24.02.2022, 17:44 | czytano: 8192

Odwołany rektor Robert Włodarczyk wrócił na "Podhalańską"? Senatorowie PPUZ piszą do ministra

Arch. Podhale24.pl
Senatorowie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu napisali długi list do Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka. - Mimo decyzji o odwołaniu, dr hab. Robert Włodarczyk, prof. ucz. przebywa stale w Biurze Rektora, ma dostęp do dokumentów, nadal korzysta z samochodu służbowego - alarmują. Pełniącej obowiązki rektora dr Godlewskiej-Dzioboń zarzucają, że w wyniku jej działań dochodzi do masowych zwolnień i że nie przeprowadza wyborów rektora.
"Szanowny Panie Ministrze,
uwzględniając bieżącą sytuację organizacyjno-administracyjną PPUZ w Nowym Targu po przeprowadzeniu wyborów rektora oraz fakt wyboru 1 lutego 2022 r. przez Kolegium Elektorów PPUZ rektora na kadencję uzupełniającą 2020–2024 w osobie dr hab. Anny Mlekodaj, prof. uczelni, jako senatorowie PPUZ w Nowym Targu ponownie stwierdzamy, że po odwołaniu z funkcji rektora PPUZ dra hab. Roberta Włodarczyka prof. ucz. pełnienie obowiązków rektora PPUZ spoczywało na dr Marii Ziębie – prorektor ds. studenckich i kształcenia, która nie została odwołana ze sprawowanej funkcji. Nie istnieje żaden dowód na skuteczne doręczenie dr Marii Ziębie dokumentu odwołania z funkcji prorektora ds. studenckich i kształcenia przed posiedzeniem Kolegium Elektorów w dniu 21 grudnia 2021 roku. Wszystkie zatem czynności podejmowane przez dr Marię Ziębę, w tym ogłoszenie kalendarza wyborów uzupełniających rektora PPUZ oraz zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Senatu, nie noszą znamion nieważności. Uwzględniając stan faktyczny sprawy, potwierdzony w załączonych do niniejszego pisma oświadczeniach Senatorów oraz Elektorów PPUZ, stwierdzamy raz jeszcze, że po odwołaniu z funkcji rektora PPUZ dra hab. Roberta Włodarczyka prof. ucz. pełnienie obowiązków rektora PPUZ spoczywało na dr Marii Ziębie – prorektor ds. studenckich i kształcenia, która – jak zaznaczyliśmy powyżej – nie została odwołana ze sprawowanej funkcji.

Ponadto informujemy, że nieuprawniona do reprezentowania pracodawcy dr Bianka Godlewska-Dzioboń doprowadziła do destabilizacji działania Senatu PPUZ, polegającej na zredukowaniu jego składu o 20% poprzez nieuzasadnione, a mające znamiona represji, zwolnienia z pracy ze skutkiem natychmiastowym (dyscyplinarnie) grupy 4 senatorów oraz przewodniczącej komisji wyborczej. Senat Uczelni jest ciałem kolegialnym wyłanianym w wyborach, dlatego nie do przyjęcia jest sytuacja nieuzasadnionych zwolnień jego członków przez osobę niewybraną w wyborach i niewskazaną przez żadne gremium Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Dr Bianka Godlewska-Dzioboń wprowadza destrukcyjne w skutkach zmiany struktury organizacyjnej PPUZ. W tych działaniach, mimo decyzji o odwołaniu, wciąż współuczestniczy dr hab. Robert Włodarczyk, prof. ucz. Przebywa stale w Biurze Rektora, ma dostęp do dokumentów, nadal korzysta z samochodu służbowego.

W związku z niedopuszczeniem do sprawowania funkcji rektora uprawnionych do tego osób wskazanych w dwóch uchwałach Kolegium Elektorów (1/2021 oraz 1/2022), a także w konsekwencji podjętych przez MEiN stanowisk i decyzji, na skutek zarządzeń podejmowanych przez dr Biankę Godlewską-Dzioboń, PPUZ na dzień 21 lutego 2022 roku została całkowicie przebudowana organizacyjnie. Dodajmy – bez woli Społeczności Uczelni! Dr Bianka Godlewska-Dzioboń odwołała:

▪ 3 dyrektorów instytutów,
▪ 1 zastępcę dyrektora instytutu,
▪ 7 kierowników zakładów,
▪ 1 kierownika katedry,
▪ 4 pełnomocników rektora,
▪ 2 koordynatorów kierunków,
▪ kanclerza (otrzymał ultimatum „nie do odrzucenia”).

W ich miejsca powołano nowe osoby, w tym zatrudnione naprędce i w nieprzejrzysty sposób. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń utworzyła dwa nowe zakłady bez uzasadnienia merytorycznego i finansowego, bez powołania w PPUZ nowych kierunków, które miałyby być prowadzone przez te zakłady, lecz z powołaniem ich kierowników i koordynatorów. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń dokonała zmian organizacyjnych we wszystkich instytutach, utworzyła nowe instytuty (wszystkie o ekonomicznym profilu), zmieniła Regulamin organizacyjny Uczelni i Regulamin wynagradzania. Łącznie od początku roku struktura i organizacja PPUZ została zmieniona poprzez wprowadzenie65 nowych zarządzeń dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń.

Skrajność sytuacji potwierdza fakt złożenia na dzień 21.02.2022r. wypowiedzeń z pracy przez 7 osób bezpośrednio podlegających rektorowi. 14 osób nadal przebywa na długoterminowych zwolnieniach lekarskich. Godlewska-Dzioboń zatrudniła w PPUZ kilkanaście nowych osób. Tempo procesu zatrudniania pozwala na wątpliwości co do zachowania procedur i zgodności działań z przepisami prawa.

Powyżej przywołane fakty jednoznacznie pokazują, że wola Ministra Edukacji i Nauki określona w piśmie z dn. 11.01.2022 r., aby nie wprowadzano, do zakończenia wyborów rektora, żadnych zmian w strukturze uczelni, które mogłyby mieć wpływ na liczbę elektorów oraz powstrzymywanie się przez osobę pełniącą obowiązki rektora od dokonywania zmian personalnych, które mogłyby być odebrane jako próba wpływu na wynik wyborówjest zupełnie ignorowana przez dr Biankę Godlewską-Dzioboń.

Pomimo § 66 ust. 2 Statutu PPUZ, jednoznacznie wskazującego, że wybory uzupełniające winny odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od stwierdzenia konieczności ich przeprowadzenia, dr Bianka Godlewska-Dzioboń do dziś nie dokonała żadnych skutecznych czynności, zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów i wyłonienia rektora na kadencję uzupełniającą 2020–2024.
18.02.2022 r. Dr Bianka Godlewska-Dzioboń wprowadziła nowy system ewidencji dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej, ingerując w dane faktyczne aktów prawnych wydanych przed wprowadzeniem systemu. Przykładowo zarządzenie nr 167/2021 dra hab. Roberta Włodarczyka opublikowane faktycznie w BIP w dniu 22.12.2021, zostało w nowym systemie opatrzone datą publikacji 20.12.2021 r. Działania te wywołują nasz głęboki sprzeciw oraz trwogę, gdyż dotyczą dokumentów, które są przedmiotem postępowania prokuratorskiego w związku z zawiadomieniem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o możliwości popełnienia przestępstwa.

Z niepokojem odczytaliśmy komunikat opublikowany 16.02.2022 r. przez dr Biankę Godlewską-Dzioboń na stronie internetowej PPUZ, dotyczący stwierdzenia przez Pana Ministra nieważności uchwał Senatu PPUZ od 1/2022 do 8/2022. Ponieważ istnieje domniemanie celowości zatajenia treści decyzji Pana Ministra, prosimy o pilne przesłanie pisma o numerze DSW-WPN.8015.23.2021.10 z dnia 10.02.2022 r. wraz z uzasadnieniem, gdyż nadal nie zostaliśmy zapoznani z jego treścią.

Wyrażamy zaniepokojenie marginalizacją Senatu PPUZ, mimo iż nie można mieć wobec niego wątpliwości co do jego legalności, gdyż wyłoniony został w wyborach. Komunikat dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń z dnia 16.02.2022 r. opublikowany na stronie internetowej PPUZ pokazuje, że jako Senat PPUZ nie jesteśmy traktowani jako strona w prowadzonej sprawie. Pozbawiono nas możliwości zapoznania się z dokumentacją. Nasze uchwały i decyzje są unieważniane bez powiadomienia nas o wszczęciu procedury. Od początku roku żadna z osób badających stan faktyczny i prawny nie zwróciła się o zajęcie stanowiska przez Senat PPUZ. Podjęte uchwały nie zostały uwzględnione w żadnym zakresie. Dla nas, Senatorów PPUZ, niezrozumiałe jest, że jedyną stroną mogącą zająć stanowisko w sprawie, jest dr Bianka Godlewska-Dzioboń, umocowana jedynie stanowiskami Ministra Edukacji i Nauki, lecz nieposiadająca mandatu rektora, senatora, elektora z woli Społeczności PPUZ. Swoje veto wobec niej Społeczność PPUZ zgłaszała już wielokrotnie zarówno w listach otwartych, jak i podczas spotkania online. Działania Bianki Godlewskiej-Dzioboń jak: zwolnienia wykładowców, zastraszanie, kolejne wypowiedzenia pracowników Uczelni, szykanowanie studentów, uchylanie uchwał Samorządu Studenckiego, nieuznawanie działalności związku zawodowego, prowadzą do destrukcji Uczelni.

Niniejsze pismo zostało podpisane przezSenatorów PPUZ w Nowym Targu. Z uwagi na uzasadnione obawy o represje i ryzyko kolejnych zwolnień dyscyplinarnych z pracy, nie ujawniamy personaliów sygnatariuszy, lecz pozostawiamy je w wewnętrznej dokumentacji sprawy.

Z wyrazami szacunku, Senatorowie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Otrzymują:
1. Dr hab. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
3. Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
4. Dr hab. Anna Mlekodaj – Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Do wiadomości:
1. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
2. Wicepremier Jarosław Kaczyński.
3. Senator Jan Hamerski.
4. Senator Józef Zając.
5. Poseł Anna Paluch.
6. Poseł Edward Siarka.
7. Poseł Ryszard Terlecki.
8. Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.
9. aa."

oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Vaclav26.02.2022, 07:26
To zapytajmy jeszcze jak to się dzieje, że odwołany w grudniu prof. Włodarczyk wciąż posługuje się służbową kartą? Kto mu zezwala na dokonywanie płatności za pomocą karty do której upoważniony jest tylko rektor? Dlaczego p.o. rektora BGD pozwala na takie rzeczy? I tak można wymieniać i wymieniać...
Gumiś26.02.2022, 06:10
Do Karolina: Przecież Fanatyk PPUZ napisał prawdę. Dlaczego ma iść do paki na 10 lat? Aha, chyba że w tym kraju za prawdę idzie się do więzienia a za fałszowanie i antydatowanie dokumentów zostaje się p.o rektorem...
Karolina25.02.2022, 19:34
Czy ty fanatyku PPUZ wiesz co piszesz?
Przecież ci mecenasi Cię znajdą po IP i nie wyjdziesz z paki przez 10 lat.
Fanatyk PPUZ25.02.2022, 19:08
A ja się pytam bezsensownie bo poniżej udzielę odpowiedzi:
Gdzie jest luksusowy samochód służbowy KIA Sorento przeznaczony dla Władz Uczelni?

Bianka nim nie jeździ bo ma swojego Merca i jeszcze kilka ładnych samochodów, którymi podjeżdża pod Uczelnię (nie wsiądzie do byle KIA Sorento).

Z tego samochodu Uczelni nadal korzysta dr Robert Włodarczyk - były Rektor i nabija kilometry a Uczelnia ponosi tego koszty i płaci faktury za paliwo.

Odpowiedź:
Umowa użytkowania tego samochodu została sporządzona w ten sposób przez prawnika Uczelni, aby osoba dr Roberta Włodarczyka była korzystającą z tego samochodu (nie ważne czy jest Rektorem czy nie) i on wcale nie musi zdawać tego samochodu do kiedy pełni jakąkolwiek fuchę na tej Uczelni!

To tak dla CBŚ - gdyby chcieli sprawdzić prawidłowość sprawdzenia sporządzanych umów w PPUZ.
dyrdymałów zwolenników kwaśnych jabłek ciąg dalszy25.02.2022, 17:38
do Osia - no tak, w świecie kłamstwa i ludzi nim posługujących się bezprawie zaiste jest prawem. Prawem Kalego i co raz pojawiających sie trolli, których wpisy mają zamazać manipulację i oszustwa i przekierować strumień informacji na rzekome czarownice, które trzeba by spalić na stosie. Jedną z nich jak widzę w tej retoryce błazeńskiej jest prof. Hodorowicz, którego jedyną winą były referencje i naiwność w stosunku do dwóch poprzedników Włodarczyka, do niego samego i usilnie wciąganej w poczet znaczących pracowników uczelni niejakiej Bianki Godlewskiej Dzioboń, która najwyraźniej traktuje swoją aktualną historię życia jako wyjątkową okazję do zrealizowania nieokreślonej misji dziejowej i odreagowania na wszystkie swoje bolączki, kompleksy i naukowe klęski.

Dla przypomnienia i otrzeźwienia umysłu cytuję fragment uchwały nr 2/2022
SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
w NOWYM TARGU z dnia 16 stycznia 2022 r. w sprawie oceny sytuacji, w tym stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu w przedmiocie osoby pełniącej obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu po odwołaniu z tej funkcji pana dr. hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni:

§ 1
Senat PPUZ w Nowym Targu:
a) uznaje zarządzenia nr 167/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Pani
dr nauk med. M. Zięby z funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia oraz
171/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pani dr Bianki
Godlewskiej-Dzioboń do pełnienia funkcji Prorektora ds. spraw studenckich i
kształcenia za nieważne z uwagi na ich wydanie przez Pana dra hab. R.
Włodarczyka ? osobę, która w momencie ich wydawania była skutecznie odwołana
z funkcji Rektora PPUZ w Nowym Targu, i jako takie niewywołujące skutków
prawych,
b) potwierdza, że funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPUZ w Nowym
Targu, a tym samym obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu pełni dr nauk med.
Maria Zięba, i przyjmuje, że wszystkie działania podjęte przez dr nauk med. Marię
Ziębę w okresie od dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu są ważne i
wywołują skutki prawne z nich wynikające,
c) uznaje wszelkie działania Pani dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń podjęte w okresie od
dnia odwołania Rektora PPUZ w Nowym Targu w ramach pełnienia funkcji
Prorektora ds. spraw studenckich i kształcenia za podjęte przez osobę
nieuprawnioną, i w konsekwencji nieważne i niewywołujące skutków prawnych i
wzywa Panią dr Biankę Godlewską-Dzioboń do niezwłocznego zaprzestania
podejmowania jakichkolwiek działań przynależnych do kompetencji Prorektora
ds. spraw studenckich i kształcenia, a tym samym związanych z pełnieniem
obowiązków rektora PPUZ w Nowym Targu.
§ 2
Senat PPUZ w Nowym Targu zobowiązuje Panią dr nauk med. Marię Ziębę, pełniącą
obowiązki Rektora PPUZ w Nowym Targu, do:
a) niezwłocznego przeprowadzenia wyborów Rektora PPUZ w Nowym Targu, zgodnie
z ustalonym kalendarzem wyborczym,
b) podejmowania wszelkich działań zarządczych w okresie do dnia wyboru Rektora PPUZ
w Nowym Targu w niezbędnym zakresie,
c) powiadomienia Społeczności Akademickiej PPUZ w Nowym Targu o stanowisku
Senatu PPUZ w Nowym Targu,
d) przekazania stanowiska Senatu PPUZ w Nowym Targu Pani dr Biance Godlewskiej-
Dzioboń.

Na szczęście ten fragment i cała uchwała została ocalona przed niszczarką pani Godlewskiej, która w mniemaniu przedszkolaka uważa, że jak coś wrzucę do kosza to przestaje istnieć. Otóż istnieje zarówno w obrazach serwera, w dokumentach chmury, na dyskach twardych i w dokumentach złożonych do Prokuratury. A usunięcie ich z BIP świadczy jedynie o nieczystych intencjach i ucieczce przed prawem, a przecież zgodnie z Ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 1. "Prawo do informacji publicznej" obejmuje uprawnienia do:
1)
uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2)
wglądu do dokumentów urzędowych;
3)
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
2.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Osia25.02.2022, 11:00
Jeżeli już mowa o okupantach to byli nimi Hodorowicz wraz ze swoją świtą która została skutecznie zneutralizowana i to był powód zdyscyplinowania tej grupy szkodników Uczelni.
Jakieś bzdury wypisują osoby związane z Hodorowicza o samozwańczej pani rektor, czegoś takiego nie było i nie ma, wszystko zgodnie z obowiązującym prawem, rozumiem, że to wam szkodnikom Uczelni nie pasuje.
Babazmiasta25.02.2022, 10:24
Dokładnie , prawda zawsze boli? widać po pierwszych komentarzach kto skupia się na treści ( ważnej i kolejny raz otwierającej oczy) a kto na bezsensownych atakach? Niech prawda zwycięży. Szkoda tylko że kłamstwo ma siłę przebicia.
prawda zawsze boli25.02.2022, 08:17
do wstyd - obrzydliwe łżesz albo nie masz pojęcia o czym piszesz. Wszystkie stosowne uchwały Senat podjął już dawno. W tym odwołanie Włodarczyka, odwołanie Godlewskiej i powołanie Zięby na p.o. rektora oraz nowe wybory. I wcale nie była to uchwała 5 senatorów jak sugerujesz i wpisujesz się w narrację obecnych okupantów. I co? Ano nic. Włodarczyk ich nie uznaje, Godlewska też. Minister wpierw je akceptował, ale później mu się odwidziało i uznał Godlewską za jedyną realizatorkę jakiegoś diabelskiego planu zniszczenia demokracji i autonomii. Nieokreślona grupa interesów przy pomocy tej pani G. przy pomocy oświadczeń i jednoosobowych rozporządzeń, do których zresztą nie ma kompletnie uprawnień, z pogwałceniem wszystkich funkcjonujących zgodnie z prawem (!)organów statutowych PPUZ. Kolegium Elektorów, Rada Uczelni, Rada Studentów i sam Senat tej pani są niepotrzebne. Taki model zarządzania białorusko-sowieckiego sprawdza się aż miło. Ostatnio nawet samozwańcza pani rektor wymazała z BIP wszystkie podjęte przez Senat uchwały od grudnia 2021 do lutego 2022 i to już są działania czysto mafijne, bo można się niezgadzać z ich treścią, można je anulować, można ich nie podejmować, ale do tego są odpowiednie procedury i przyzwoitość. Najwyraźniej ani jedno, ani drugie nie mieści się katalogu ludzi, którzy pod pretekstem porządkowania uczelni dokonują samozagłady w mocy bezprawia samego Czarnka. Pierwszy etap tej wojny to zawłaszczenie, drugi to ogłupienie opinii publicznej i zakłamywanie rzeczywistości oraz trzeci to uwłaszczenie się na majątku publicznym. Strategia znana od transformacji ustrojowej w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Czy się sprawdzi? Zależy wyłącznie od nas - społeczeństwa. Złu niestety zawsze trzeba się przeciwstawiać, bo inaczej jako społeczność będziemy zakładnikami własnego komfortu.
Podhalanka25.02.2022, 07:38
Na Senat zwołany przez Biankę G-D przyszło 4 Senatorów - więc - nie ma kilku buntowników a zdecydowana większa społeczność akademicka sprzeciwia się "szemranym papierom" przedstawionym Ministerstwu i objęciu władzy BGD na ich podstawie - sprawa jak napisali Senatorowie jest w Prokuraturze a materiał dowodowy bogaty!
kazek25.02.2022, 07:29
brzmi sensownie
Wstyd24.02.2022, 23:16
Jacy senatorowie? Senatorowie mówią poprzez uchwały Senatu a nie przez pisma przesłane do redakcji. Zastanówcie się co publikujecie bo siejecie zamęt. Albo podajcie nazwiska tych senatorów i samo zobaczycie że jest ich 5.
Pani24.02.2022, 22:14
Dziś tłusty czwartek po pączku i roboty szukać.
Emil24.02.2022, 22:05
Pisać możecie tylko donosiki, a nie oficjalne pisma, nie jesteście już stroną w sprawie i nikt nie będzie z Wami rozmawiał.
Pan Hodorwicz i reszta z nim trzymająca musi zrozumieć, że to już koniec gierek.
**@24.02.2022, 22:00
Niestety wydaje się, że zasiadający na stolcach w -nomen omen- Stolycy, uznają tylko tę trzecią prawdę, którą nam miał objawić ks. Tischner - bo ponoć to też jest tylko owa trzecia prawda.
teza24.02.2022, 18:53
Student - a BGD była asystentką senatora Hodorowicza
Powiat Nowotarski niech przejmie uczelnie
Baba24.02.2022, 18:42
Szanowni Senatorowie PPUZ, czy uważacie że minister rodak Andrzej Gut Mostowy nie jest godzien być adresatem Waszego listu?
Baba24.02.2022, 18:34
Tenże sam prof. Bernacki wraz z p Paluch,p. Gut Mostowym, p. Hamerskim przyjmują dziś na audiencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki niejaką BGD. Jak podaje portal FB zresztą. Czy to właśnie zaśmiano się w twarz Związkowi Podhalan? A może to jest drugie dno? A może zmowa milczenia?
Osiol24.02.2022, 18:27
Szanowni państwo Wy tam jesteście do,, roboty '' ą nie do rządzenia i zapoznawania..... produkcja mgr musi iść
Jak się zwalnia to i trzeba kadry przyjmować więc pewnie,, były '' jest na nowej umowie i nic nikomu.....ci na zwolnieniach długoterminowych wykazują odwagę i godność pełnionych funkcji i dają dobry przykład studentom (ale 14 naraz dopadło) a ZUS nic he he he no chyba że psychiatra.....
Walczą i piszą zwolnieni ale czy oni są jeszcze stroną? Najwyżej w sądzie pracy
To pismo to już pomimo powagi to ostatnia deska ratunku po niej niema już nic jesteście wolni możecie isc(jak w piosence)
Student24.02.2022, 18:24
A czy nie zauważyliście zdjęcia p. BGD z posłami i senatorem w ministerstwie? Jestem pewien że cała "niechęć" do PPUZ bierze się z powodu p. Hodorowicz niegdyś senatora PO.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl