są o wiele wyższe. Także przejście na nowe systemy ekologiczne wiąże się z inwestycjami i nakładami, a środki nie są zbyt duże. Uruchomiony w ubiegłym roku rządowy program "Czyste powietrze" jest proceduralnie bardzo trudny. Stąd na efekt programu przy tym układzie nie możemy liczyć. Nie przyniesie on szybko poprawy jakości powietrza, a mieszkańcy prędzej i chętniej przystępują do programu budżetowego, który jest prostszy, ale i oferuje mniejsze dofinansowanie - zauważył Grzegorz Watycha.

W ramach wspomnianego budżetowego programu dofinansowań do wymiany starych nisko-sprawnych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej - planowane jest wykonanie ok. 40 inwestycji. Do tej chwili podpisano 18 umów, a w związku z rozwojem sieci ciepłowniczej w najbliższych dniach planowane jest podpisanie kolejnych umów. Z kolei w ramach budżetowego programu dofinansowań do wymiany starych nisko-sprawnych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na nowe kotły gazowe kondensacyjne - podpisano 45 umów.
Trwa także realizacja dwóch programów dofinansowań do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dotyczą one redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza - jeden związany jest z biomasą i paliwami gazowymi (podpisano 119 umów), drugi - paliw stałych - ekogroszku (podpisano 66 umów). Program trwa do połowy roku 2020. Łączna ilość planowanych do wykonania inwestycji ro ponad 220 instalacji.

Program Czyste powietrze leży i kwiczy, czy może "raczkuje"

- Pragnę przypomnieć, że na podstawie podpisanego porozumienia z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Nowego Targu mają możliwość uzyskania informacji oraz składania wniosków do tego rządowego programu bezpośrednio w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Zachęcam do skorzystania ze wsparcia finansowego na działania związanie z wymianą ogrzewania oraz termomodernizacją budynków, w którym wysokość dofinansowania wyliczana jest w oparciu o kryterium dochodowe. Przypominam także o możliwości zapisania się do systemu sms-owego informowania mieszkańców miasta Nowy Targ o złej jakości powietrza. Wdrożona procedura będzie uruchamiana w przypadku niebezpiecznych przekroczeń godzinowych poziomów stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu na terenie miasta. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta - podsumował raport Grzegorz Watycha.

- Sprawa walki ze smogiem to rzecz najważniejsza w tej kadencji - zaczął swoją wypowiedź Marek Fryźlewicz. - Ale chodzi mi o wysłany komunikat do parafii. Tam wprost pan zachęca do korzystania z programu Czyste powietrze. A teraz pan mówi, że są problemy Uważam, że ten rządowy program "leży i kwiczy", a pan zachęca mieszkańców do aplikowania... to jest wpuszczanie ludzi w kanał. A jak się ludzie zniechęcą to nawet ciekawych programów nie będą chcieli poznać. Nie róbmy z ludzi ...nie powiem kogo - irytował się radny.

Burmistrz był ostrożniejszy w ocenie rządowego programu, określając go mianem "raczkującego". - Mam nadzieję, że jak ludzie przebrną przez procedury to uzyskają fundusze - pocieszał.

Miasto "chłopcem do bicia"

- W minionym roku było obiecane dofinansowanie z RPO. Prawie 300 kotłów miało być wymienionych. Program Czyste powietrze też jest złudny, nie dostaliśmy tych pieniędzy, nie zrealizowaliśmy ambitnych celów i planów, a na dodatek wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska karze nas za opieszałość w wykonywaniu się z obowiązków. Czy nie jest czas by zmienić strategię? Przestać polegać na tych iluzorycznych obiecankach? W gazecie ukazał się apel marszałka o przekazywanie procenta budżetu na wymianę kotów. Nie możemy polegać na obietnicach, bo obiecują, nie dają, a potem nas karzą, że nie robimy... powoli stajemy się "chłopcem do bicia" w tej materii - mówił radny Lesław Mikołajski.

- Sprawa jest złożona, trzeba przeanalizować przyczynę - czemu właściciele domów jednorodzinnych ogrzewają tak, jak to widzimy. Nawet jak kilku wymieni piece, a jeden zostanie przy starym to przy tym układzie terenowym - w dolinie Dunajca, pod ścianą Działu - powoduje zatrzymywanie zanieczyszczeń. Mamy stację pomiarową, bo trzeba zmierzyć problem, skoro z nim walczymy. Odbiór społeczny jest taki, że Alarm Smogowy piętnuje tych, co maja stacje pomiarowe. Bo inni są poza rankingami. Przykład Krakowa pokazuje, że bez kompleksowego rozwiązania nie da sie problemu rozwikłać. Adresatem wniosków i pretensji są właściciele nieruchomości, bo to nie są miejskie obiekty. Naszą rolą jest mobilizowanie mieszkańców, a wymiana kotła to zadanie wynikające z samego faktu posiadania domu, Jak mam dom to muszę się liczyć z tym, że raz na 20 lat trzeba wymienić piec. I chodzi o to, by wymienić na piec ekologiczny. A nasze państwo nie pomaga. Kontrola jakości opału pozostaje poza zainteresowaniem służb. Czy jest pora na wprowadzenie działań bardziej restrykcyjnych? Już niedługo, bo w 2023 będzie obowiązywać ustawa antysmogowa. Jeśli Urząd Marszałkowski dostrzega skalę problemu, to powinien dać to dofinansowanie, bo dla wielu mieszkańców koszt inwestycji jest sporym wydatkiem. Nasze działania kontrolne są przede wszystkim zapobiegające spalaniu odpadów. I na tym będziemy się koncentrować. Ale najtrudniejsza jest zmiana mentalności, przyzwyczajeń i podejścia. Sami mieszkańcy muszą dokonać zmian. Są jakieś uprzedzenia do gazu ziemnego. Nie jesteśmy też w stanie szybko rozwinąć sieci ciepłowniczej. Uchwała antysmogowa dla naszego miasta to temat otwarty sprawa do dyskusji. Liczę na odzew pana marszałka oraz zarządu województwa i na stanowisko rządu, który musi zareagować, widząc słaby odzew realizacji programu Czyste Powietrze - stwierdził burmistrz Nowego Targu.

not. SPalka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
tylko referendum21.11.2019, 08:54
Pięć lat Watychy i miasto ma pierwsze miejsce w rankingu miast z najgorszym powietrzem w Europie!!! Panie burmistrzu obiecywał pan gruszki na wierzbie a potem zaczął wieszać wstążki na wiśni zamiast działać.
Mieszkaniec21.11.2019, 07:46
Z przykrością stwierdzam że władze Nowego Targu względem dbałości o jakość powietrza sa Tak samo mało świadome ja Ci co spalaja w Naszym Mieście syf w kotłach. Zabrać się Panowie do roboty bo z gadania Panie i Panowie to wielkie Nic.
Czarujecie Tylko od lat co sezon. czas ruszyć 4 litery zza biurka i ruszyć w teren pooddychac świeżym powietrzem zwłaszcza w centrum. Doda Wam motywacji.
Rak20.11.2019, 19:29
Burmistrz Watycha podobnie jak jego poprzednik Fryźlewicz, zamiast walczyć ze smogiem w N. Targu, o to żeby oddychać czystym zdrowym powietrzem, budują bizancjum za kilka mln zł, jeden wybudował sobie w Rynku, zmieniając płytę w jeden beton, a drugi budują remontując MOK za 6 czy 7 mln zł. Do tej pory miasto N. Targ nie jest podłączone do sieci geotermalnej w Bańskiej, dlaczego skoro fundusze europejskie, dają ogromne pieniądze, na ogrzewanie ekologiczne i odnawialne, dlaczego nie ma do tej pory gazyfikacji choćby w górnej części ul. Kowaniec. Panie Burmistrzu nie trzeba się prosić o jałumużnę premiera, tylko nie wydawać lekką ręką pieniędzy na głupoty.
besala20.11.2019, 18:02
Jak już nie można zrzucać odpowiedzialności na poprzedników w miejskim samorządzie to brnie się z tłumaczenia, z których nic nie wynika. Od pięciu lat jakość powietrze w Nowym Targu ciągle się pogarsza i nie poczyniono żadnych kroków, aby to się mogło zmienić w najbliższej przyszłości. Tak się dzieje, gdy tzw. włodarze są przekonani, że smog jest wymysłem dziennikarzy i cyklistów! Chyba mieszkańcom Nowego Targu pozostały dwa wyjścia: zbiorowy pozew przeciwko władzom miasta, które narażają nas na utratę zdrowia i referendum w sprawie odwołania burmistrza.
NT20.11.2019, 05:58
Niestety wieloletnich zaniedbań nie da się nadrobić w kilka miesięcy. I co gorsze nie zanosi się na to, że cokolwiek się zmieni. Ile jeszcze będziemy słuchać pitolenia "Sprawa jest złożona...", Trzeba przeanalizawać przyczynę..." Trzeba wziąć się do roboty! Zacząć podejmować decyzje tu i i teraz!
Jak np przez ostatnie 20 lat można było nie zgazyfikować, przy tylu remontach ulic, wszystkich domów w centrum miasta!
Urzędasów pewnie w końcu pogonimy do roboty, ale mentalność mieszkańców łotrów bez zmiany pokoleniowej chyba nie ogarniemy.
Baciok19.11.2019, 22:55
Panie burmistrzu nie trzeba się zwracać o 1,5 mln do premiera jak się samemu wydaje o 15 mln więcej niż planowano na remont MOKu. To się nazywa niegospodarność, nieumiejętność zarządania itd
PiK2619.11.2019, 21:54
Najpierw M A S K I !!! Za darmo od miasta.

PROMOWANE w szkołach.

A zwłaszcza w KOŚCIOŁACH w ramach zwalczania grzechu klimatycznego.

W tej chwili w rynku prawie 800 % pm 2,5 I 600 % pm10...polskich, jakże liberalnych norm.

ZANIM zmieni te piece i zanim dostaniemy raka.

PRZED pójściem na slizgawkę w rynku.
nowotarzanka19.11.2019, 20:27
Zgadzam sie z wypowiedzia ,k, Jestem mieszkanka Nowego Targu .W zeszlym roku wysiadl mi piec co, udalam sie do Urzedu Miasta z prosba o dofinansowanie na przerobke na ogrzewanie gazowe.Dostalam odpowiedz ze pieniedzy nie ma,a jak chce to musze zlozyc wniosek i czekac w kolejce.Okazalo sie ze przede mna jest okolo 300 wnioskow zlozonych i czekania jest ze dwa lata.Zadalam pytanie czy moge zakupic piec w swoim zakresie wykonac przerobke a pozniej przyjsc z fakturami zakupu po zwrot jakiejs tam kwoty pieniedzy za wykonanie pracy.Dostalam odpowiedz ze nie poniewaz pierwsze musze dostac dofinansowanie a pozniej moge robic prace.Uwazam ze jest to chore ,i wcale miasto nie pomaga mieszkancom wrecz utrudnia przejscia na ogrzewanie ekologiczne.
Pinokio19.11.2019, 19:18
Ja będę wieszał wstążki i organizował bale a pan panie premierze niech za mnie pracuje - napisał Watycha do premiera. Tylko referendum!!!
k19.11.2019, 10:17
Nikt rozsądny nie wierzy w jakikolwiek program wymiany pieców . To co w tej chwili nam proponują to złożenie wniosków i czekanie w nieskończoność na bliżej nie określony termin audytu który po pierwsze nie następuje a po drugie z założenia pieniędzy na jakiekolwiek wymiany NIE MA. I NIE BĘDZIE!!!! Bo gdyby miały być to wnioski o których mowa nie wyglądałyby jak niekończąca się opowieść rodem z fantastyki i to nie tej naukowej . Ludzie kochani. Sprawa jest prosta .Zgłaszam do urzędu wymianę pieca przedstawiam fakturę na nowy i dostaję zwrot poniesionych kosztów. Prościej się nie da. Okazuje się że można skomplikować i to. Pozdrowienia dla pani paluch ponoć posła z tego okręgu co przez 4 poprzednie lata pracowała w komisjach mających na celu zwalczanie smogu Może by nam udostępniła efekty tej swojej pracy bo rak płuc przedstawi nam się sam .
Biały19.11.2019, 09:53
"Czyste powietrze" to program skonstruowany tak żeby medialnie się pochwalić, że coś się dzieje, a nie dać.
Skoro jako inżynier z branży miałem spory problem z wypełnieniem zawiłego formularza, to pytam się w jaki sposób przez te zawiłości ma się przebić przeciętny Janusz co by "se kocioł kocioł wymienić"???
Nawet po złożeniu wniosku trzeba czekać co najmniej 3-4 miesiące na odzew z województwa.
Co do pozyskiwania informacji - urzędnicy powiedzą to samo co jest na ulotkach informacyjnych, czyli nic konkretnego. Jakby im przyszło do podawania szczegółowych informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku, to nie wiedzą. Masakra. Nie dziwię się, że UE, która ten program finansuje traci do Polski cierpliwość.
antysmog19.11.2019, 09:30
Pisowski rząd chce dotowac kopalnie a nie walke ze smogiem, my możemy sie truć... ale nasi mieszkancy ich wybrali....
kultur19.11.2019, 08:49
Będziemy oglądać dymy z kominów z dachu nowego MOK-u i udostępniać fotografie z telefonów na portalu
tylko referendum19.11.2019, 08:27
Burmistrz zwrócił się już kiedyś o uznanie Nowego Targu za miasto zdegradowane. Wystarczyły cztery lata jego rządów żeby miasto zdegradować. Powinien się podać do dymisji ale do tego trzeba mieć odrobinę honoru.
Lupi19.11.2019, 08:04
Jak to Joanna mawia. Pieniądze się znajdą.
aa19.11.2019, 07:43
Tak słabego i krótkowzrocznego burmistrza nie ma w całej Małopolsce. Pan inspektor wreszcie powiedział mu, że smogu nie ma aż tak wielkiego. Jest tylko źle postawiona maszyna do jego mierzenia i brak innych w innych częściach miasta.
wojtek19.11.2019, 07:37
do Jan
masz całkowicie rację ja jak podpisywałem umowe o gaz to mieli podłaczyć do 6 m-cy ale w umowie mają zaznaczone jak bedą mieć kompletna dokumentację ,składają na starostwo przewlekanie sp[rawy a gościu od mapy był raz umówił się za kilka dni i nie ma go już 3 m-ce, gaz miał być w pażdzierniku gdybym zlikwidował kotłownię to byłbym w czarnej d...ie taki to jest program wymiany kotłów jak i rzady PiSu
kupiec19.11.2019, 07:30
widzę że nowy radny jest bardzo medialny i ma parcie na szkło
Śmieszek19.11.2019, 07:19
Zamiast 35 mln na mok to na piece trzabyło dać. Jakby Liszka był burmistrzem, to jego ekipa z centrali dałaby 50 mln, a tak nowotarżanie wybrali coi wybrali ,no to teraz podwyżka woda, czynsze, prąd itd itp. Powodzenia lemingi
Waly19.11.2019, 06:49
Pamiętam problem z wysypiskiem i złą wodą w NT i miasto za Fryźlewicza sobie z tym poradziło. Teraz tylko wstążki w głowie imprezy i bale. Przykład wyrzucenie pieniędzy w błoto czyli na niepotrzebny MOK. To jest priorytet a tymczasem ludzie umierają na raka od smogu. Watycha na taczki i tylko referendum
Jasiek18.11.2019, 23:17
Ten rząd stawia na węgiel i cały ciężar walki ze smogiem spada na samorządy. Oprócz polskiego węgla sprowadzamy węgiel z Rosji, Ukrainy a nawet z Mozambiku. Podobno najgorszy jest węgiel czeski. Co roku do węgla dopłacamy ok.12 mld. Gdyby chociaż połowę tej kwoty rząd przekazał na odnawialne źródła energii nie było by tyle lamentu o dotacje. Proszę zobaczyć na mapę smogową (aplikacja Airly) Niemiec i porównać z mapą smogową Polski. U nich zielono, pomimo większego od Polski uprzemysłowienia, a u nas zwłaszcza na południu Polski kolor różowy i ciemna czerwień.
Jan18.11.2019, 23:07
Nie chce od was pieniedzy, mam umowe z PGNiG na przylacz gazu z terminem 21 miesiecy - podobno to i tak krotki termin, gdyz w praktyce to trzeba liczyc cale 3 lata oczekiwania! Od Miasta chce tylko interwencji w PGNiG, by przyspieszalo inwestycje mieszkaniowe poprzez interwencje i naciski na monopoliste.
energetyk18.11.2019, 22:51
Poziom powyższych komentarzy napawa mnie pesymizmem, troska o nasze zdrowie, naszych dzieci i wnuków powinno skłaniać nas do poważnej konstruktywnej dyskusji nad problemem smogu w naszym mieście. Władze miasta wzorem Krakowa powinny całkowicie zakazać spalanie paliw stałych w kotłowniach indywidualnych. Kotły na paliwa stałe w tym na eko-groszek powinny być całkowicie wyeliminowane w okresie do 5 lat, nie ma sensu udzielać dofinansowania do tego rodzaju kotłów. Miasto powinno w zwartej zabudowie poprowadzić sieć ciepłowniczą, nie tylko na osiedlach. W Krakowie już obserwujemy poprawę jakości powietrza. Duży kawałek tortu smogowego to również komunikacja, a tu nic się nie dzieje a możliwości jest dużo. Dofinansowanie powinno być przekierowane na termomodernizację budynków, inwestowanie w OZE, wymiana taboru samochodowego. Naglącym problemem jest zagospodarowanie paliw z odpadów, należy jak najszybciej wybudować w Nowym Targu elektrociepłownię zasilaną paliwami z odpadów, z osadów ściekowych, biomasą oraz węglem sprzężoną z geotermią. Nowoczesna elektrociepłownia nie jest źródłem smogu a przy takim mix-się paliwowym ogranicza zapotrzebowanie na paliwa kopalne, wypełnia wymogi OZE, ogranicza emisje CO2
Marian18.11.2019, 22:42
Jak mawiał poeta: "haba haba"!
Taki Grzesiu jesteś!
Ciepłownia to miała już w tym roku u mnie pod domem ciepła wodę ciągnąć i co? Dali ostatnio ogłoszenie, że m.in. centrum chcą podłączyć więc złożyli wniosek o dotację. To jak mieli podłączyć skoro nawet wniosku nie złożyli wcześniej?
Obiecanki cacanki, a kto od Watychy ten Wstążka!
bauer18.11.2019, 21:25
Ogłoście w mieście dzień z maską p.gazową,najlepiej przez cały rok...miastowi.
powietrze18.11.2019, 21:25
Drona miał za co kupić to na kotły brakło.
1 miejsce w rankingu syfu18.11.2019, 20:43
Równie dobrze mógł napisać do Donalda Trumpa. Trzeba było pracować panie Watycha przez 5 lat a ie wieszać wstążek na drzewie i szastać kasą na imprezki i bale. Efekt? Jesteśmy najbardziej zasyfionym miastem w Polsce
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl