31.08.2016, 21:23 | czytano: 1722

Projekt Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego

Po konsultacjach społecznych powstał projekt Planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego. Teraz czeka na zaopiniowanie przez rady podbabiogórskich gmin.
Projekt jest planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska i planem zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem Parku.
Dokument składa się z jedenastu rozdziałów zawierających bogate informacje na temat Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawiera szczegółowe dane m.in. o:
- budowie geologicznej, klimacie, glebach, krajobrazie, ekosystemach, gatunkach zwierząt, roślin i grzybów,
- stanie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoi Babiogórskiej, granic i działek,
- sposobach eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku,
- warunkach utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony,
- wskaźnikach właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony,
- obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej oraz prowadzonych działaniach ochronnych na tych terenach,
- sposobach monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków,
- obszarach i miejscach udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz określa sposoby ich udostępniania,
- miejscach w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza,
- uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego.
Powstały plan został przesłany do zaopiniowania przez Rady Gmin Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka i Jeleśnia. Wcześniej rozpatrzono uwagi i wnioski następujących instytucji i osób: Rady Gminy Zawoja, Wójta Gminy Zawoja, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydziału Ochrony Środowiska, Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Mieszkańców wsi Zawoja, Koła Łowieckiego Knieja, Nadleśnictwa Nowy Targ, Izabeli i Janusza Guzik, Urszuli Burdyl oraz współwłaścicieli gruntów położonych na obszarze Parku.
Projekt dostępny jest na stronie internetowej Babiogórskiego Parku Narodowego: http://www.bgpn.pl/

ah/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl