29.12.2020, 18:37 | czytano: 3167

Burmistrz Nowego Targu o pomocy i wsparciu w "roku pandemii" - Musimy zadbać też o stronę dochodową budżetu

arch. Podhale24
NOWY TARG. - Przedsiębiorcy, którzy składali wnioski - uzyskiwali pomoc z tarczy, której udzielał rząd. Firmy płaciły podatek i nie było zmasowanej liczby wniosków w tym zakresie. To uzasadnia decyzję wysokiej Rady, która nie podjęła uchwały gwałtownie lansowanej przez kilku radnych, którzy chcieli lekką ręką sprezentować (kupcom - przyp. red.) milion - mówił Grzegorz Watycha.
Burmistrz złożył obszerną relację z podjętych decyzji, dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców i najemców. Zacytowana wyżej wypowiedź padła jako podsumowanie całego wystąpienia, a dotyczyła ona wystosowanej kilka tygodni temu prośby kupców o rezygnację z pobierania przez Miasto opłaty targowej. Wcześniej - w tym roku - handlowcy dwukrotnie zwracali się do władz Nowego Targu o obniżenie im płatności. Radni za każdym razem zgadzali się na pomoc, ale ostania prośba o zniesienie całej opłaty targowej została odrzucona.
Oto przedstawione radnym sprawozdanie burmistrza Grzegorza Watychy:

Zakończono postępowania w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w 2020 roku.

Powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 marca 2020 roku Zespół roboczy w celu rozpatrzenia wniosków mieszkańców i przedsiębiorców o zwolnienie z podatków, opłat, czynszów, itp. należności składanych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odbył łącznie 7 spotkań. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2020 roku, o zmianę warunków umowy mogli ubiegać się przedsiębiorcy na podstawie obowiązującej umowy najmu lub dzierżawy, których przychody w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości spadły o więcej, niż 30 % w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego - przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek był porównywany do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej - dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy mogły być składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy były podejmowane indywidualnie.

Możliwość zmiany warunków umów najmu lub dzierżawy dotyczyła tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności miało bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a najemca lub dzierżawca nie zalegał z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku. Pierwszym miesiącem, za który było możliwe ustalenie niższego czynszu, był kwiecień 2020 roku. W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 %, miesięczny czynsz najmu za lokal lub miesięczny czynsz dzierżawny mógł zostać obniżony do 90 %. W celu uzyskania obniżenia czynszu konieczne było jednak złożenie wniosku i dołączenie do niego skanów lub kopii dokumentów potwierdzających spadek przychodów lub stosownego oświadczenia o spadku przychodów pod rygorem odpowiedzialności karnej. W trakcie trwania naboru 18 przedsiębiorców złożyło, bądź też uzupełniło łącznie 28 kompletnych wniosków w sprawie obniżki czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych oraz przesunięcia terminu płatności, które były przedmiotem obrad komisji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 27 wniosków zaopiniowano pozytywnie, natomiast ze względu na nieosiągnięcie wymaganego progu spadku przychodów 1 z wniosków został zaopiniowany negatywnie. Dodatkowo 20 innych podmiotów złożyło wnioski, które dotyczyły umorzenia bądź obniżki czynszów z tytułu najmu lub dzierżawy za okres pandemii, a także prolongaty terminu ich płatności. Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia braków w celu weryfikacji sytuacji finansowej, w związku z czym 3 wnioskodawców wycofało swoje wnioski ze względu na nieosiągnięcie wymaganego progu spadku przychodów, a wnioski 5 przedsiębiorców ze względu na nieuzupełnienie pozostawiono bez rozpatrzenia. 2 wnioski zostały wniesione przez podmioty nie będące obecnie stronami żadnej umowy najmu ani dzierżawy, a 1 przez osobę fizyczną nie zarejestrowaną jako przedsiębiorca w CEiDG, w związku z czym nie mogły zostać one rozpatrzone. 2 kolejne wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia organowi właściwemu w sprawie na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości.

Podsumowując, łącznie zostało zawartych 85 aneksów do umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości gminnych. 37 aneksów dotyczyło obniżki czynszów za miesiące kwiecień - czerwiec 2020 roku na łączną kwotę 115 798,64 zł. Pozostałe 48 aneksy dotyczyły prolongaty terminu płatności. Dodatkowo w okresie lipiec - grudzień 2020 roku udzielono pomocy w postaci obniżki czynszów najmu na łączną kwotę 69 017,00 zł. Mając na uwadze powyższe łączna kwota udzielonej pomocy w okresie kwiecień - grudzień 2020 wyniosła: 184 815,64 zł.

Jeżeli chodzi o wnioski w sprawie ulg w podatku od nieruchomości, sytuacja wygląda następująco. W podatku od nieruchomości zostały złożone tylko 3 kompletne wnioski w sprawie ulg w podatku od nieruchomości. Nie została przyznana żadna ulga podatkowa. Jeden z tych wniosków na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego został zaopiniowany negatywnie, a dla 2 pozostałych wydano postanowienia o bezprzedmiotowości wniosku, ponieważ podmioty uregulowały zobowiązania.
Ponadto wpłynęło jeszcze 27 wniosków, które dotyczyły umorzenia podatku za rok 2020, zwolnienia, bądź obniżenia kwoty podatku. 20 wniosków, które dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości, było niekompletnych. Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia braków w celu weryfikacji sytuacji finansowej oraz sprecyzowania kwoty umorzenia o jaką się ubiegają. Niestety wnioski nie zostały uzupełnione, w związku z czym zostało wydanie postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych. 7 wniosków zostało wniesionych przez osoby nie będące stroną, które nie są właścicielami nieruchomości i nie na nich spoczywa obowiązek podatkowy. W związku z tym zostały wydane postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego, zgodnie z art. 165a Ordynacji Podatkowej.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w aktualnym stanie prawnym obecne przepisy Ordynacji podatkowej w swoich zapisach nie posiadają instytucji zaniechania, obniżenia lub zwolnienia podatkowego podmiotowego. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zawiera katalog zwolnień, ale jest to katalog zamknięty. Oprócz ustawowych zwolnień, upoważnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych posiada tylko i wyłącznie Rada Miasta w trybie uchwały. Zwolnienie to może mieć tylko i wyłącznie charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy, co oznacza brak możliwości zwolnień poszczególnych, czyli określonych jednostek organizacyjnych, z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie jest związany z wielkością uzyskiwanego obrotu czy dochodu z danej nieruchomości. Jest zależny od funkcji jaką ta nieruchomość spełnia - mieszkalnej, użytkowej, pozostałej, usługowej itp.

Natomiast przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowane różnymi sytuacjami nie pociągają za sobą możliwości obniżania zobowiązań podatkowych. Podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy w tym znaczeniu, że opodatkowaniu podlega posiadanie nieruchomości bez względu na to czy nieruchomość ta przynosi dochody.

s/
zobacz także
komentarze
Besala02.01.2021, 12:25
Gdy w czasie żniw występowały ulewy i groziła powódź co w pierwszej kolejności zbierano? W pierwszej kolejności zbierała się egzekutywa! Taki dowcip krążył w PRL-u. Teraz w razie klęski zbiera się "zespół roboczy". I to zebrał się aż siedem razy, aby rozdzielić śmieszne 184 tysiące! Miasto dysponujące wielomilionowym budżetem szczyci się tak nikłą pomocą. Przypominam sobie, że Pan Burmistrz powołał przed kilku laty zespół roboczy, który miał walczyć ze smogiem. owoce pracy tego zespołu odczuwamy do dzisiaj! Sprawę pomocy dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii, powinni załatwić kompetentni urzędnicy na polecenie burmistrza. Powoływanie zespołów jest pozorowaniem działań.Cała para w gwizdek!
petarda31.12.2020, 08:28
Oj Stasiu nie zapętlaj i nie zaczadzaj tej smutnej rzeczywistości. Jaki koń jest każdy widzi. Ślepy, głuchy, kulawy i zagubiony. Woźnica w dodatku pijany i zagubiony jak jego koń. Czarusie czarują już przeszło sześć lat i miasto z wizją zapadło się kilka metrów pod poziom Rynku. I wcale nie chodzi o dogadzanie komukolwiek. Raczej o dobre i mądre zarządzanie, szczególnie w czasach trudnych i kryzysowych. Ale jak nie zadbało się o kapitał bezpieczeństwa i przejadło wszystkie aktywa uprawiając sesyjne kuglarstwo i politykę zamazywania własnych potknięć i samorządowej indolencji - to właśnie znajdujemy się w Nowym Targu. Mieście bez perspektyw z negatywnymi newsami ogólnopolskimi o mieścinie kojarzącej się z czarną dziurą Podhala. Gdzieś tam za prężnymi wiochami, które przeskoczyły nas rozwojowo już na dobre.
wicek30.12.2020, 19:04
Proponuję 50% obniżki dla urzędników i kasa jest .
azyl30.12.2020, 15:00
Wczoraj na sesji było dużo słodkości. Radni słodzą Burmistrzowi. Tylko czy chodzi o słodzenie czy rzetelne podejście do sprawy. Trzeba się zastanowić jakie miasto ma aktualnie problemy.Problemem jest Smog ale na to nie przeznacza się pieniędzy(na dofinansowanie kotłów z budżetu miasta) tylko ma MOK, na imprezy i inne pierdoły.
społecznik30.12.2020, 12:03
Pytanie zasadnicze jest teraz takie, czy radni miejscy zrezygnują z diety???

Bo dieta ma pokrywać koszty związane z pełnioną funkcją.
A jeśli mają zdalne sesje i mogą siedzieć w przysłowiowej 'piżamie'. To i diety pobierać nie powinni.
Bo samo pełnienie funkcji radnego powinno być traktowane jako służba społeczna (nie zarobkowa).

Kiedy będzie można liczyć na przyzwoitość Rady Miasta? Bo jeśli rada miasta nie obniży swoich diet i uposażeń, a podejmie decyzje o podwyżkach np wod-can i odpadów po nowym roku, to okaże się bandą niegodziwców. :)
Spacerkiem po Mordorze30.12.2020, 08:09
I co z tego że ratujecie budżet? Przecież to miasto się w ogóle nie rozwija. Gdzie młody człowiek znajdzie godziwą pracę, która da zarobić na dom i rodzinę? Dlatego młodzież wyjeżdża a Nowy Targ się wyludnia. Brak koncepcji, pomysłu na rozwój miasta przy Zakopiance to niestety wina władz. Jeśli do tego dodać trujące powietrze, wszechobecny brud i chaos, wysokie podatki i koszty np. wody miejskiej, to gdybym był młody też bym stąd wyjechał. Podstawą powinno być zapewnienie obywatelom miasta dobrze zorganizowanych i zdrowych warunków do życia. Poza ścieżkami rowerowymi niestety jest z tym bardzo źle.
Tancerz29.12.2020, 23:46
Kochajmy sie. Nie życzmy sobie źle. Obiecuję to wszystko wyprowadzić na prostą. Nie narzekajmy, idźmy do przodu.
toniemy29.12.2020, 22:54
a wystarczyło MOK wyremontować a nie stawiać od nowa i pieniążki by się znalazły, tak samo z biblioteką w PZU, brak gospodarności włodarzy prowadzi to miasto na dno niestety......
Waldemar Platynowy29.12.2020, 20:35
Złoty człowiek
PODHALAN29.12.2020, 20:10
hmmmm moze niech miasto zacznie zdobywac profity :D dla mnie jako osoby z poza NT widze np mleczarnie ktora mozna wykupic i nadal prowadzic a zyski wprowadzac dla miasta NT
podatnik29.12.2020, 19:56
I ZA TO NALEŻY SIĘ PREMIA ! wszystkim urzędnikom którzy własną piersią obronili budżet nie dając ani grosza nikomu..
STAŚ29.12.2020, 18:47
Trudna sprawa. Jak dogodzić każdemu ?!!
Zobacz pełną wersję podhale24.pl